ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 51
11 21.57
18 35.29
2 3.92
11 21.57
1 1.96
8 15.69
43 84.31%
2  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 169
124 73.37
0 0.00
2 1.18
0 0.00
10 5.92
33 19.53
136 80.47%
3  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 439
57 12.98
58 13.21
26 5.92
115 26.20
84 19.13
99 22.55
340 77.45%
4  โรงเรียนบ้านอ่าย 254
57 22.44
57 22.44
12 4.72
19 7.48
20 7.87
89 35.04
165 64.96%
5  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 232
40 17.24
24 10.34
12 5.17
33 14.22
20 8.62
103 44.40
129 55.60%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 208
30 14.42
39 18.75
23 11.06
22 10.58
0 0.00
94 45.19
114 54.81%
7  โรงเรียนบ้านดอน 44
10 22.73
2 4.55
6 13.64
2 4.55
4 9.09
20 45.45
24 54.55%
8  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 136
24 17.65
25 18.38
9 6.62
14 10.29
0 0.00
64 47.06
72 52.94%
9  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 319
50 15.67
34 10.66
83 26.02
0 0.00
0 0.00
152 47.65
167 52.35%
10  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 403
8 1.99
37 9.18
41 10.17
45 11.17
78 19.35
194 48.14
209 51.86%
11  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 232
9 3.88
22 9.48
18 7.76
31 13.36
40 17.24
112 48.28
120 51.72%
12  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 702
75 10.68
59 8.40
135 19.23
59 8.40
28 3.99
346 49.29
356 50.71%
13  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 552
64 11.59
52 9.42
63 11.41
67 12.14
17 3.08
289 52.36
263 47.64%
14  โรงเรียนสันติวนา 90
2 2.22
10 11.11
19 21.11
8 8.89
2 2.22
49 54.44
41 45.56%
15  โรงเรียนบ้านดอนชัย 126
15 11.90
31 24.60
10 7.94
0 0.00
0 0.00
70 55.56
56 44.44%
16  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 127
9 7.09
17 13.39
10 7.87
14 11.02
4 3.15
73 57.48
54 42.52%
17  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 551
14 2.54
43 7.80
47 8.53
57 10.34
65 11.80
325 58.98
226 41.02%
18  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 376
23 6.12
62 16.49
41 10.90
24 6.38
3 0.80
223 59.31
153 40.69%
19  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 139
3 2.16
8 5.76
31 22.30
10 7.19
3 2.16
84 60.43
55 39.57%
20  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 261
33 12.64
36 13.79
22 8.43
9 3.45
2 0.77
159 60.92
102 39.08%
21  โรงเรียนวัดจอมคีรี 72
11 15.28
10 13.89
6 8.33
0 0.00
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
22  โรงเรียนวัดป่าแดง 170
15 8.82
14 8.24
22 12.94
11 6.47
1 0.59
107 62.94
63 37.06%
23  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 298
12 4.03
20 6.71
24 8.05
27 9.06
27 9.06
188 63.09
110 36.91%
24  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 201
7 3.48
0 0.00
7 3.48
49 24.38
11 5.47
127 63.18
74 36.82%
25  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 169
14 8.28
28 16.57
19 11.24
0 0.00
0 0.00
108 63.91
61 36.09%
26  โรงเรียนบ้านโป่งนก 233
13 5.58
10 4.29
20 8.58
23 9.87
17 7.30
150 64.38
83 35.62%
27  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 309
13 4.21
61 19.74
22 7.12
9 2.91
5 1.62
199 64.40
110 35.60%
28  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 462
44 9.52
22 4.76
39 8.44
37 8.01
22 4.76
298 64.50
164 35.50%
29  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 362
21 5.80
71 19.61
14 3.87
14 3.87
7 1.93
235 64.92
127 35.08%
30  โรงเรียนบ้านกองลม 388
22 5.67
21 5.41
39 10.05
36 9.28
18 4.64
252 64.95
136 35.05%
31  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 136
10 7.35
12 8.82
8 5.88
8 5.88
9 6.62
89 65.44
47 34.56%
32  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 300
13 4.33
17 5.67
14 4.67
30 10.00
29 9.67
197 65.67
103 34.33%
33  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 119
20 16.81
4 3.36
12 10.08
2 1.68
1 0.84
80 67.23
39 32.77%
34  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 357
32 8.96
33 9.24
46 12.89
3 0.84
1 0.28
242 67.79
115 32.21%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 154
9 5.84
15 9.74
17 11.04
3 1.95
4 2.60
106 68.83
48 31.17%
36  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 180
8 4.44
14 7.78
26 14.44
6 3.33
2 1.11
124 68.89
56 31.11%
37  โรงเรียนบ้านต้นโชค 213
20 9.39
14 6.57
19 8.92
13 6.10
0 0.00
147 69.01
66 30.99%
38  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 171
15 8.77
38 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 69.01
53 30.99%
39  โรงเรียนบ้านแม่สาว 475
27 5.68
20 4.21
53 11.16
24 5.05
21 4.42
330 69.47
145 30.53%
40  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 716
29 4.05
22 3.07
69 9.64
