ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 102
15 14.71
13 12.75
6 5.88
14 13.73
28 27.45
26 25.49
76 74.51%
2  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 115
14 12.17
12 10.43
19 16.52
3 2.61
9 7.83
58 50.43
57 49.57%
3  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65
11 16.92
9 13.85
4 6.15
0 0.00
5 7.69
36 55.38
29 44.62%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 50
2 4.00
7 14.00
9 18.00
2 4.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
10 9.62
7 6.73
13 12.50
9 8.65
1 0.96
64 61.54
40 38.46%
6  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 97
17 17.53
10 10.31
8 8.25
2 2.06
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
7  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 130
6 4.62
5 3.85
10 7.69
11 8.46
15 11.54
83 63.85
47 36.15%
8  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 251
35 13.94
22 8.76
10 3.98
15 5.98
8 3.19
161 64.14
90 35.86%
9  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 62
21 33.87
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
10  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 53
4 7.55
5 9.43
9 16.98
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
11  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 51
8 15.69
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
12  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 99
12 12.12
5 5.05
8 8.08
7 7.07
1 1.01
66 66.67
33 33.33%
13  โรงเรียนบ้านหนองแกใน 126
27 21.43
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
14  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 66
4 6.06
5 7.58
6 9.09
5 7.58
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
15  โรงเรียนบ้านรางขาม 50
1 2.00
0 0.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
16  โรงเรียนบ้านวังด้ง 155
31 20.00
0 0.00
10 6.45
1 0.65
0 0.00
113 72.90
42 27.10%
17  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 131
18 13.74
0 0.00
14 10.69
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
18  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 816
42 5.15
17 2.08
89 10.91
18 2.21
23 2.82
627 76.84
189 23.16%
19  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 220
10 4.55
8 3.64
21 9.55
8 3.64
3 1.36
170 77.27
50 22.73%
20  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 124
9 7.26
0 0.00
19 15.32
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
21  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 342
19 5.56
8 2.34
32 9.36
16 4.68
2 0.58
265 77.49
77 22.51%
22  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 147
11 7.48
1 0.68
6 4.08
7 4.76
8 5.44
114 77.55
33 22.45%
23  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 855
56 6.55
27 3.16
100 11.70
0 0.00
0 0.00
672 78.60
183 21.40%
24  โรงเรียนบ้านบะลังกา 77
3 3.90
3 3.90
10 12.99
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
25  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 75
6 8.00
0 0.00
3 4.00
6 8.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
26  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 200
15 7.50
10 5.00
7 3.50
7 3.50
0 0.00
161 80.50
39 19.50%
27  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 216
12 5.56
3 1.39
12 5.56
15 6.94
0 0.00
174 80.56
42 19.44%
28  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 74
5 6.76
3 4.05
0 0.00
0 0.00
6 8.11
60 81.08
14 18.92%
29  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 283
15 5.30
8 2.83
24 8.48
5 1.77
0 0.00
231 81.63
52 18.37%
30  โรงเรียนบ้านเขามุสิ 109
7 6.42
0 0.00
11 10.09
0 0.00
2 1.83
89 81.65
20 18.35%
31  โรงเรียนบ้านหนองโสน 200
9 4.50
5 2.50
19 9.50
3 1.50
0 0.00
164 82.00
36 18.00%
32  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 52
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
33  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 111
6 5.41
9 8.11
4 3.60
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
34  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 83
5 6.02
4 4.82
2 2.41
3 3.61
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
35  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 267
13 4.87
10 3.75
21 7.87
1 0.37
0 0.00
222 83.15
45 16.85%
36  โรงเรียนบ้านพุบอน 115
9 7.83
0 0.00
0 0.00
10 8.70
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
37  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 135
12 8.89
0 0.00
10 7.41
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
38  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 415
9 2.17
1 0.24
40 9.64
14 3.37
3 0.72
348 83.86
67 16.14%
39  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 118
2 1.69
5 4.24
11 9.32
1 0.85
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
40  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 107
5 4.67
1 0.93
8 7.48
2 1.87
1 0.93
90 84.11
17 15.89%
41  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 64
2 3.13
