ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 314
64 20.38
84 26.75
18 5.73
109 34.71
19 6.05
20 6.37
294 93.63%
2  โรงเรียนบ้านนิบง 180
64 35.56
49 27.22
10 5.56
25 13.89
5 2.78
27 15.00
153 85.00%
3  โรงเรียนบ้านจูโวะ 204
41 20.10
71 34.80
12 5.88
29 14.22
0 0.00
51 25.00
153 75.00%
4  โรงเรียนบ้านปาเซ 79
5 6.33
25 31.65
9 11.39
14 17.72
6 7.59
20 25.32
59 74.68%
5  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 86
22 25.58
18 20.93
2 2.33
15 17.44
2 2.33
27 31.40
59 68.60%
6  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 108
5 4.63
18 16.67
14 12.96
16 14.81
14 12.96
41 37.96
67 62.04%
7  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
6 2.45
121 49.39
1 0.41
9 3.67
3 1.22
105 42.86
140 57.14%
8  โรงเรียนประชาบํารุง 94
22 23.40
17 18.09
5 5.32
4 4.26
0 0.00
46 48.94
48 51.06%
9  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 370
39 10.54
32 8.65
30 8.11
69 18.65
15 4.05
185 50.00
185 50.00%
10  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 141
30 21.28
20 14.18
0 0.00
20 14.18
0 0.00
71 50.35
70 49.65%
11  โรงเรียนบ้านโคก 268
18 6.72
64 23.88
12 4.48
33 12.31
4 1.49
137 51.12
131 48.88%
12  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 323
18 5.57
38 11.76
5 1.55
56 17.34
39 12.07
167 51.70
156 48.30%
13  โรงเรียนบ้านฮูลู 220
18 8.18
18 8.18
10 4.55
33 15.00
20 9.09
121 55.00
99 45.00%
14  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 447
79 17.67
50 11.19
21 4.70
33 7.38
13 2.91
251 56.15
196 43.85%
15  โรงเรียนบ้านบละแต 105
15 14.29
17 16.19
8 7.62
3 2.86
3 2.86
59 56.19
46 43.81%
16  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 147
27 18.37
12 8.16
0 0.00
24 16.33
0 0.00
84 57.14
63 42.86%
17  โรงเรียนบ้านบาโง 103
11 10.68
25 24.27
3 2.91
5 4.85
0 0.00
59 57.28
44 42.72%
18  โรงเรียนบ้านปารี 359
36 10.03
25 6.96
8 2.23
82 22.84
0 0.00
208 57.94
151 42.06%
19  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 519
36 6.94
42 8.09
7 1.35
81 15.61
47 9.06
306 58.96
213 41.04%
20  โรงเรียนราชประสงค์ 128
20 15.63
20 15.63
0 0.00
12 9.38
0 0.00
76 59.38
52 40.63%
21  โรงเรียนบ้านบูกิต 207
14 6.76
26 12.56
10 4.83
26 12.56
8 3.86
123 59.42
84 40.58%
22  โรงเรียนบ้านกาแย 312
40 12.82
65 20.83
14 4.49
5 1.60
2 0.64
186 59.62
126 40.38%
23  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 202
10 4.95
19 9.41
18 8.91
34 16.83
0 0.00
121 59.90
81 40.10%
24  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 429
68 15.85
42 9.79
6 1.40
53 12.35
2 0.47
258 60.14
171 39.86%
25  โรงเรียนบ้านตะโละ 182
29 15.93
20 10.99
3 1.65
17 9.34
1 0.55
112 61.54
70 38.46%
26  โรงเรียนราชพัฒนา 80
10 12.50
9 11.25
1 1.25
10 12.50
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
27  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 127
15 11.81
24 18.90
7 5.51
1 0.79
0 0.00
80 62.99
47 37.01%
28  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 145
8 5.52
27 18.62
6 4.14
8 5.52
3 2.07
93 64.14
52 35.86%
29  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 316
7 2.22
26 8.23
13 4.11
33 10.44
33 10.44
204 64.56
112 35.44%
30  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 304
28 9.21
40 13.16
10 3.29
25 8.22
2 0.66
199 65.46
105 34.54%
31  โรงเรียนบ้านตาโงะ 189
27 14.29
21 11.11
3 1.59
9 4.76
5 2.65
124 65.61
65 34.39%
32  โรงเรียนบ้านตือกอ 108
3 2.78
17 15.74
1 0.93
8 7.41
5 4.63
74 68.52
34 31.48%
33  โรงเรียนบ้านลาไม 166
12 7.23
15 9.04
8 4.82
7 4.22
10 6.02
114 68.67
52 31.33%
34  โรงเรียนบ้านยานิง 305
18 5.90
25 8.20
29 9.51
12 3.93
8 2.62
213 69.84
92 30.16%
35  โรงเรียนบ้านน้ำวน 125
14 11.20
10 8.00
3 2.40
10 8.00
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
36  โรงเรียนบ้านทํานบ 145
20 13.79
19 13.10
0 0.00
3 2.07
0 0.00
103 71.03
42 28.97%
37  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 145
15 10.34
13 8.97
5 3.45
9 6.21
0 0.00
103 71.03
42 28.97%
38  โรงเรียนบ้านกาลิซา 594
53 8.92
35 5.89
27 4.55
42 7.07
11 1.85
426 71.72
168 28.28%
39  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 150
9 6.00
11 7.33
6 4.00
8 5.33
8 5.33
108 72.00
42 28.00%
40  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 100
12 12.00
10 10.00
1 1.00
5 5.00
0 0.00
72 72.00
28 28.00%
41  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 381
