ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในเขียว 1 47
9 19.15
8 17.02
5 10.64
6 12.77
7 14.89
12 25.53
35 74.47%
2  โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 192
48 25.00
39 20.31
24 12.50
22 11.46
4 2.08
55 28.65
137 71.35%
3  โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) 54
10 18.52
7 12.96
6 11.11
7 12.96
8 14.81
16 29.63
38 70.37%
4  โรงเรียนบ้านปากดวด 81
38 46.91
16 19.75
0 0.00
2 2.47
0 0.00
25 30.86
56 69.14%
5  โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด 113
13 11.50
5 4.42
14 12.39
39 34.51
0 0.00
42 37.17
71 62.83%
6  โรงเรียนวัดกลาง 135
6 4.44
3 2.22
27 20.00
9 6.67
30 22.22
60 44.44
75 55.56%
7  โรงเรียนวัดสุชน 161
19 11.80
25 15.53
22 13.66
21 13.04
1 0.62
73 45.34
88 54.66%
8  โรงเรียนวัดกระดังงา 33
6 18.18
7 21.21
4 12.12
1 3.03
0 0.00
15 45.45
18 54.55%
9  โรงเรียนชุมชนวัดบางคู 143
4 2.80
9 6.29
19 13.29
13 9.09
28 19.58
70 48.95
73 51.05%
10  โรงเรียนบ้านเขาทราย 54
4 7.41
6 11.11
7 12.96
7 12.96
3 5.56
27 50.00
27 50.00%
11  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1537
65 4.23
35 2.28
262 17.05
100 6.51
297 19.32
778 50.62
759 49.38%
12  โรงเรียนวัดคงคา 228
19 8.33
19 8.33
34 14.91
19 8.33
20 8.77
117 51.32
111 48.68%
13  โรงเรียนบ้านบ่อกรูด 67
6 8.96
4 5.97
15 22.39
2 2.99
5 7.46
35 52.24
32 47.76%
14  โรงเรียนวัดหมาย 61
8 13.11
0 0.00
13 21.31
7 11.48
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
15  โรงเรียนวัดโคกเหล็ก 117
6 5.13
3 2.56
11 9.40
13 11.11
19 16.24
65 55.56
52 44.44%
16  โรงเรียนวัดเขาน้อย 197
29 14.72
5 2.54
46 23.35
6 3.05
0 0.00
111 56.35
86 43.65%
17  โรงเรียนบ้านเผียน 76
9 11.84
7 9.21
13 17.11
3 3.95
1 1.32
43 56.58
33 43.42%
18  โรงเรียนวัดโยธาธรรม 41
7 17.07
5 12.20
0 0.00
5 12.20
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
19  โรงเรียนบ้านปากลง 197
11 5.58
18 9.14
34 17.26
7 3.55
9 4.57
118 59.90
79 40.10%
20  โรงเรียนวัดพระอาสน์ 40
1 2.50
0 0.00
15 37.50
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
21  โรงเรียนวัดดอนใคร 178
12 6.74
2 1.12
28 15.73
3 1.69
20 11.24
113 63.48
65 36.52%
22  โรงเรียนบ้านฉาง 85
12 14.12
0 0.00
7 8.24
2 2.35
10 11.76
54 63.53
31 36.47%
23  โรงเรียนวัดพรหมโลก 157
8 5.10
8 5.10
22 14.01
7 4.46
11 7.01
101 64.33
56 35.67%
24  โรงเรียนชุมชนใหม่ 139
15 10.79
12 8.63
19 13.67
0 0.00
1 0.72
92 66.19
47 33.81%
25  โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 537
13 2.42
10 1.86
86 16.01
23 4.28
48 8.94
357 66.48
180 33.52%
26  โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ 352
26 7.39
33 9.38
28 7.95
31 8.81
0 0.00
234 66.48
118 33.52%
27  โรงเรียนวัดนากัน 61
5 8.20
6 9.84
9 14.75
0 0.00
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
28  โรงเรียนบ้านเปร็ต 55
4 7.27
2 3.64
10 18.18
1 1.82
1 1.82
37 67.27
18 32.73%
29  โรงเรียนบ้านแขวงเภา 40
2 5.00
1 2.50
9 22.50
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
30  โรงเรียนวัดสโมสร 143
20 13.99
6 4.20
12 8.39
8 5.59
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 440
36 8.18
0 0.00
103 23.41
0 0.00
0 0.00
301 68.41
139 31.59%
32  โรงเรียนวัดประดู่หอม 32
4 12.50
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
33  โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี 125
10 8.00
10 8.00
4 3.20
11 8.80
4 3.20
86 68.80
39 31.20%
34  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 61
1 1.64
2 3.28
15 24.59
1 1.64
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
35  โรงเรียนวัดคีรีวง 49
2 4.08
2 4.08
10 20.41
1 2.04
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
36  โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก 195
12 6.15
4 2.05
43 22.05
0 0.00
0 0.00
136 69.74
59 30.26%
37  โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 169
14 8.28
10 5.92
21 12.43
6 3.55
0 0.00
118 69.82
51 30.18%
38  โรงเรียนวัดชลธาราม 107
7 6.54
0 0.00
10 9.35
6 5.61
9 8.41
75 70.09
32 29.91%
39  โรงเรียนวัดเขาปูน 27
3 11.11
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
40  โรงเรียนบ้านไสพลู 123
3 2.44
3 2.44
28 22.76
2 1.63
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
41  โรงเรียนวัดสากเหล็ก 67
5 7.46
2 2.99
9 13.43
3 4.48
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
42  โรงเรียนวัดเทวดาราม 85
1 1.18
0 0.00
11 12.94
1 1.18
11 12.94
61 71.76
24 28.24%
43  โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ 105
6 5.71
4 3.81
18 17.14
1 0.95
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
44  โรงเรียนบ้านคลองวัง 138
5 3.62
4 2.90
23 16.67
3 2.17
3 2.17
100 72.46
38 27.54%
45  โรงเรียนวัดพระเลียบ 128
11 8.59
3 2.34
20 15.63
1 0.78
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
46  โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 467
