ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 114
44 38.60
23 20.18
26 22.81
7 6.14
14 12.28
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 196
46 23.47
36 18.37
40 20.41
36 18.37
38 19.39
0 0.00
196 100.00%
3  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 89
16 17.98
25 28.09
24 26.97
1 1.12
0 0.00
23 25.84
66 74.16%
4  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 306
16 5.23
4 1.31
4 1.31
92 30.07
97 31.70
93 30.39
213 69.61%
5  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 15
3 20.00
3 20.00
1 6.67
2 13.33
1 6.67
5 33.33
10 66.67%
6  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 140
56 40.00
9 6.43
12 8.57
11 7.86
2 1.43
50 35.71
90 64.29%
7  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
6 8.70
4 5.80
15 21.74
5 7.25
14 20.29
25 36.23
44 63.77%
8  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 77
15 19.48
10 12.99
7 9.09
10 12.99
7 9.09
28 36.36
49 63.64%
9  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 114
17 14.91
5 4.39
20 17.54
4 3.51
23 20.18
45 39.47
69 60.53%
10  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 48
9 18.75
9 18.75
4 8.33
6 12.50
0 0.00
20 41.67
28 58.33%
11  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 146
31 21.23
15 10.27
26 17.81
4 2.74
8 5.48
62 42.47
84 57.53%
12  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 150
24 16.00
19 12.67
19 12.67
15 10.00
7 4.67
66 44.00
84 56.00%
13  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 238
18 7.56
13 5.46
36 15.13
31 13.03
29 12.18
111 46.64
127 53.36%
14  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
10 6.02
30 18.07
16 9.64
16 9.64
15 9.04
79 47.59
87 52.41%
15  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 52
10 19.23
5 9.62
7 13.46
5 9.62
0 0.00
25 48.08
27 51.92%
16  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1483
182 12.27
24 1.62
388 26.16
18 1.21
132 8.90
739 49.83
744 50.17%
17  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 142
26 18.31
12 8.45
16 11.27
9 6.34
8 5.63
71 50.00
71 50.00%
18  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 46
9 19.57
6 13.04
2 4.35
4 8.70
2 4.35
23 50.00
23 50.00%
19  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 61
17 27.87
7 11.48
4 6.56
1 1.64
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
20  โรงเรียนบ้านหนองทอง 57
7 12.28
4 7.02
5 8.77
5 8.77
6 10.53
30 52.63
27 47.37%
21  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 129
8 6.20
1 0.78
24 18.60
4 3.10
24 18.60
68 52.71
61 47.29%
22  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 80
7 8.75
0 0.00
13 16.25
7 8.75
10 12.50
43 53.75
37 46.25%
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 190
13 6.84
8 4.21
22 11.58
22 11.58
19 10.00
106 55.79
84 44.21%
24  โรงเรียนบ้านหนองแดน 153
11 7.19
18 11.76
22 14.38
3 1.96
13 8.50
86 56.21
67 43.79%
25  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 70
4 5.71
11 15.71
12 17.14
2 2.86
1 1.43
40 57.14
30 42.86%
26  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 128
5 3.91
10 7.81
6 4.69
15 11.72
16 12.50
76 59.38
52 40.63%
27  โรงเรียนสาธิต 483
29 6.00
35 7.25
85 17.60
19 3.93
22 4.55
293 60.66
190 39.34%
28  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 252
42 16.67
19 7.54
23 9.13
15 5.95
0 0.00
153 60.71
99 39.29%
29  โรงเรียนวัดคูยาง 1689
92 5.45
25 1.48
270 15.99
120 7.10
155 9.18
1027 60.81
662 39.19%
30  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 71
5 7.04
6 8.45
7 9.86
6 8.45
3 4.23
44 61.97
27 38.03%
31  โรงเรียนบ้านทรายทอง 79
15 18.99
3 3.80
11 13.92
1 1.27
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
32  โรงเรียนบ้านวังชมภู 102
10 9.80
3 2.94
17 16.67
6 5.88
2 1.96
64 62.75
38 37.25%
33  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 76
6 7.89
6 7.89
7 9.21
5 6.58
4 5.26
48 63.16
28 36.84%
34  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 309
28 9.06
8 2.59
37 11.97
37 11.97
0 0.00
199 64.40
110 35.60%
35  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 439
23 5.24
16 3.64
36 8.20
38 8.66
40 9.11
286 65.15
153 34.85%
36  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 89
10 11.24
9 10.11
12 13.48
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
37  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 61
6 9.84
2 3.28
11 18.03
2 3.28
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
38  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 163
26 15.95
9 5.52
20 12.27
0 0.00
0 0.00
108 66.26
55 33.74%
39  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 51
5 9.80
2 3.92
7 13.73
3 5.88
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
40  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 51
7 13.73
0 0.00
9 17.65
0 0.00
1 1.96
34 66.67
17 33.33%
41  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 124
14 11.29
0 0.00
16 12.90
4 3.23
7 5.65
83 66.94
41 33.06%
42  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 40
5 12.50
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
43  โรงเรียนบ้านวังโขน 88
10 11.36
2 2.27
9 10.23
3 3.41
4 4.55
60 68.18
28 31.82%
44  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 115
6 5.22
9 7.83
19 16.52
1 0.87
1 0.87
79 68.70
36 31.30%
45  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 74
4 5.41
9 12.16
5 6.76
5 6.76
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
46  โรงเรียนบ้านจิกลาด 29
2 6.90
3 10.34
3 10.34
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
47  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 154
22 14.29
10 6.49
14 9.09
1 0.65
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
48  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 164
16 9.76
5 3.05
27 16.46
2 1.22
0 0.00
114 69.51
50 30.49%
