ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 38
2 5.26
0 0.00
6 15.79
0 0.00
30 78.95
0 0.00
38 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 73
10 13.70
9 12.33
29 39.73
10 13.70
9 12.33
6 8.22
67 91.78%
3  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 306
66 21.57
72 23.53
69 22.55
37 12.09
26 8.50
36 11.76
270 88.24%
4  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 138
19 13.77
14 10.14
13 9.42
33 23.91
27 19.57
32 23.19
106 76.81%
5  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 710
31 4.37
41 5.77
126 17.75
72 10.14
105 14.79
335 47.18
375 52.82%
6  โรงเรียนวัดพังตรุ 154
18 11.69
13 8.44
29 18.83
7 4.55
7 4.55
80 51.95
74 48.05%
7  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 67
2 2.99
5 7.46
9 13.43
7 10.45
9 13.43
35 52.24
32 47.76%
8  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 201
43 21.39
20 9.95
3 1.49
16 7.96
12 5.97
107 53.23
94 46.77%
9  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 77
9 11.69
6 7.79
13 16.88
1 1.30
7 9.09
41 53.25
36 46.75%
10  โรงเรียนบ้านดอนสระ 65
2 3.08
2 3.08
13 20.00
2 3.08
10 15.38
36 55.38
29 44.62%
11  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 155
28 18.06
17 10.97
17 10.97
6 3.87
0 0.00
87 56.13
68 43.87%
12  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 269
24 8.92
29 10.78
22 8.18
21 7.81
22 8.18
151 56.13
118 43.87%
13  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 344
9 2.62
8 2.33
46 13.37
17 4.94
54 15.70
210 61.05
134 38.95%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 29
2 6.90
2 6.90
6 20.69
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
15  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 128
23 17.97
0 0.00
8 6.25
16 12.50
0 0.00
81 63.28
47 36.72%
16  โรงเรียนบ้านเขากรวด 107
11 10.28
11 10.28
16 14.95
1 0.93
0 0.00
68 63.55
39 36.45%
17  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 204
29 14.22
17 8.33
8 3.92
11 5.39
8 3.92
131 64.22
73 35.78%
18  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 176
8 4.55
8 4.55
13 7.39
16 9.09
17 9.66
114 64.77
62 35.23%
19  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 171
11 6.43
13 7.60
34 19.88
0 0.00
0 0.00
113 66.08
58 33.92%
20  โรงเรียนบ้านหนองขุย 66
8 12.12
5 7.58
2 3.03
7 10.61
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
21  โรงเรียนบ้านหนองลาน 150
8 5.33
0 0.00
22 14.67
8 5.33
12 8.00
100 66.67
50 33.33%
22  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 67
16 23.88
3 4.48
2 2.99
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
23  โรงเรียนบ้านพนมนาง 77
5 6.49
2 2.60
17 22.08
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
24  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 694
44 6.34
22 3.17
35 5.04
60 8.65
55 7.93
478 68.88
216 31.12%
25  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 168
12 7.14
11 6.55
17 10.12
9 5.36
3 1.79
116 69.05
52 30.95%
26  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 125
7 5.60
5 4.00
23 18.40
3 2.40
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
27  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 146
10 6.85
0 0.00
34 23.29
0 0.00
0 0.00
102 69.86
44 30.14%
28  โรงเรียนบ้านชายธูป 37
4 10.81
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
29  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
4 6.15
5 7.69
46 70.77
19 29.23%
30  โรงเรียนบ้านไพรงาม 80
7 8.75
5 6.25
8 10.00
3 3.75
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
31  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 86
5 5.81
8 9.30
9 10.47
2 2.33
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
32  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 86
4 4.65
2 2.33
6 6.98
7 8.14
5 5.81
62 72.09
24 27.91%
33  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 54
2 3.70
1 1.85
11 20.37
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
34  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 83
8 9.64
3 3.61
10 12.05
2 2.41
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
35  โรงเรียนบ้านตลุง 132
7 5.30
13 9.85
16 12.12
0 0.00
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
36  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 59
4 6.78
2 3.39
10 16.95
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
37  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 82
2 2.44
3 3.66
15 18.29
0 0.00
1 1.22
61 74.39
21 25.61%
38  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 102
3 2.94
3 2.94
19 18.63
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
39  โรงเรียนบ้านซ่อง 127
14 11.02
0 0.00
17 13.39
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
40  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 34
1 2.94
1 2.94
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
41  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 103
7 6.80
7 6.80
6 5.83
4 3.88
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
42  โรงเรียนบ้านหนองจอก 148
10 6.76
7 4.73
17 11.49
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
43  โรงเรียนบ้านโคราช 92
6 6.52
1 1.09
13 14.13
1 1.09
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
44  โรงเรียนวัดสนามแย้ 233
21 9.01
6 2.58
25 10.73
0 0.00
0 0.00
181 77.68
52 22.32%
45  โรงเรียนวัดเบญพาด 329
18 5.47
21 6.38
33 10.03
1 0.30
0 0.00
256 77.81
73 22.19%
46  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 202
11 5.45
5 2.48
26 12.87
2 0.99
0 0.00
158 78.22
44 21.78%
47  โรงเรียนบ้านหนองกรด 111
5 4.50
6 5.41
13 11.71
0 0.00
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
48  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 86
1 1.16
2 2.33
14 16.28
1 1.16
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
49  โรงเรียนบ้านกระเจา 136
11 8.09
6 4.41
11 8.09
0 0.00
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
50  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 204
14 6.86
7 3.43
21 10.29
0 0.00
0 0.00
162 79.41
42 20.59%
51  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 220
