ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 140 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.71
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหลวง 6
3 50.00
0 0.00
3 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 11
2 18.18
0 0.00
8 72.73
0 0.00
1 9.09
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนบ้านปง 73
22 30.14
15 20.55
12 16.44
12 16.44
6 8.22
6 8.22
67 91.78%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 90
6 6.67
11 12.22
14 15.56
17 18.89
18 20.00
24 26.67
66 73.33%
5  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 73
5 6.85
4 5.48
16 21.92
9 12.33
16 21.92
23 31.51
50 68.49%
6  โรงเรียนบ้านบวกเปา 111
59 53.15
0 0.00
5 4.50
10 9.01
0 0.00
37 33.33
74 66.67%
7  โรงเรียนบ้านหนองปิด 74
11 14.86
9 12.16
16 21.62
8 10.81
4 5.41
26 35.14
48 64.86%
8  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 263
30 11.41
28 10.65
35 13.31
32 12.17
35 13.31
103 39.16
160 60.84%
9  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 276
10 3.62
34 12.32
30 10.87
43 15.58
38 13.77
121 43.84
155 56.16%
10  โรงเรียนบ้านหนองก๋าย 13
1 7.69
0 0.00
5 38.46
0 0.00
1 7.69
6 46.15
7 53.85%
11  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 32
7 21.88
7 21.88
2 6.25
1 3.13
0 0.00
15 46.88
17 53.13%
12  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
1 5.88
2 11.76
8 47.06
9 52.94%
13  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 100
6 6.00
22 22.00
14 14.00
5 5.00
4 4.00
49 49.00
51 51.00%
14  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 295
42 14.24
38 12.88
42 14.24
13 4.41
11 3.73
149 50.51
146 49.49%
15  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 188
14 7.45
15 7.98
16 8.51
19 10.11
25 13.30
99 52.66
89 47.34%
16  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 857
83 9.68
82 9.57
22 2.57
165 19.25
41 4.78
464 54.14
393 45.86%
17  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 22
5 22.73
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
18  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 76
4 5.26
3 3.95
20 26.32
1 1.32
6 7.89
42 55.26
34 44.74%
19  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 132
7 5.30
11 8.33
11 8.33
19 14.39
11 8.33
73 55.30
59 44.70%
20  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 130
13 10.00
15 11.54
10 7.69
8 6.15
12 9.23
72 55.38
58 44.62%
21  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 72
5 6.94
7 9.72
13 18.06
5 6.94
2 2.78
40 55.56
32 44.44%
22  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 123
15 12.20
16 13.01
13 10.57
10 8.13
0 0.00
69 56.10
54 43.90%
23  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 86
9 10.47
7 8.14
8 9.30
7 8.14
5 5.81
50 58.14
36 41.86%
24  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 233
13 5.58
10 4.29
50 21.46
17 7.30
4 1.72
139 59.66
94 40.34%
25  โรงเรียนวัดทรายมูล 142
8 5.63
6 4.23
15 10.56
14 9.86
13 9.15
86 60.56
56 39.44%
26  โรงเรียนบ้านศรีงาม 82
4 4.88
1 1.22
12 14.63
5 6.10
10 12.20
50 60.98
32 39.02%
27  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 137
26 18.98
9 6.57
18 13.14
0 0.00
0 0.00
84 61.31
53 38.69%
28  โรงเรียนบ้านเอียก 13
1 7.69
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
29  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 224
28 12.50
22 9.82
30 13.39
5 2.23
0 0.00
139 62.05
85 37.95%
30  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 139
10 7.19
11 7.91
26 18.71
5 3.60
0 0.00
87 62.59
52 37.41%
31  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 650
33 5.08
59 9.08
147 22.62
0 0.00
0 0.00
411 63.23
239 36.77%
32  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 30
3 10.00
3 10.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
33  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 169
4 2.37
16 9.47
13 7.69
16 9.47
11 6.51
109 64.50
60 35.50%
34  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 40
4 10.00
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
35  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 83
11 13.25
0 0.00
18 21.69
0 0.00
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 59
6 10.17
3 5.08
3 5.08
6 10.17
2 3.39
39 66.10
20 33.90%
37  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 210
19 9.05
20 9.52
27 12.86
4 1.90
1 0.48
139 66.19
71 33.81%
38  โรงเรียนบ้านต้นขาม 54
1 1.85
7 12.96
10 18.52
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
39  โรงเรียนบ้านห้วยบง 67
1 1.49
6 8.96
9 13.43
3 4.48
3 4.48
45 67.16
22 32.84%
40  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 87
2 2.30
4 4.60
15 17.24
4 4.60
3 3.45
59 67.82
28 32.18%
41  โรงเรียนสันทรายหลวง 569
59 10.37
23 4.04
85 14.94
8 1.41
5 0.88
389 68.37
180 31.63%
42  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 136
6 4.41
12 8.82
14 10.29
6 4.41
3 2.21
95 69.85
41 30.15%
43  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 210
43 20.48
18 8.57
2 0.95
0 0.00
0 0.00
147 70.00
63 30.00%
44  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 135
9 6.67
10 7.41
10 7.41
10 7.41
1 0.74
95 70.37
