ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่โขง 65
46 70.77
19 29.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 49
5 10.20
9 18.37
15 30.61
9 18.37
8 16.33
3 6.12
46 93.88%
3  โรงเรียนบ้านดอยคำ 109
23 21.10
42 38.53
6 5.50
0 0.00
0 0.00
38 34.86
71 65.14%
4  โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 9
1 11.11
2 22.22
0 0.00
2 22.22
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
5  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 85
6 7.06
6 7.06
1 1.18
6 7.06
28 32.94
38 44.71
47 55.29%
6  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 136
6 4.41
13 9.56
12 8.82
19 13.97
25 18.38
61 44.85
75 55.15%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 475
35 7.37
15 3.16
82 17.26
50 10.53
72 15.16
221 46.53
254 53.47%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 99
6 6.06
5 5.05
16 16.16
11 11.11
12 12.12
49 49.49
50 50.51%
9  โรงเรียนบ้านสบลาน 139
42 30.22
23 16.55
1 0.72
0 0.00
0 0.00
73 52.52
66 47.48%
10  โรงเรียนบ้านโปง 89
16 17.98
9 10.11
7 7.87
6 6.74
2 2.25
49 55.06
40 44.94%
11  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 66
10 15.15
8 12.12
11 16.67
0 0.00
0 0.00
37 56.06
29 43.94%
12  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 86
14 16.28
13 15.12
6 6.98
3 3.49
0 0.00
50 58.14
36 41.86%
13  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 51
4 7.84
5 9.80
4 7.84
4 7.84
4 7.84
30 58.82
21 41.18%
14  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 425
33 7.76
29 6.82
11 2.59
62 14.59
40 9.41
250 58.82
175 41.18%
15  โรงเรียนบ้านผาปูน 172
17 9.88
36 20.93
4 2.33
11 6.40
0 0.00
104 60.47
68 39.53%
16  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 98
5 5.10
12 12.24
4 4.08
9 9.18
7 7.14
61 62.24
37 37.76%
17  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 53
6 11.32
4 7.55
5 9.43
5 9.43
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
18  โรงเรียนบ้านกองหิน 90
9 10.00
4 4.44
20 22.22
0 0.00
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
19  โรงเรียนบ้านไร่ 88
9 10.23
8 9.09
12 13.64
3 3.41
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
20  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 121
3 2.48
20 16.53
16 13.22
1 0.83
3 2.48
78 64.46
43 35.54%
21  โรงเรียนบ้านยางเปียง 79
10 12.66
6 7.59
12 15.19
0 0.00
0 0.00
51 64.56
28 35.44%
22  โรงเรียนบ้านบงตัน 209
15 7.18
8 3.83
30 14.35
13 6.22
8 3.83
135 64.59
74 35.41%
23  โรงเรียนบ้านแปลง 2 61
0 0.00
7 11.48
7 11.48
7 11.48
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
24  โรงเรียนบ้านสันติสุข 21
0 0.00
0 0.00
7 33.33
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
25  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 211
5 2.37
8 3.79
24 11.37
14 6.64
17 8.06
143 67.77
68 32.23%
26  โรงเรียนบ้านทุ่ง 47
0 0.00
0 0.00
12 25.53
3 6.38
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
27  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 35
4 11.43
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
28  โรงเรียนบ้านขุน 93
5 5.38
7 7.53
13 13.98
0 0.00
3 3.23
65 69.89
28 30.11%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 196
19 9.69
38 19.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 70.92
57 29.08%
30  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 86
8 9.30
10 11.63
4 4.65
3 3.49
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
31  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 135
16 11.85
4 2.96
18 13.33
1 0.74
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
32  โรงเรียนบ้านนาเกียน 123
3 2.44
23 18.70
8 6.50
0 0.00
1 0.81
88 71.54
35 28.46%
33  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 87
9 10.34
0 0.00
15 17.24
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
34  โรงเรียนบ้านวังลุง 101
6 5.94
4 3.96
12 11.88
5 4.95
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
35  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 277
28 10.11
21 7.58
23 8.30
2 0.72
0 0.00
203 73.29
74 26.71%
36  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 131
5 3.82
6 4.58
20 15.27
3 2.29
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 121
6 4.96
1 0.83
16 13.22
3 2.48
5 4.13
90 74.38
31 25.62%
38  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 153
12 7.84
3 1.96
24 15.69
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
39  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 139
2 1.44
19 13.67
11 7.91
2 1.44
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
40  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 116
6 5.17
2 1.72
20 17.24
0 0.00
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
41  โรงเรียนบ้านแปลง 5 98
8 8.16
4 4.08
9 9.18
1 1.02
1 1.02
75 76.53
23 23.47%
42  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 151
9 5.96
10 6.62
16 10.60
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
43  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 157
3 1.91
8 5.10
24 15.29
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
44  โรงเรียนบ้านผาจุก 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 98
6 6.12
3 3.06
11 11.22
0 0.00
1 1.02
77 78.57
21 21.43%
46  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 140
12 8.57
12 8.57
0 0.00
6 4.29
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
47  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 66
1 1.52
10 15.15
3 4.55
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
48  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 177
4 2.26
6 3.39
19 10.73
0 0.00
6 3.39
142 80.23
35 19.77%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 31
