ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 391
37 9.46
35 8.95
48 12.28
75 19.18
83 21.23
113 28.90
278 71.10%
2  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 461
59 12.80
52 11.28
59 12.80
34 7.38
69 14.97
188 40.78
273 59.22%
3  โรงเรียนบ้านนา 29
4 13.79
1 3.45
6 20.69
1 3.45
4 13.79
13 44.83
16 55.17%
4  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 25
3 12.00
4 16.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
5  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 310
41 13.23
31 10.00
23 7.42
41 13.23
23 7.42
151 48.71
159 51.29%
6  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 18
4 22.22
1 5.56
4 22.22
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 28
7 25.00
3 10.71
4 14.29
0 0.00
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
8  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 129
33 25.58
7 5.43
20 15.50
2 1.55
0 0.00
67 51.94
62 48.06%
9  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 42
3 7.14
4 9.52
9 21.43
4 9.52
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
10  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 41
4 9.76
3 7.32
5 12.20
6 14.63
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
11  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 35
6 17.14
0 0.00
2 5.71
5 14.29
2 5.71
20 57.14
15 42.86%
12  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 54
2 3.70
0 0.00
15 27.78
5 9.26
1 1.85
31 57.41
23 42.59%
13  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 160
26 16.25
10 6.25
28 17.50
4 2.50
0 0.00
92 57.50
68 42.50%
14  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 211
9 4.27
9 4.27
28 13.27
18 8.53
24 11.37
123 58.29
88 41.71%
15  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 29
2 6.90
3 10.34
5 17.24
2 6.90
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
16  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 62
12 19.35
3 4.84
7 11.29
3 4.84
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
17  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 33
5 15.15
0 0.00
5 15.15
3 9.09
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
18  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 77
6 7.79
4 5.19
10 12.99
5 6.49
4 5.19
48 62.34
29 37.66%
19  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 95
5 5.26
1 1.05
16 16.84
7 7.37
6 6.32
60 63.16
35 36.84%
20  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 98
12 12.24
6 6.12
12 12.24
6 6.12
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
21  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 115
18 15.65
10 8.70
8 6.96
6 5.22
0 0.00
73 63.48
42 36.52%
22  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 298
11 3.69
10 3.36
37 12.42
21 7.05
28 9.40
191 64.09
107 35.91%
23  โรงเรียนบ้านหนองจาน 39
5 12.82
3 7.69
4 10.26
2 5.13
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
24  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 28
5 17.86
0 0.00
4 14.29
0 0.00
1 3.57
18 64.29
10 35.71%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 513
13 2.53
14 2.73
52 10.14
20 3.90
83 16.18
331 64.52
182 35.48%
26  โรงเรียนบ้านโคกแสว 44
7 15.91
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
27  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 91
11 12.09
14 15.38
5 5.49
1 1.10
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
28  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 21
3 14.29
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
29  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 87
2 2.30
1 1.15
12 13.79
14 16.09
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
30  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 174
13 7.47
15 8.62
12 6.90
9 5.17
9 5.17
116 66.67
58 33.33%
31  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 164
12 7.32
0 0.00
37 22.56
2 1.22
3 1.83
110 67.07
54 32.93%
32  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 441
43 9.75
11 2.49
80 18.14
4 0.91
7 1.59
296 67.12
145 32.88%
33  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 31
6 19.35
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
34  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
5 17.86
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
35  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 72
10 13.89
3 4.17
8 11.11
1 1.39
1 1.39
49 68.06
23 31.94%
36  โรงเรียนบ้านหนองขาม 91
15 16.48
10 10.99
4 4.40
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
37  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 73
5 6.85
2 2.74
10 13.70
2 2.74
4 5.48
50 68.49
23 31.51%
38  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 32
5 15.63
0 0.00
3 9.38
2 6.25
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
39  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 58
2 3.45
0 0.00
16 27.59
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
40  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 42
2 4.76
3 7.14
4 9.52
3 7.14
1 2.38
29 69.05
13 30.95%
41  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 158
8 5.06
8 5.06
8 5.06
8 5.06
16 10.13
110 69.62
48 30.38%
42  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 66
3 4.55
4 6.06
4 6.06
3 4.55
6 9.09
46 69.70
20 30.30%
43  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 410
15 3.66
15 3.66
51 12.44
29 7.07
14 3.41
286 69.76
124 30.24%
44  โรงเรียนบ้านหนองตานา 129
15 11.63
6 4.65
15 11.63
3 2.33
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
45  โรงเรียนหัวสระวิทยา 126
5 3.97
9 7.14
9 7.14
7 5.56
