ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบึงไทย 60
4 6.67
4 6.67
50 83.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกพระ 118
30 25.42
26 22.03
10 8.47
32 27.12
4 3.39
16 13.56
102 86.44%
3  โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 83
9 10.84
23 27.71
17 20.48
8 9.64
11 13.25
15 18.07
68 81.93%
4  โรงเรียนบ้านกรูด 105
5 4.76
9 8.57
20 19.05
14 13.33
29 27.62
28 26.67
77 73.33%
5  โรงเรียนบ้านละลม 207
27 13.04
12 5.80
42 20.29
9 4.35
42 20.29
75 36.23
132 63.77%
6  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 198
18 9.09
13 6.57
24 12.12
31 15.66
37 18.69
75 37.88
123 62.12%
7  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 140
22 15.71
11 7.86
29 20.71
7 5.00
12 8.57
59 42.14
81 57.86%
8  โรงเรียนบ้านบึงพระ 97
5 5.15
2 2.06
20 20.62
7 7.22
22 22.68
41 42.27
56 57.73%
9  โรงเรียนบ้านหินดาด 239
20 8.37
14 5.86
25 10.46
34 14.23
39 16.32
107 44.77
132 55.23%
10  โรงเรียนอนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 863
133 15.41
22 2.55
81 9.39
155 17.96
83 9.62
389 45.08
474 54.92%
11  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 83
13 15.66
9 10.84
19 22.89
2 2.41
2 2.41
38 45.78
45 54.22%
12  โรงเรียนบ้านสวนปอ 66
9 13.64
5 7.58
13 19.70
2 3.03
6 9.09
31 46.97
35 53.03%
13  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 760
51 6.71
46 6.05
95 12.50
94 12.37
102 13.42
372 48.95
388 51.05%
14  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97
10 10.31
10 10.31
4 4.12
19 19.59
6 6.19
48 49.48
49 50.52%
15  โรงเรียนเพชรมาตุคลา 93
11 11.83
9 9.68
6 6.45
14 15.05
6 6.45
47 50.54
46 49.46%
16  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 137
23 16.79
10 7.30
15 10.95
8 5.84
9 6.57
72 52.55
65 47.45%
17  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 26
5 19.23
1 3.85
2 7.69
4 15.38
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
18  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 438
46 10.50
8 1.83
63 14.38
47 10.73
34 7.76
240 54.79
198 45.21%
19  โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 1095
116 10.59
70 6.39
193 17.63
45 4.11
65 5.94
606 55.34
489 44.66%
20  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 141
15 10.64
18 12.77
20 14.18
6 4.26
3 2.13
79 56.03
62 43.97%
21  โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 104
11 10.58
6 5.77
10 9.62
6 5.77
12 11.54
59 56.73
45 43.27%
22  โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 241
29 12.03
15 6.22
34 14.11
4 1.66
20 8.30
139 57.68
102 42.32%
23  โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 234
30 12.82
27 11.54
12 5.13
18 7.69
9 3.85
138 58.97
96 41.03%
24  โรงเรียนบ้านหนองสาย 153
22 14.38
0 0.00
24 15.69
14 9.15
2 1.31
91 59.48
62 40.52%
25  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 31
4 12.90
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
26  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 75
3 4.00
11 14.67
14 18.67
0 0.00
1 1.33
46 61.33
29 38.67%
27  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 90
4 4.44
8 8.89
18 20.00
4 4.44
0 0.00
56 62.22
34 37.78%
28  โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 191
8 4.19
5 2.62
24 12.57
13 6.81
22 11.52
119 62.30
72 37.70%
29  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 83
7 8.43
8 9.64
12 14.46
4 4.82
0 0.00
52 62.65
31 37.35%
30  โรงเรียนบ้านปรางค์ 68
5 7.35
7 10.29
11 16.18
2 2.94
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
31  โรงเรียนโนนตาวิทย์ 82
14 17.07
5 6.10
10 12.20
1 1.22
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
32  โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 116
19 16.38
8 6.90
7 6.03
7 6.03
0 0.00
75 64.66
41 35.34%
33  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 120
9 7.50
10 8.33
18 15.00
5 4.17
0 0.00
78 65.00
42 35.00%
34  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 83
6 7.23
7 8.43
12 14.46
3 3.61
1 1.20
54 65.06
29 34.94%
35  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 146
19 13.01
13 8.90
17 11.64
2 1.37
0 0.00
95 65.07
51 34.93%
36  โรงเรียนบ้านหินโคน 92
5 5.43
3 3.26
9 9.78
8 8.70
7 7.61
60 65.22
32 34.78%
37  โรงเรียนบ้านหนองไทร 53
7 13.21
2 3.77
7 13.21
2 3.77
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
38  โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 93
9 9.68
0 0.00
22 23.66
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
39  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 124
8 6.45
1 0.81
32 25.81
0 0.00
0 0.00
83 66.94
41 33.06%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 137
0 0.00
14 10.22
15 10.95
16 11.68
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
41  โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 68
6 8.82
5 7.35
11 16.18
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