49 6.84
48 6.70
499 69.69
217 30.31%
41  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 166
4 2.41
31 18.67
13 7.83
1 0.60
1 0.60
116 69.88
50 30.12%
42  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 410
29 7.07
43 10.49
13 3.17
24 5.85
12 2.93
289 70.49
121 29.51%
43  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 203
11 5.42
24 11.82
14 6.90
3 1.48
6 2.96
145 71.43
58 28.57%
44  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 790
33 4.18
52 6.58
111 14.05
18 2.28
9 1.14
567 71.77
223 28.23%
45  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 238
16 6.72
28 11.76
15 6.30
0 0.00
8 3.36
171 71.85
67 28.15%
46  โรงเรียนบ้านนามน 148
3 2.03
6 4.05
14 9.46
8 5.41
10 6.76
107 72.30
41 27.70%
47  โรงเรียนดอยสามหมื่น 47
8 17.02
3 6.38
2 4.26
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
48  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 85
13 15.29
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
49  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 158
4 2.53
4 2.53
13 8.23
8 5.06
13 8.23
116 73.42
42 26.58%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
2 3.13
7 10.94
8 12.50
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
51  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 87
1 1.15
3 3.45
19 21.84
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
52  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 563
44 7.82
22 3.91
57 10.12
11 1.95
12 2.13
417 74.07
146 25.93%
53  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 203
14 6.90
23 11.33
11 5.42
3 1.48
1 0.49
151 74.38
52 25.62%
54  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 121
2 1.65
21 17.36
6 4.96
2 1.65
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
55  โรงเรียนบ้านปางปอย 336
8 2.38
25 7.44
23 6.85
12 3.57
18 5.36
250 74.40
86 25.60%
56  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 163
12 7.36
20 12.27
9 5.52
0 0.00
0 0.00
122 74.85
41 25.15%
57  โรงเรียนบ้านจอง 316
13 4.11
19 6.01
27 8.54
18 5.70
0 0.00
239 75.63
77 24.37%
58  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 198
10 5.05
17 8.59
6 3.03
12 6.06
3 1.52
150 75.76
48 24.24%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 392
14 3.57
13 3.32
52 13.27
15 3.83
0 0.00
298 76.02
94 23.98%
60  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 184
5 2.72
12 6.52
22 11.96
4 2.17
1 0.54
140 76.09
44 23.91%
61  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 88
1 1.14
1 1.14
9 10.23
1 1.14
9 10.23
67 76.14
21 23.86%
62  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 283
22 7.77
25 8.83
8 2.83
10 3.53
0 0.00
218 77.03
65 22.97%
63  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 123
2 1.63
7 5.69
11 8.94
3 2.44
5 4.07
95 77.24
28 22.76%
64  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 90
9 10.00
2 2.22
8 8.89
1 1.11
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
65  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 45
7 15.56
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 374
5 1.34
14 3.74
46 12.30
17 4.55
0 0.00
292 78.07
82 21.93%
67  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 64
1 1.56
10 15.63
3 4.69
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
68  โรงเรียนบ้านหนองยาว 238
18 7.56
9 3.78
25 10.50
0 0.00
0 0.00
186 78.15
52 21.85%
69  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 78
1 1.28
4 5.13
11 14.10
1 1.28
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
70  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 116
3 2.59
13 11.21
9 7.76
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
71  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 93
7 7.53
7 7.53
4 4.30
2 2.15
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
72  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 135
6 4.44
12 8.89
10 7.41
1 0.74
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
73  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 410
5 1.22
52 12.68
30 7.32
0 0.00
0 0.00
323 78.78
87 21.22%
74  โรงเรียนบ้านถ้ำ 66
6 9.09
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
75  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 95
3 3.16
11 11.58
3 3.16
3 3.16
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
76  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 177
12 6.78
1 0.56
20 11.30
4 2.26
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
77  โรงเรียนบ้านปางสัก 144
12 8.33
8 5.56
10 6.94
0 0.00
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
78  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 165
