ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 153 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 28
9 32.14
6 21.43
12 42.86
1 3.57
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 49
8 16.33
9 18.37
17 34.69
12 24.49
3 6.12
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองคู 33
8 24.24
8 24.24
5 15.15
7 21.21
5 15.15
0 0.00
33 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 150
50 33.33
30 20.00
30 20.00
20 13.33
20 13.33
0 0.00
150 100.00%
5  โรงเรียนบ้านทองหลาง 95
17 17.89
21 22.11
40 42.11
11 11.58
0 0.00
6 6.32
89 93.68%
6  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 6
2 33.33
0 0.00
3 50.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
5 83.33%
7  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 63
18 28.57
9 14.29
6 9.52
6 9.52
2 3.17
22 34.92
41 65.08%
8  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 671
73 10.88
79 11.77
129 19.23
36 5.37
56 8.35
298 44.41
373 55.59%
9  โรงเรียนบ้านดงกลาง 92
36 39.13
4 4.35
3 3.26
4 4.35
3 3.26
42 45.65
50 54.35%
10  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 49
7 14.29
11 22.45
2 4.08
6 12.24
0 0.00
23 46.94
26 53.06%
11  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 194
13 6.70
7 3.61
47 24.23
6 3.09
28 14.43
93 47.94
101 52.06%
12  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 65
16 24.62
4 6.15
5 7.69
3 4.62
4 6.15
33 50.77
32 49.23%
13  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 224
25 11.16
4 1.79
23 10.27
26 11.61
32 14.29
114 50.89
110 49.11%
14  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 208
33 15.87
7 3.37
38 18.27
14 6.73
7 3.37
109 52.40
99 47.60%
15  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 84
5 5.95
0 0.00
21 25.00
0 0.00
11 13.10
47 55.95
37 44.05%
16  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
1 14.29
4 57.14
3 42.86%
17  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 55
6 10.91
0 0.00
7 12.73
0 0.00
10 18.18
32 58.18
23 41.82%
18  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 97
7 7.22
4 4.12
5 5.15
13 13.40
11 11.34
57 58.76
40 41.24%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 606
31 5.12
19 3.14
138 22.77
13 2.15
47 7.76
358 59.08
248 40.92%
20  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 110
13 11.82
9 8.18
9 8.18
7 6.36
7 6.36
65 59.09
45 40.91%
21  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
1 20.00
3 60.00
2 40.00%
22  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 71
12 16.90
8 11.27
7 9.86
1 1.41
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 275
33 12.00
31 11.27
43 15.64
0 0.00
0 0.00
168 61.09
107 38.91%
24  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 44
6 13.64
2 4.55
7 15.91
2 4.55
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
25  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 115
0 0.00
0 0.00
28 24.35
16 13.91
0 0.00
71 61.74
44 38.26%
26  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3635
102 2.81
122 3.36
397 10.92
224 6.16
519 14.28
2271 62.48
1364 37.52%
27  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 188
18 9.57
1 0.53
21 11.17
19 10.11
11 5.85
118 62.77
70 37.23%
28  โรงเรียน บ้านหนองหิน 186
15 8.06
12 6.45
22 11.83
6 3.23
12 6.45
119 63.98
67 36.02%
29  โรงเรียนบ้านหนองปอ 50
6 12.00
6 12.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
30  โรงเรียน บ้านสะอาด 148
16 10.81
7 4.73
17 11.49
6 4.05
6 4.05
96 64.86
52 35.14%
31  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 353
24 6.80
20 5.67
19 5.38
11 3.12
45 12.75
234 66.29
119 33.71%
32  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 60
5 8.33
2 3.33
13 21.67
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
33  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 85
6 7.06
5 5.88
14 16.47
2 2.35
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
34  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 79
8 10.13
0 0.00
17 21.52
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
35  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 19
0 0.00
0 0.00
6 31.58
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
36  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 89
10 11.24
5 5.62
11 12.36
2 2.25
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
37  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 157
6 3.82
11 7.01
25 15.92
3 1.91
4 2.55
108 68.79
49 31.21%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 162
1 0.62
2 1.23
22 13.58
2 1.23
22 13.58
113 69.75
49 30.25%
39  โรงเรียนสนามบิน 2566
88 3.43
54 2.10
449 17.50
26 1.01
149 5.81
1800 70.15
766 29.85%
40  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 105
21 20.00
1 0.95
8 7.62
0 0.00
1 0.95
74 70.48
31 29.52%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 85
10 11.76
2 2.35
8 9.41
0 0.00
5 5.88
60 70.59
25 29.41%
42  โรงเรียน บ้านบะยาว 113
13 11.50
3 2.65
10 8.85
7 6.19
0 0.00
80 70.80
33 29.20%
43  โรงเรียน บ้านชาด 72
8 11.11
4 5.56
9 12.50
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
44  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 24
1 4.17
1 4.17
4 16.67
0 0.00
1 4.17
17 70.83
7 29.17%
45  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 98
8 8.16
4 4.08
6 6.12
6 6.12
4 4.08
70 71.43
28 28.57%
46  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 91
0 0.00
8 8.79
18 19.78
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
47  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 54
0 0.00
0 0.00
10 18.52
5 9.26
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
48  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 47
5 10.64
2 4.26
4 8.51
2 4.26
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
