ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.50
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าซาง 48
14 29.17
1 2.08
9 18.75
0 0.00
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 61
15 24.59
3 4.92
8 13.11
0 0.00
0 0.00
35 57.38
26 42.62%
3  โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 62
3 4.84
8 12.90
7 11.29
8 12.90
0 0.00
36 58.06
26 41.94%
4  โรงเรียนบ้านห้วยคุ 341
19 5.57
75 21.99
14 4.11
19 5.57
11 3.23
203 59.53
138 40.47%
5  โรงเรียนบ้านทรายทอง 230
30 13.04
55 23.91
4 1.74
2 0.87
0 0.00
139 60.43
91 39.57%
6  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 115
16 13.91
9 7.83
11 9.57
3 2.61
0 0.00
76 66.09
39 33.91%
7  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ 88
10 11.36
2 2.27
14 15.91
3 3.41
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
8  โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 200
3 1.50
30 15.00
12 6.00
10 5.00
8 4.00
137 68.50
63 31.50%
9  โรงเรียนบ้านผาแล 86
3 3.49
12 13.95
10 11.63
0 0.00
2 2.33
59 68.60
27 31.40%
10  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 79
8 10.13
0 0.00
15 18.99
1 1.27
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
11  โรงเรียนปอวิทยา 309
42 13.59
34 11.00
15 4.85
1 0.32
0 0.00
217 70.23
92 29.77%
12  โรงเรียนบ้านใหม่ 55
3 5.45
3 5.45
4 7.27
1 1.82
5 9.09
39 70.91
16 29.09%
13  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 248
20 8.06
20 8.06
12 4.84
13 5.24
6 2.42
177 71.37
71 28.63%
14  โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า 55
5 9.09
3 5.45
6 10.91
1 1.82
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
15  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 56
3 5.36
4 7.14
3 5.36
4 7.14
1 1.79
41 73.21
15 26.79%
16  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 933
48 5.14
44 4.72
68 7.29
45 4.82
43 4.61
685 73.42
248 26.58%
17  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 207
9 4.35
25 12.08
21 10.14
0 0.00
0 0.00
152 73.43
55 26.57%
18  โรงเรียนบ้านร่องแช่ 126
15 11.90
7 5.56
8 6.35
0 0.00
3 2.38
93 73.81
33 26.19%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 239
3 1.26
52 21.76
6 2.51
1 0.42
0 0.00
177 74.06
62 25.94%
20  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 89
6 6.74
12 13.48
5 5.62
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
21  โรงเรียนบ้านบ่อแสง 132
12 9.09
1 0.76
18 13.64
1 0.76
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
22  โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 59
5 8.47
0 0.00
4 6.78
4 6.78
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
23  โรงเรียนบ้านขอนซุง 38
5 13.16
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
24  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 72
4 5.56
4 5.56
6 8.33
3 4.17
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
25  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 124
3 2.42
0 0.00
5 4.03
17 13.71
4 3.23
95 76.61
29 23.39%
26  โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 400
15 3.75
57 14.25
14 3.50
6 1.50
1 0.25
307 76.75
93 23.25%
27  โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 96
7 7.29
6 6.25
9 9.38
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
28  โรงเรียนบ้านน้ำม้า 106
7 6.60
5 4.72
10 9.43
2 1.89
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
29  โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 118
8 6.78
3 2.54
15 12.71
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
30  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 279
15 5.38
3 1.08
43 15.41
0 0.00
0 0.00
218 78.14
61 21.86%
31  โรงเรียนบ้านกระแล 165
2 1.21
23 13.94
4 2.42
7 4.24
0 0.00
129 78.18
36 21.82%
32  โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 56
2 3.57
0 0.00
7 12.50
3 5.36
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 56
5 8.93
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
34  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 179
2 1.12
27 15.08
8 4.47
0 0.00
1 0.56
141 78.77
38 21.23%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 135
5 3.70
1 0.74
22 16.30
0 0.00
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
36  โรงเรียนบ้านหนองเตา 98
8 8.16
9 9.18
2 2.04
1 1.02
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
37  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 196
1 0.51
29 14.80
9 4.59
0 0.00
1 0.51
156 79.59
40 20.41%
38  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
39  โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 84
5 5.95
4 4.76
8 9.52
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
40  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 145
2 1.38
18 12.41
7 4.83
2 1.38
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
41  โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
2 4.44
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
42  โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา 55
5 9.09
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
43  โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 35
0 0.00
6 17.14
1 2.86
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
44  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 25
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 86
8 9.30
4 4.65
0 0.00
5 5.81
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
46  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 86
4 4.65
8 9.30
0 0.00
3 3.49
2 2.33
69 80.23
17 19.77%
47  โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 162
8 4.94
4 2.47
19 11.73
1 0.62
0 0.00
130 80.25
32 19.75%
48  โรงเรียนบ้านดอนไชย 71
3 4.23
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 78
6 7.69
3 3.85
3 3.85
3 3.85
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
50  โรงเรียนบ้านหลู้ 130
3 2.31
15 11.54
7 5.38
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
51  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 333
18 5.41
16 4.80
12 3.60
8 2.40
10 3.00
269 80.78
64 19.22%
52  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 279
13 4.66
18 6.45
3 1.08
18 6.45
1 0.36
226 81.00
53 19.00%
53  โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 91
6 6.59
0 0.00
8 8.79
3 3.30
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
54  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 59
4 6.78
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
55  โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 65
1 1.54
3 4.62
5 7.69
1 1.54
2 3.08
53 81.54
12 18.46%
56  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 187
3 1.60
9 4.81
22 11.76
0 0.00
0 0.00
153 81.82
34 18.18%
57  โรงเรียนริมโขงวิทยา 116
2 1.72
8 6.90
11 9.48
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
58  โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 94
1 1.06
11 11.70
4 4.26
1 1.06
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
59  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 178
8 4.49
8 4.49
11 6.18
2 1.12
3 1.69
146 82.02
32 17.98%
60  โรงเรียนบ้านแม่เปา 162
0 0.00
0 0.00
11 6.79
18 11.11
0 0.00
133 82.10
29 17.90%
61  โรงเรียนบ้านม่วงยาย 123
2 1.63
8 6.50
12 9.76
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 185
9 4.86
5 2.70
19 10.27
0 0.00
0 0.00
152 82.16
33 17.84%
63  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1017
34 3.34
26 2.56
107 10.52
