ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1018
395 38.80
326 32.02
11 1.08
180 17.68
30 2.95
76 7.47
942 92.53%
2  โรงเรียนบ้านบือแรง 151
28 18.54
22 14.57
6 3.97
50 33.11
27 17.88
18 11.92
133 88.08%
3  โรงเรียนบ้านบือเระ 109
11 10.09
17 15.60
34 31.19
12 11.01
15 13.76
20 18.35
89 81.65%
4  โรงเรียนบ้านจูดแดง 165
27 16.36
25 15.15
3 1.82
51 30.91
27 16.36
32 19.39
133 80.61%
5  โรงเรียนบ้านกลูบี 413
88 21.31
108 26.15
12 2.91
43 10.41
57 13.80
105 25.42
308 74.58%
6  โรงเรียนบ้านกาโดะ 142
26 18.31
26 18.31
13 9.15
26 18.31
13 9.15
38 26.76
104 73.24%
7  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 428
69 16.12
76 17.76
0 0.00
90 21.03
77 17.99
116 27.10
312 72.90%
8  โรงเรียนบ้านดาฮง 193
50 25.91
74 38.34
4 2.07
11 5.70
0 0.00
54 27.98
139 72.02%
9  โรงเรียนบ้านละหาน 191
26 13.61
46 24.08
17 8.90
19 9.95
23 12.04
60 31.41
131 68.59%
10  โรงเรียนบ้านกูยิ 263
91 34.60
33 12.55
2 0.76
49 18.63
0 0.00
88 33.46
175 66.54%
11  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 523
126 24.09
101 19.31
41 7.84
77 14.72
0 0.00
178 34.03
345 65.97%
12  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 52
17 32.69
9 17.31
1 1.92
6 11.54
0 0.00
19 36.54
33 63.46%
13  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 158
68 43.04
20 12.66
2 1.27
10 6.33
0 0.00
58 36.71
100 63.29%
14  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 159
53 33.33
22 13.84
2 1.26
20 12.58
0 0.00
62 38.99
97 61.01%
15  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 102
10 9.80
33 32.35
5 4.90
14 13.73
0 0.00
40 39.22
62 60.78%
16  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 99
31 31.31
21 21.21
8 8.08
0 0.00
0 0.00
39 39.39
60 60.61%
17  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 190
42 22.11
14 7.37
11 5.79
44 23.16
3 1.58
76 40.00
114 60.00%
18  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 404
68 16.83
66 16.34
48 11.88
42 10.40
17 4.21
163 40.35
241 59.65%
19  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 59
11 18.64
9 15.25
3 5.08
7 11.86
4 6.78
25 42.37
34 57.63%
20  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 115
14 12.17
18 15.65
5 4.35
28 24.35
0 0.00
50 43.48
65 56.52%
21  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 192
40 20.83
31 16.15
4 2.08
28 14.58
4 2.08
85 44.27
107 55.73%
22  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 70
5 7.14
30 42.86
2 2.86
1 1.43
1 1.43
31 44.29
39 55.71%
23  โรงเรียนบ้านหัวเขา 150
23 15.33
13 8.67
7 4.67
23 15.33
17 11.33
67 44.67
83 55.33%
24  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 87
18 20.69
12 13.79
6 6.90
4 4.60
8 9.20
39 44.83
48 55.17%
25  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 156
18 11.54
15 9.62
3 1.92
33 21.15
17 10.90
70 44.87
86 55.13%
26  โรงเรียนบ้านสะแนะ 98
18 18.37
18 18.37
0 0.00
0 0.00
17 17.35
45 45.92
53 54.08%
27  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 214
31 14.49
16 7.48
3 1.40
48 22.43
16 7.48
100 46.73
114 53.27%
28  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 109
14 12.84
17 15.60
3 2.75
11 10.09
13 11.93
51 46.79
58 53.21%
29  โรงเรียนบ้านกูแว 81
13 16.05
21 25.93
0 0.00
8 9.88
0 0.00
39 48.15
42 51.85%
30  โรงเรียนบ้านจืองา 112
7 6.25
14 12.50
4 3.57
16 14.29
16 14.29
55 49.11
57 50.89%
31  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 163
2 1.23
17 10.43
16 9.82
19 11.66
25 15.34
84 51.53
79 48.47%
32  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 144
12 8.33
24 16.67
3 2.08
30 20.83
0 0.00
75 52.08
69 47.92%
33  โรงเรียนบ้านบากง 239
24 10.04
15 6.28
13 5.44
39 16.32
23 9.62
125 52.30
114 47.70%
34  โรงเรียนบ้านนาดา 248
11 4.44
82 33.06
20 8.06
3 1.21
1 0.40
131 52.82
117 47.18%
35  โรงเรียนบ้านมะยูง 129
12 9.30
23 17.83
3 2.33
18 13.95
4 3.10
69 53.49
60 46.51%
36  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 169
18 10.65
21 12.43
3 1.78
33 19.53
3 1.78
91 53.85
78 46.15%
37  โรงเรียนบ้านลาเวง 229
42 18.34
39 17.03
9 3.93
12 5.24
1 0.44
126 55.02
103 44.98%
38  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 121
18 14.88
8 6.61
3 2.48
22 18.18
2 1.65
68 56.20
53 43.80%
39  โรงเรียนบ้านยี่งอ 432
74 17.13
102 23.61
6 1.39
0 0.00
0 0.00
250 57.87
182 42.13%