49  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 126
7 5.56
11 8.73
20 15.87
0 0.00
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
50  โรงเรียนบ้านปางขนุน 212
14 6.60
10 4.72
13 6.13
12 5.66
14 6.60
149 70.28
63 29.72%
51  โรงเรียนบ้านหนองโสน 124
13 10.48
10 8.06
13 10.48
0 0.00
0 0.00
88 70.97
36 29.03%
52  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 28
3 10.71
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
53  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 56
4 7.14
4 7.14
6 10.71
2 3.57
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
54  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 165
9 5.45
11 6.67
10 6.06
9 5.45
8 4.85
118 71.52
47 28.48%
55  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 202
20 9.90
11 5.45
25 12.38
1 0.50
0 0.00
145 71.78
57 28.22%
56  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 267
16 5.99
5 1.87
47 17.60
3 1.12
4 1.50
192 71.91
75 28.09%
57  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 158
9 5.70
3 1.90
17 10.76
7 4.43
8 5.06
114 72.15
44 27.85%
58  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 101
5 4.95
2 1.98
16 15.84
4 3.96
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
59  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 15
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
60  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 135
14 10.37
6 4.44
16 11.85
0 0.00
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
61  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 763
43 5.64
53 6.95
107 14.02
0 0.00
0 0.00
560 73.39
203 26.61%
62  โรงเรียนสหวิทยาคม 121
10 8.26
0 0.00
10 8.26
2 1.65
10 8.26
89 73.55
32 26.45%
63  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 91
5 5.49
0 0.00
17 18.68
0 0.00
2 2.20
67 73.63
24 26.37%
64  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
10 16.13
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
65  โรงเรียนบ้านไร่ 105
5 4.76
3 2.86
13 12.38
6 5.71
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
66  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 112
2 1.79
12 10.71
11 9.82
3 2.68
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
67  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 45
2 4.44
1 2.22
7 15.56
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
68  โรงเรียนบ้านลานหิน 135
5 3.70
10 7.41
12 8.89
6 4.44
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
69  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 41
3 7.32
1 2.44
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 37
4 10.81
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
71  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 108
6 5.56
6 5.56
6 5.56
3 2.78
5 4.63
82 75.93
26 24.07%
72  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 108
5 4.63
6 5.56
12 11.11
3 2.78
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
73  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 193
5 2.59
8 4.15
33 17.10
0 0.00
0 0.00
147 76.17
46 23.83%
74  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 55
0 0.00
0 0.00
5 9.09
2 3.64
6 10.91
42 76.36
13 23.64%
75  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 51
0 0.00
4 7.84
7 13.73
0 0.00
1 1.96
39 76.47
12 23.53%
76  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
77  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 104
1 0.96
1 0.96
22 21.15
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
78  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 179
20 11.17
2 1.12
17 9.50
2 1.12
0 0.00
138 77.09
41 22.91%
79  โรงเรียนบ้านบางลาด 221
18 8.14
3 1.36
27 12.22
2 0.90
0 0.00
171 77.38
50 22.62%
80  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 146
6 4.11
5 3.42
21 14.38
1 0.68
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
81  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 199
18 9.05
16 8.04
10 5.03
0 0.00
0 0.00
155 77.89
44 22.11%
82  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 41
0 0.00
0 0.00
7 17.07
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
83  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 531
12 2.26
33 6.21
40 7.53
9 1.69
22 4.14
415 78.15
116 21.85%
84  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
85  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 200
18 9.00
10 5.00
2 1.00
10 5.00
3 1.50
157 78.50
43 21.50%
86  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 70
1 1.43
1 1.43
9 12.86
3 4.29
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
87  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 155
5 3.23
6 3.87
8 5.16
5 3.23
9 5.81
122 78.71
33 21.29%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 146
4 2.74
0 0.00
24 16.44
3 2.05
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
89  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 151
24 15.89
1 0.66
7 4.64
0 0.00
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
90  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 71
0 0.00
0 0.00
15 21.13
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
91  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 67
4 5.97
1 1.49
6 8.96
1 1.49
2 2.99
53 79.10
14 20.90%
92  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 107
1 0.93
0 0.00
21 19.63
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
93  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 260
34 13.08
10 3.85
0 0.00
9 3.46
0 0.00
207 79.62
53 20.38%
94  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 108
9 8.33
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 113
7 6.19
4 3.54
1 0.88
3 2.65
8 7.08
90 79.65
23 20.35%
96  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 104
12 11.54
0 0.00
1 0.96
5 4.81
3 2.88
83 79.81
21 20.19%