8 0.79
5 0.49
837 82.30
180 17.70%
64  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 108
3 2.78
6 5.56
10 9.26
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
65  โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 86
3 3.49
5 5.81
6 6.98
1 1.16
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
66  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 52
6 11.54
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
67  โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 110
5 4.55
4 3.64
6 5.45
2 1.82
2 1.82
91 82.73
19 17.27%
68  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 41
1 2.44
3 7.32
2 4.88
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
69  โรงเรียนบ้านหวาย 123
6 4.88
2 1.63
11 8.94
1 0.81
1 0.81
102 82.93
21 17.07%
70  โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 72
4 5.56
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
71  โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
3 9.68
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
72  โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 194
7 3.61
0 0.00
17 8.76
7 3.61
0 0.00
163 84.02
31 15.98%
73  โรงเรียนบ้านบุญนาค 121
9 7.44
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
74  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 335
0 0.00
46 13.73
6 1.79
0 0.00
0 0.00
283 84.48
52 15.52%
75  โรงเรียนบ้านเขียะ 58
3 5.17
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
76  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 129
3 2.33
5 3.88
11 8.53
0 0.00
1 0.78
109 84.50
20 15.50%
77  โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
78  โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
79  โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
10 7.81
4 3.13
3 2.34
1 0.78
1 0.78
109 85.16
19 14.84%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัว 27
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
82  โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 478
25 5.23
8 1.67
17 3.56
14 2.93
5 1.05
409 85.56
69 14.44%
83  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 139
10 7.19
2 1.44
8 5.76
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
84  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 202
9 4.46
4 1.98
16 7.92
0 0.00
0 0.00
173 85.64
29 14.36%
85  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 141
3 2.13
13 9.22
4 2.84
0 0.00
0 0.00
121 85.82
20 14.18%
86  โรงเรียนหนองแรดวิทยา 114
9 7.89
3 2.63
4 3.51
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
87  โรงเรียนบ้านส้าน 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
88  โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 407
17 4.18
20 4.91
15 3.69
3 0.74
1 0.25
351 86.24
56 13.76%
89  โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 183
7 3.83
8 4.37
4 2.19
6 3.28
0 0.00
158 86.34
25 13.66%
90  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 125
8 6.40
1 0.80
5 4.00
3 2.40
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
91  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 104
2 1.92
3 2.88
9 8.65
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
92  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน 45
0 0.00
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
93  โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 90
2 2.22
1 1.11
2 2.22
7 7.78
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
94  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 128
3 2.34
5 3.91
4 3.13
3 2.34
2 1.56
111 86.72
17 13.28%
95  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 151
8 5.30
1 0.66
7 4.64
4 2.65
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
96  โรงเรียนบ้านปากอิง 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
97  โรงเรียนบ้านหนองเสา 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
98  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 116
3 2.59
5 4.31
6 5.17
1 0.86
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
100  โรงเรียนเพียงหลวง 16 218
7 3.21
17 7.80
4 1.83
0 0.00
0 0.00
190 87.16
28 12.84%
101  โรงเรียนบ้านชมภู 92
7 7.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.35
81 88.04
11 11.96%
102  โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
103  โรงเรียนบ้านครึ่ง 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
104  โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
105  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 101
4 3.96
0 0.00
5 4.95
0 0.00
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
106  โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี 337
3 0.89
31 9.20
0 0.00
0 0.00
2 0.59
301 89.32
36 10.68%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
109  โรงเรียนบ้านดอนแยง 92
2 2.17
2 2.17
3 3.26
1 1.09
1 1.09
83 90.22
9 9.78%
110  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 94
2 2.13
1 1.06
6 6.38
0 0.00
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
111  โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
112  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 140
2 1.43
3 2.14
8 5.71
0 0.00
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
113  โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 100
4 4.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
114  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 56
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
115  โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 102
4 3.92
1 0.98
4 3.92
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 85
3 3.53
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
117  โรงเรียนบ้านป่ารวก 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
35 92.11
3 7.89%
118  โรงเรียนบรรพตวิทยา 270
9 3.33
6 2.22
2 0.74
3 1.11
0 0.00
250 92.59
20 7.41%
119  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
120  โรงเรียนบ้านศรีลานนา 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
121  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 103
2 1.94
1 0.97
3 2.91
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า 71
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
123  โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
124  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 136
0 0.00
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
125  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
126  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 106
2 1.89
0 0.00
2 1.89
1 0.94
0 0.00
101 95.28
5 4.72%
127  โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
128  โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.23
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
129  โรงเรียนบ้านหลวง 105
1 0.95
1 0.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
130  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 114
0 0.00
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%
131  โรงเรียนบ้านก๊อ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,365 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  775 4.46
เตี้ย  980 5.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,059 6.10
ผอมและเตี้ย  304 1.75
อ้วนและเตี้ย  135 0.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,112 81.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,253 คน


18.73%


Powered By www.thaieducation.net