ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 46
11 23.91
7 15.22
11 23.91
10 21.74
7 15.22
0 0.00
46 100.00%
2  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41
34 82.93
1 2.44
5 12.20
1 2.44
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนวัดเข็มทอง 108
18 16.67
2 1.85
11 10.19
20 18.52
13 12.04
44 40.74
64 59.26%
4  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 12
2 16.67
0 0.00
5 41.67
0 0.00
0 0.00
5 41.67
7 58.33%
5  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 129
19 14.73
34 26.36
3 2.33
7 5.43
5 3.88
61 47.29
68 52.71%
6  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 149
25 16.78
2 1.34
27 18.12
7 4.70
17 11.41
71 47.65
78 52.35%
7  โรงเรียนวัดหุบเมย 29
2 6.90
2 6.90
9 31.03
0 0.00
1 3.45
15 51.72
14 48.28%
8  โรงเรียนสาริกา 146
2 1.37
2 1.37
29 19.86
4 2.74
31 21.23
78 53.42
68 46.58%
9  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 98
8 8.16
7 7.14
23 23.47
5 5.10
0 0.00
55 56.12
43 43.88%
10  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 57
11 19.30
5 8.77
8 14.04
1 1.75
0 0.00
32 56.14
25 43.86%
11  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 722
81 11.22
72 9.97
160 22.16
0 0.00
0 0.00
409 56.65
313 43.35%
12  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 96
12 12.50
1 1.04
27 28.13
0 0.00
0 0.00
56 58.33
40 41.67%
13  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 102
15 14.71
3 2.94
12 11.76
11 10.78
0 0.00
61 59.80
41 40.20%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 202
19 9.41
12 5.94
30 14.85
20 9.90
0 0.00
121 59.90
81 40.10%
15  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 65
4 6.15
2 3.08
19 29.23
1 1.54
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
16  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 302
23 7.62
17 5.63
17 5.63
31 10.26
30 9.93
184 60.93
118 39.07%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 24
0 0.00
0 0.00
7 29.17
2 8.33
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
18  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 103
13 12.62
6 5.83
14 13.59
5 4.85
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
19  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 109
0 0.00
2 1.83
17 15.60
2 1.83
19 17.43
69 63.30
40 36.70%
20  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 129
0 0.00
4 3.10
17 13.18
4 3.10
21 16.28
83 64.34
46 35.66%
21  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 41
4 9.76
1 2.44
6 14.63
3 7.32
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
22  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 136
15 11.03
4 2.94
18 13.24
5 3.68
4 2.94
90 66.18
46 33.82%
23  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 91
8 8.79
11 12.09
10 10.99
1 1.10
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
24  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 176
32 18.18
13 7.39
12 6.82
0 0.00
0 0.00
119 67.61
57 32.39%
25  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 645
29 4.50
28 4.34
115 17.83
15 2.33
21 3.26
437 67.75
208 32.25%
26  โรงเรียนบ้านคลอง 24 169
12 7.10
7 4.14
28 16.57
7 4.14
0 0.00
115 68.05
54 31.95%
27  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116
10 8.62
7 6.03
9 7.76
6 5.17
5 4.31
79 68.10
37 31.90%
28  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73
3 4.11
1 1.37
15 20.55
4 5.48
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
29  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 102
8 7.84
8 7.84
11 10.78
5 4.90
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
30  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1570
64 4.08
20 1.27
173 11.02
55 3.50
173 11.02
1085 69.11
485 30.89%
31  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 116
5 4.31
5 4.31
24 20.69
1 0.86
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
32  โรงเรียนวัดหนองรี 207
18 8.70
2 0.97
36 17.39
3 1.45
3 1.45
145 70.05
62 29.95%
33  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 97
21 21.65
1 1.03
6 6.19
1 1.03
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
34  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 108
2 1.85
2 1.85
15 13.89
12 11.11
1 0.93
76 70.37
32 29.63%
35  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 75
11 14.67
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
36  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48
4 8.33
2 4.17
7 14.58
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
37  โรงเรียนบ้านคลอง 1 35
3 8.57
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 85
4 4.71
8 9.41
9 10.59
3 3.53
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
39  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 150
11 7.33
9 6.00
9 6.00
8 5.33
4 2.67
109 72.67
41 27.33%
40  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 66
1 1.52
1 1.52
16 24.24
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
41  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 65
5 7.69
1 1.54
10 15.38
0 0.00
1 1.54
48 73.85
17 26.15%
42  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23
2 8.70
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177
10 5.65
2 1.13
34 19.21
0 0.00
0 0.00
131 74.01
46 25.99%
44  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 104
2 1.92
2 1.92
16 15.38
1 0.96
6 5.77
77 74.04
27 25.96%
45  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 187
11 5.88
0 0.00
29 15.51
0 0.00
7 3.74
140 74.87
47 25.13%
46  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 80
10 12.50
3 3.75
6 7.50
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
47  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 230
11 4.78
8 3.48
38 16.52
0 0.00
0 0.00
173 75.22
57 24.78%
48  โรงเรียนบ้านคลอง 30 73
0 0.00
1 1.37
17 23.29
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
49  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69
4 5.80
0 0.00
13 18.84
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
50  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79
2 2.53
0 0.00
17 21.52
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
51  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 42
3 7.14
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
52  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 165
2 1.21
3 1.82
33 20.00
1 0.61
0 0.00
126 76.36
39 23.64%
53  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 86
2 2.33
4 4.65
8 9.30
3 3.49
3 3.49
66 76.74
20 23.26%
54  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78
9 11.54
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
55  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278
8 2.88
6 2.16
47 16.91
0 0.00
2 0.72
215 77.34
63 22.66%
56  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 71
3 4.23
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
57  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
58  โรงเรียนวัดวังตูม 27
2 7.41
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
59  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 228
22 9.65
1 0.44
24 10.53
0 0.00
3 1.32