51 13.39
44 11.55
5 1.31
5 1.31
0 0.00
276 72.44
105 27.56%
42  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 550
36 6.55
55 10.00
25 4.55
35 6.36
0 0.00
399 72.55
151 27.45%
43  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 197
15 7.61
30 15.23
8 4.06
1 0.51
0 0.00
143 72.59
54 27.41%
44  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 202
13 6.44
34 16.83
2 0.99
6 2.97
0 0.00
147 72.77
55 27.23%
45  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 151
12 7.95
11 7.28
4 2.65
11 7.28
3 1.99
110 72.85
41 27.15%
46  โรงเรียนบ้านสิโป 233
15 6.44
36 15.45
12 5.15
0 0.00
0 0.00
170 72.96
63 27.04%
47  โรงเรียนบ้านแมะแซ 205
14 6.83
19 9.27
17 8.29
4 1.95
0 0.00
151 73.66
54 26.34%
48  โรงเรียนบ้านจะแนะ 928
129 13.90
71 7.65
23 2.48
12 1.29
5 0.54
688 74.14
240 25.86%
49  โรงเรียนบ้านยะออ 101
5 4.95
11 10.89
0 0.00
0 0.00
10 9.90
75 74.26
26 25.74%
50  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 114
6 5.26
15 13.16
4 3.51
1 0.88
3 2.63
85 74.56
29 25.44%
51  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 323
27 8.36
22 6.81
5 1.55
17 5.26
8 2.48
244 75.54
79 24.46%
52  โรงเรียนวัดร่อน 81
9 11.11
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
53  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 111
6 5.41
4 3.60
0 0.00
16 14.41
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
54  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 245
20 8.16
17 6.94
4 1.63
16 6.53
0 0.00
188 76.73
57 23.27%
55  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 427
31 7.26
26 6.09
12 2.81
24 5.62
6 1.41
328 76.81
99 23.19%
56  โรงเรียนผดุงมาตร 308
17 5.52
28 9.09
5 1.62
9 2.92
7 2.27
242 78.57
66 21.43%
57  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 222
17 7.66
16 7.21
11 4.95
3 1.35
0 0.00
175 78.83
47 21.17%
58  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 190
11 5.79
19 10.00
8 4.21
2 1.05
0 0.00
150 78.95
40 21.05%
59  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 353
25 7.08
32 9.07
8 2.27
6 1.70
2 0.57
280 79.32
73 20.68%
60  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 304
25 8.22
12 3.95
6 1.97
10 3.29
7 2.30
244 80.26
60 19.74%
61  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 127
9 7.09
8 6.30
6 4.72
2 1.57
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
62  โรงเรียนบ้านเขาพระ 149
12 8.05
6 4.03
11 7.38
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
63  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 136
9 6.62
2 1.47
0 0.00
14 10.29
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
64  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 149
12 8.05
5 3.36
5 3.36
3 2.01
2 1.34
122 81.88
27 18.12%
65  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 350
21 6.00
13 3.71
14 4.00
5 1.43
7 2.00
290 82.86
60 17.14%
66  โรงเรียนบ้านบองอ 224
28 12.50
5 2.23
5 2.23
0 0.00
0 0.00
186 83.04
38 16.96%
67  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 126
17 13.49
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
68  โรงเรียนบ้านละหาร 188
4 2.13
9 4.79
3 1.60
8 4.26
7 3.72
157 83.51
31 16.49%
69  โรงเรียนบ้านแกแม 116
8 6.90
4 3.45
6 5.17
1 0.86
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
70  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 180
8 4.44
12 6.67
9 5.00
0 0.00
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
71  โรงเรียนบ้านไอกรอส 192
12 6.25
7 3.65
2 1.04
4 2.08
0 0.00
167 86.98
25 13.02%
72  โรงเรียนบ้านสะโล 197
8 4.06
4 2.03
5 2.54
6 3.05
1 0.51
173 87.82
24 12.18%
73  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 499
19 3.81
10 2.00
5 1.00
13 2.61
5 1.00
447 89.58
52 10.42%
74  โรงเรียนบ้านริแง 376
18 4.79
16 4.26
1 0.27
3 0.80
0 0.00
338 89.89
38 10.11%
75  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 0
0 0.00
0 0.00
1 0.00
-1 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,406 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,657 9.52
เตี้ย  1,844 10.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  591 3.40
ผอมและเตี้ย  1,233 7.08
อ้วนและเตี้ย  361 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,720 67.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,686 คน


32.67%


Powered By www.thaieducation.net