10 6.06
15 9.09
9 5.45
0 0.00
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
79  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 271
6 2.21
12 4.43
36 13.28
0 0.00
0 0.00
217 80.07
54 19.93%
80  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 131
4 3.05
2 1.53
10 7.63
8 6.11
2 1.53
105 80.15
26 19.85%
81  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 333
24 7.21
17 5.11
18 5.41
7 2.10
0 0.00
267 80.18
66 19.82%
82  โรงเรียนบ้านสบคาบ 81
3 3.70
7 8.64
2 2.47
3 3.70
1 1.23
65 80.25
16 19.75%
83  โรงเรียนบ้านผาแดง 78
4 5.13
6 7.69
5 6.41
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
84  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 220
3 1.36
26 11.82
13 5.91
0 0.00
0 0.00
178 80.91
42 19.09%
85  โรงเรียนบ้านสันม่วง 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
86  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 199
5 2.51
11 5.53
21 10.55
0 0.00
0 0.00
162 81.41
37 18.59%
87  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 71
3 4.23
1 1.41
8 11.27
1 1.41
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 333
17 5.11
13 3.90
29 8.71
0 0.00
0 0.00
274 82.28
59 17.72%
89  โรงเรียนบ้านดง 205
12 5.85
24 11.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
169 82.44
36 17.56%
90  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 132
3 2.27
13 9.85
7 5.30
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
91  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 168
6 3.57
7 4.17
9 5.36
4 2.38
3 1.79
139 82.74
29 17.26%
92  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 192
1 0.52
27 14.06
5 2.60
1 0.52
-1 -0.52
159 82.81
33 17.19%
93  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 345
6 1.74
27 7.83
25 7.25
1 0.29
0 0.00
286 82.90
59 17.10%
94  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 270
16 5.93
8 2.96
14 5.19
4 1.48
4 1.48
224 82.96
46 17.04%
95  โรงเรียนบ้านแม่คะ 220
6 2.73
12 5.45
19 8.64
0 0.00
0 0.00
183 83.18
37 16.82%
96  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 131
1 0.76
3 2.29
18 13.74
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
97  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 159
1 0.63
11 6.92
14 8.81
0 0.00
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
98  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 136
7 5.15
9 6.62
6 4.41
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
99  โรงเรียนบ้านห้วยบง 63
4 6.35
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
100  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 120
4 3.33
1 0.83
11 9.17
3 2.50
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
101  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 418
29 6.94
7 1.67
30 7.18
0 0.00
0 0.00
352 84.21
66 15.79%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 349
16 4.58
22 6.30
15 4.30
2 0.57
0 0.00
294 84.24
55 15.76%
103  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 301
11 3.65
26 8.64
0 0.00
8 2.66
2 0.66
254 84.39
47 15.61%
104  โรงเรียนบ้านสันปอธง 123
6 4.88
5 4.07
5 4.07
3 2.44
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
105  โรงเรียนวัดปางมะโอ 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
106  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 49
2 4.08
2 4.08
1 2.04
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
107  โรงเรียนบ้านวังมะริว 91
3 3.30
4 4.40
3 3.30
3 3.30
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
108  โรงเรียนบ้านแม่นะ 217
5 2.30
9 4.15
15 6.91
0 0.00
2 0.92
186 85.71
31 14.29%
109  โรงเรียนวัดนันทาราม 84
1 1.19
2 2.38
7 8.33
2 2.38
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
110  โรงเรียนบ้านปางแดง 227
7 3.08
3 1.32
12 5.29
5 2.20
5 2.20
195 85.90
32 14.10%
111  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 128
2 1.56
8 6.25
8 6.25
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 50
1 2.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
113  โรงเรียนบ้านใหม่ 179
5 2.79
10 5.59
10 5.59
0 0.00
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
114  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 65
1 1.54
2 3.08
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
115  โรงเรียนบ้านห้วยปู 87
7 8.05
2 2.30
3 3.45
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
116  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 145
2 1.38
15 10.34
3 2.07
0 0.00
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
117  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 124
4 3.23
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
