ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 87
17 19.54
4 4.60
39 44.83
18 20.69
9 10.34
0 0.00
87 100.00%
2  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 111
15 13.51
14 12.61
18 16.22
5 4.50
2 1.80
57 51.35
54 48.65%
3  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 159
14 8.81
12 7.55
14 8.81
16 10.06
17 10.69
86 54.09
73 45.91%
4  โรงเรียนวัดนาบุญ 369
37 10.03
25 6.78
75 20.33
17 4.61
0 0.00
215 58.27
154 41.73%
5  โรงเรียนวัดธัญญะผล 236
13 5.51
23 9.75
20 8.47
18 7.63
20 8.47
142 60.17
94 39.83%
6  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 555
53 9.55
59 10.63
86 15.50
8 1.44
1 0.18
348 62.70
207 37.30%
7  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 354
27 7.63
25 7.06
55 15.54
11 3.11
10 2.82
226 63.84
128 36.16%
8  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 594
64 10.77
17 2.86
45 7.58
41 6.90
43 7.24
384 64.65
210 35.35%
9  โรงเรียนวัดคลองชัน 744
53 7.12
37 4.97
74 9.95
57 7.66
40 5.38
483 64.92
261 35.08%
10  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 55
3 5.45
4 7.27
10 18.18
2 3.64
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
11  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 82
9 10.98
0 0.00
19 23.17
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
12  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 69
6 8.70
1 1.45
16 23.19
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
13  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 470
18 3.83
13 2.77
68 14.47
26 5.53
29 6.17
316 67.23
154 32.77%
14  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 413
32 7.75
17 4.12
45 10.90
17 4.12
20 4.84
282 68.28
131 31.72%
15  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 176
13 7.39
15 8.52
19 10.80
8 4.55
0 0.00
121 68.75
55 31.25%
16  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 52
6 11.54
1 1.92
8 15.38
1 1.92
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
17  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 394
12 3.05
20 5.08
85 21.57
1 0.25
0 0.00
276 70.05
118 29.95%
18  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 107
3 2.80
6 5.61
22 20.56
1 0.93
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
19  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 28
2 7.14
2 7.14
2 7.14
0 0.00
2 7.14
20 71.43
8 28.57%
20  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 153
12 7.84
5 3.27
26 16.99
0 0.00
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
21  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1123
73 6.50
36 3.21
190 16.92
6 0.53
4 0.36
814 72.48
309 27.52%
22  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1817
70 3.85
41 2.26
254 13.98
64 3.52
55 3.03
1333 73.36
484 26.64%
23  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 94
2 2.13
5 5.32
18 19.15
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
24  โรงเรียนวัดอดิศร 76
3 3.95
0 0.00
13 17.11
4 5.26
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
25  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 300
13 4.33
7 2.33
51 17.00
6 2.00
0 0.00
223 74.33
77 25.67%
26  โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 168
11 6.55
4 2.38
27 16.07
0 0.00
0 0.00
126 75.00
42 25.00%
27  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 322
17 5.28
15 4.66
46 14.29
0 0.00
0 0.00
244 75.78
78 24.22%
28  โรงเรียนวัดพืชอุดม 141
9 6.38
3 2.13
22 15.60
0 0.00
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
29  โรงเรียนวัดปทุมนายก 198
8 4.04
11 5.56
24 12.12
0 0.00
0 0.00
155 78.28
43 21.72%
30  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 135
5 3.70
2 1.48
19 14.07
2 1.48
1 0.74
106 78.52
29 21.48%
31  โรงเรียนวัดโสภณาราม 149
8 5.37
4 2.68
19 12.75
1 0.67
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
32  โรงเรียนวัดเจริญบุญ 177
12 6.78
7 3.95
17 9.60
0 0.00
0 0.00
141 79.66
36 20.34%
33  โรงเรียนวัดสระบัว 461
27 5.86
0 0.00
64 13.88
0 0.00
0 0.00
370 80.26
91 19.74%
34  โรงเรียนวัดโปรยฝน 204
8 3.92
4 1.96
26 12.75
2 0.98