40 29.63%
45  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 195
2 1.03
38 19.49
11 5.64
6 3.08
0 0.00
138 70.77
57 29.23%
46  โรงเรียนบ้านต้นรุง 135
14 10.37
12 8.89
8 5.93
4 2.96
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
47  โรงเรียนบ้านปางไฮ 89
4 4.49
9 10.11
8 8.99
3 3.37
1 1.12
64 71.91
25 28.09%
48  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 431
13 3.02
18 4.18
47 10.90
22 5.10
19 4.41
312 72.39
119 27.61%
49  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 235
14 5.96
20 8.51
24 10.21
5 2.13
0 0.00
172 73.19
63 26.81%
50  โรงเรียนบ้านป่าลาน 112
9 8.04
7 6.25
8 7.14
6 5.36
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
51  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 798
36 4.51
8 1.00
58 7.27
44 5.51
66 8.27
586 73.43
212 26.57%
52  โรงเรียนบ้านหลักปัน 242
16 6.61
15 6.20
23 9.50
5 2.07
3 1.24
180 74.38
62 25.62%
53  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 59
14 23.73
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 236
12 5.08
19 8.05
21 8.90
7 2.97
0 0.00
177 75.00
59 25.00%
55  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 104
8 7.69
9 8.65
2 1.92
5 4.81
2 1.92
78 75.00
26 25.00%
56  โรงเรียนบ้านแม่เลา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 25.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
57  โรงเรียนบ้านใหม่ 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
4 7.55
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
58  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 94
4 4.26
1 1.06
6 6.38
5 5.32
7 7.45
71 75.53
23 24.47%
59  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 74
5 6.76
3 4.05
8 10.81
2 2.70
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
60  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 177
7 3.95
24 13.56
12 6.78
0 0.00
0 0.00
134 75.71
43 24.29%
61  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 167
5 2.99
11 6.59
19 11.38
3 1.80
2 1.20
127 76.05
40 23.95%
62  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
63  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 609
23 3.78
20 3.28
28 4.60
46 7.55
25 4.11
467 76.68
142 23.32%
64  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 119
3 2.52
8 6.72
16 13.45
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
65  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 203
8 3.94
20 9.85
18 8.87
0 0.00
0 0.00
157 77.34
46 22.66%
66  โรงเรียนบ้านแม่แต 62
3 4.84
5 8.06
6 9.68
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
67  โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
5 16.13
24 77.42
7 22.58%
68  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 107
3 2.80
2 1.87
10 9.35
9 8.41
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
69  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
70  โรงเรียนพร้าวบูรพา 104
4 3.85
4 3.85
0 0.00
15 14.42
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
71  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 50
1 2.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
72  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 178
8 4.49
7 3.93
23 12.92
1 0.56
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
73  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 265
16 6.04
11 4.15
11 4.15
13 4.91
7 2.64
207 78.11
58 21.89%
74  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 142
4 2.82
8 5.63
9 6.34
4 2.82
6 4.23
111 78.17
31 21.83%
75  โรงเรียนบ้านกองแหะ 80
2 2.50
7 8.75
5 6.25
0 0.00
3 3.75
63 78.75
17 21.25%
76  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 259
15 5.79
16 6.18
20 7.72
2 0.77
2 0.77
204 78.76
55 21.24%
77  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 81
5 6.17
5 6.17
6 7.41
0 0.00
1 1.23
64 79.01
17 20.99%
78  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 96
5 5.21
3 3.13
6 6.25
3 3.13
3 3.13
76 79.17
20 20.83%
79  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 58
3 5.17
3 5.17
6 10.34
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
80  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 104
12 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 8.65
83 79.81
21 20.19%
81  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 80
4 5.00
5 6.25
7 8.75
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
82  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 91
2 2.20
3 3.30
13 14.29
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
83  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 167
5 2.99
13 7.78
15 8.98
0 0.00
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
84  โรงเรียนวัดท่าข้าม 102
11 10.78
5 4.90
4 3.92
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
85  โรงเรียนบ้านริมใต้ 865
14 1.62
15 1.73
60 6.94
30 3.47
45 5.20
701 81.04
164 18.96%
86  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 585
34 5.81
23 3.93
41 7.01
8 1.37
4 0.68
475 81.20
110 18.80%
87  โรงเรียนบ้านปางขุม 80
0 0.00
5 6.25
4 5.00
4 5.00
2 2.50
65 81.25
15 18.75%
88  โรงเรียนบ้านโป่ง 43
2 4.65
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
