ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 204 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.43
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 15
3 20.00
3 20.00
1 6.67
2 13.33
1 6.67
5 33.33
10 66.67%
2  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
3  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 179
20 11.17
2 1.12
17 9.50
2 1.12
0 0.00
138 77.09
41 22.91%
4  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 87
5 5.75
2 2.30
5 5.75
3 3.45
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
5  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 29
2 6.90
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
6  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 128
5 3.91
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
7  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 113
0 0.00
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%

 

จำนวนนักเรียน  632 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  40 6.33
เตี้ย  8 1.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  60 9.49
ผอมและเตี้ย  7 1.11
อ้วนและเตี้ย  2 0.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  515 81.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 117 คน


18.51%


Powered By www.thaieducation.net