29 6.21
17 3.64
62 13.28
5 1.07
12 2.57
342 73.23
125 26.77%
47  โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย 372
21 5.65
12 3.23
63 16.94
2 0.54
0 0.00
274 73.66
98 26.34%
48  โรงเรียนวัดโทเอก 103
4 3.88
0 0.00
23 22.33
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
49  โรงเรียนบ้านในเพลา 42
3 7.14
2 4.76
6 14.29
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
50  โรงเรียนบ้านหนับเภา 92
13 14.13
5 5.43
5 5.43
1 1.09
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
51  โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ 96
6 6.25
4 4.17
14 14.58
1 1.04
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งชน 174
2 1.15
2 1.15
35 20.11
4 2.30
0 0.00
131 75.29
43 24.71%
53  โรงเรียนบ้านพิตำ 138
4 2.90
14 10.14
15 10.87
0 0.00
1 0.72
104 75.36
34 24.64%
54  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 57
3 5.26
2 3.51
9 15.79
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
55  โรงเรียนวัดยางงาม 117
5 4.27
12 10.26
10 8.55
1 0.85
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
56  โรงเรียนวัดนากุน 143
1 0.70
6 4.20
20 13.99
7 4.90
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
57  โรงเรียนบ้านในตูล 69
5 7.25
0 0.00
10 14.49
0 0.00
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
58  โรงเรียนวัดธารน้ำฉา 86
6 6.98
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
59  โรงเรียนวัดคงคาเลียบ 41
3 7.32
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
60  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต 124
6 4.84
0 0.00
17 13.71
0 0.00
4 3.23
97 78.23
27 21.77%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก 46
3 6.52
2 4.35
2 4.35
1 2.17
2 4.35
36 78.26
10 21.74%
62  โรงเรียนท่าศาลา 1228
34 2.77
34 2.77
167 13.60
15 1.22
15 1.22
963 78.42
265 21.58%
63  โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 110
4 3.64
4 3.64
10 9.09
5 4.55
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
64  โรงเรียนวัดจันทาราม 145
2 1.38
4 2.76
24 16.55
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
65  โรงเรียนบ้านวังลุง 160
0 0.00
0 0.00
27 16.88
6 3.75
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
66  โรงเรียนปทุมานุกูล 1059
12 1.13
4 0.38
145 13.69
55 5.19
2 0.19
841 79.41
218 20.59%
67  โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 65
1 1.54
5 7.69
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
68  โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 94
8 8.51
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
69  โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 141
7 4.96
1 0.71
19 13.48
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
70  โรงเรียนบ้านชุมขลิง 63
4 6.35
3 4.76
3 4.76
1 1.59
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
71  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง 100
8 8.00
4 4.00
3 3.00
4 4.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
72  โรงเรียนเคียงศิริ 194
17 8.76
1 0.52
18 9.28
0 0.00
0 0.00
158 81.44
36 18.56%
73  โรงเรียนบ้านขุนทะเล 49
3 6.12
1 2.04
4 8.16
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง 104
2 1.92
0 0.00
14 13.46
3 2.88
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
75  โรงเรียนวัดจอมทอง 134
6 4.48
1 0.75
13 9.70
1 0.75
3 2.24
110 82.09
24 17.91%
76  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 719
36 5.01
21 2.92
43 5.98
27 3.76
1 0.14
591 82.20
128 17.80%
77  โรงเรียนวัดใหม่ 62
3 4.84
1 1.61
3 4.84
2 3.23
2 3.23
51 82.26
11 17.74%
78  โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 421
28 6.65
17 4.04
27 6.41
2 0.48
0 0.00
347 82.42
74 17.58%
79  โรงเรียนบ้านอินทนิน 138
0 0.00
0 0.00
17 12.32
7 5.07
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
80  โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย 250
0 0.00
5 2.00
26 10.40
11 4.40
0 0.00
208 83.20
42 16.80%
81  โรงเรียนบ้านในถุ้ง 495
22 4.44
13 2.63
38 7.68
8 1.62
1 0.20
413 83.43
82 16.57%
82  โรงเรียนวัดน้ำตก 175
4 2.29
0 0.00
25 14.29
0 0.00
0 0.00
146 83.43
29 16.57%
83  โรงเรียนวัดปลักปลา 169
7 4.14
6 3.55
9 5.33
3 1.78
3 1.78
141 83.43
28 16.57%
84  โรงเรียนบ้านไสเหรียง 37
0 0.00
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
85  โรงเรียนวัดยางทอง 159
5 3.14
9 5.66
11 6.92
0 0.00
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
86  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
87  โรงเรียนบ้านพังหรัน 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
2 4.44
38 84.44
7 15.56%
88  โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) 113
6 5.31
1 0.88
7 6.19
1 0.88
2 1.77
96 84.96
17 15.04%
89  โรงเรียนวัดขรัวช่วย 215
7 3.26
7 3.26
1 0.47
9 4.19
8 3.72
183 85.12
32 14.88%
90  โรงเรียนวัดนาเหรง 190
