ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 74
57 77.03
3 4.05
13 17.57
0 0.00
1 1.35
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 192
15 7.81
23 11.98
24 12.50
38 19.79
47 24.48
45 23.44
147 76.56%
3  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 23
7 30.43
6 26.09
1 4.35
2 8.70
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
4  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 223
18 8.07
27 12.11
11 4.93
45 20.18
30 13.45
92 41.26
131 58.74%
5  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 162
19 11.73
15 9.26
47 29.01
8 4.94
0 0.00
73 45.06
89 54.94%
6  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 46
9 19.57
6 13.04
4 8.70
6 13.04
0 0.00
21 45.65
25 54.35%
7  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 42
6 14.29
2 4.76
14 33.33
0 0.00
0 0.00
20 47.62
22 52.38%
8  โรงเรียนบ้านช่องลม 54
8 14.81
7 12.96
9 16.67
3 5.56
1 1.85
26 48.15
28 51.85%
9  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 190
4 2.11
22 11.58
14 7.37
8 4.21
46 24.21
96 50.53
94 49.47%
10  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 87
6 6.90
12 13.79
9 10.34
9 10.34
7 8.05
44 50.57
43 49.43%
11  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 325
21 6.46
29 8.92
15 4.62
51 15.69
44 13.54
165 50.77
160 49.23%
12  โรงเรียนบ้านท่าสาย 32
10 31.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
13  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 39
4 10.26
3 7.69
9 23.08
2 5.13
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
14  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 485
40 8.25
62 12.78
53 10.93
58 11.96
0 0.00
272 56.08
213 43.92%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 151
23 15.23
6 3.97
11 7.28
15 9.93
9 5.96
87 57.62
64 42.38%
16  โรงเรียนบ้านร่องห้า 26
7 26.92
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 109
13 11.93
10 9.17
11 10.09
10 9.17
2 1.83
63 57.80
46 42.20%
18  โรงเรียนบ้านจะคือ 191
11 5.76
44 23.04
21 10.99
3 1.57
1 0.52
111 58.12
80 41.88%
19  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 110
8 7.27
5 4.55
19 17.27
12 10.91
2 1.82
64 58.18
46 41.82%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 137
7 5.11
4 2.92
31 22.63
6 4.38
9 6.57
80 58.39
57 41.61%
21  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 59
9 15.25
0 0.00
9 15.25
0 0.00
5 8.47
36 61.02
23 38.98%
22  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 18
1 5.56
1 5.56
3 16.67
2 11.11
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
23  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2545
115 4.52
40 1.57
367 14.42
155 6.09
297 11.67
1571 61.73
974 38.27%
24  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 259
38 14.67
16 6.18
39 15.06
2 0.77
3 1.16
161 62.16
98 37.84%
25  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2037
39 1.91
73 3.58
352 17.28
91 4.47
214 10.51
1268 62.25
769 37.75%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 48
0 0.00
0 0.00
18 37.50
0 0.00
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
27  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 218
53 24.31
2 0.92
24 11.01
2 0.92
0 0.00
137 62.84
81 37.16%
28  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 81
16 19.75
2 2.47
6 7.41
4 4.94
2 2.47
51 62.96
30 37.04%
29  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 123
3 2.44
5 4.07
13 10.57
8 6.50
16 13.01
78 63.41
45 36.59%
30  โรงเรียนบ้านป่าบง 78
7 8.97
1 1.28
15 19.23
4 5.13
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
31  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 104
14 13.46
4 3.85
18 17.31
0 0.00
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
32  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 73
10 13.70
4 5.48
5 6.85
4 5.48
2 2.74
48 65.75
25 34.25%
33  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 47
8 17.02
5 10.64
3 6.38
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
34  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 18
0 0.00
3 16.67
1 5.56
1 5.56
1 5.56
12 66.67
6 33.33%
35  โรงเรียนบ้านหัวดง 39
7 17.95
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
36  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 186
21 11.29
7 3.76
10 5.38
17 9.14
6 3.23
125 67.20
61 32.80%
37  โรงเรียนบ้านปางลาว 114
18 15.79
8 7.02
3 2.63
5 4.39
3 2.63
77 67.54
37 32.46%
38  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 62
15 24.19
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
39  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 104
9 8.65
7 6.73
10 9.62
7 6.73
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
40  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 73
9 12.33
7 9.59
6 8.22
1 1.37
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
41  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 101
8 7.92
8 7.92
8 7.92
4 3.96
3 2.97
70 69.31
31 30.69%
42  โรงเรียนบ้านป่าซาง 75
4 5.33
1 1.33
12 16.00
3 4.00
3 4.00
52 69.33
23 30.67%
43  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 300
30 10.00
9 3.00
35 11.67
5 1.67
13 4.33
208 69.33
92 30.67%
44  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 107
5 4.67
19 17.76
4 3.74
3 2.80
1 0.93
75 70.09
32 29.91%
45  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 116
9 7.76
10 8.62
10 8.62
0 0.00
5 4.31
82 70.69
34 29.31%
46  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 89
4 4.49
4 4.49
11 12.36
6 6.74
1 1.12
63 70.79
26 29.21%
47  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 111
14 12.61
0 0.00
11 9.91
5 4.50
2 1.80
79 71.17
32 28.83%
48  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 129
3 2.33
12 9.30
21 16.28
0 0.00
1 0.78
92 71.32
37 28.68%
49  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 106
5 4.72
5 4.72
16 15.09
2 1.89
2 1.89
76 71.70
30 28.30%
50  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 145
14 9.66
6 4.14
21 14.48
0 0.00
0 0.00
104 71.72
41 28.28%
51  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 248
21 8.47
13 5.24
14 5.65
14 5.65
8 3.23
178 71.77
70 28.23%
52  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 25
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
53  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 120
12 10.00
5 4.17
16 13.33
0 0.00