89  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 70
3 4.29
2 2.86
6 8.57
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
90  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 162
4 2.47
8 4.94
8 4.94
5 3.09
5 3.09
132 81.48
30 18.52%
91  โรงเรียนบ้านป่าบง 164
11 6.71
3 1.83
16 9.76
0 0.00
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
92  โรงเรียนบ้านสันป่าตอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
93  โรงเรียนภูดินวิทยา 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
94  โรงเรียนบ้านพระนอน 204
13 6.37
9 4.41
11 5.39
2 0.98
2 0.98
167 81.86
37 18.14%
95  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 134
10 7.46
3 2.24
10 7.46
1 0.75
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
96  โรงเรียนวัดแม่กะ 168
8 4.76
12 7.14
10 5.95
0 0.00
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
97  โรงเรียนวัดนาเม็ง 35
1 2.86
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
98  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 53
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
99  โรงเรียนบ้านสันกลาง 104
3 2.88
3 2.88
6 5.77
5 4.81
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
100  โรงเรียนบ้านผึ้ง 142
3 2.11
1 0.70
18 12.68
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
101  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 156
7 4.49
6 3.85
8 5.13
3 1.92
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
102  โรงเรียนบ้านแม่แว 72
7 9.72
0 0.00
2 2.78
0 0.00
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
103  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 54
2 3.70
2 3.70
2 3.70
1 1.85
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
104  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 150
2 1.33
2 1.33
10 6.67
5 3.33
3 2.00
128 85.33
22 14.67%
105  โรงเรียนวัดแม่เลย 55
1 1.82
2 3.64
4 7.27
0 0.00
1 1.82
47 85.45
8 14.55%
106  โรงเรียนบ้านน้ำริน 81
11 13.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
107  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 63
5 7.94
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
108  โรงเรียนวัดหนองออน 63
3 4.76
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
109  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
110  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 168
10 5.95
4 2.38
4 2.38
1 0.60
0 0.00
149 88.69
19 11.31%
111  โรงเรียนประดู่วิทยา 107
1 0.93
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
112  โรงเรียนวัดปางเติม 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
1 1.56
5 7.81
57 89.06
7 10.94%
113  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 167
1 0.60
9 5.39
8 4.79
0 0.00
0 0.00
149 89.22
18 10.78%
114  โรงเรียนบ้านสันปง 67
1 1.49
3 4.48
2 2.99
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
115  โรงเรียนบ้านแม่สา 204
9 4.41
0 0.00
12 5.88
0 0.00
0 0.00
183 89.71
21 10.29%
116  โรงเรียนบ้านสันศรี 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
5 8.47
53 89.83
6 10.17%
117  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 279
4 1.43
0 0.00
19 6.81
2 0.72
0 0.00
254 91.04
25 8.96%
118  โรงเรียนบ้านแม่แมม 23
1 4.35
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
119  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 107
2 1.87
2 1.87
5 4.67
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
120  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 108
4 3.70
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
121  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 118
8 6.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
123  โรงเรียนบ้านช้างใน 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
124  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
125  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 185
0 0.00
0 0.00
3 1.62
8 4.32
0 0.00
174 94.05
11 5.95%
126  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
127  โรงเรียนวัดสันคะยอม 122
0 0.00
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
128  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 121
2 1.65
1 0.83
3 2.48
0 0.00
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
129  โรงเรียนบ้านโปง 133
0 0.00
0 0.00
5 3.76
1 0.75
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
130  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
131  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
1 1.39
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 158
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
158 100.00
0 0.00%
134  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านผาหมอน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 139
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,336 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,149 5.94
เตี้ย  1,035 5.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,659 8.58
ผอมและเตี้ย  800 4.14
อ้วนและเตี้ย  532 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,161 73.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,175 คน


26.76%


Powered By www.thaieducation.net