97  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
2 5.71
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
98  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 215
10 4.65
11 5.12
22 10.23
0 0.00
0 0.00
172 80.00
43 20.00%
99  โรงเรียนบ้านสมอโคน 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
100  โรงเรียนบ้านหัวยาง 40
2 5.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
101  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 127
4 3.15
2 1.57
19 14.96
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
102  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 127
8 6.30
8 6.30
7 5.51
2 1.57
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
103  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 98
4 4.08
4 4.08
9 9.18
2 2.04
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
104  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 129
8 6.20
0 0.00
11 8.53
6 4.65
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
105  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 121
7 5.79
0 0.00
1 0.83
0 0.00
15 12.40
98 80.99
23 19.01%
106  โรงเรียนบ้านเทพนคร 127
5 3.94
3 2.36
16 12.60
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 156
18 11.54
6 3.85
5 3.21
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
108  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 87
5 5.75
2 2.30
5 5.75
3 3.45
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
109  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 49
3 6.12
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
110  โรงเรียนบ้านวังทอง 142
7 4.93
5 3.52
10 7.04
4 2.82
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
111  โรงเรียนบ้านท่านา 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
112  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 50
6 12.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
113  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 106
2 1.89
5 4.72
12 11.32
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
114  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 134
10 7.46
1 0.75
13 9.70
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
115  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 230
9 3.91
9 3.91
12 5.22
9 3.91
2 0.87
189 82.17
41 17.83%
116  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 90
1 1.11
0 0.00
14 15.56
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
117  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 46
5 10.87
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
118  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 65
0 0.00
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
119  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 60
7 11.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
120  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
121  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
122  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 133
8 6.02
0 0.00
11 8.27
0 0.00
2 1.50
112 84.21
21 15.79%
123  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 122
11 9.02
3 2.46
5 4.10
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
124  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 73
3 4.11
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
125  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 120
5 4.17
3 2.50
9 7.50
1 0.83
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
126  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 102
7 6.86
7 6.86
0 0.00
0 0.00
1 0.98
87 85.29
15 14.71%
127  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 82
4 4.88
3 3.66
3 3.66
2 2.44
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
128  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 83
1 1.20
3 3.61
8 9.64
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
129  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 83
4 4.82
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
130  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
131  โรงเรียนบ้านโนนโก 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 114
6 5.26
2 1.75
6 5.26
1 0.88
1 0.88
98 85.96
16 14.04%
133  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 94
0 0.00
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
134  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 29
2 6.90
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
135  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 283
10 3.53
12 4.24
17 6.01
0 0.00
0 0.00
244 86.22
39 13.78%
136  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 182
5 2.75
6 3.30
5 2.75
4 2.20
5 2.75
157 86.26
25 13.74%
137  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 117
7 5.98
3 2.56
6 5.13
0 0.00
0 0.00
101 86.32
16 13.68%
138  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
139  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
140  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 647
13 2.01
2 0.31
69 10.66
0 0.00
0 0.00
563 87.02
84 12.98%
141  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 109
0 0.00
4 3.67
6 5.50
4 3.67
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
142  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 128
5 3.91
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
143  โรงเรียนบ้านไร่ดง 40
0 0.00
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
144  โรงเรียนบ้านหนองรี 121
4 3.31
3 2.48
4 3.31
3 2.48
1 0.83
106 87.60
15 12.40%
145  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 58
3 5.17
0 0.00
2 3.45
0 0.00
2 3.45
51 87.93
7 12.07%
146  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 211
1 0.47
1 0.47
12 5.69
7 3.32
4 1.90
186 88.15
25 11.85%
147  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 128
