ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สิงห์บุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 97 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกลาง 140
0 0.00
0 0.00
25 17.86
0 0.00
115 82.14
0 0.00
140 100.00%
2  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 33
8 24.24
5 15.15
18 54.55
0 0.00
2 6.06
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 359
15 4.18
18 5.01
83 23.12
33 9.19
101 28.13
109 30.36
250 69.64%
4  โรงเรียนวัดการ้อง 47
7 14.89
6 12.77
10 21.28
3 6.38
5 10.64
16 34.04
31 65.96%
5  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 128
13 10.16
13 10.16
22 17.19
11 8.59
5 3.91
64 50.00
64 50.00%
6  โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 87
5 5.75
0 0.00
21 24.14
8 9.20
9 10.34
44 50.57
43 49.43%
7  โรงเรียนวัดข่อย 109
5 4.59
5 4.59
14 12.84
10 9.17
19 17.43
56 51.38
53 48.62%
8  โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 172
4 2.33
3 1.74
15 8.72
56 32.56
3 1.74
91 52.91
81 47.09%
9  โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 41
7 17.07
2 4.88
6 14.63
4 9.76
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
10  โรงเรียนวัดประสาท 44
3 6.82
4 9.09
12 27.27
0 0.00
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
11  โรงเรียนวัดสาธุการาม 60
7 11.67
3 5.00
8 13.33
4 6.67
3 5.00
35 58.33
25 41.67%
12  โรงเรียนวัดเสือข้าม 105
13 12.38
9 8.57
19 18.10
1 0.95
0 0.00
63 60.00
42 40.00%
13  โรงเรียนวัดโบสถ์ 58
9 15.52
1 1.72
10 17.24
3 5.17
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
14  โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข 123
10 8.13
12 9.76
18 14.63
6 4.88
0 0.00
77 62.60
46 37.40%
15  โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 43
8 18.60
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
16  โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 86
12 13.95
0 0.00
17 19.77
2 2.33
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
17  โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 28
2 7.14
3 10.71
3 10.71
2 7.14
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
18  โรงเรียนวัดสิงห์ 113
21 18.58
2 1.77
12 10.62
3 2.65
2 1.77
73 64.60
40 35.40%
19  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 91
1 1.10
3 3.30
28 30.77
0 0.00
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
20  โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร 64
1 1.56
0 0.00
10 15.63
1 1.56
10 15.63
42 65.63
22 34.38%
21  โรงเรียนวัดหลวง 47
3 6.38
0 0.00
13 27.66
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
22  โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 153
9 5.88
1 0.65
24 15.69
18 11.76
0 0.00
101 66.01
52 33.99%
23  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 157
10 6.37
2 1.27
28 17.83
10 6.37
0 0.00
107 68.15
50 31.85%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 106
3 2.83
3 2.83
25 23.58
2 1.89
0 0.00
73 68.87
33 31.13%
25  โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 190
10 5.26
12 6.32
13 6.84
11 5.79
13 6.84
131 68.95
59 31.05%
26  โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 287
23 8.01
12 4.18
47 16.38
6 2.09
1 0.35
198 68.99
89 31.01%
27  โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 73
4 5.48
2 2.74
16 21.92
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
28  โรงเรียนวัดน้อย 67
1 1.49
1 1.49
5 7.46
1 1.49
12 17.91
47 70.15
20 29.85%
29  โรงเรียนวัดเชียงราก 93
4 4.30
2 2.15
20 21.51
1 1.08
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
30  โรงเรียนวัดโสภา 83
5 6.02
2 2.41
14 16.87
2 2.41
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
31  โรงเรียนวัดท่าอิฐ 84
5 5.95
4 4.76
4 4.76
10 11.90
1 1.19
60 71.43
24 28.57%
32  โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 60
2 3.33
2 3.33
11 18.33
2 3.33
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
33  โรงเรียนวัดถอนสมอ 173
1 0.58
2 1.16
45 26.01
1 0.58
0 0.00
124 71.68
49 28.32%
34  โรงเรียนวัดล่องกะเบา 46
2 4.35
0 0.00
10 21.74
0 0.00
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 78
3 3.85
0 0.00
15 19.23
4 5.13
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
36  โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 29
4 13.79
0 0.00
3 10.34
1 3.45
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
37  โรงเรียนบ้านคูเมือง 62
6 9.68
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
38  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 110
8 7.27
5 4.55
16 14.55
1 0.91
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
39  โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง) 107
9 8.41
1 0.93
19 17.76
0 0.00
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
40  โรงเรียนวัดจักรสีห์ 93
11 11.83
0 0.00
13 13.98
0 0.00
1 1.08
68 73.12
25 26.88%
41  โรงเรียนวัดแหลมคาง 82
9 10.98
0 0.00
10 12.20
0 0.00
3 3.66
60 73.17
22 26.83%
42  โรงเรียนวัดคีม 117
11 9.40
1 0.85
18 15.38
1 0.85
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
43  โรงเรียนวัดโคปูน 68
5 7.35
0 0.00
10 14.71
3 4.41
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
44  โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 77
2 2.60
7 9.09
11 14.29
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