0 0.00
164 80.39
40 19.61%
35  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 428
5 1.17
21 4.91
54 12.62
0 0.00
0 0.00
348 81.31
80 18.69%
36  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 178
4 2.25
3 1.69
26 14.61
0 0.00
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
37  โรงเรียนชุมชนบึงบา 814
22 2.70
8 0.98
120 14.74
0 0.00
0 0.00
664 81.57
150 18.43%
38  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 176
8 4.55
3 1.70
17 9.66
3 1.70
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
39  โรงเรียนวัดสุวรรณ 238
13 5.46
0 0.00
28 11.76
0 0.00
0 0.00
197 82.77
41 17.23%
40  โรงเรียนวัดลานนา 105
8 7.62
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
41  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 90
7 7.78
0 0.00
3 3.33
4 4.44
1 1.11
75 83.33
15 16.67%
42  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 182
15 8.24
10 5.49
5 2.75
0 0.00
0 0.00
152 83.52
30 16.48%
43  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 917
42 4.58
23 2.51
84 9.16
2 0.22
0 0.00
766 83.53
151 16.47%
44  โรงเรียนวัดเขียนเขต 1690
38 2.25
5 0.30
214 12.66
7 0.41
12 0.71
1414 83.67
276 16.33%
45  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 105
5 4.76
3 2.86
3 2.86
2 1.90
4 3.81
88 83.81
17 16.19%
46  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 167
9 5.39
6 3.59
5 2.99
4 2.40
3 1.80
140 83.83
27 16.17%
47  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 265
8 3.02
5 1.89
13 4.91
3 1.13
10 3.77
226 85.28
39 14.72%
48  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 429
13 3.03
32 7.46
8 1.86
6 1.40
3 0.70
367 85.55
62 14.45%
49  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 744
23 3.09
23 3.09
23 3.09
15 2.02
21 2.82
639 85.89
105 14.11%
50  โรงเรียนวัดแสงมณี 59
0 0.00
5 8.47
3 5.08
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
51  โรงเรียนกลางคลองสิบ 204
1 0.49
0 0.00
22 10.78
1 0.49
0 0.00
180 88.24
24 11.76%
52  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 385
11 2.86
7 1.82
12 3.12
7 1.82
0 0.00
348 90.39
37 9.61%
53  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 115
3 2.61
3 2.61
5 4.35
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
54  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 212
6 2.83
4 1.89
7 3.30
2 0.94
1 0.47
192 90.57
20 9.43%
55  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 108
3 2.78
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
56  โรงเรียนวัดเกตุประภา 615
10 1.63
10 1.63
20 3.25
6 0.98
5 0.81
564 91.71
51 8.29%
57  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 359
1 0.28
0 0.00
19 5.29
0 0.00
0 0.00
339 94.43
20 5.57%
58  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1298
14 1.08
12 0.92
22 1.69
11 0.85
11 0.85
1228 94.61
70 5.39%
59  โรงเรียนวัดทศทิศ 154
2 1.30
0 0.00
5 3.25
0 0.00
0 0.00
147 95.45
7 4.55%
60  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 184
4 2.17
1 0.54
3 1.63
0 0.00
0 0.00
176 95.65
8 4.35%
61  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1132
5 0.44
1 0.09
18 1.59
6 0.53
11 0.97
1091 96.38
41 3.62%
62  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 142
0 0.00
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
138 97.18
4 2.82%
63  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
64  โรงเรียนศาลาลอย 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
65  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 170
1 0.59
0 0.00
3 1.76
0 0.00
0 0.00
166 97.65
4 2.35%
66  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 269
1 0.37
2 0.74
1 0.37
0 0.00
0 0.00
265 98.51
4 1.49%
67  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,586 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  958 4.24
เตี้ย  626 2.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,300 10.18
ผอมและเตี้ย  411 1.82
อ้วนและเตี้ย  335 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,956 79.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,630 คน


20.50%


Powered By www.thaieducation.net