4 2.11
0 0.00
3 1.58
0 0.00
20 10.53
163 85.79
27 14.21%
91  โรงเรียนบ้านประชาอารี 130
5 3.85
5 3.85
8 6.15
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
92  โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 131
3 2.29
6 4.58
6 4.58
2 1.53
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
93  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 165
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 12.73
144 87.27
21 12.73%
94  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 182
4 2.20
2 1.10
15 8.24
2 1.10
0 0.00
159 87.36
23 12.64%
95  โรงเรียนวัดชนาราม 96
3 3.13
2 2.08
5 5.21
1 1.04
1 1.04
84 87.50
12 12.50%
96  โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
65 87.84
9 12.16%
97  โรงเรียนวัดหลวงครู 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
98  โรงเรียนวัดเปียน 133
2 1.50
0 0.00
14 10.53
0 0.00
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
99  โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 391
3 0.77
16 4.09
11 2.81
3 0.77
13 3.32
345 88.24
46 11.76%
100  โรงเรียนบ้านบางฉาง 321
11 3.43
10 3.12
1 0.31
12 3.74
3 0.93
284 88.47
37 11.53%
101  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
6 8.22
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
102  โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
103  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 236
9 3.81
4 1.69
0 0.00
6 2.54
6 2.54
211 89.41
25 10.59%
104  โรงเรียนบ้านนบ 104
3 2.88
2 1.92
5 4.81
1 0.96
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา 173
2 1.16
3 1.73
11 6.36
2 1.16
0 0.00
155 89.60
18 10.40%
106  โรงเรียนบ้านในเขียว 2 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
107  โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 136
4 2.94
3 2.21
7 5.15
0 0.00
0 0.00
122 89.71
14 10.29%
108  โรงเรียนวัดโมคลาน 130
5 3.85
2 1.54
6 4.62
0 0.00
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
109  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 85
0 0.00
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
110  โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด 69
2 2.90
0 0.00
1 1.45
2 2.90
1 1.45
63 91.30
6 8.70%
111  โรงเรียนบ้านคลองเหลง 108
0 0.00
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
112  โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
4 4.04
1 1.01
91 91.92
8 8.08%
113  โรงเรียนวัดท้าวโทะ 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
114  โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ 117
3 2.56
0 0.00
6 5.13
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
115  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 84
0 0.00
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
116  โรงเรียนบ้านท่าสูง 239
3 1.26
6 2.51
7 2.93
1 0.42
0 0.00
222 92.89
17 7.11%
117  โรงเรียนบ้านพังปริง 128
2 1.56
0 0.00
0 0.00
7 5.47
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
118  โรงเรียนวัดกำแพงถม 57
3 5.26
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
119  โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม 109
1 0.92
0 0.00
6 5.50
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
120  โรงเรียนบ้านปลายทอน 129
5 3.88
0 0.00
3 2.33
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
121  โรงเรียนบ้านวัดใน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
122  โรงเรียนบ้านปากเจา 181
4 2.21
0 0.00
4 2.21
2 1.10
1 0.55
170 93.92
11 6.08%
123  โรงเรียนวัดปากด่าน 61
2 3.28
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
124  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 62
2 3.23
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
125  โรงเรียนวัดคงคาวดี 110
0 0.00
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
126  โรงเรียนวัดทางขึ้น 164
0 0.00
0 0.00
5 3.05
2 1.22
0 0.00
157 95.73
7 4.27%
127  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
128  โรงเรียนวัดโรงเหล็ก 104
2 1.92
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 535
3 0.56
4 0.75
3 0.56
1 0.19
0 0.00
524 97.94
11 2.06%
130  โรงเรียนบ้านสระบัว 184
1 0.54
0 0.00
1 0.54
0 0.00
0 0.00
182 98.91
2 1.09%
131  โรงเรียนบ้านท่าน้อย 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.82
0 0.00
121 99.18
1 0.82%
132  โรงเรียนบ้านคลองแคว 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดจันพอ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,889 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  993 4.54
เตี้ย  636 2.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,308 10.54
ผอมและเตี้ย  642 2.93
อ้วนและเตี้ย  678 3.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,632 75.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,257 คน


24.02%


Powered By www.thaieducation.net