7 3.18
7 3.18
28 12.73
2 0.91
0 0.00
176 80.00
44 20.00%
52  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 164
9 5.49
7 4.27
15 9.15
1 0.61
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
53  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 699
30 4.29
25 3.58
36 5.15
18 2.58
27 3.86
563 80.54
136 19.46%
54  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 124
13 10.48
3 2.42
6 4.84
2 1.61
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
55  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
2 3.23
3 4.84
2 3.23
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
56  โรงเรียนวัดนาพระยา 53
4 7.55
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
57  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 144
6 4.17
6 4.17
6 4.17
4 2.78
5 3.47
117 81.25
27 18.75%
58  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 150
8 5.33
3 2.00
12 8.00
5 3.33
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
59  โรงเรียนบ้านวังรัก 38
2 5.26
5 13.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
60  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
61  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137
3 2.19
2 1.46
18 13.14
1 0.73
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
62  โรงเรียนวัดหนองลาน 69
4 5.80
0 0.00
7 10.14
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
63  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 332
10 3.01
15 4.52
21 6.33
5 1.51
6 1.81
275 82.83
57 17.17%
64  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 175
13 7.43
9 5.14
8 4.57
0 0.00
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 153
12 7.84
2 1.31
11 7.19
1 0.65
0 0.00
127 83.01
26 16.99%
66  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 134
5 3.73
3 2.24
10 7.46
3 2.24
1 0.75
112 83.58
22 16.42%
67  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
68  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 75
0 0.00
7 9.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00%
69  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 89
3 3.37
1 1.12
10 11.24
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
70  โรงเรียนวัดหนองโรง 81
2 2.47
0 0.00
9 11.11
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
71  โรงเรียนวัดหนองพลับ 110
0 0.00
0 0.00
16 14.55
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
72  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 86
1 1.16
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
73  โรงเรียนบ้านไผ่สี 101
1 0.99
6 5.94
6 5.94
1 0.99
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
74  โรงเรียนวัดบ้านทวน 226
11 4.87
0 0.00
20 8.85
0 0.00
0 0.00
195 86.28
31 13.72%
75  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 75
3 4.00
5 6.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
76  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 107
3 2.80
3 2.80
8 7.48
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
77  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 266
7 2.63
5 1.88
22 8.27
0 0.00
0 0.00
232 87.22
34 12.78%
78  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 126
3 2.38
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
79  โรงเรียนบ้านรางยอม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
80  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 152
6 3.95
0 0.00
13 8.55
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
81  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 49
1 2.04
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
82  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 125
2 1.60
3 2.40
10 8.00
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองหิน 160
2 1.25
5 3.13
6 3.75
2 1.25
4 2.50
141 88.13
19 11.88%
84  โรงเรียนวัดหนองปลิง 146
6 4.11
1 0.68
10 6.85
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
85  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
86  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 173
7 4.05
3 1.73
4 2.31
3 1.73
2 1.16
154 89.02
19 10.98%
87  โรงเรียนวัดดงสัก 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
88  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 122
4 3.28
3 2.46
6 4.92
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
89  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 151
0 0.00
1 0.66
9 5.96
4 2.65
1 0.66
136 90.07
15 9.93%
90  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 103
2 1.94
0 0.00
5 4.85
2 1.94
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
91  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 312
9 2.88
11 3.53
7 2.24
0 0.00
0 0.00
285 91.35
27 8.65%
92  โรงเรียนบ้านดอนรัก 139
0 0.00
0 0.00
4 2.88
2 1.44
6 4.32
127 91.37
12 8.63%
93  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 104
5 4.81
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
94  โรงเรียนเมตตาจิตต 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
95  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 105
1 0.95
0 0.00
2 1.90
4 3.81
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
96  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 215
2 0.93
1 0.47
7 3.26
0 0.00
0 0.00
205 95.35
10 4.65%
97  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
2 2.60
74 96.10
3 3.90%
98  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 91
1 1.10
1 1.10
1 1.10
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
99  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 161
2 1.24
0 0.00
1 0.62
0 0.00
0 0.00
158 98.14
3 1.86%
100  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%

 

จำนวนนักเรียน  14,299 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  845 5.91
เตี้ย  597 4.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,372 9.60
ผอมและเตี้ย  457 3.20
อ้วนและเตี้ย  479 3.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,549 73.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,750 คน


26.23%


Powered By www.thaieducation.net