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
54  โรงเรียนดอยลานพิทยา 102
15 14.71
3 2.94
9 8.82
1 0.98
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
55  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 102
11 10.78
5 4.90
5 4.90
5 4.90
2 1.96
74 72.55
28 27.45%
56  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 63
7 11.11
4 6.35
4 6.35
1 1.59
1 1.59
46 73.02
17 26.98%
57  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 49
5 10.20
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
58  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 132
11 8.33
4 3.03
18 13.64
1 0.76
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
59  โรงเรียนบ้านริมลาว 105
8 7.62
10 9.52
8 7.62
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
60  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 237
12 5.06
18 7.59
24 10.13
3 1.27
1 0.42
179 75.53
58 24.47%
61  โรงเรียนบ้านปุยคำ 116
4 3.45
11 9.48
12 10.34
1 0.86
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
62  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 58
7 12.07
5 8.62
2 3.45
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
63  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 166
9 5.42
7 4.22
9 5.42
7 4.22
8 4.82
126 75.90
40 24.10%
64  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 113
7 6.19
5 4.42
14 12.39
1 0.88
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
65  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 63
1 1.59
0 0.00
12 19.05
1 1.59
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
66  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 521
35 6.72
27 5.18
39 7.49
0 0.00
23 4.41
397 76.20
124 23.80%
67  โรงเรียนบ้านโป่ง 78
6 7.69
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
68  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 170
4 2.35
5 2.94
26 15.29
4 2.35
0 0.00
131 77.06
39 22.94%
69  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 125
10 8.00
7 5.60
9 7.20
0 0.00
2 1.60
97 77.60
28 22.40%
70  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 68
3 4.41
0 0.00
12 17.65
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
71  โรงเรียนบ้านนางแล 123
4 3.25
6 4.88
9 7.32
4 3.25
4 3.25
96 78.05
27 21.95%
72  โรงเรียนบ้านปางขอน 124
3 2.42
10 8.06
12 9.68
2 1.61
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
73  โรงเรียนบ้านสันกลาง 69
1 1.45
0 0.00
6 8.70
3 4.35
5 7.25
54 78.26
15 21.74%
74  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 70
1 1.43
7 10.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
75  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 61
6 9.84
0 0.00
3 4.92
4 6.56
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
76  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 164
0 0.00
14 8.54
20 12.20
0 0.00
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
77  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 133
10 7.52
4 3.01
12 9.02
1 0.75
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
78  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 624
49 7.85
24 3.85
51 8.17
0 0.00
0 0.00
500 80.13
124 19.87%
79  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 300
7 2.33
11 3.67
41 13.67
0 0.00
0 0.00
241 80.33
59 19.67%
80  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 51
3 5.88
4 7.84
2 3.92
1 1.96
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 149
17 11.41
0 0.00
11 7.38
1 0.67
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
82  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 367
26 7.08
7 1.91
25 6.81
9 2.45
4 1.09
296 80.65
71 19.35%
83  โรงเรียนบ้านนางแลใน 131
3 2.29
7 5.34
15 11.45
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
84  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 190
11 5.79
11 5.79
14 7.37
0 0.00
0 0.00
154 81.05
36 18.95%
85  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 53
0 0.00
1 1.89
9 16.98
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
86  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
87  โรงเรียนบ้านดอน 165
12 7.27
3 1.82
15 9.09
0 0.00
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
88  โรงเรียนผาขวางวิทยา 231
1 0.43
32 13.85
8 3.46
0 0.00
1 0.43
189 81.82
42 18.18%
89  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 105
3 2.86
1 0.95
14 13.33
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
90  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 61
2 3.28
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
91  โรงเรียนบ้านปงเคียน 163
12 7.36
8 4.91
7 4.29
1 0.61
1 0.61
134 82.21
29 17.79%
92  โรงเรียนบ้านปางคึก 79
1 1.27
5 6.33
6 7.59
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
93  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 214
10 4.67
7 3.27
9 4.21
4 1.87
1 0.47
183 85.51
31 14.49%
94  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 83
1 1.20
1 1.20
8 9.64
2 2.41
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
95  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
96  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 90
3 3.33
1 1.11
7 7.78
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
97  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 59
0 0.00
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
98  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 79
2 2.53
2 2.53
3 3.80
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
99  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
100  โรงเรียนบ้านห้วยขม 159
4 2.52
4 2.52
8 5.03
0 0.00
0 0.00
143 89.94
16 10.06%
101  โรงเรียนบ้านหัวดอย 231
10 4.33
0 0.00
4 1.73
8 3.46
0 0.00
209 90.48
22 9.52%
102  โรงเรียนบ้านจำบอน 122
0 0.00
0 0.00
10 8.20
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
103  โรงเรียนบ้านดอยงาม 76
0 0.00
2 2.63
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
104  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%

 

จำนวนนักเรียน  17,638 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,178 6.68
เตี้ย  850 4.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,016 11.43
ผอมและเตี้ย  690 3.91
อ้วนและเตี้ย  841 4.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,063 68.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,575 คน


31.61%


Powered By www.thaieducation.net