ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.44
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโยนกวิทยา 49
6 12.24
5 10.20
8 16.33
11 22.45
13 26.53
6 12.24
43 87.76%
2  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 149
34 22.82
42 28.19
10 6.71
34 22.82
4 2.68
25 16.78
124 83.22%
3  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 185
24 12.97
20 10.81
33 17.84
13 7.03
53 28.65
42 22.70
143 77.30%
4  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 73
16 21.92
17 23.29
8 10.96
11 15.07
0 0.00
21 28.77
52 71.23%
5  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 66
0 0.00
15 22.73
7 10.61
8 12.12
15 22.73
21 31.82
45 68.18%
6  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 99
16 16.16
13 13.13
13 13.13
9 9.09
10 10.10
38 38.38
61 61.62%
7  โรงเรียนบ้านธารทอง 246
39 15.85
105 42.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 41.46
144 58.54%
8  โรงเรียนบ้านกลาง 303
26 8.58
23 7.59
15 4.95
49 16.17
62 20.46
128 42.24
175 57.76%
9  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 26
5 19.23
2 7.69
5 19.23
0 0.00
3 11.54
11 42.31
15 57.69%
10  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 144
8 5.56
13 9.03
12 8.33
21 14.58
25 17.36
65 45.14
79 54.86%
11  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 57
16 28.07
8 14.04
4 7.02
2 3.51
0 0.00
27 47.37
30 52.63%
12  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 603
99 16.42
138 22.89
0 0.00
59 9.78
20 3.32
287 47.60
316 52.40%
13  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 322
32 9.94
41 12.73
49 15.22
17 5.28
17 5.28
166 51.55
156 48.45%
14  โรงเรียนบ้านป่าแดง 307
60 19.54
19 6.19
41 13.36
13 4.23
0 0.00
174 56.68
133 43.32%
15  โรงเรียนบ้านจะตี 175
22 12.57
16 9.14
10 5.71
15 8.57
12 6.86
100 57.14
75 42.86%
16  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 120
13 10.83
10 8.33
18 15.00
4 3.33
6 5.00
69 57.50
51 42.50%
17  โรงเรียนบ้านไทรทอง 66
7 10.61
13 19.70
4 6.06
4 6.06
0 0.00
38 57.58
28 42.42%
18  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 126
11 8.73
9 7.14
16 12.70
0 0.00
17 13.49
73 57.94
53 42.06%
19  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 402
5 1.24
36 8.96
36 8.96
42 10.45
50 12.44
233 57.96
169 42.04%
20  โรงเรียนบ้านสันกอง 321
21 6.54
44 13.71
21 6.54
26 8.10
22 6.85
187 58.26
134 41.74%
21  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 151
12 7.95
24 15.89
22 14.57
3 1.99
1 0.66
89 58.94
62 41.06%
22  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 141
15 10.64
12 8.51
28 19.86
0 0.00
0 0.00
86 60.99
55 39.01%
23  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 378
82 21.69
11 2.91
49 12.96
2 0.53
1 0.26
233 61.64
145 38.36%
24  โรงเรียนบ้านผาจี 147
2 1.36
10 6.80
18 12.24
24 16.33
2 1.36
91 61.90
56 38.10%
25  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 66
8 12.12
2 3.03
12 18.18
2 3.03
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
26  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 61
3 4.92
13 21.31
5 8.20
1 1.64
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
27  โรงเรียนบ้านถ้ำ 186
33 17.74
25 13.44
6 3.23
3 1.61
0 0.00
119 63.98
67 36.02%
28  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 178
19 10.67
14 7.87
7 3.93
12 6.74
10 5.62
116 65.17
62 34.83%
29  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 107
6 5.61
4 3.74
13 12.15
10 9.35
3 2.80
71 66.36
36 33.64%
30  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 740
19 2.57
26 3.51
112 15.14
37 5.00
53 7.16
493 66.62
247 33.38%
31  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 152
9 5.92
12 7.89
7 4.61
5 3.29
17 11.18
102 67.11
50 32.89%
32  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 217
10 4.61
42 19.35
9 4.15
9 4.15
0 0.00
147 67.74
70 32.26%
33  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 280
26 9.29
37 13.21
8 2.86
13 4.64
5 1.79
191 68.21
89 31.79%
34  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 993
34 3.42
32 3.22
95 9.57
66 6.65
76 7.65
690 69.49
303 30.51%
35  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 76
5 6.58
3 3.95
11 14.47
4 5.26
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
36  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 72
10 13.89
5 6.94
6 8.33
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
37  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1377
52 3.78
31 2.25
258 18.74
34 2.47
26 1.89
976 70.88
401 29.12%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 31
2 6.45
1 3.23
6 19.35
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
39  โรงเรียนบ้านรวมใจ 218
2 0.92
42 19.27
18 8.26
1 0.46
0 0.00
155 71.10
63 28.90%
40  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 245
20 8.16
42 17.14
7 2.86
0 0.00
0 0.00
176 71.84
69 28.16%
41  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 93
4 4.30
2 2.15
14 15.05
0 0.00
6 6.45
67 72.04
26 27.96%
42  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 232
16 6.90
0 0.00
4 1.72
43 18.53
1 0.43
168 72.41
64 27.59%
43  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 200
14 7.00
14 7.00
15 7.50
5 2.50
6 3.00
146 73.00
54 27.00%
44  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 97
4 4.12
10 10.31
12 12.37
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
45  โรงเรียนบ้านสันติสุข 341
22 6.45
31 9.09
19 5.57
14 4.11
3 0.88
252 73.90
89 26.10%
46  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 204
4 1.96
16 7.84
31 15.20
1 0.49
1 0.49
151 74.02