3 2.34
2 1.56
10 7.81
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
148  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 72
4 5.56
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
149  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 127
4 3.15
2 1.57
6 4.72
1 0.79
1 0.79
113 88.98
14 11.02%
150  โรงเรียนบ้านหนองทราย 91
4 4.40
1 1.10
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
151  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 73
4 5.48
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
65 89.04
8 10.96%
152  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 64
3 4.69
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
153  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 150
12 8.00
0 0.00
4 2.67
0 0.00
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
154  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 134
7 5.22
1 0.75
6 4.48
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
155  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 127
7 5.51
0 0.00
3 2.36
2 1.57
1 0.79
114 89.76
13 10.24%
156  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 180
2 1.11
3 1.67
9 5.00
5 2.78
-1 -0.56
162 90.00
18 10.00%
157  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
158  โรงเรียนบ้านแคทอง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
159  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
160  โรงเรียนบ้านไทยทวี 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
161  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 113
0 0.00
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
162  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 86
3 3.49
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
163  โรงเรียนบ้านพานทอง 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
164  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 57
0 0.00
2 3.51
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
165  โรงเรียนวัดโพธาราม 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
166  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 80
0 0.00
1 1.25
3 3.75
2 2.50
1 1.25
73 91.25
7 8.75%
167  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
168  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 151
1 0.66
1 0.66
5 3.31
2 1.32
4 2.65
138 91.39
13 8.61%
169  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
170  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
171  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
172  โรงเรียนบ้านหนองกรด 63
4 6.35
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
173  โรงเรียนบ้านช่องลม 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
174  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 114
5 4.39
2 1.75
2 1.75
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
175  โรงเรียนบ้านหนองจิก 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
176  โรงเรียนบ้านลานทอง 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
5 5.38
1 1.08
86 92.47
7 7.53%
177  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
2 1.63
2 1.63
5 4.07
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
178  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 112
2 1.79
0 0.00
5 4.46
1 0.89
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
179  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 168
5 2.98
0 0.00
7 4.17
0 0.00
0 0.00
156 92.86
12 7.14%
180  โรงเรียนบ้านวังประดา 88
1 1.14
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
181  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
182  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 131
2 1.53
0 0.00
5 3.82
0 0.00
0 0.00
124 94.66
7 5.34%
183  โรงเรียนบ้านนานอก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
184  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 108
3 2.78
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
103 95.37
5 4.63%
185  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 89
3 3.37
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
186  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 95
1 1.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.16
91 95.79
4 4.21%
187  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
3 2.36
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
188  โรงเรียนบ้านตอรัง 120
0 0.00
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
189  โรงเรียนบ้านเก่า 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 110
1 0.91
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
107 97.27
3 2.73%
191  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 152
3 1.97
1 0.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 97.37
4 2.63%
192  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 286
3 1.05
1 0.35
2 0.70
1 0.35
0 0.00
279 97.55
7 2.45%
193  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 250
0 0.00
0 0.00
3 1.20
3 1.20
0 0.00
244 97.60
6 2.40%
194  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
195  โรงเรียนบ้านจันทิมา 197
0 0.00
1 0.51
3 1.52
0 0.00
0 0.00
193 97.97
4 2.03%
196  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 135
0 0.00
0 0.00
1 0.74
0 0.00
0 0.00
134 99.26
1 0.74%
197  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
1 0.53
0 0.00
0 0.00
189 99.47
1 0.53%
198  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านแม่บัว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,124 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,731 6.38
เตี้ย  904 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,749 10.13
ผอมและเตี้ย  821 3.03
อ้วนและเตี้ย  879 3.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,040 73.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,084 คน


26.12%


Powered By www.thaieducation.net