8 6.35
88 69.84
38 30.16%
46  โรงเรียนบ้านวังพง 40
2 5.00
1 2.50
7 17.50
2 5.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
47  โรงเรียนบ้านซับหมี 141
4 2.84
5 3.55
11 7.80
10 7.09
12 8.51
99 70.21
42 29.79%
48  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 81
1 1.23
5 6.17
11 13.58
6 7.41
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 179
16 8.94
10 5.59
17 9.50
10 5.59
0 0.00
126 70.39
53 29.61%
50  โรงเรียนบ้านไทรงาม 75
8 10.67
9 12.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
51  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 62
5 8.06
6 9.68
3 4.84
3 4.84
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 353
19 5.38
10 2.83
61 17.28
1 0.28
11 3.12
251 71.10
102 28.90%
53  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 45
0 0.00
0 0.00
12 26.67
1 2.22
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
54  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 28
5 17.86
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
55  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 63
7 11.11
0 0.00
11 17.46
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 81
12 14.81
3 3.70
3 3.70
1 1.23
4 4.94
58 71.60
23 28.40%
57  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 57
5 8.77
4 7.02
6 10.53
0 0.00
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
58  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 25
2 8.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
59  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 61
12 19.67
0 0.00
0 0.00
3 4.92
2 3.28
44 72.13
17 27.87%
60  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 61
6 9.84
4 6.56
3 4.92
2 3.28
2 3.28
44 72.13
17 27.87%
61  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 65
6 9.23
0 0.00
12 18.46
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
62  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 76
5 6.58
1 1.32
12 15.79
3 3.95
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
63  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 62
4 6.45
9 14.52
3 4.84
0 0.00
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
64  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 351
15 4.27
11 3.13
47 13.39
10 2.85
12 3.42
256 72.93
95 27.07%
65  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 155
12 7.74
4 2.58
13 8.39
10 6.45
2 1.29
114 73.55
41 26.45%
66  โรงเรียนบ้านเดื่อ 92
4 4.35
2 2.17
16 17.39
1 1.09
1 1.09
68 73.91
24 26.09%
67  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 236
23 9.75
7 2.97
7 2.97
11 4.66
13 5.51
175 74.15
61 25.85%
68  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 35
3 8.57
1 2.86
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
69  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 814
69 8.48
28 3.44
99 12.16
4 0.49
3 0.37
611 75.06
203 24.94%
70  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 97
13 13.40
3 3.09
7 7.22
1 1.03
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
71  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 102
0 0.00
1 0.98
23 22.55
0 0.00
1 0.98
77 75.49
25 24.51%
72  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
25 75.76
8 24.24%
73  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 71
9 12.68
2 2.82
3 4.23
2 2.82
1 1.41
54 76.06
17 23.94%
74  โรงเรียนบ้านห้วยบง 63
2 3.17
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
75  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 42
0 0.00
3 7.14
6 14.29
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
76  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 76
3 3.95
2 2.63
12 15.79
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 165
14 8.48
0 0.00
25 15.15
0 0.00
0 0.00
126 76.36
39 23.64%
78  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 110
15 13.64
2 1.82
8 7.27
1 0.91
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
79  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 89
3 3.37
8 8.99
8 8.99
2 2.25
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
80  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 34
4 11.76
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
81  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 153
13 8.50
1 0.65
20 13.07
1 0.65
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
82  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 80
6 7.50
1 1.25
10 12.50
0 0.00
1 1.25
62 77.50
18 22.50%
83  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 130
9 6.92
0 0.00
20 15.38
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
84  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 63
3 4.76
4 6.35
5 7.94
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
85  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 54
6 11.11
2 3.70
2 3.70
1 1.85
1 1.85
42 77.78
12 22.22%
86  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 173
15 8.67
6 3.47
10 5.78
0 0.00
7 4.05
135 78.03
38 21.97%
87  โรงเรียนบ้านซับยาง 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
88  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 47
4 8.51
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
89  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 132
17 12.88
2 1.52
7 5.30
2 1.52
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
90  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 71
3 4.23
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
91  โรงเรียนบ้านหนองโจด 190
16 8.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 12.63
150 78.95
40 21.05%