42  โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 124
9 7.26
5 4.03
16 12.90
8 6.45
2 1.61
84 67.74
40 32.26%
43  โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 120
5 4.17
4 3.33
8 6.67
9 7.50
12 10.00
82 68.33
38 31.67%
44  โรงเรียนบ้านบุกระโทก 207
19 9.18
14 6.76
17 8.21
8 3.86
7 3.38
142 68.60
65 31.40%
45  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 64
5 7.81
4 6.25
9 14.06
2 3.13
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
46  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 157
12 7.64
4 2.55
14 8.92
8 5.10
11 7.01
108 68.79
49 31.21%
47  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 87
9 10.34
5 5.75
11 12.64
1 1.15
1 1.15
60 68.97
27 31.03%
48  โรงเรียนบ้านพระ 265
15 5.66
20 7.55
41 15.47
5 1.89
1 0.38
183 69.06
82 30.94%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 195
10 5.13
13 6.67
27 13.85
9 4.62
1 0.51
135 69.23
60 30.77%
50  โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 36
2 5.56
1 2.78
7 19.44
0 0.00
1 2.78
25 69.44
11 30.56%
51  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 43
3 6.98
3 6.98
7 16.28
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
52  โรงเรียนบ้านโจด 93
7 7.53
6 6.45
12 12.90
3 3.23
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 124
12 9.68
12 9.68
12 9.68
1 0.81
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
54  โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 145
15 10.34
10 6.90
12 8.28
3 2.07
3 2.07
102 70.34
43 29.66%
55  โรงเรียนบ้านคลองกลาง 73
5 6.85
3 4.11
3 4.11
8 10.96
2 2.74
52 71.23
21 28.77%
56  โรงเรียนบ้านหนองบอน 109
0 0.00
2 1.83
0 0.00
7 6.42
22 20.18
78 71.56
31 28.44%
57  โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 98
2 2.04
6 6.12
19 19.39
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
58  โรงเรียนบ้านตะแกรง 109
10 9.17
4 3.67
1 0.92
3 2.75
12 11.01
79 72.48
30 27.52%
59  โรงเรียนวัดกุดสวาย 40
9 22.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
60  โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 140
10 7.14
4 2.86
20 14.29
4 2.86
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
61  โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 191
3 1.57
10 5.24
13 6.81
20 10.47
3 1.57
142 74.35
49 25.65%
62  โรงเรียนบ้านช่องโค 77
6 7.79
0 0.00
8 10.39
0 0.00
5 6.49
58 75.32
19 24.68%
63  โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 183
2 1.09
8 4.37
34 18.58
1 0.55
0 0.00
138 75.41
45 24.59%
64  โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 177
9 5.08
2 1.13
32 18.08
0 0.00
0 0.00
134 75.71
43 24.29%
65  โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 99
2 2.02
4 4.04
10 10.10
0 0.00
8 8.08
75 75.76
24 24.24%
66  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
67  โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 153
8 5.23
7 4.58
22 14.38
0 0.00
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
68  โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
4 6.90
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
69  โรงเรียนบ้านหนองยาง 179
15 8.38
11 6.15
17 9.50
0 0.00
0 0.00
136 75.98
43 24.02%
70  โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1719
77 4.48
44 2.56
283 16.46
2 0.12
4 0.23
1309 76.15
410 23.85%
71  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 101
7 6.93
0 0.00
4 3.96
4 3.96
9 8.91
77 76.24
24 23.76%
72  โรงเรียนบ้านสวนหอม 101
6 5.94
7 6.93
5 4.95
4 3.96
2 1.98
77 76.24
24 23.76%
73  โรงเรียนวัดหนองพลวง 198
6 3.03
10 5.05
30 15.15
1 0.51
0 0.00
151 76.26
47 23.74%
74  โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 51
2 3.92
3 5.88
4 7.84
3 5.88
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
75  โรงเรียนวัดเหมสูง 121
10 8.26
0 0.00
18 14.88
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
76  โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 135
8 5.93
6 4.44
17 12.59
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
77  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 92
1 1.09
0 0.00
11 11.96
6 6.52
3 3.26
71 77.17
21 22.83%
78  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
5 13.89
28 77.78
8 22.22%
79  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 106
4 3.77
2 1.89
16 15.09
1 0.94
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
80  โรงเรียนวัดสลักได 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
81  โรงเรียนวัดหินมงคล 79
3 3.80
2 2.53
9 11.39
3 3.80
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
82  โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 145
0 0.00
4 2.76
5 3.45
8 5.52
14 9.66
114 78.62
31 21.38%
83  โรงเรียนบ้านละกอ 178
7 3.93
0 0.00
19 10.67
12 6.74
0 0.00
140 78.65
38 21.35%
84  โรงเรียนชาติวิทยา 240
5 2.08
5 2.08
13 5.42
10 4.17
18 7.50
189 78.75
51 21.25%
85  โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 67
