ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 63 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 79
9 11.39
0 0.00
11 13.92
0 0.00
59 74.68
0 0.00
79 100.00%
2  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี 258
178 68.99
10 3.88
38 14.73
12 4.65
10 3.88
10 3.88
248 96.12%
3  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 19
0 0.00
0 0.00
9 47.37
7 36.84
1 5.26
2 10.53
17 89.47%
4  โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 58
36 62.07
0 0.00
12 20.69
0 0.00
0 0.00
10 17.24
48 82.76%
5  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 209
30 14.35
13 6.22
51 24.40
33 15.79
42 20.10
40 19.14
169 80.86%
6  โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 935
119 12.73
95 10.16
87 9.30
214 22.89
182 19.47
238 25.45
697 74.55%
7  โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 368
34 9.24
31 8.42
89 24.18
34 9.24
31 8.42
149 40.49
219 59.51%
8  โรงเรียนวัดเพรางาย 159
16 10.06
40 25.16
37 23.27
0 0.00
0 0.00
66 41.51
93 58.49%
9  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม 277
16 5.78
31 11.19
30 10.83
30 10.83
46 16.61
124 44.77
153 55.23%
10  โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 54
9 16.67
7 12.96
9 16.67
4 7.41
0 0.00
25 46.30
29 53.70%
11  โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 390
48 12.31
36 9.23
78 20.00
23 5.90
21 5.38
184 47.18
206 52.82%
12  โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย 372
24 6.45
35 9.41
18 4.84
59 15.86
53 14.25
183 49.19
189 50.81%
13  โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง 428
71 16.59
22 5.14
25 5.84
71 16.59
27 6.31
212 49.53
216 50.47%
14  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1549
130 8.39
89 5.75
370 23.89
38 2.45
139 8.97
783 50.55
766 49.45%
15  โรงเรียนคลองเกลือ 798
36 4.51
67 8.40
68 8.52
84 10.53
135 16.92
408 51.13
390 48.87%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 663
46 6.94
80 12.07
71 10.71
58 8.75
54 8.14
354 53.39
309 46.61%
17  โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 97
4 4.12
1 1.03
20 20.62
4 4.12
12 12.37
56 57.73
41 42.27%
18  โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1154
70 6.07
35 3.03
149 12.91
105 9.10
107 9.27
688 59.62
466 40.38%
19  โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย 93
20 21.51
0 0.00
17 18.28
0 0.00
0 0.00
56 60.22
37 39.78%
20  โรงเรียนวัดลำโพ 325
20 6.15
15 4.62
28 8.62
33 10.15
26 8.00
203 62.46
122 37.54%
21  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 608
8 1.32
6 0.99
107 17.60
15 2.47
90 14.80
382 62.83
226 37.17%
22  โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 96
6 6.25
1 1.04
27 28.13
0 0.00
0 0.00
62 64.58
34 35.42%
23  โรงเรียนสุเหร่าเขียว 409
43 10.51
35 8.56
58 14.18
5 1.22
2 0.49
266 65.04
143 34.96%
24  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 306
36 11.76
30 9.80
35 11.44
0 0.00
0 0.00
205 66.99
101 33.01%
25  โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 120
9 7.50
2 1.67
18 15.00
8 6.67
2 1.67
81 67.50
39 32.50%
26  โรงเรียนวัดลากค้อน 90
2 2.22
4 4.44
21 23.33
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
27  โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 187
19 10.16
6 3.21
27 14.44
1 0.53
2 1.07
132 70.59
55 29.41%
28  โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 259
35 13.51
0 0.00
28 10.81
0 0.00
13 5.02
183 70.66
76 29.34%
29  โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 253
15 5.93
16 6.32
20 7.91
12 4.74
9 3.56
181 71.54
72 28.46%
30  โรงเรียนวัดตาล 376
15 3.99
17 4.52
75 19.95
0 0.00
0 0.00
269 71.54
107 28.46%
31  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 757
58 7.66
38 5.02
108 14.27
0 0.00
0 0.00
553 73.05
204 26.95%
32  โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 397
25 6.30
12 3.02
12 3.02
12 3.02
46 11.59
290 73.05
107 26.95%