40  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 395
72 18.23
59 14.94
16 4.05
14 3.54
0 0.00
234 59.24
161 40.76%
41  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 91
12 13.19
7 7.69
4 4.40
9 9.89
5 5.49
54 59.34
37 40.66%
42  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 123
41 33.33
0 0.00
8 6.50
1 0.81
0 0.00
73 59.35
50 40.65%
43  โรงเรียนบ้านทอน 529
101 19.09
38 7.18
18 3.40
38 7.18
18 3.40
316 59.74
213 40.26%
44  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 117
18 15.38
8 6.84
10 8.55
11 9.40
0 0.00
70 59.83
47 40.17%
45  โรงเรียนบ้านยือลาแป 364
23 6.32
37 10.16
13 3.57
42 11.54
30 8.24
219 60.16
145 39.84%
46  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 156
18 11.54
37 23.72
3 1.92
3 1.92
1 0.64
94 60.26
62 39.74%
47  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 208
10 4.81
23 11.06
4 1.92
30 14.42
14 6.73
127 61.06
81 38.94%
48  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 286
32 11.19
47 16.43
5 1.75
24 8.39
3 1.05
175 61.19
111 38.81%
49  โรงเรียนบ้านไร่พญา 183
37 20.22
15 8.20
5 2.73
13 7.10
1 0.55
112 61.20
71 38.80%
50  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 145
8 5.52
28 19.31
9 6.21
8 5.52
3 2.07
89 61.38
56 38.62%
51  โรงเรียนบ้านสวนพลู 158
22 13.92
13 8.23
16 10.13
8 5.06
0 0.00
99 62.66
59 37.34%
52  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 823
98 11.91
102 12.39
31 3.77
52 6.32
24 2.92
516 62.70
307 37.30%
53  โรงเรียนบ้านกูยิ 119
20 16.81
17 14.29
2 1.68
5 4.20
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
54  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 111
14 12.61
8 7.21
10 9.01
6 5.41
3 2.70
70 63.06
41 36.94%
55  โรงเรียนบ้านดูกู 167
20 11.98
15 8.98
4 2.40
16 9.58
6 3.59
106 63.47
61 36.53%
56  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 97
9 9.28
5 5.15
5 5.15
10 10.31
5 5.15
63 64.95
34 35.05%
57  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 126
21 16.67
15 11.90
0 0.00
8 6.35
0 0.00
82 65.08
44 34.92%
58  โรงเรียนบ้านคลอแระ 199
29 14.57
13 6.53
8 4.02
17 8.54
2 1.01
130 65.33
69 34.67%
59  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 214
23 10.75
22 10.28
10 4.67
18 8.41
1 0.47
140 65.42
74 34.58%
60  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 61
8 13.11
6 9.84
4 6.56
3 4.92
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
61  โรงเรียนบ้านตอหลัง 73
8 10.96
7 9.59
2 2.74
8 10.96
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
62  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 349
43 12.32
47 13.47
8 2.29
18 5.16
3 0.86
230 65.90
119 34.10%
63  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 573
59 10.30
66 11.52
28 4.89
41 7.16
0 0.00
379 66.14
194 33.86%
64  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 263
54 20.53
26 9.89
2 0.76
5 1.90
0 0.00
176 66.92
87 33.08%
65  โรงเรียนบ้านแยะ 208
22 10.58
33 15.87
7 3.37
1 0.48
5 2.40
140 67.31
68 32.69%
66  โรงเรียนบ้านปลักปลา 270
43 15.93
27 10.00
6 2.22
6 2.22
5 1.85
183 67.78
87 32.22%
67  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 153
19 12.42
13 8.50
6 3.92
11 7.19
0 0.00
104 67.97
49 32.03%
68  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 129
15 11.63
23 17.83
2 1.55
1 0.78
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
69  โรงเรียนบ้านตามุง 133
14 10.53
23 17.29
2 1.50
3 2.26
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
70  โรงเรียนบ้านตันหยง 275
16 5.82
58 21.09
8 2.91
4 1.45
0 0.00
189 68.73
86 31.27%
71  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 125
32 25.60
0 0.00
7 5.60
0 0.00
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
72  โรงเรียนบ้านสาวอ 107
15 14.02
12 11.21
6 5.61
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
73  โรงเรียนบ้านโคกสยา 181
35 19.34
13 7.18
7 3.87
0 0.00
0 0.00
126 69.61
55 30.39%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 89
16 17.98
9 10.11
2 2.25
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
75  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 244
45 18.44
13 5.33
8 3.28
8 3.28
0 0.00
170 69.67
74 30.33%
76  โรงเรียนบ้านยือลอ 235
25 10.64
15 6.38
12 5.11
12 5.11
7 2.98
164 69.79
71 30.21%
77  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 63
10 15.87
4 6.35
2 3.17
3 4.76
