ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.42
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 117
8 6.84
7 5.98
6 5.13
8 6.84
18 15.38
70 59.83
47 40.17%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 160
15 9.38
31 19.38
9 5.63
9 5.63
0 0.00
96 60.00
64 40.00%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 120
13 10.83
7 5.83
12 10.00
6 5.00
10 8.33
72 60.00
48 40.00%
4  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 145
10 6.90
5 3.45
14 9.66
15 10.34
14 9.66
87 60.00
58 40.00%
5  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 154
20 12.99
12 7.79
28 18.18
1 0.65
0 0.00
93 60.39
61 39.61%
6  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 56
3 5.36
1 1.79
12 21.43
4 7.14
2 3.57
34 60.71
22 39.29%
7  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 29
5 17.24
1 3.45
4 13.79
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
8  โรงเรียนบ้านป่าบง 102
16 15.69
2 1.96
13 12.75
2 1.96
5 4.90
64 62.75
38 37.25%
9  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 49
6 12.24
8 16.33
2 4.08
2 4.08
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
10  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 121
1 0.83
26 21.49
6 4.96
10 8.26
1 0.83
77 63.64
44 36.36%
11  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 102
17 16.67
17 16.67
0 0.00
2 1.96
1 0.98
65 63.73
37 36.27%
12  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 61
3 4.92
3 4.92
6 9.84
5 8.20
5 8.20
39 63.93
22 36.07%
13  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 311
8 2.57
12 3.86
34 10.93
20 6.43
34 10.93
203 65.27
108 34.73%
14  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 170
15 8.82
11 6.47
7 4.12
18 10.59
7 4.12
112 65.88
58 34.12%
15  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 329
13 3.95
69 20.97
24 7.29
4 1.22
2 0.61
217 65.96
112 34.04%
16  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 112
11 9.82
5 4.46
20 17.86
2 1.79
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
17  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 89
14 15.73
5 5.62
9 10.11
2 2.25
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
18  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 101
8 7.92
11 10.89
9 8.91
2 1.98
4 3.96
67 66.34
34 33.66%
19  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 92
10 10.87
9 9.78
9 9.78
1 1.09
1 1.09
62 67.39
30 32.61%
20  โรงเรียนบ้านดอนสลี 150
5 3.33
9 6.00
7 4.67
14 9.33
12 8.00
103 68.67
47 31.33%
21  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 42
3 7.14
2 4.76
3 7.14
1 2.38
4 9.52
29 69.05
13 30.95%
22  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 107
0 0.00
18 16.82
15 14.02
0 0.00
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
23  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 124
11 8.87
7 5.65
19 15.32
1 0.81
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
24  โรงเรียนบ้านป่าตึง 89
6 6.74
8 8.99
8 8.99
5 5.62
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
25  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 50
3 6.00
7 14.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
26  โรงเรียนบ้านกล้วย 167
12 7.19
9 5.39
25 14.97
4 2.40
0 0.00
117 70.06
50 29.94%
27  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 210
5 2.38
22 10.48
25 11.90
4 1.90
6 2.86
148 70.48
62 29.52%
28  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 130
10 7.69
12 9.23
15 11.54
0 0.00
1 0.77
92 70.77
38 29.23%
29  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 130
24 18.46
14 10.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
30  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 96
9 9.38
6 6.25
13 13.54
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
31  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 104
-1 -0.96
11 10.58
19 18.27
0 0.00
1 0.96
74 71.15
30 28.85%
32  โรงเรียนร่องธารวิทยา 146
8 5.48
10 6.85
7 4.79
9 6.16
8 5.48
104 71.23
42 28.77%
33  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 195
19 9.74
0 0.00
25 12.82
6 3.08
4 2.05
141 72.31
54 27.69%
34  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 99
5 5.05
7 7.07
8 8.08
2 2.02
5 5.05
72 72.73
27 27.27%
35  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 125
2 1.60
23 18.40
9 7.20
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
36  โรงเรียนบ้านต้นยาง 48
7 14.58
0 0.00
5 10.42
0 0.00
1 2.08
35 72.92
13 27.08%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 386
17 4.40
12 3.11
14 3.63
30 7.77
30 7.77
283 73.32
103 26.68%
38  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 827
24 2.90
21 2.54
75 9.07
36 4.35
64 7.74
607 73.40
220 26.60%
39  โรงเรียนบัวสลีวิทยา 49
10 20.41
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
40  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 72
3 4.17
3 4.17
11 15.28
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
41  โรงเรียนบ้านหนองยาว 127
19 14.96
0 0.00
14 11.02
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
42  โรงเรียนสันหนองควาย 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
43  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 256
20 7.81
5 1.95
20 7.81
21 8.20
0 0.00
190 74.22
66 25.78%
44  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 78
4 5.13
3 3.85
13 16.67
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
45  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 78
12 15.38
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
