ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 168 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 168 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำขามวิทยา 96
25 26.04
15 15.63
13 13.54
27 28.13
16 16.67
0 0.00
96 100.00%
2  โรงเรียนพิมูลวิทยา 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27
17 62.96
0 0.00
10 37.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00%
4  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 131
56 42.75
57 43.51
6 4.58
4 3.05
8 6.11
0 0.00
131 100.00%
5  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 102
30 29.41
34 33.33
11 10.78
17 16.67
9 8.82
1 0.98
101 99.02%
6  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 59
9 15.25
6 10.17
14 23.73
13 22.03
10 16.95
7 11.86
52 88.14%
7  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 238
27 11.34
59 24.79
63 26.47
32 13.45
28 11.76
29 12.18
209 87.82%
8  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 22
6 27.27
5 22.73
3 13.64
3 13.64
2 9.09
3 13.64
19 86.36%
9  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68
10 14.71
8 11.76
9 13.24
12 17.65
15 22.06
14 20.59
54 79.41%
10  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 101
13 12.87
22 21.78
26 25.74
11 10.89
6 5.94
23 22.77
78 77.23%
11  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
1 25.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00%
12  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 7
2 28.57
0 0.00
1 14.29
1 14.29
1 14.29
2 28.57
5 71.43%
13  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 125
5 4.00
0 0.00
46 36.80
30 24.00
6 4.80
38 30.40
87 69.60%
14  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 160
19 11.88
17 10.63
11 6.88
36 22.50
28 17.50
49 30.63
111 69.38%
15  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 252
31 12.30
14 5.56
34 13.49
45 17.86
48 19.05
80 31.75
172 68.25%
16  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 170
34 20.00
19 11.18
40 23.53
14 8.24
8 4.71
55 32.35
115 67.65%
17  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 193
41 21.24
38 19.69
15 7.77
25 12.95
8 4.15
66 34.20
127 65.80%
18  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88
47 53.41
1 1.14
9 10.23
0 0.00
0 0.00
31 35.23
57 64.77%
19  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 58
15 25.86
16 27.59
4 6.90
0 0.00
0 0.00
23 39.66
35 60.34%
20  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 5
3 60.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
21  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1064
78 7.33
49 4.61
211 19.83
127 11.94
160 15.04
439 41.26
625 58.74%
22  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 60
9 15.00
7 11.67
5 8.33
7 11.67
5 8.33
27 45.00
33 55.00%
23  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 57
8 14.04
6 10.53
4 7.02
7 12.28
6 10.53
26 45.61
31 54.39%
24  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 17
3 17.65
3 17.65
2 11.76
1 5.88
0 0.00
8 47.06
9 52.94%
25  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51
10 19.61
5 9.80
4 7.84
5 9.80
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
26  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27
7 25.93
0 0.00
4 14.81
0 0.00
1 3.70
15 55.56
12 44.44%
27  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 163
13 7.98
12 7.36
39 23.93
4 2.45
3 1.84
92 56.44
71 43.56%
28  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 62
14 22.58
7 11.29
4 6.45
2 3.23
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
29  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 44
19 43.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
30  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161
26 16.15
9 5.59
21 13.04
8 4.97
5 3.11
92 57.14
69 42.86%
31  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 197
23 11.68
22 11.17
14 7.11
16 8.12
5 2.54
117 59.39
80 40.61%
32  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 86
6 6.98
9 10.47
9 10.47
2 2.33
8 9.30
52 60.47
34 39.53%
33  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 82
23 28.05
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
34  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 127
22 17.32
9 7.09
10 7.87
7 5.51
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
35  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 202
41 20.30
14 6.93
6 2.97
14 6.93
0 0.00
127 62.87
75 37.13%
36  โรงเรียนนาบงวิทยา 127
9 7.09
11 8.66
5 3.94
12 9.45
10 7.87
80 62.99
47 37.01%
37  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 99
18 18.18
7 7.07
5 5.05
6 6.06
0 0.00
63 63.64
36 36.36%
38  โรงเรียนบ้านหนองบัว 88
21 23.86
8 9.09
3 3.41
0 0.00
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
39  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 152
17 11.18
15 9.87
17 11.18
1 0.66
4 2.63
98 64.47
54 35.53%
40  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31
6 19.35
5 16.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
41  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64
9 14.06
2 3.13
11 17.19
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
42  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 85
8 9.41
7 8.24
5 5.88
4 4.71
5 5.88
56 65.88
29 34.12%
43  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53
3 5.66
5 9.43
6 11.32
2 3.77
2 3.77
35 66.04
18 33.96%
44  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 162
21 12.96
0 0.00
34 20.99
0 0.00
0 0.00
107 66.05
55 33.95%
45  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 168
18 10.71
17 10.12
17 10.12
3 1.79
1 0.60
112 66.67
56 33.33%
46  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 133
10 7.52
10 7.52
12 9.02
5 3.76
5 3.76
91 68.42
42 31.58%
47  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 32
6 18.75
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
48  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 96
8 8.33
5 5.21
5 5.21
4 4.17
7 7.29