33  โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ 101
1 0.99
0 0.00
25 24.75
0 0.00
1 0.99
74 73.27
27 26.73%
34  โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1010
81 8.02
44 4.36
74 7.33
26 2.57
45 4.46
740 73.27
270 26.73%
35  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 141
6 4.26
0 0.00
30 21.28
1 0.71
0 0.00
104 73.76
37 26.24%
36  โรงเรียนวัดเชิงเลน 107
10 9.35
2 1.87
16 14.95
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
37  โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 304
18 5.92
24 7.89
35 11.51
1 0.33
0 0.00
226 74.34
78 25.66%
38  โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ 217
5 2.30
9 4.15
11 5.07
11 5.07
19 8.76
162 74.65
55 25.35%
39  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 1265
65 5.14
32 2.53
192 15.18
3 0.24
0 0.00
973 76.92
292 23.08%
40  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 569
19 3.34
30 5.27
48 8.44
15 2.64
19 3.34
438 76.98
131 23.02%
41  โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 389
13 3.34
22 5.66
49 12.60
0 0.00
0 0.00
305 78.41
84 21.59%
42  โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 128
5 3.91
8 6.25
10 7.81
4 3.13
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
43  โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 406
15 3.69
18 4.43
26 6.40
6 1.48
12 2.96
329 81.03
77 18.97%
44  โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 163
1 0.61
2 1.23
23 14.11
4 2.45
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
45  โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 262
14 5.34
3 1.15
26 9.92
1 0.38
2 0.76
216 82.44
46 17.56%
46  โรงเรียนวัดศาลากุล 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 17.44
71 82.56
15 17.44%
47  โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 157
4 2.55
3 1.91
18 11.46
1 0.64
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
48  โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 190
13 6.84
4 2.11
13 6.84
0 0.00
0 0.00
160 84.21
30 15.79%
49  โรงเรียนแสงประเสริฐ 135
9 6.67
2 1.48
9 6.67
1 0.74
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
50  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 491
15 3.05
22 4.48
35 7.13
4 0.81
0 0.00
415 84.52
76 15.48%
51  โรงเรียนวัดคลองเจ้า 92
0 0.00
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
52  โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 270
14 5.19
8 2.96
12 4.44
0 0.00
0 0.00
236 87.41
34 12.59%
53  โรงเรียนวัดโมลี(นันทวิมล) 169
5 2.96
4 2.37
5 2.96
2 1.18
5 2.96
148 87.57
21 12.43%
54  โรงเรียนประเสริฐอิสลาม 357
13 3.64
6 1.68
13 3.64
8 2.24
4 1.12
313 87.68
44 12.32%
55  โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย 610
0 0.00
0 0.00
44 7.21
7 1.15
11 1.80
548 89.84
62 10.16%
56  โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 230
1 0.43
3 1.30
8 3.48
1 0.43
0 0.00
217 94.35
13 5.65%
57  โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ 261
0 0.00
0 0.00
4 1.53
0 0.00
2 0.77
255 97.70
6 2.30%
58  โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 647
0 0.00
0 0.00
7 1.08
0 0.00
0 0.00
640 98.92
7 1.08%
59  โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ 43268
18 0.04
1 0.00
23 0.05
0 0.00
0 0.00
43226 99.90
42 0.10%
60  โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
61  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
62  โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
63  โรงเรียนวัดอินทร์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  64,168 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,532 2.39
เตี้ย  1,021 1.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,521 3.93
ผอมและเตี้ย  958 1.49
อ้วนและเตี้ย  1,244 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  56,892 88.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,276 คน


11.34%


Powered By www.thaieducation.net