ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกลาน 28
7 25.00
6 21.43
6 21.43
3 10.71
2 7.14
4 14.29
24 85.71%
2  โรงเรียนวัดปากน้ำ 51
40 78.43
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
8 15.69
43 84.31%
3  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 49
9 18.37
12 24.49
4 8.16
8 16.33
8 16.33
8 16.33
41 83.67%
4  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 151
35 23.18
25 16.56
19 12.58
17 11.26
5 3.31
50 33.11
101 66.89%
5  โรงเรียนบ้านบุสูง 187
32 17.11
26 13.90
33 17.65
19 10.16
12 6.42
65 34.76
122 65.24%
6  โรงเรียนอนุบาลนาดี 209
34 16.27
30 14.35
19 9.09
36 17.22
17 8.13
73 34.93
136 65.07%
7  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 188
30 15.96
25 13.30
33 17.55
14 7.45
20 10.64
66 35.11
122 64.89%
8  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 42
13 30.95
5 11.90
5 11.90
0 0.00
0 0.00
19 45.24
23 54.76%
9  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 168
24 14.29
14 8.33
27 16.07
7 4.17
20 11.90
76 45.24
92 54.76%
10  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 87
13 14.94
9 10.34
12 13.79
4 4.60
5 5.75
44 50.57
43 49.43%
11  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 43
10 23.26
7 16.28
2 4.65
1 2.33
1 2.33
22 51.16
21 48.84%
12  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 74
4 5.41
3 4.05
9 12.16
7 9.46
12 16.22
39 52.70
35 47.30%
13  โรงเรียนบ้านพระปรง 174
15 8.62
16 9.20
16 9.20
9 5.17
22 12.64
96 55.17
78 44.83%
14  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 101
15 14.85
1 0.99
6 5.94
16 15.84
7 6.93
56 55.45
45 44.55%
15  โรงเรียนวัดตันทาราม 41
6 14.63
4 9.76
3 7.32
2 4.88
3 7.32
23 56.10
18 43.90%
16  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 137
10 7.30
10 7.30
11 8.03
10 7.30
18 13.14
78 56.93
59 43.07%
17  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 141
13 9.22
5 3.55
12 8.51
18 12.77
12 8.51
81 57.45
60 42.55%
18  โรงเรียนบ้านชำโสม 106
11 10.38
3 2.83
9 8.49
14 13.21
8 7.55
61 57.55
45 42.45%
19  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 42
5 11.90
2 4.76
8 19.05
2 4.76
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
20  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 16
3 18.75
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
21  โรงเรียนบ้านหนองจิก 89
3 3.37
7 7.87
11 12.36
11 12.36
1 1.12
56 62.92
33 37.08%
22  โรงเรียนบ้านปราสาท 55
3 5.45
3 5.45
13 23.64
0 0.00
1 1.82
35 63.64
20 36.36%
23  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 72
11 15.28
7 9.72
8 11.11
0 0.00
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
24  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 103
5 4.85
12 11.65
13 12.62
4 3.88
3 2.91
66 64.08
37 35.92%
25  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 107
11 10.28
10 9.35
11 10.28
3 2.80
2 1.87
70 65.42
37 34.58%
26  โรงเรียนวัดปากแพรก 61
10 16.39
0 0.00
3 4.92
6 9.84
2 3.28
40 65.57
21 34.43%
27  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 93
8 8.60
5 5.38
19 20.43
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
28  โรงเรียนวัดวังหวาย 45
3 6.67
1 2.22
10 22.22
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
29  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 117
10 8.55
8 6.84
14 11.97
3 2.56
3 2.56
79 67.52
38 32.48%
30  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 151
20 13.25
8 5.30
19 12.58
1 0.66
1 0.66
102 67.55
49 32.45%
31  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 238
34 14.29
14 5.88
18 7.56
6 2.52
2 0.84
164 68.91
74 31.09%
32  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 306
18 5.88
33 10.78
38 12.42
4 1.31
1 0.33
212 69.28
94 30.72%
33  โรงเรียนบ้านเขากระแต 103
14 13.59
6 5.83
9 8.74
2 1.94
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
34  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 87
7 8.05
2 2.30
14 16.09
2 2.30
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
35  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 175
16 9.14
8 4.57
25 14.29
1 0.57
0 0.00
125 71.43
50 28.57%
36  โรงเรียนบ้านหนองโดน 95
12 12.63
4 4.21
11 11.58
0 0.00
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
37  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 314
29 9.24
21 6.69
35 11.15
3 0.96
1 0.32
225 71.66
89 28.34%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 53
12 22.64
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 53
5 9.43
4 7.55
3 5.66
3 5.66
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
40  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 343
17 4.96
19 5.54
43 12.54
12 3.50
5 1.46
247 72.01
96 27.99%
41  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 307
18 5.86
15 4.89
39 12.70
10 3.26
1 0.33
224 72.96
83 27.04%
42  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 106
8 7.55
5 4.72
10 9.43
5 4.72
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
43  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 129
9 6.98
5 3.88
9 6.98
6 4.65
4 3.10
96 74.42
33 25.58%
44  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 47
0 0.00
2 4.26
7 14.89
3 6.38
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
45  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 118
6 5.08
9 7.63
13 11.02
1 0.85
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
46  โรงเรียนบ้านไผ่ 118
6 5.08
6 5.08
14 11.86
3 2.54
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62
5 8.06
0 0.00
4 6.45
5 8.06
1 1.61
47 75.81
15 24.19%
48  โรงเรียนบ้านหนองแหน 122
7 5.74
9 7.38
8 6.56
5 4.10
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 133
4 3.01
5 3.76
19 14.29
3 2.26
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
50  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 293
11 3.75
14 4.78
26 8.87
11 3.75
6 2.05
225 76.79
68 23.21%
51  โรงเรียนบ้านซ่ง 52
6 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 11.54
40 76.92
12 23.08%
52  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 104
2 1.92
9 8.65
12 11.54
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
53  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
2 3.64
4 7.27
43 78.18
12 21.82%
54  โรงเรียนบ้านเขาปูน 78
3 3.85
3 3.85
10 12.82
1 1.28
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
55  โรงเรียนบ้านวังรี 83
4 4.82
5 6.02
8 9.64
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
56  โรงเรียนบ้านวังกวาง 126