118  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 491
7 1.43
45 9.16
15 3.05
0 0.00
0 0.00
424 86.35
67 13.65%
119  โรงเรียนบ้านโละ 141
4 2.84
7 4.96
6 4.26
1 0.71
1 0.71
122 86.52
19 13.48%
120  โรงเรียนบ้านหลวง 142
3 2.11
6 4.23
9 6.34
1 0.70
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
121  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 98
2 2.04
2 2.04
6 6.12
3 3.06
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
122  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2264
34 1.50
78 3.45
179 7.91
1 0.04
1 0.04
1971 87.06
293 12.94%
123  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 126
2 1.59
7 5.56
7 5.56
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
124  โรงเรียนบ้านสินชัย 162
7 4.32
9 5.56
1 0.62
3 1.85
0 0.00
142 87.65
20 12.35%
125  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 149
4 2.68
0 0.00
13 8.72
1 0.67
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
126  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 566
39 6.89
0 0.00
29 5.12
0 0.00
0 0.00
498 87.99
68 12.01%
127  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 102
1 0.98
7 6.86
4 3.92
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
128  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 366
11 3.01
17 4.64
15 4.10
0 0.00
0 0.00
323 88.25
43 11.75%
129  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 146
2 1.37
0 0.00
15 10.27
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
130  โรงเรียนบ้านยาง 112
2 1.79
2 1.79
3 2.68
6 5.36
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
131  โรงเรียนบ้านลาน 414
14 3.38
11 2.66
6 1.45
10 2.42
7 1.69
366 88.41
48 11.59%
132  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 87
4 4.60
1 1.15
4 4.60
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
133  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 50
1 2.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
134  โรงเรียนบ้านออน 72
1 1.39
1 1.39
3 4.17
1 1.39
1 1.39
65 90.28
7 9.72%
135  โรงเรียนบ้านปงตำ 62
3 4.84
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
136  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 417
0 0.00
7 1.68
29 6.95
1 0.24
0 0.00
380 91.13
37 8.87%
137  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 204
8 3.92
3 1.47
6 2.94
1 0.49
0 0.00
186 91.18
18 8.82%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 104
0 0.00
3 2.88
3 2.88
1 0.96
2 1.92
95 91.35
9 8.65%
139  โรงเรียนวัดบ้านท่า 200
3 1.50
3 1.50
10 5.00
1 0.50
0 0.00
183 91.50
17 8.50%
140  โรงเรียนบ้านสันทราย 60
1 1.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
141  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 96
0 0.00
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
142  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 125
2 1.60
0 0.00
5 4.00
3 2.40
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
143  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 140
5 3.57
1 0.71
5 3.57
0 0.00
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
144  โรงเรียนบ้านนาหวาย 252
4 1.59
4 1.59
4 1.59
3 1.19
4 1.59
233 92.46
19 7.54%
145  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 80
3 3.75
1 1.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
146  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 277
11 3.97
9 3.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
257 92.78
20 7.22%
147  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 63
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
148  โรงเรียนวิรุณเทพ 165
2 1.21
3 1.82
1 0.61
2 1.21
2 1.21
155 93.94
10 6.06%
149  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 219
0 0.00
4 1.83
4 1.83
1 0.46
0 0.00
210 95.89
9 4.11%
150  โรงเรียนบ้านป่าแดง 236
3 1.27
1 0.42
4 1.69
0 0.00
1 0.42
227 96.19
9 3.81%
151  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 56
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
152  โรงเรียนบ้านรินหลวง 234
0 0.00
2 0.85
3 1.28
0 0.00
0 0.00
229 97.86
5 2.14%
153  โรงเรียนบ้านหัวนา 256
0 0.00
0 0.00
4 1.56
0 0.00
0 0.00
252 98.44
4 1.56%
154  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 360
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
360 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  34,196 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,815 5.31
เตี้ย  2,246 6.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,583 7.55
ผอมและเตี้ย  1,165 3.41
อ้วนและเตี้ย  749 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,638 74.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,558 คน


25.03%


Powered By www.thaieducation.net