53 25.98%
47  โรงเรียนบ้านดอยจัน 160
6 3.75
10 6.25
23 14.38
2 1.25
0 0.00
119 74.38
41 25.63%
48  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 204
19 9.31
10 4.90
21 10.29
2 0.98
0 0.00
152 74.51
52 25.49%
49  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 59
4 6.78
5 8.47
5 8.47
1 1.69
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
50  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 48
0 0.00
3 6.25
3 6.25
3 6.25
3 6.25
36 75.00
12 25.00%
51  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 160
5 3.13
9 5.63
15 9.38
3 1.88
7 4.38
121 75.63
39 24.38%
52  โรงเรียนบ้านไร่ 108
10 9.26
6 5.56
8 7.41
2 1.85
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 266
39 14.66
1 0.38
7 2.63
17 6.39
0 0.00
202 75.94
64 24.06%
54  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 104
8 7.69
10 9.62
7 6.73
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
55  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 164
30 18.29
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
56  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 83
5 6.02
0 0.00
7 8.43
7 8.43
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
57  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 132
12 9.09
8 6.06
7 5.30
3 2.27
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
58  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1138
13 1.14
35 3.08
206 18.10
1 0.09
2 0.18
881 77.42
257 22.58%
59  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 167
11 6.59
10 5.99
14 8.38
2 1.20
0 0.00
130 77.84
37 22.16%
60  โรงเรียนบ้านพญาไพร 447
15 3.36
32 7.16
13 2.91
30 6.71
9 2.01
348 77.85
99 22.15%
61  โรงเรียนบ้านสันหลวง 91
10 10.99
3 3.30
4 4.40
3 3.30
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
62  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 87
5 5.75
3 3.45
5 5.75
3 3.45
3 3.45
68 78.16
19 21.84%
63  โรงเรียนบ้านสบคำ 138
4 2.90
10 7.25
15 10.87
1 0.72
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
64  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 83
7 8.43
7 8.43
4 4.82
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
65  โรงเรียนบ้านดอนงาม 112
15 13.39
0 0.00
9 8.04
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
66  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 108
2 1.85
8 7.41
13 12.04
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
67  โรงเรียนบ้านแม่คำ 80
5 6.25
4 5.00
4 5.00
4 5.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
68  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 142
9 6.34
5 3.52
5 3.52
3 2.11
8 5.63
112 78.87
30 21.13%
69  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 48
5 10.42
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
70  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 636
21 3.30
79 12.42
29 4.56
2 0.31
0 0.00
505 79.40
131 20.60%
71  โรงเรียนบ้านโป่ง 141
3 2.13
14 9.93
12 8.51
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
72  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 64
1 1.56
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
73  โรงเรียนบ้านดอย 143
2 1.40
5 3.50
17 11.89
5 3.50
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
74  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 383
26 6.79
6 1.57
40 10.44
4 1.04
0 0.00
307 80.16
76 19.84%
75  โรงเรียนบ้านสันนา 86
5 5.81
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
76  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 76
3 3.95
3 3.95
7 9.21
2 2.63
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
77  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 112
5 4.46
3 2.68
6 5.36
5 4.46
3 2.68
90 80.36
22 19.64%
78  โรงเรียนบ้านสันทราย 515
23 4.47
25 4.85
33 6.41
15 2.91
4 0.78
415 80.58
100 19.42%
79  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 67
4 5.97
0 0.00
5 7.46
0 0.00
4 5.97
54 80.60
13 19.40%
80  โรงเรียนบ้านสันถนน 187
7 3.74
9 4.81
5 2.67
7 3.74
8 4.28
151 80.75
36 19.25%
81  โรงเรียนบ้านป่ายาง 594
36 6.06
15 2.53
50 8.42
13 2.19
0 0.00
480 80.81
114 19.19%
82  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 198
16 8.08
0 0.00
22 11.11
0 0.00
0 0.00
160 80.81
38 19.19%
83  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 189
12 6.35
12 6.35
10 5.29
2 1.06
0 0.00
153 80.95
36 19.05%
84  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 159
2 1.26
6 3.77
22 13.84
0 0.00
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
85  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 69
3 4.35
4 5.80
5 7.25
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
86  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 119
9 7.56
9 7.56
4 3.36
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
87  โรงเรียนบ้านปางห้า 103
4 3.88
4 3.88
10 9.71
1 0.97
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
88  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 120
7 5.83
6 5.00
4 3.33
5 4.17
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
89  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 361
7 1.94
15 4.16
38 10.53
2 0.55
0 0.00
299 82.83
62 17.17%
90  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 129
7 5.43
3 2.33
4 3.10
5 3.88
3 2.33
107 82.95
22 17.05%
91  โรงเรียนบ้านแม่แพง 53
3 5.66
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
92  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 146
10 6.85
4 2.74
4 2.74
4 2.74
2 1.37
122 83.56
24 16.44%
93  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 67
2 2.99