7 10.45
2 2.99
3 4.48
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
86  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 318
10 3.14
3 0.94
43 13.52
8 2.52
2 0.63
252 79.25
66 20.75%
87  โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 164
8 4.88
7 4.27
18 10.98
1 0.61
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
88  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 155
10 6.45
4 2.58
11 7.10
4 2.58
3 1.94
123 79.35
32 20.65%
89  โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 10.20
5 10.20
39 79.59
10 20.41%
90  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 100
10 10.00
7 7.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
91  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 78
4 5.13
2 2.56
9 11.54
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
92  โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 78
2 2.56
8 10.26
5 6.41
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
93  โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 99
1 1.01
2 2.02
3 3.03
1 1.01
12 12.12
80 80.81
19 19.19%
94  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 266
29 10.90
6 2.26
16 6.02
0 0.00
0 0.00
215 80.83
51 19.17%
95  โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 126
12 9.52
5 3.97
6 4.76
1 0.79
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
96  โรงเรียนบ้านปอพราน 200
5 2.50
7 3.50
23 11.50
2 1.00
1 0.50
162 81.00
38 19.00%
97  โรงเรียนไทรทอง 106
11 10.38
5 4.72
4 3.77
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
98  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 69
0 0.00
3 4.35
7 10.14
3 4.35
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
99  โรงเรียนเทียมนครวิทยา 229
7 3.06
9 3.93
27 11.79
0 0.00
0 0.00
186 81.22
43 18.78%
100  โรงเรียนบ้านหนองกก 218
7 3.21
0 0.00
28 12.84
1 0.46
4 1.83
178 81.65
40 18.35%
101  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 142
0 0.00
4 2.82
7 4.93
4 2.82
11 7.75
116 81.69
26 18.31%
102  โรงเรียนบ้านจอมศรี 33
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
103  โรงเรียนบ้านตูม 110
7 6.36
0 0.00
5 4.55
0 0.00
8 7.27
90 81.82
20 18.18%
104  โรงเรียนบ้านแสนสุข 178
11 6.18
9 5.06
12 6.74
0 0.00
0 0.00
146 82.02
32 17.98%
105  โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 118
4 3.39
6 5.08
4 3.39
3 2.54
4 3.39
97 82.20
21 17.80%
106  โรงเรียนชุมชนดอนไพล 130
4 3.08
3 2.31
14 10.77
0 0.00
2 1.54
107 82.31
23 17.69%
107  โรงเรียนบ้านทองหลาง 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
108  โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
109  โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
110  โรงเรียนบ้านดอน 63
0 0.00
3 4.76
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
111  โรงเรียนบ้านถนนหัก 81
4 4.94
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
112  โรงเรียนบ้านโนนทอง 88
4 4.55
4 4.55
2 2.27
3 3.41
2 2.27
73 82.95
15 17.05%
113  โรงเรียนบ้านยอกขาม 53
1 1.89
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
114  โรงเรียนบ้านหนองแมว 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
115  โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
1 1.69
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
116  โรงเรียนบ้านกันผม 107
7 6.54
2 1.87
8 7.48
1 0.93
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
117  โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 119
3 2.52
0 0.00
12 10.08
1 0.84
4 3.36
99 83.19
20 16.81%
118  โรงเรียนบ้านบิง 66
4 6.06
0 0.00
5 7.58
0 0.00
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
119  โรงเรียนภูทองวิทยา 24
0 0.00
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
120  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 385
10 2.60
8 2.08
29 7.53
17 4.42
0 0.00
321 83.38
64 16.62%
121  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 157
4 2.55
1 0.64
19 12.10
2 1.27
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
122  โรงเรียนบ้านโคกพลวง 55
0 0.00
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
123  โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 160
5 3.13
6 3.75
13 8.13
0 0.00
2 1.25
134 83.75
26 16.25%
124  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
3 9.68
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
125  โรงเรียนบ้านดงพลอง 180
6 3.33
5 2.78
17 9.44
1 0.56
0 0.00
151 83.89
29 16.11%
126  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 277
13 4.69
11 3.97
19 6.86
1 0.36
0 0.00
233 84.12
44 15.88%
127  โรงเรียนบ้านสระมะค่า 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
128  โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 116
8 6.90
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
129  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 113
8 7.08
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
130  โรงเรียนบ้านเมืองรัง 82