49  โรงเรียนบ้านหนองปิง 147
19 12.93
0 0.00
11 7.48
4 2.72
6 4.08
107 72.79
40 27.21%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 92
4 4.35
6 6.52
6 6.52
9 9.78
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
51  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 48
3 6.25
4 8.33
3 6.25
1 2.08
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
52  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 52
8 15.38
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
53  โรงเรียนบ้านบ่อแก 90
8 8.89
3 3.33
10 11.11
3 3.33
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
54  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 170
21 12.35
18 10.59
3 1.76
1 0.59
0 0.00
127 74.71
43 25.29%
55  โรงเรียน หินกองวิทยา 54
6 11.11
4 7.41
3 5.56
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
56  โรงเรียนบ้านเลิง 59
4 6.78
4 6.78
3 5.08
1 1.69
2 3.39
45 76.27
14 23.73%
57  โรงเรียน บ้านคำบอน 89
6 6.74
6 6.74
9 10.11
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
58  โรงเรียนบ้านดงพอง 43
5 11.63
1 2.33
1 2.33
2 4.65
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
59  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 61
7 11.48
2 3.28
4 6.56
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
60  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 82
8 9.76
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
61  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189
7 3.70
9 4.76
22 11.64
2 1.06
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
62  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
6 8.45
8 11.27
56 78.87
15 21.13%
63  โรงเรียน บ้านกอก 90
2 2.22
6 6.67
3 3.33
8 8.89
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
64  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 341
15 4.40
11 3.23
15 4.40
12 3.52
18 5.28
270 79.18
71 20.82%
65  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 100
6 6.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
3 3.00
80 80.00
20 20.00%
66  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 10
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
67  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55
6 10.91
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
68  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
69  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 147
24 16.33
2 1.36
2 1.36
1 0.68
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
70  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 82
6 7.32
5 6.10
5 6.10
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
71  โรงเรียน บ้านหินขาว 67
1 1.49
3 4.48
7 10.45
0 0.00
2 2.99
54 80.60
13 19.40%
72  โรงเรียนบ้านนาล้อม 42
4 9.52
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
73  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 184
9 4.89
15 8.15
11 5.98
0 0.00
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
74  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 198
10 5.05
2 1.01
25 12.63
0 0.00
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
75  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 178
5 2.81
0 0.00
22 12.36
6 3.37
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
76  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 222
10 4.50
9 4.05
17 7.66
5 2.25
0 0.00
181 81.53
41 18.47%
77  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 163
12 7.36
8 4.91
10 6.13
0 0.00
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
78  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 87
8 9.20
5 5.75
3 3.45
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
79  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 66
5 7.58
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
80  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 184
7 3.80
9 4.89
8 4.35
9 4.89
0 0.00
151 82.07
33 17.93%
81  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 123
5 4.07
6 4.88
6 4.88
4 3.25
1 0.81
101 82.11
22 17.89%
82  โรงเรียนบ้านโคกท่า 84
2 2.38
1 1.19
5 5.95
1 1.19
6 7.14
69 82.14
15 17.86%
83  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 148
7 4.73
8 5.41
11 7.43
0 0.00
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
84  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 121
0 0.00
5 4.13
16 13.22
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
85  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 111
2 1.80
4 3.60
13 11.71
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
86  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
10 83.33
2 16.67%
87  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 103
6 5.83
5 4.85
6 5.83
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
88  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74
3 4.05
1 1.35
4 5.41
1 1.35
3 4.05
62 83.78
12 16.22%
89  โรงเรียน บ้านดอนบม 155
12 7.74
3 1.94
2 1.29
5 3.23
3 1.94
130 83.87
25 16.13%
90  โรงเรียนบ้านศิลา 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
91  โรงเรียนบ้านงิ้ว 142
3 2.11
6 4.23
11 7.75
2 1.41
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
92  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
0 0.00
1 2.56
33 84.62
6 15.38%
93  โรงเรียนบ้านวังโพน 39
0 0.00
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
94  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 105
3 2.86
1 0.95
7 6.67
2 1.90
3 2.86
89 84.76
16 15.24%
95  โรงเรียนบ้านโกทา 87
2 2.30
3 3.45
5 5.75
1 1.15
2 2.30
74 85.06
13 14.94%
96  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 251
0 0.00
0 0.00
12 4.78
24 9.56
1 0.40
214 85.26
37 14.74%
97  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75