178 78.07
50 21.93%
60  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73
3 4.11
1 1.37
4 5.48
1 1.37
7 9.59
57 78.08
16 21.92%
61  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 23
0 0.00
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
62  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 43
5 11.63
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
63  โรงเรียนวัดบางหอย 86
1 1.16
0 0.00
15 17.44
1 1.16
1 1.16
68 79.07
18 20.93%
64  โรงเรียนวัดวังไทร 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
65  โรงเรียนวัดสันตยาราม 349
22 6.30
8 2.29
37 10.60
3 0.86
1 0.29
278 79.66
71 20.34%
66  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 278
3 1.08
8 2.88
34 12.23
11 3.96
0 0.00
222 79.86
56 20.14%
67  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70
3 4.29
0 0.00
10 14.29
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
68  โรงเรียนบ้านคลอง 14 174
5 2.87
8 4.60
21 12.07
0 0.00
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
69  โรงเรียนวัดดอนยอ 170
25 14.71
0 0.00
8 4.71
0 0.00
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
70  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 129
3 2.33
1 0.78
20 15.50
0 0.00
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
71  โรงเรียนวังดอกไม้ 32
3 9.38
0 0.00
2 6.25
0 0.00
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
72  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 124
4 3.23
6 4.84
12 9.68
1 0.81
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
73  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40
2 5.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
74  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
75  โรงเรียนวันครู 2504 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
76  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 83
0 0.00
0 0.00
13 15.66
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
77  โรงเรียนบ้านคลอง 33 91
4 4.40
0 0.00
7 7.69
0 0.00
3 3.30
77 84.62
14 15.38%
78  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 91
3 3.30
0 0.00
9 9.89
2 2.20
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
79  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
80  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 138
0 0.00
6 4.35
13 9.42
1 0.72
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
81  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 140
6 4.29
2 1.43
8 5.71
3 2.14
1 0.71
120 85.71
20 14.29%
82  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 57
1 1.75
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
83  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 201
8 3.98
1 0.50
19 9.45
0 0.00
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
84  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170
3 1.76
2 1.18
18 10.59
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
85  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 211
8 3.79
4 1.90
14 6.64
2 0.95
0 0.00
183 86.73
28 13.27%
86  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 152
0 0.00
9 5.92
11 7.24
0 0.00
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
87  โรงเรียนวัดเกาะกา 107
6 5.61
1 0.93
6 5.61
1 0.93
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
88  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
89  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 49
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
90  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 102
3 2.94
0 0.00
9 8.82
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
91  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
92  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 275
9 3.27
3 1.09
17 6.18
2 0.73
0 0.00
244 88.73
31 11.27%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 125
3 2.40
3 2.40
5 4.00
0 0.00
3 2.40
111 88.80
14 11.20%
94  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 90
2 2.22
0 0.00
4 4.44
2 2.22
2 2.22
80 88.89
10 11.11%
95  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 136
4 2.94
3 2.21
4 2.94
0 0.00
4 2.94
121 88.97
15 11.03%
96  โรงเรียนวัดท่าชัย 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
97  โรงเรียนบ้านชวดบัว 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
98  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 79
1 1.27
1 1.27
5 6.33
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
99  โรงเรียนวัดท่าทราย 126
3 2.38
1 0.79
7 5.56
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
100  โรงเรียนบ้านคลอง 31 153
4 2.61
0 0.00
7 4.58
0 0.00
2 1.31
140 91.50
13 8.50%
101  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 80
1 1.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
3 3.75
74 92.50
6 7.50%
102  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 98
6 6.12
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
103  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 197
2 1.02
2 1.02
3 1.52
3 1.52
4 2.03
183 92.89
14 7.11%
104  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133
1 0.75
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
105  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
5 4.10
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
106  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 70
1 1.43
1 1.43
0 0.00
1 1.43
1 1.43
66 94.29
4 5.71%
107  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
108  โรงเรียนวัดนาหินลาด 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
109  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
110  โรงเรียนบ้านดงแขวน 161
0 0.00
0 0.00
7 4.35
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
111  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
112  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
113  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
114  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 196
0 0.00
0 0.00
4 2.04
0 0.00
0 0.00
192 97.96
4 2.04%
115  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 173
0 0.00
0 0.00
2 1.16
0 0.00
0 0.00
171 98.84
2 1.16%
116  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 0
10 0.00
0 0.00
33 0.00
0 0.00
0 0.00
-43 0.00
43 0.00%
117  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดคีรีวัน 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดท่าด่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนวัดบางปรัง 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนวัดพราหมณี 0
0
0
0
0
0
0
0 %
126  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 0
0
0
0
0
0
0
0 %
131  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1314
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1314 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,505 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  858 4.90
เตี้ย  426 2.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,798 10.27
ผอมและเตี้ย  314 1.79
อ้วนและเตี้ย  411 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,698 78.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,807 คน


21.75%


Powered By www.thaieducation.net