67 69.79
29 30.21%
49  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 137
23 16.79
2 1.46
13 9.49
2 1.46
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73
2 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 26.03
52 71.23
21 28.77%
51  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 84
4 4.76
2 2.38
12 14.29
4 4.76
2 2.38
60 71.43
24 28.57%
52  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 56
2 3.57
2 3.57
12 21.43
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
53  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89
20 22.47
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
54  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 58
0 0.00
7 12.07
9 15.52
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
55  โรงเรียนบ้านหนองแซง 385
65 16.88
17 4.42
8 2.08
13 3.38
0 0.00
282 73.25
103 26.75%
56  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 169
16 9.47
13 7.69
3 1.78
9 5.33
3 1.78
125 73.96
44 26.04%
57  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 81
13 16.05
0 0.00
6 7.41
0 0.00
2 2.47
60 74.07
21 25.93%
58  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 87
4 4.60
2 2.30
7 8.05
1 1.15
7 8.05
66 75.86
21 24.14%
59  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
5 10.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
60  โรงเรียนโคกคำวิทยา 146
6 4.11
8 5.48
20 13.70
0 0.00
1 0.68
111 76.03
35 23.97%
61  โรงเรียนบ้านหนองขาม 98
5 5.10
3 3.06
15 15.31
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
62  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 103
12 11.65
5 4.85
5 4.85
1 0.97
1 0.97
79 76.70
24 23.30%
63  โรงเรียนดงบังวิทยา 110
8 7.27
3 2.73
13 11.82
1 0.91
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
64  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 306
10 3.27
10 3.27
24 7.84
11 3.59
14 4.58
237 77.45
69 22.55%
65  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 120
14 11.67
0 0.00
6 5.00
2 1.67
5 4.17
93 77.50
27 22.50%
66  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 147
6 4.08
1 0.68
11 7.48
7 4.76
7 4.76
115 78.23
32 21.77%
67  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106
10 9.43
0 0.00
10 9.43
0 0.00
3 2.83
83 78.30
23 21.70%
68  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93
7 7.53
5 5.38
6 6.45
1 1.08
1 1.08
73 78.49
20 21.51%
69  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 179
6 3.35
8 4.47
24 13.41
0 0.00
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
70  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
71  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 86
2 2.33
5 5.81
5 5.81
2 2.33
4 4.65
68 79.07
18 20.93%
72  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53
3 5.66
2 3.77
4 7.55
1 1.89
1 1.89
42 79.25
11 20.75%
73  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 101
6 5.94
4 3.96
8 7.92
0 0.00
2 1.98
81 80.20
20 19.80%
74  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 157
8 5.10
9 5.73
14 8.92
0 0.00
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
75  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 51
7 13.73
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
76  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 78
2 2.56
5 6.41
8 10.26
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
77  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78
0 0.00
7 8.97
8 10.26
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
78  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 141
11 7.80
11 7.80
5 3.55
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
79  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53
3 5.66
6 11.32
0 0.00
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
80  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 117
3 2.56
0 0.00
19 16.24
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
81  โรงเรียนบ้านคำแคน 38
4 10.53
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
82  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 38
1 2.63
2 5.26
3 7.89
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
83  โรงเรียนบ้านชัยศรี 66
4 6.06
2 3.03
4 6.06
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
84  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 120
5 4.17
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
85  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 76
7 9.21
2 2.63
3 3.95
0 0.00
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
86  โรงเรียนยางคำวิทยา 71
2 2.82
4 5.63
3 4.23
0 0.00
3 4.23
59 83.10
12 16.90%
87  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
88  โรงเรียนหนองแวงม่วง 54
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
89  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 214
13 6.07
6 2.80
16 7.48
0 0.00
0 0.00
179 83.64
35 16.36%
90  โรงเรียนปอแดงวิทยา 112
2 1.79
2 1.79
10 8.93
2 1.79
2 1.79
94 83.93
18 16.07%
91  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103
10 9.71
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
92  โรงเรียนบ้านโคกศรี 103
4 3.88
3 2.91
1 0.97
2 1.94
6 5.83
87 84.47
16 15.53%
93  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 147
8 5.44
1 0.68
13 8.84
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
94  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 74
5 6.76
1 1.35
4 5.41
0 0.00
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
95  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 122
13 10.66
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
96  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 61
1 1.64
3 4.92
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
97  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 111
4 3.60
2 1.80
9 8.11
0 0.00
1 0.90
95 85.59
16 14.41%
98  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 77
4 5.19
0 0.00
3 3.90
2 2.60
2 2.60
66 85.71
11 14.29%
99  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 93