4 5.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
98  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 48
0 0.00
3 6.25
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
99  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 83
8 9.64
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
100  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 78
7 8.97
2 2.56
2 2.56
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
101  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 172
7 4.07
6 3.49
6 3.49
4 2.33
1 0.58
148 86.05
24 13.95%
103  โรงเรียน บ้านค้อ 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
1 1.96
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
104  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 91
0 0.00
3 3.30
7 7.69
1 1.10
1 1.10
79 86.81
12 13.19%
105  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 115
3 2.61
4 3.48
7 6.09
1 0.87
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
106  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 124
7 5.65
2 1.61
5 4.03
2 1.61
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
107  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
108  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
109  โรงเรียนบ้านไก่นา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
110  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 113
2 1.77
0 0.00
6 5.31
0 0.00
6 5.31
99 87.61
14 12.39%
111  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
2 3.51
50 87.72
7 12.28%
112  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 131
4 3.05
6 4.58
6 4.58
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
113  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 41
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
114  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 123
0 0.00
0 0.00
7 5.69
8 6.50
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
115  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
116  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 149
0 0.00
1 0.67
11 7.38
6 4.03
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
117  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
118  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
119  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127
2 1.57
2 1.57
5 3.94
5 3.94
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
120  โรงเรียนบ้านบึงแก 102
3 2.94
2 1.96
4 3.92
2 1.96
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
121  โรงเรียนบ้านโนนลาน 65
2 3.08
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
122  โรงเรียนบ้านนาเพียง 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
123  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
124  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 91
3 3.30
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
125  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
126  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 92
4 4.35
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
127  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 106
3 2.83
4 3.77
2 1.89
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
128  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
129  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
3 4.84
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
130  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 176
3 1.70
1 0.57
8 4.55
1 0.57
1 0.57
162 92.05
14 7.95%
131  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 129
3 2.33
0 0.00
7 5.43
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
132  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 130
0 0.00
1 0.77
8 6.15
1 0.77
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
133  โรงเรียน บ้านดอนยาง 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
134  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121
1 0.83
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
135  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 137
5 3.65
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
136  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
137  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
138  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 115
2 1.74
0 0.00
4 3.48
1 0.87
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
139  โรงเรียนบ้านดงเก่า 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
140  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 164
2 1.22
4 2.44
1 0.61
2 1.22
0 0.00
155 94.51
9 5.49%
141  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
142  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
143  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
144  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
145  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 44
-3 -6.82
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 93
0 0.00
4 4.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
147  โรงเรียนบ้านม่วง 253
0 0.00
0 0.00
3 1.19
4 1.58
3 1.19
243 96.05
10 3.95%
148  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
149  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.98
2 1.96
99 97.06
3 2.94%
150  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
151  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,588 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,175 5.44
เตี้ย  782 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,294 10.63
ผอมและเตี้ย  686 3.18
อ้วนและเตี้ย  1,107 5.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,544 72.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,044 คน


28.00%


Powered By www.thaieducation.net