ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 227
14 6.17
13 5.73
45 19.82
27 11.89
58 25.55
70 30.84
157 69.16%
2  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 347
50 14.41
20 5.76
22 6.34
66 19.02
42 12.10
147 42.36
200 57.64%
3  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637
85 13.34
34 5.34
69 10.83
31 4.87
116 18.21
302 47.41
335 52.59%
4  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 450
29 6.44
19 4.22
126 28.00
8 1.78
16 3.56
252 56.00
198 44.00%
5  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1396
54 3.87
137 9.81
248 17.77
140 10.03
3 0.21
814 58.31
582 41.69%
6  โรงเรียนพญาไท 1726
193 11.18
90 5.21
103 5.97
153 8.86
159 9.21
1028 59.56
698 40.44%
7  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 826
51 6.17
16 1.94
130 15.74
59 7.14
77 9.32
493 59.69
333 40.31%
8  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1207
59 4.89
32 2.65
176 14.58
90 7.46
113 9.36
737 61.06
470 38.94%
9  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 682
40 5.87
13 1.91
95 13.93
53 7.77
62 9.09
419 61.44
263 38.56%
10  โรงเรียนวัดด่าน 296
20 6.76
7 2.36
33 11.15
24 8.11
29 9.80
183 61.82
113 38.18%
11  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 702
18 2.56
9 1.28
112 15.95
33 4.70
76 10.83
454 64.67
248 35.33%
12  โรงเรียนดาราคาม 357
28 7.84
7 1.96
78 21.85
3 0.84
2 0.56
239 66.95
118 33.05%
13  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1136
53 4.67
26 2.29
113 9.95
68 5.99
86 7.57
790 69.54
346 30.46%
14  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 718
43 5.99
13 1.81
154 21.45
0 0.00
0 0.00
508 70.75
210 29.25%
15  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 526
39 7.41
30 5.70
34 6.46
10 1.90
34 6.46
379 72.05
147 27.95%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 595
47 7.90
44 7.39
37 6.22
20 3.36
6 1.01
441 74.12
154 25.88%
17  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 737
30 4.07
16 2.17
140 19.00
0 0.00
0 0.00
551 74.76
186 25.24%
18  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 707
43 6.08
10 1.41
107 15.13
5 0.71
1 0.14
541 76.52
166 23.48%
19  โรงเรียนประถมนนทรี 388
12 3.09
4 1.03
73 18.81
0 0.00
0 0.00
299 77.06
89 22.94%
20  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1570
78 4.97
29 1.85
250 15.92
2 0.13
1 0.06
1210 77.07
360 22.93%
21  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 185
4 2.16
2 1.08
35 18.92
0 0.00
0 0.00
144 77.84
41 22.16%
22  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 969
45 4.64
10 1.03
153 15.79
1 0.10
3 0.31
757 78.12
212 21.88%
23  โรงเรียนวัดหนัง 548
27 4.93
14 2.55
72 13.14
2 0.36
0 0.00
433 79.01
115 20.99%
24  โรงเรียนวัดโสมนัส 298
10 3.36
5 1.68
19 6.38
13 4.36
15 5.03
236 79.19
62 20.81%
25  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1343
43 3.20
17 1.27
214 15.93
0 0.00
0 0.00
1069 79.60
274 20.40%
26  โรงเรียนวัดนาคปรก 221
4 1.81
7 3.17
29 13.12
0 0.00
0 0.00
181 81.90
40 18.10%
27  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 198
10 5.05
5 2.53
19 9.60
0 0.00
0 0.00
164 82.83
34 17.17%
28  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 265
3 1.13
1 0.38
38 14.34
1 0.38
0 0.00
222 83.77
43 16.23%
29  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 539
24 4.45
9 1.67
25 4.64
8 1.48
7 1.30
466 86.46
73 13.54%
30  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 448
14 3.13
4 0.89
41 9.15
0 0.00
0 0.00
389 86.83
59 13.17%
31  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 408
11 2.70
9 2.21
13 3.19
9 2.21
6 1.47
360 88.24
48 11.76%
32  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1035
37 3.57
5 0.48
66 6.38
0 0.00
0 0.00
927 89.57
108 10.43%
33  โรงเรียนราชวินิต 2215
23 1.04
3 0.14
70 3.16
26 1.17
54 2.44
2039 92.05
176 7.95%
34  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 127
4 3.15
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
35  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 638
9 1.41
0 0.00
41 6.43
0 0.00
0 0.00
588 92.16
50 7.84%
36  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 260
0 0.00
0 0.00
14 5.38
0 0.00
0 0.00
246 94.62
14 5.38%
37  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 287
0 0.00
0 0.00
3 1.05
0 0.00
0 0.00
284 98.95
3 1.05%

 

จำนวนนักเรียน  25,214 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 4.97
เตี้ย  660 2.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,003 11.91
ผอมและเตี้ย  852 3.38
อ้วนและเตี้ย  966 3.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,479 73.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,735 คน


26.71%


Powered By www.thaieducation.net