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
78  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 197
18 9.14
24 12.18
11 5.58
4 2.03
0 0.00
140 71.07
57 28.93%
79  โรงเรียนวัดโคกโก 151
6 3.97
7 4.64
13 8.61
12 7.95
5 3.31
108 71.52
43 28.48%
80  โรงเรียนบ้านยารอ 155
13 8.39
23 14.84
6 3.87
2 1.29
0 0.00
111 71.61
44 28.39%
81  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 981
99 10.09
83 8.46
45 4.59
43 4.38
8 0.82
703 71.66
278 28.34%
82  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 166
9 5.42
17 10.24
8 4.82
11 6.63
2 1.20
119 71.69
47 28.31%
83  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 131
11 8.40
11 8.40
4 3.05
7 5.34
4 3.05
94 71.76
37 28.24%
84  โรงเรียนวัดกําแพง 78
8 10.26
6 7.69
7 8.97
1 1.28
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
85  โรงเรียนบ้านต้นตาล 213
30 14.08
20 9.39
6 2.82
4 1.88
0 0.00
153 71.83
60 28.17%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 208
14 6.73
34 16.35
10 4.81
0 0.00
0 0.00
150 72.12
58 27.88%
87  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 79
5 6.33
4 5.06
8 10.13
4 5.06
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
88  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 115
10 8.70
15 13.04
4 3.48
3 2.61
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
89  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 171
11 6.43
28 16.37
2 1.17
6 3.51
0 0.00
124 72.51
47 27.49%
90  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 186
13 6.99
32 17.20
3 1.61
1 0.54
1 0.54
136 73.12
50 26.88%
91  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 190
7 3.68
28 14.74
13 6.84
2 1.05
0 0.00
140 73.68
50 26.32%
92  โรงเรียนบ้านเปล 76
9 11.84
5 6.58
6 7.89
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
93  โรงเรียนบ้านสาคร 271
33 12.18
27 9.96
6 2.21
4 1.48
1 0.37
200 73.80
71 26.20%
94  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 42
2 4.76
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
95  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 167
7 4.19
10 5.99
10 5.99
16 9.58
0 0.00
124 74.25
43 25.75%
96  โรงเรียนบ้านอีนอ 145
12 8.28
6 4.14
0 0.00
19 13.10
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
97  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 201
15 7.46
24 11.94
10 4.98
2 1.00
0 0.00
150 74.63
51 25.37%
98  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 147
23 15.65
8 5.44
5 3.40
1 0.68
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
99  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 210
21 10.00
19 9.05
3 1.43
7 3.33
2 0.95
158 75.24
52 24.76%
100  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 114
9 7.89
13 11.40
2 1.75
4 3.51
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
101  โรงเรียนบ้านดือแย 78
5 6.41
11 14.10
0 0.00
3 3.85
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
102  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 216
4 1.85
11 5.09
8 3.70
14 6.48
15 6.94
164 75.93
52 24.07%
103  โรงเรียนบ้านปาหนัน 421
33 7.84
67 15.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
321 76.25
100 23.75%
104  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 287
20 6.97
33 11.50
11 3.83
4 1.39
0 0.00
219 76.31
68 23.69%
105  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 318
28 8.81
18 5.66
28 8.81
0 0.00
0 0.00
244 76.73
74 23.27%
106  โรงเรียนบ้านปูตะ 120
5 4.17
7 5.83
4 3.33
10 8.33
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
107  โรงเรียนบ้านค่าย 374
23 6.15
23 6.15
14 3.74
2 0.53
16 4.28
296 79.14
78 20.86%
108  โรงเรียนวัดลําภู 125
12 9.60
6 4.80
4 3.20
4 3.20
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
109  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 73
5 6.85
5 6.85
3 4.11
0 0.00
2 2.74
58 79.45
15 20.55%
110  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1438
106 7.37
50 3.48
48 3.34
48 3.34
42 2.92
1144 79.55
294 20.45%
111  โรงเรียนบ้านมือและห์ 178
14 7.87
3 1.69
12 6.74
4 2.25
2 1.12
143 80.34
35 19.66%
112  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 224
8 3.57
23 10.27
12 5.36
1 0.45
0 0.00
180 80.36
44 19.64%
113  โรงเรียนบ้านตายา 216
13 6.02
21 9.72
5 2.31
3 1.39
0 0.00
174 80.56
42 19.44%
114  โรงเรียนบ้านบาตง 177
4 2.26