45  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 31
2 6.45
2 6.45
4 12.90
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
46  โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 94
4 4.26
1 1.06
18 19.15
1 1.06
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
47  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 29
1 3.45
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
48  โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2153
82 3.81
53 2.46
379 17.60
1 0.05
2 0.09
1636 75.99
517 24.01%
49  โรงเรียนโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 251
12 4.78
10 3.98
8 3.19
10 3.98
20 7.97
191 76.10
60 23.90%
50  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 42
2 4.76
2 4.76
6 14.29
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
51  โรงเรียนวัดอัมพวัน 131
4 3.05
2 1.53
23 17.56
1 0.76
1 0.76
100 76.34
31 23.66%
52  โรงเรียนวัดวิหารขาว 47
1 2.13
2 4.26
6 12.77
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
53  โรงเรียนวัดศรีสาคร 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
54  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 59
4 6.78
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
55  โรงเรียนวัดบางปูน 109
3 2.75
0 0.00
20 18.35
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
56  โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 162
0 0.00
0 0.00
34 20.99
0 0.00
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
57  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 95
6 6.32
1 1.05
12 12.63
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 81
5 6.17
0 0.00
10 12.35
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
59  โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 208
6 2.88
13 6.25
18 8.65
3 1.44
0 0.00
168 80.77
40 19.23%
60  โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 63
2 3.17
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
61  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 59
1 1.69
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
62  โรงเรียนวัดชันสูตร 57
0 0.00
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
63  โรงเรียนวัดประศุก 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
64  โรงเรียนวัดประดับ 109
7 6.42
2 1.83
10 9.17
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
65  โรงเรียนบ้านเก่า 70
5 7.14
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
66  โรงเรียนวัดตะโกรวม 70
1 1.43
1 1.43
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
67  โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 36
0 0.00
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
68  โรงเรียนวัดยาง 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
69  โรงเรียนวัดโบสถ์ 922
22 2.39
6 0.65
38 4.12
24 2.60
42 4.56
790 85.68
132 14.32%
70  โรงเรียนวัดพรหมสาคร 599
26 4.34
10 1.67
42 7.01
5 0.83
1 0.17
515 85.98
84 14.02%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 58
1 1.72
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 73
7 9.59
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
73  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 75
4 5.33
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
74  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 103
1 0.97
0 0.00
9 8.74
1 0.97
1 0.97
91 88.35
12 11.65%
75  โรงเรียนวัดระนาม 61
3 4.92
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
76  โรงเรียนวัดบ้านลำ 62
1 1.61
2 3.23
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
77  โรงเรียนค่ายบางระจัน 89
2 2.25
0 0.00
7 7.87
0 0.00
1 1.12
79 88.76
10 11.24%
78  โรงเรียนวัดวังกะจับ 86
6 6.98
0 0.00
2 2.33
1 1.16
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
79  โรงเรียนวัดตุ้มหู 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
80  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
81  โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 185
4 2.16
4 2.16
5 2.70
1 0.54
1 0.54
170 91.89
15 8.11%
82  โรงเรียนวัดเตย 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
83  โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 63
4 6.35
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
84  โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 49
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.04
47 95.92
2 4.08%
85  โรงเรียนวัดทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
86  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 144
0 0.00
0 0.00
3 2.08
1 0.69
-2 -1.39
142 98.61
2 1.39%
87  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
89  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
90  โรงเรียนวัดบ้านกลับ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดตึกราชา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนวัดปลาไหล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
93  โรงเรียนวัดประโชติการาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,237 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  538 4.79
เตี้ย  270 2.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,525 13.57
ผอมและเตี้ย  276 2.46
อ้วนและเตี้ย  375 3.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,253 73.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,984 คน


26.56%


Powered By www.thaieducation.net