92  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 261
9 3.45
10 3.83
35 13.41
0 0.00
0 0.00
207 79.31
54 20.69%
93  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 39
6 15.38
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
94  โรงเรียนบ้านหนองตอ 64
2 3.13
1 1.56
9 14.06
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 69
1 1.45
0 0.00
11 15.94
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
96  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 255
13 5.10
12 4.71
24 9.41
1 0.39
1 0.39
204 80.00
51 20.00%
97  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 105
1 0.95
4 3.81
16 15.24
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
98  โรงเรียนวังกะอาม 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 392
17 4.34
28 7.14
31 7.91
1 0.26
1 0.26
314 80.10
78 19.90%
100  โรงเรียนบ้านวังมน 81
0 0.00
3 3.70
12 14.81
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
101  โรงเรียนปากจาบวิทยา 109
5 4.59
1 0.92
15 13.76
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
102  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 84
3 3.57
3 3.57
3 3.57
5 5.95
2 2.38
68 80.95
16 19.05%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 253
20 7.91
5 1.98
17 6.72
3 1.19
2 0.79
206 81.42
47 18.58%
104  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 124
4 3.23
8 6.45
6 4.84
1 0.81
4 3.23
101 81.45
23 18.55%
105  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 98
8 8.16
0 0.00
5 5.10
0 0.00
5 5.10
80 81.63
18 18.37%
106  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 82
3 3.66
0 0.00
9 10.98
3 3.66
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
107  โรงเรียนบ้านท่าแตง 33
1 3.03
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
108  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 44
5 11.36
2 4.55
0 0.00
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
109  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 323
19 5.88
6 1.86
30 9.29
1 0.31
2 0.62
265 82.04
58 17.96%
110  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 95
6 6.32
2 2.11
9 9.47
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
111  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 152
3 1.97
4 2.63
20 13.16
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
112  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 141
6 4.26
7 4.96
9 6.38
3 2.13
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
113  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 222
2 0.90
10 4.50
24 10.81
3 1.35
0 0.00
183 82.43
39 17.57%
114  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 46
0 0.00
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
115  โรงเรียนบ้านห้วย 23
2 8.70
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
116  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 146
4 2.74
0 0.00
12 8.22
3 2.05
6 4.11
121 82.88
25 17.12%
117  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 123
4 3.25
2 1.63
15 12.20
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
118  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 129
12 9.30
0 0.00
8 6.20
2 1.55
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
119  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 83
3 3.61
2 2.41
5 6.02
4 4.82
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
120  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 96
7 7.29
1 1.04
8 8.33
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
121  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 108
3 2.78
8 7.41
7 6.48
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
122  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 169
9 5.33
0 0.00
18 10.65
1 0.59
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
123  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 85
5 5.88
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
124  โรงเรียนรังงามวิทยา 118
6 5.08
2 1.69
8 6.78
3 2.54
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
125  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
126  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 171
10 5.85
0 0.00
12 7.02
2 1.17
3 1.75
144 84.21
27 15.79%
127  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 64
3 4.69
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
128  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 97
6 6.19
1 1.03
8 8.25
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
129  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 52
3 5.77
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
130  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 177
8 4.52
7 3.95
10 5.65
1 0.56
1 0.56
150 84.75
27 15.25%
131  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 197
15 7.61
7 3.55
8 4.06
0 0.00
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
132  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
133  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 145
6 4.14
3 2.07
11 7.59
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
134  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 100
3 3.00
1 1.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
135  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 61
3 4.92
3 4.92
3 4.92
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
136  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
137  โรงเรียนบ้านทามจาน 35
3 8.57
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
138  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
139  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 120