46  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 98
8 8.16
4 4.08
12 12.24
1 1.02
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
47  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 71
4 5.63
3 4.23
10 14.08
1 1.41
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
48  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 233
15 6.44
10 4.29
14 6.01
13 5.58
7 3.00
174 74.68
59 25.32%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
6 21.43
21 75.00
7 25.00%
50  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 109
6 5.50
0 0.00
15 13.76
0 0.00
6 5.50
82 75.23
27 24.77%
51  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 85
6 7.06
3 3.53
12 14.12
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
52  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 219
11 5.02
20 9.13
21 9.59
2 0.91
0 0.00
165 75.34
54 24.66%
53  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 61
4 6.56
5 8.20
0 0.00
5 8.20
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
54  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 188
11 5.85
5 2.66
27 14.36
1 0.53
1 0.53
143 76.06
45 23.94%
55  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 123
9 7.32
8 6.50
6 4.88
6 4.88
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
56  โรงเรียนบ้านป่าสัก 81
4 4.94
0 0.00
11 13.58
4 4.94
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 96
10 10.42
3 3.13
9 9.38
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
58  โรงเรียนริมวัง ๒ 22
2 9.09
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
59  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 97
8 8.25
6 6.19
6 6.19
2 2.06
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
60  โรงเรียนบ้านปางหลวง 40
2 5.00
2 5.00
0 0.00
4 10.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
61  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
2 4.08
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
62  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
63  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 253
16 6.32
7 2.77
32 12.65
1 0.40
0 0.00
197 77.87
56 22.13%
64  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 168
13 7.74
3 1.79
15 8.93
6 3.57
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
65  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 133
2 1.50
7 5.26
18 13.53
2 1.50
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
66  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 317
12 3.79
8 2.52
23 7.26
8 2.52
18 5.68
248 78.23
69 21.77%
67  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 97
0 0.00
2 2.06
19 19.59
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
68  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 97
2 2.06
0 0.00
19 19.59
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 169
6 3.55
7 4.14
7 4.14
3 1.78
13 7.69
133 78.70
36 21.30%
70  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 128
6 4.69
5 3.91
16 12.50
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
71  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 82
3 3.66
7 8.54
7 8.54
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
72  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 102
5 4.90
5 4.90
6 5.88
2 1.96
3 2.94
81 79.41
21 20.59%
73  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 88
5 5.68
2 2.27
11 12.50
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
74  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 252
11 4.37
10 3.97
29 11.51
1 0.40
0 0.00
201 79.76
51 20.24%
75  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 110
2 1.82
4 3.64
4 3.64
6 5.45
6 5.45
88 80.00
22 20.00%
76  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 244
4 1.64
16 6.56
26 10.66
2 0.82
0 0.00
196 80.33
48 19.67%
77  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 97
7 7.22
1 1.03
4 4.12
7 7.22
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
78  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 82
5 6.10
4 4.88
7 8.54
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
79  โรงเรียนบ้านสัน 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
80  โรงเรียนบ้านดินดำ 105
7 6.67
2 1.90
9 8.57
1 0.95
1 0.95
85 80.95
20 19.05%
81  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 90
3 3.33
5 5.56
9 10.00
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
82  โรงเรียนบ้านลังกา 71
2 2.82
3 4.23
1 1.41
3 4.23
4 5.63
58 81.69
13 18.31%
83  โรงเรียนบ้านโป่ง 164
7 4.27
7 4.27
6 3.66
4 2.44
6 3.66
134 81.71
30 18.29%
84  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 121
9 7.44
3 2.48
8 6.61
0 0.00
2 1.65
99 81.82
22 18.18%
85  โรงเรียนบ้านศาลา 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
3 10.71
23 82.14
5 17.86%
86  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 213
5 2.35
3 1.41
27 12.68
3 1.41
0 0.00
175 82.16
38 17.84%
87  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 194
1 0.52
7 3.61
5 2.58
8 4.12
12 6.19
161 82.99
33 17.01%
88  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 89
10 11.24
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
89  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 463
14 3.02
25 5.40
21 4.54
7 1.51
11 2.38
385 83.15
78 16.85%
90  โรงเรียนบ้านขุนลาว 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
3 10.00
25 83.33
5 16.67%
91  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
92  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