1 0.79
8 6.35
18 14.29
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
57  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 98
4 4.08
2 2.04
13 13.27
1 1.02
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
58  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 153
4 2.61
6 3.92
21 13.73
0 0.00
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
59  โรงเรียนบ้านทด 56
0 0.00
3 5.36
8 14.29
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 466
17 3.65
26 5.58
42 9.01
5 1.07
1 0.21
375 80.47
91 19.53%
61  โรงเรียนบ้านหินเทิน 103
4 3.88
3 2.91
1 0.97
9 8.74
3 2.91
83 80.58
20 19.42%
62  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 115
9 7.83
2 1.74
6 5.22
4 3.48
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
63  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
64  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 128
7 5.47
9 7.03
7 5.47
0 0.00
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
65  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 64
5 7.81
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
66  โรงเรียนบ้านโนนสูง 131
10 7.63
0 0.00
12 9.16
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
67  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 209
8 3.83
4 1.91
23 11.00
0 0.00
0 0.00
174 83.25
35 16.75%
68  โรงเรียนวัดโคกอุดม 320
19 5.94
13 4.06
11 3.44
5 1.56
5 1.56
267 83.44
53 16.56%
69  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
70  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 214
4 1.87
5 2.34
23 10.75
2 0.93
0 0.00
180 84.11
34 15.89%
71  โรงเรียนวัดสารวนาราม 108
3 2.78
3 2.78
5 4.63
4 3.70
2 1.85
91 84.26
17 15.74%
72  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 134
1 0.75
2 1.49
17 12.69
1 0.75
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
73  โรงเรียนบ้านกระเดียง 77
5 6.49
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
74  โรงเรียนบ้านทับลาน 258
16 6.20
7 2.71
14 5.43
2 0.78
0 0.00
219 84.88
39 15.12%
75  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 133
1 0.75
4 3.01
8 6.02
5 3.76
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
76  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 82
4 4.88
4 4.88
3 3.66
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
77  โรงเรียนบ้านหนองหอย 93
2 2.15
5 5.38
5 5.38
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
78  โรงเรียนบ้านขุนศรี 133
1 0.75
6 4.51
9 6.77
1 0.75
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
79  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 102
3 2.94
3 2.94
7 6.86
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
80  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 149
7 4.70
3 2.01
8 5.37
1 0.67
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
81  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 166
3 1.81
1 0.60
16 9.64
1 0.60
0 0.00
145 87.35
21 12.65%
82  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 101
2 1.98
2 1.98
1 0.99
3 2.97
4 3.96
89 88.12
12 11.88%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 194
11 5.67
4 2.06
8 4.12
0 0.00
0 0.00
171 88.14
23 11.86%
84  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 131
1 0.76
3 2.29
7 5.34
4 3.05
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
85  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 236
14 5.93
3 1.27
8 3.39
2 0.85
0 0.00
209 88.56
27 11.44%
86  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 169
5 2.96
3 1.78
4 2.37
3 1.78
3 1.78
151 89.35
18 10.65%
87  โรงเรียนวัดเกาะแดง 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
88  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 68
1 1.47
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
89  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
90  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 103
4 3.88
3 2.91
2 1.94
1 0.97
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
91  โรงเรียนบรรหารวิทยา 282
2 0.71
8 2.84
7 2.48
3 1.06
5 1.77
257 91.13
25 8.87%
92  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 148
5 3.38
4 2.70
4 2.70
0 0.00
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
93  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 94
3 3.19
2 2.13
2 2.13
0 0.00
1 1.06
86 91.49
8 8.51%
94  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
95  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 125
4 3.20
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
96  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
97  โรงเรียนวัดหาดสูง 142
0 0.00
2 1.41
8 5.63
1 0.70
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
98  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.14
52 92.86
4 7.14%
99  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 127
3 2.36
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
118 92.91
9 7.09%
100  โรงเรียนวัดเนินสูง 128
2 1.56
0 0.00
5 3.91
1 0.78
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
101  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 51
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
103  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
104  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 264
10 3.79
0 0.00
0 0.00
3 1.14
2 0.76
249 94.32
15 5.68%
105  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 88
0 0.00
0 0.00
4 4.55
1 1.14
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
106  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
2 1.87
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
107  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 118
3 2.54
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
108  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 132
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
132 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านแก่ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านโคกหอม 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดย่านรี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,493 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  886 6.57
เตี้ย  621 4.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,133 8.40
ผอมและเตี้ย  377 2.79
อ้วนและเตี้ย  246 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,230 75.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,263 คน


24.18%


Powered By www.thaieducation.net