1 3.23
2 6.45
1 3.23
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
50  โรงเรียนบ้านกองวะ 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
51  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 121
4 3.31
7 5.79
10 8.26
1 0.83
1 0.83
98 80.99
23 19.01%
52  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 64
3 4.69
5 7.81
1 1.56
3 4.69
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
53  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
54  โรงเรียนบ้านวังกอง 77
0 0.00
6 7.79
7 9.09
1 1.30
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
55  โรงเรียนบ้านตุงลอย 305
18 5.90
8 2.62
13 4.26
15 4.92
1 0.33
250 81.97
55 18.03%
56  โรงเรียนบ้านยางเปา 239
14 5.86
7 2.93
10 4.18
7 2.93
5 2.09
196 82.01
43 17.99%
57  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
58  โรงเรียนบ้านตุงติง 157
3 1.91
12 7.64
12 7.64
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
59  โรงเรียนบ้านหลวง 238
7 2.94
18 7.56
13 5.46
1 0.42
0 0.00
199 83.61
39 16.39%
60  โรงเรียนบ้านหางดง 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
1 1.59
2 3.17
53 84.13
10 15.87%
61  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 246
15 6.10
15 6.10
3 1.22
5 2.03
0 0.00
208 84.55
38 15.45%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 384
6 1.56
0 0.00
41 10.68
4 1.04
6 1.56
327 85.16
57 14.84%
63  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 108
2 1.85
3 2.78
11 10.19
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 78
2 2.56
0 0.00
8 10.26
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
65  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 156
1 0.64
12 7.69
3 1.92
6 3.85
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
66  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 308
4 1.30
15 4.87
24 7.79
0 0.00
0 0.00
265 86.04
43 13.96%
67  โรงเรียนบ้านพุย 174
7 4.02
8 4.60
4 2.30
5 2.87
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
68  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
69  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 149
2 1.34
0 0.00
17 11.41
1 0.67
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
70  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
71  โรงเรียนบ้านกองลอย 213
4 1.88
9 4.23
10 4.69
3 1.41
0 0.00
187 87.79
26 12.21%
72  โรงเรียนบ้านดงดำ 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
73  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 102
0 0.00
2 1.96
8 7.84
0 0.00
1 0.98
91 89.22
11 10.78%
74  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 85
4 4.71
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
75  โรงเรียนบ้านวังหลวง 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
76  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 49
0 0.00
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
77  โรงเรียนบ้านแม่บวน 80
2 2.50
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
78  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 71
2 2.82
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
79  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 174
6 3.45
5 2.87
6 3.45
0 0.00
0 0.00
157 90.23
17 9.77%
80  โรงเรียนบ้านตีนตก 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
81  โรงเรียนบ้านยางครก 159
1 0.63
2 1.26
7 4.40
3 1.89
2 1.26
144 90.57
15 9.43%
82  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 128
5 3.91
5 3.91
2 1.56
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
83  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 163
6 3.68
2 1.23
4 2.45
1 0.61
2 1.23
148 90.80
15 9.20%
84  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 151
6 3.97
3 1.99
1 0.66
3 1.99
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
85  โรงเรียนบ้านใบหนา 134
6 4.48
5 3.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
86  โรงเรียนบ้านแม่งูด 76
1 1.32
1 1.32
2 2.63
0 0.00
2 2.63
70 92.11
6 7.89%
87  โรงเรียนบ้านมูเซอ 276
4 1.45
11 3.99
0 0.00
6 2.17
0 0.00
255 92.39
21 7.61%
88  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 53
4 7.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
89  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 136
2 1.47
5 3.68
3 2.21
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
90  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 80
1 1.25
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
91  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 126
4 3.17
1 0.79
1 0.79
1 0.79
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
92  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 91
2 2.20
0 0.00
1 1.10
0 0.00
1 1.10
87 95.60
4 4.40%
93  โรงเรียนบ้านดอกแดง 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
94  โรงเรียนบ้านผาแตน 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
95  โรงเรียนบ้านอูตูม 112
2 1.79
1 0.89
1 0.89
0 0.00
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
96  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
97  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 134
1 0.75
0 0.00
0 0.00
2 1.49
0 0.00
131 97.76
3 2.24%
98  โรงเรียนบ้านซิแบร 273
2 0.73
2 0.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
269 98.53
4 1.47%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,071 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  667 5.53
เตี้ย  683 5.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  883 7.32
ผอมและเตี้ย  339 2.81
อ้วนและเตี้ย  266 2.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,233 76.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,838 คน


23.51%


Powered By www.thaieducation.net