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
42  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 113
3 2.65
6 5.31
7 6.19
1 0.88
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
43  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 194
5 2.58
7 3.61
17 8.76
0 0.00
0 0.00
165 85.05
29 14.95%
44  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 206
12 5.83
2 0.97
16 7.77
0 0.00
0 0.00
176 85.44
30 14.56%
45  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 132
6 4.55
7 5.30
6 4.55
0 0.00
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
46  โรงเรียนบ้านหนองผือ 89
5 5.62
0 0.00
1 1.12
6 6.74
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
47  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 145
4 2.76
2 1.38
12 8.28
1 0.69
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
48  โรงเรียนบ้านหนองขอน 205
12 5.85
6 2.93
6 2.93
2 0.98
0 0.00
179 87.32
26 12.68%
49  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 152
8 5.26
0 0.00
11 7.24
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
50  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
51  โรงเรียนบ้านพุพรหม 145
6 4.14
2 1.38
7 4.83
0 0.00
2 1.38
128 88.28
17 11.72%
52  โรงเรียนประชาพัฒนา 116
2 1.72
5 4.31
6 5.17
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
53  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
54  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) 82
3 3.66
0 0.00
0 0.00
6 7.32
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
56  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 148
5 3.38
3 2.03
5 3.38
2 1.35
1 0.68
132 89.19
16 10.81%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 377
8 2.12
10 2.65
15 3.98
3 0.80
4 1.06
337 89.39
40 10.61%
58  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) 110
3 2.73
3 2.73
0 0.00
5 4.55
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
59  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 84
4 4.76
0 0.00
2 2.38
2 2.38
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
60  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 229
5 2.18
0 0.00
16 6.99
0 0.00
0 0.00
208 90.83
21 9.17%
61  โรงเรียนบ้านเขาแดง 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
62  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 128
4 3.13
2 1.56
4 3.13
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
63  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 133
1 0.75
2 1.50
0 0.00
6 4.51
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
64  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 90
3 3.33
0 0.00
2 2.22
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
65  โรงเรียนเสรี-สมใจ 136
1 0.74
3 2.21
3 2.21
0 0.00
1 0.74
128 94.12
8 5.88%
66  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
2 3.85
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
67  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 275
0 0.00
3 1.09
12 4.36
0 0.00
0 0.00
260 94.55
15 5.45%
68  โรงเรียนบ้านลําอีซู 111
0 0.00
1 0.90
5 4.50
0 0.00
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
69  โรงเรียนบ้านโป่งไหม 142
4 2.82
0 0.00
3 2.11
0 0.00
0 0.00
135 95.07
7 4.93%
70  โรงเรียนบ้านยางสูง 132
5 3.79
0 0.00
0 0.00
1 0.76
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
71  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 137
3 2.19
0 0.00
0 0.00
3 2.19
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
72  โรงเรียนบ้านหนองหมู 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 287
9 3.14
0 0.00
2 0.70
0 0.00
0 0.00
276 96.17
11 3.83%
74  โรงเรียนบ้านรางพยอม 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
54 96.43
2 3.57%
75  โรงเรียนบ้านหนองรี 501
4 0.80
6 1.20
2 0.40
4 0.80
0 0.00
485 96.81
16 3.19%
76  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 100
1 1.00
1 1.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
77  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
105 97.22
3 2.78%
78  โรงเรียนบ้านพรหมณี 108
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
107 99.07
1 0.93%
79  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 148
0 0.00
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
147 99.32
1 0.68%
80  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
81  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 0
2 0.00
0 0.00
6 0.00
0 0.00
0 0.00
-8 0.00
8 0.00%
82  โรงเรียนบ้านสามยอด 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านหลังเขา 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 182
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,324 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  651 4.89
เตี้ย  305 2.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  802 6.02
ผอมและเตี้ย  237 1.78
อ้วนและเตี้ย  125 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,204 84.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,120 คน


15.91%


Powered By www.thaieducation.net