3 3.66
1 1.22
8 9.76
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
131  โรงเรียนขามสงเคราะห์ 69
2 2.90
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
132  โรงเรียนชุมชนวัดรวง 300
10 3.33
3 1.00
30 10.00
0 0.00
0 0.00
257 85.67
43 14.33%
133  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 92
5 5.43
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
134  โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 50
3 6.00
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
135  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 111
1 0.90
4 3.60
8 7.21
2 1.80
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
136  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
137  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 103
8 7.77
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
138  โรงเรียนบ้านโนนเพชร 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
139  โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
140  โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 123
6 4.88
3 2.44
5 4.07
1 0.81
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
141  โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 145
8 5.52
2 1.38
3 2.07
4 2.76
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
142  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 128
9 7.03
2 1.56
0 0.00
1 0.78
3 2.34
113 88.28
15 11.72%
143  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 206
7 3.40
0 0.00
7 3.40
5 2.43
4 1.94
183 88.83
23 11.17%
144  โรงเรียนบ้านหนองโสน 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
145  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 154
3 1.95
0 0.00
14 9.09
0 0.00
0 0.00
137 88.96
17 11.04%
146  โรงเรียนบ้านสารภี 276
12 4.35
8 2.90
2 0.72
5 1.81
3 1.09
246 89.13
30 10.87%
147  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.61
3 3.26
82 89.13
10 10.87%
148  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 158
2 1.27
2 1.27
7 4.43
2 1.27
4 2.53
141 89.24
17 10.76%
149  โรงเรียนบ้านตะโก 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
4 4.21
1 1.05
85 89.47
10 10.53%
150  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 81
2 2.47
2 2.47
2 2.47
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
151  โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 251
3 1.20
8 3.19
13 5.18
0 0.00
0 0.00
227 90.44
24 9.56%
152  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
2 3.77
48 90.57
5 9.43%
153  โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 106
5 4.72
1 0.94
4 3.77
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
154  โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
155  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 65
1 1.54
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
156  โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
157  โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 301
5 1.66
2 0.66
18 5.98
1 0.33
0 0.00
275 91.36
26 8.64%
158  โรงเรียนบ้านสระซาง 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
159  โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 64
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
160  โรงเรียนบ้านหนองจาน 27
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
161  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 97
0 0.00
0 0.00
6 6.19
0 0.00
1 1.03
90 92.78
7 7.22%
162  โรงเรียนบ้านหนองปรึก 74
2 2.70
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
163  โรงเรียนวัดหนองจอก 94
0 0.00
2 2.13
3 3.19
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
164  โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
165  โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
166  โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
2 1.98
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
167  โรงเรียนชุมชนพลับพลา 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
168  โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
169  โรงเรียนวัดหนองนา 63
1 1.59
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
170  โรงเรียนบ้านดะแลง 32
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
171  โรงเรียนวัดพะโค 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
172  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านนาตะคุ 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 279
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
279 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,135 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,496 6.20
เตี้ย  912 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,548 10.56
ผอมและเตี้ย  920 3.81
อ้วนและเตี้ย  820 3.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,439 72.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,696 คน


27.74%


Powered By www.thaieducation.net