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
94  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
5 8.20
51 83.61
10 16.39%
95  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 43
2 4.65
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
96  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 148
6 4.05
5 3.38
6 4.05
4 2.70
3 2.03
124 83.78
24 16.22%
97  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
98  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 358
11 3.07
4 1.12
41 11.45
0 0.00
0 0.00
302 84.36
56 15.64%
99  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 96
3 3.13
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
100  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
1 1.04
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
101  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 73
2 2.74
0 0.00
6 8.22
2 2.74
1 1.37
62 84.93
11 15.07%
102  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 195
7 3.59
11 5.64
10 5.13
1 0.51
0 0.00
166 85.13
29 14.87%
103  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 54
1 1.85
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
104  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 330
10 3.03
0 0.00
26 7.88
3 0.91
9 2.73
282 85.45
48 14.55%
105  โรงเรียนบ้านปางสา 229
10 4.37
17 7.42
0 0.00
5 2.18
1 0.44
196 85.59
33 14.41%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 92
4 4.35
4 4.35
3 3.26
2 2.17
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 65
3 4.62
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
108  โรงเรียนบ้านสบรวก 182
8 4.40
7 3.85
6 3.30
2 1.10
2 1.10
157 86.26
25 13.74%
109  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 127
1 0.79
4 3.15
10 7.87
2 1.57
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
110  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1020
13 1.27
10 0.98
104 10.20
4 0.39
5 0.49
884 86.67
136 13.33%
111  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 83
4 4.82
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
112  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 280
8 2.86
8 2.86
8 2.86
6 2.14
7 2.50
243 86.79
37 13.21%
113  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 69
1 1.45
0 0.00
7 10.14
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
114  โรงเรียนบ้านห้วยหก 102
2 1.96
4 3.92
3 2.94
4 3.92
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
115  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 106
3 2.83
3 2.83
3 2.83
3 2.83
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
116  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 124
2 1.61
5 4.03
5 4.03
2 1.61
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 117
2 1.71
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
118  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 92
4 4.35
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
119  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 292
3 1.03
13 4.45
15 5.14
0 0.00
0 0.00
261 89.38
31 10.62%
120  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 77
2 2.60
2 2.60
2 2.60
1 1.30
1 1.30
69 89.61
8 10.39%
121  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 273
10 3.66
5 1.83
13 4.76
0 0.00
0 0.00
245 89.74
28 10.26%
122  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 61
1 1.64
2 3.28
2 3.28
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
123  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 441
10 2.27
13 2.95
8 1.81
9 2.04
2 0.45
399 90.48
42 9.52%
124  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
2 4.35
42 91.30
4 8.70%
125  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 58
1 1.72
0 0.00
0 0.00
3 5.17
1 1.72
53 91.38
5 8.62%
126  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 337
8 2.37
4 1.19
6 1.78
4 1.19
3 0.89
312 92.58
25 7.42%
128  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 135
3 2.22
0 0.00
7 5.19
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
129  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 97
0 0.00
0 0.00
4 4.12
2 2.06
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
130  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 158
3 1.90
2 1.27
4 2.53
0 0.00
0 0.00
149 94.30
9 5.70%
131  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
132  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 74
2 2.70
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
133  โรงเรียนบ้านจ้อง 340
4 1.18
4 1.18
5 1.47
0 0.00
0 0.00
327 96.18
13 3.82%
134  โรงเรียนบ้านป่าลัน 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
135  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 153
0 0.00
0 0.00
1 0.65
3 1.96
0 0.00
149 97.39
4 2.61%
136  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 130
0 0.00
2 1.54
0 0.00
1 0.77
0 0.00
127 97.69
3 2.31%
137  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
138  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 743
6 0.81
4 0.54
3 0.40
1 0.13
0 0.00
729 98.12
14 1.88%
139  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 67
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%

 

จำนวนนักเรียน  27,597 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,517 5.50
เตี้ย  1,603 5.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,250 8.15
ผอมและเตี้ย  858 3.11
อ้วนและเตี้ย  638 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,731 75.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,866 คน


24.88%


Powered By www.thaieducation.net