8 8.60
0 0.00
4 4.30
1 1.08
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
100  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 80
4 5.00
2 2.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
101  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 90
4 4.44
1 1.11
7 7.78
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
102  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
103  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 107
7 6.54
7 6.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
104  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 79
0 0.00
0 0.00
9 11.39
0 0.00
1 1.27
69 87.34
10 12.66%
105  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 89
2 2.25
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
106  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
107  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 167
3 1.80
2 1.20
7 4.19
4 2.40
4 2.40
147 88.02
20 11.98%
108  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 42
2 4.76
2 4.76
0 0.00
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
109  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 76
1 1.32
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
110  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
111  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
6 7.06
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
112  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
2 2.86
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
113  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130
8 6.15
0 0.00
6 4.62
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
114  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 107
7 6.54
3 2.80
1 0.93
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
115  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
116  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
3 6.00
45 90.00
5 10.00%
117  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 84
4 4.76
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
118  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
1 2.27
1 2.27
40 90.91
4 9.09%
119  โรงเรียนหนองบัวชุม 47
1 2.13
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
120  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
3 3.16
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
121  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
122  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 126
5 3.97
4 3.17
1 0.79
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
123  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 39
1 2.56
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 167
4 2.40
2 1.20
5 2.99
1 0.60
0 0.00
155 92.81
12 7.19%
125  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
126  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
3 3.49
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
127  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 130
4 3.08
0 0.00
5 3.85
0 0.00
0 0.00
121 93.08
9 6.92%
128  โรงเรียนบ้านแสนสุข 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
129  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 193
3 1.55
2 1.04
4 2.07
1 0.52
2 1.04
181 93.78
12 6.22%
130  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
62 93.94
4 6.06%
131  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
3 2.86
99 94.29
6 5.71%
132  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 124
1 0.81
1 0.81
2 1.61
0 0.00
3 2.42
117 94.35
7 5.65%
133  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
134  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 114
0 0.00
0 0.00
3 2.63
3 2.63
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
135  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193
3 1.55
2 1.04
5 2.59
0 0.00
0 0.00
183 94.82
10 5.18%
136  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
137  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.13
37 94.87
2 5.13%
138  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
139  โรงเรียนคำโองวิทยา 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
140  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 114
0 0.00
1 0.88
4 3.51
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
141  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 162
2 1.23
1 0.62
4 2.47
0 0.00
0 0.00
155 95.68
7 4.32%
142  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 192
3 1.56
1 0.52
2 1.04
0 0.00
1 0.52
185 96.35
7 3.65%
143  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 142
0 0.00
0 0.00
1 0.70
3 2.11
1 0.70
137 96.48
5 3.52%
144  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
145  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
146  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 258
3 1.16
0 0.00
4 1.55
0 0.00
0 0.00
251 97.29
7 2.71%
147  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 195
1 0.51
0 0.00
2 1.03
1 0.51
0 0.00
191 97.95
4 2.05%
148  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103
1 0.97
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
101 98.06
2 1.94%
149  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
150  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนหนองโนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
160  โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนหัวดงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 208
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
208 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,053 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,322 8.24
เตี้ย  763 4.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,330 8.29
ผอมและเตี้ย  621 3.87
อ้วนและเตี้ย  531 3.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,486 71.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,567 คน


28.45%


Powered By www.thaieducation.net