ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.35
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637
85 13.34
34 5.34
69 10.83
31 4.87
116 18.21
302 47.41
335 52.59%
2  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1396
54 3.87
137 9.81
248 17.77
140 10.03
3 0.21
814 58.31
582 41.69%
3  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1207
59 4.89
32 2.65
176 14.58
90 7.46
113 9.36
737 61.06
470 38.94%
4  โรงเรียนดาราคาม 357
28 7.84
7 1.96
78 21.85
3 0.84
2 0.56
239 66.95
118 33.05%
5  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 718
43 5.99
13 1.81
154 21.45
0 0.00
0 0.00
508 70.75
210 29.25%
6  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 595
47 7.90
44 7.39
37 6.22
20 3.36
6 1.01
441 74.12
154 25.88%
7  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 737
30 4.07
16 2.17
140 19.00
0 0.00
0 0.00
551 74.76
186 25.24%
8  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 707
43 6.08
10 1.41
107 15.13
5 0.71
1 0.14
541 76.52
166 23.48%
9  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 969
45 4.64
10 1.03
153 15.79
1 0.10
3 0.31
757 78.12
212 21.88%
10  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1343
43 3.20
17 1.27
214 15.93
0 0.00
0 0.00
1069 79.60
274 20.40%
11  โรงเรียนวัดนาคปรก 221
4 1.81
7 3.17
29 13.12
0 0.00
0 0.00
181 81.90
40 18.10%
12  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 198
10 5.05
5 2.53
19 9.60
0 0.00
0 0.00
164 82.83
34 17.17%
13  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 539
24 4.45
9 1.67
25 4.64
8 1.48
7 1.30
466 86.46
73 13.54%
14  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 408
11 2.70
9 2.21
13 3.19
9 2.21
6 1.47
360 88.24
48 11.76%
15  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1035
37 3.57
5 0.48
66 6.38
0 0.00
0 0.00
927 89.57
108 10.43%
16  โรงเรียนราชวินิต 2215
23 1.04
3 0.14
70 3.16
26 1.17
54 2.44
2039 92.05
176 7.95%
17  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 127
4 3.15
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
18  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 260
0 0.00
0 0.00
14 5.38
0 0.00
0 0.00
246 94.62
14 5.38%
19  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 287
0 0.00
0 0.00
3 1.05
0 0.00
0 0.00
284 98.95
3 1.05%

 

จำนวนนักเรียน  13,956 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  590 4.23
เตี้ย  358 2.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,621 11.62
ผอมและเตี้ย  333 2.39
อ้วนและเตี้ย  311 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,743 76.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,213 คน


23.02%


Powered By www.thaieducation.net