ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.95
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 49
8 16.33
9 18.37
17 34.69
12 24.49
3 6.12
0 0.00
49 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 85
6 7.06
5 5.88
14 16.47
2 2.35
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
3  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 89
10 11.24
5 5.62
11 12.36
2 2.25
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
4  โรงเรียน บ้านชาด 72
8 11.11
4 5.56
9 12.50
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
5  โรงเรียนบ้านหนองปิง 147
19 12.93
0 0.00
11 7.48
4 2.72
6 4.08
107 72.79
40 27.21%
6  โรงเรียนบ้านเลิง 59
4 6.78
4 6.78
3 5.08
1 1.69
2 3.39
45 76.27
14 23.73%
7  โรงเรียนบ้านดงพอง 43
5 11.63
1 2.33
1 2.33
2 4.65
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
8  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189
7 3.70
9 4.76
22 11.64
2 1.06
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
9  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 10
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
10  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 82
6 7.32
5 6.10
5 6.10
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
11  โรงเรียนบ้านนาล้อม 42
4 9.52
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
12  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74
3 4.05
1 1.35
4 5.41
1 1.35
3 4.05
62 83.78
12 16.22%
13  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
1 2.56
33 84.62
6 15.38%
14  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75
4 5.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
15  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
16  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
17  โรงเรียนบ้านไก่นา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
18  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
19  โรงเรียนบ้านโนนลาน 65
2 3.08
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
20  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
21  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
3 4.84
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
22  โรงเรียน บ้านดอนยาง 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
23  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121
1 0.83
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
24  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
25  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
26  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 44
-3 -6.82
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
27  โรงเรียนบ้านม่วง 253
0 0.00
0 0.00
3 1.19
4 1.58
3 1.19
243 96.05
10 3.95%
28  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
29  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  2,080 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  95 4.57
เตี้ย  46 2.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  151 7.26
ผอมและเตี้ย  36 1.73
อ้วนและเตี้ย  19 0.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  1,733 83.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 347 คน


16.68%


Powered By www.thaieducation.net