93  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 196
5 2.55
4 2.04
23 11.73
0 0.00
0 0.00
164 83.67
32 16.33%
94  โรงเรียนบ้านโป่งนก 228
0 0.00
14 6.14
9 3.95
10 4.39
4 1.75
191 83.77
37 16.23%
95  โรงเรียนบ้านแม่พุง 68
5 7.35
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
96  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 599
10 1.67
21 3.51
64 10.68
0 0.00
0 0.00
504 84.14
95 15.86%
97  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
98  โรงเรียนบ้านร้องบง 134
12 8.96
5 3.73
1 0.75
3 2.24
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
99  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 58
2 3.45
0 0.00
6 10.34
0 0.00
1 1.72
49 84.48
9 15.52%
100  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 137
5 3.65
1 0.73
10 7.30
3 2.19
2 1.46
116 84.67
21 15.33%
101  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 518
18 3.47
0 0.00
55 10.62
0 0.00
6 1.16
439 84.75
79 15.25%
102  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 139
0 0.00
21 15.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
103  โรงเรียนบ้านหนองผำ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 14.46
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
104  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 209
8 3.83
7 3.35
7 3.35
4 1.91
4 1.91
179 85.65
30 14.35%
105  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 80
2 2.50
1 1.25
5 6.25
3 3.75
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
106  โรงเรียนบ้านปางหก 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
107  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 59
0 0.00
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 82
4 4.88
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
109  โรงเรียนสันกลางวิทยา 121
3 2.48
4 3.31
2 1.65
3 2.48
4 3.31
105 86.78
16 13.22%
110  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 77
6 7.79
1 1.30
1 1.30
2 2.60
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
111  โรงเรียนบ้านสันสลี 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
112  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 26
0 0.00
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
113  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 130
2 1.54
4 3.08
2 1.54
5 3.85
2 1.54
115 88.46
15 11.54%
114  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 131
9 6.87
3 2.29
1 0.76
2 1.53
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
115  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 158
4 2.53
3 1.90
7 4.43
2 1.27
2 1.27
140 88.61
18 11.39%
116  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 37
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
117  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.14
25 89.29
3 10.71%
118  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
119  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 106
2 1.89
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
120  โรงเรียนบ้านป่าตึง 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
121  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 87
1 1.15
1 1.15
5 5.75
1 1.15
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
122  โรงเรียนบ้านสันติวัน 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
123  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 611
11 1.80
14 2.29
12 1.96
8 1.31
5 0.82
561 91.82
50 8.18%
124  โรงเรียนบ้านเลาลี 208
5 2.40
4 1.92
6 2.88
1 0.48
1 0.48
191 91.83
17 8.17%
125  โรงเรียนบ้านสิบสอง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
126  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 222
3 1.35
0 0.00
14 6.31
0 0.00
0 0.00
205 92.34
17 7.66%
127  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 118
4 3.39
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
128  โรงเรียนบ้านถ้ำ 92
1 1.09
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
129  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 272
4 1.47
6 2.21
6 2.21
4 1.47
0 0.00
252 92.65
20 7.35%
130  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
1 1.72
54 93.10
4 6.90%
131  โรงเรียนบ้านวาวี 629
6 0.95
10 1.59
9 1.43
12 1.91
2 0.32
590 93.80
39 6.20%
132  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 201
2 1.00
3 1.49
2 1.00
2 1.00
2 1.00
190 94.53
11 5.47%
133  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 164
1 0.61
0 0.00
7 4.27
0 0.00
0 0.00
156 95.12
8 4.88%
134  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 381
3 0.79
4 1.05
5 1.31
4 1.05
2 0.52
363 95.28
18 4.72%
135  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 365
4 1.10
5 1.37
3 0.82
3 0.82
0 0.00
350 95.89
15 4.11%
136  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
137  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
138  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 449
1 0.22
2 0.45
3 0.67
1 0.22
2 0.45
440 98.00
9 2.00%
139  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 117
0 0.00
2 1.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัว 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนริมวัง ๑ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,306 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  854 4.21
เตี้ย  819 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,424 7.01
ผอมและเตี้ย  451 2.22
อ้วนและเตี้ย  388 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,370 80.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,936 คน


19.38%


Powered By www.thaieducation.net