4 3.33
5 4.17
8 6.67
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
140  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 424
12 2.83
6 1.42
42 9.91
0 0.00
0 0.00
364 85.85
60 14.15%
141  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
142  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 135
6 4.44
6 4.44
7 5.19
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
143  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
144  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 119
4 3.36
6 5.04
6 5.04
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
145  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 115
6 5.22
0 0.00
9 7.83
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
146  โรงเรียนบ้านงิ้ว 116
1 0.86
2 1.72
12 10.34
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
147  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.36
4 7.14
49 87.50
7 12.50%
148  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 184
8 4.35
3 1.63
12 6.52
0 0.00
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
149  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 145
6 4.14
0 0.00
12 8.28
0 0.00
0 0.00
127 87.59
18 12.41%
150  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 107
5 4.67
2 1.87
6 5.61
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
151  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 208
6 2.88
19 9.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 87.98
25 12.02%
152  โรงเรียนบ้านหนองแขม 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
153  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 136
8 5.88
0 0.00
8 5.88
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
154  โรงเรียนบ้านบะเสียว 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
3 6.67
40 88.89
5 11.11%
155  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 117
1 0.85
2 1.71
7 5.98
3 2.56
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
156  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 342
10 2.92
13 3.80
13 3.80
0 0.00
1 0.29
305 89.18
37 10.82%
157  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 180
7 3.89
7 3.89
0 0.00
4 2.22
0 0.00
162 90.00
18 10.00%
158  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 165
5 3.03
4 2.42
4 2.42
1 0.61
2 1.21
149 90.30
16 9.70%
159  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 124
2 1.61
3 2.42
7 5.65
0 0.00
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
160  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
161  โรงเรียนบ้านหนองดง 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
162  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
163  โรงเรียนบ้านหนองโดน 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
164  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 108
4 3.70
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
165  โรงเรียนบ้านดงลาน 76
0 0.00
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
166  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
4 3.31
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
167  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 100
3 3.00
3 3.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
168  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 67
0 0.00
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
169  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 69
3 4.35
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
170  โรงเรียนบ้านหนองโสน 105
2 1.90
3 2.86
4 3.81
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
171  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
172  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 101
1 0.99
2 1.98
5 4.95
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
173  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 171
2 1.17
3 1.75
3 1.75
2 1.17
3 1.75
158 92.40
13 7.60%
174  โรงเรียนบ้านดอนกอก 93
2 2.15
2 2.15
3 3.23
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
175  โรงเรียนบ้านซับไทร 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
176  โรงเรียนบ้านตาล 127
5 3.94
1 0.79
1 0.79
1 0.79
1 0.79
118 92.91
9 7.09%
177  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
178  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 86
0 0.00
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
179  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 144
2 1.39
2 1.39
3 2.08
2 1.39
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
180  โรงเรียนบ้านวังกุง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
181  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
182  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
183  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 110
3 2.73
0 0.00
1 0.91
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
184  โรงเรียนบ้านโคกไค 86
2 2.33
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
185  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 36
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
186  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 708
0 0.00
10 1.41
1 0.14
3 0.42
0 0.00
694 98.02
14 1.98%
187  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,126 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,304 5.89
เตี้ย  744 3.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,000 9.04
ผอมและเตี้ย  541 2.45
อ้วนและเตี้ย  542 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,995 76.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,131 คน


23.19%


Powered By www.thaieducation.net