5 2.82
7 3.95
18 10.17
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
115  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 107
8 7.48
8 7.48
3 2.80
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
116  โรงเรียนบ้านกาแร 193
11 5.70
5 2.59
2 1.04
17 8.81
1 0.52
157 81.35
36 18.65%
117  โรงเรียนบ้านรามา 129
5 3.88
14 10.85
3 2.33
2 1.55
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 120
2 1.67
12 10.00
4 3.33
2 1.67
2 1.67
98 81.67
22 18.33%
119  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 160
16 10.00
7 4.38
1 0.63
3 1.88
2 1.25
131 81.88
29 18.13%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 361
18 4.99
12 3.32
13 3.60
14 3.88
7 1.94
297 82.27
64 17.73%
121  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 218
16 7.34
12 5.50
4 1.83
4 1.83
2 0.92
180 82.57
38 17.43%
122  โรงเรียนสว่างวัฒนา 99
5 5.05
4 4.04
7 7.07
1 1.01
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
123  โรงเรียนบ้านบลูกา 66
1 1.52
3 4.55
0 0.00
7 10.61
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
124  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 96
7 7.29
0 0.00
6 6.25
2 2.08
1 1.04
80 83.33
16 16.67%
125  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 235
13 5.53
13 5.53
0 0.00
13 5.53
0 0.00
196 83.40
39 16.60%
126  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 106
6 5.66
7 6.60
2 1.89
2 1.89
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
127  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 114
4 3.51
3 2.63
3 2.63
8 7.02
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
128  โรงเรียนบ้านยาบี 114
12 10.53
3 2.63
3 2.63
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
129  โรงเรียนบ้านกะลูแป 199
7 3.52
11 5.53
11 5.53
2 1.01
0 0.00
168 84.42
31 15.58%
130  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 283
21 7.42
23 8.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
239 84.45
44 15.55%
131  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 152
19 12.50
1 0.66
1 0.66
0 0.00
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
132  โรงเรียนบ้านแคนา 182
10 5.49
9 4.95
2 1.10
3 1.65
1 0.55
157 86.26
25 13.74%
133  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 210
9 4.29
7 3.33
7 3.33
4 1.90
0 0.00
183 87.14
27 12.86%
134  โรงเรียนบ้านกาแนะ 209
13 6.22
9 4.31
3 1.44
0 0.00
0 0.00
184 88.04
25 11.96%
135  โรงเรียนประชาพัฒนา 134
9 6.72
7 5.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
136  โรงเรียนบ้านทรายขาว 90
4 4.44
2 2.22
2 2.22
1 1.11
1 1.11
80 88.89
10 11.11%
137  โรงเรียนบ้านอีโยะ 136
2 1.47
2 1.47
3 2.21
4 2.94
4 2.94
121 88.97
15 11.03%
138  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 124
3 2.42
4 3.23
4 3.23
2 1.61
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
139  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 216
5 2.31
6 2.78
3 1.39
4 1.85
4 1.85
194 89.81
22 10.19%
140  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 176
0 0.00
6 3.41
1 0.57
10 5.68
0 0.00
159 90.34
17 9.66%
141  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 178
6 3.37
7 3.93
2 1.12
2 1.12
0 0.00
161 90.45
17 9.55%
142  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 241
7 2.90
4 1.66
0 0.00
11 4.56
0 0.00
219 90.87
22 9.13%
143  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 146
4 2.74
8 5.48
1 0.68
0 0.00
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
144  โรงเรียนบ้านนาโอน 58
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
145  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 164
5 3.05
7 4.27
2 1.22
0 0.00
0 0.00
150 91.46
14 8.54%
146  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 125
2 1.60
2 1.60
2 1.60
1 0.80
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
147  โรงเรียนบ้านจือแร 153
1 0.65
1 0.65
1 0.65
0 0.00
0 0.00
150 98.04
3 1.96%
148  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,278 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,676 12.14
เตี้ย  3,437 11.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,079 3.56
ผอมและเตี้ย  1,968 6.50
อ้วนและเตี้ย  723 2.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,395 64.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,883 คน


35.94%


Powered By www.thaieducation.net