ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโต 322
51 15.84
61 18.94
26 8.07
31 9.63
47 14.60
106 32.92
216 67.08%
2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 71
13 18.31
17 23.94
3 4.23
12 16.90
1 1.41
25 35.21
46 64.79%
3  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 51
5 9.80
7 13.73
4 7.84
7 13.73
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
4  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 214
21 9.81
52 24.30
2 0.93
18 8.41
1 0.47
120 56.07
94 43.93%
5  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1158
77 6.65
81 6.99
77 6.65
130 11.23
102 8.81
691 59.67
467 40.33%
6  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 88
10 11.36
7 7.95
2 2.27
10 11.36
3 3.41
56 63.64
32 36.36%
7  โรงเรียนบ้านมาลา 131
20 15.27
16 12.21
7 5.34
0 0.00
4 3.05
84 64.12
47 35.88%
8  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 55
8 14.55
6 10.91
3 5.45
2 3.64
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
9  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 655
62 9.47
55 8.40
27 4.12
74 11.30
5 0.76
432 65.95
223 34.05%
10  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 134
0 0.00
0 0.00
17 12.69
27 20.15
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
11  โรงเรียนบ้านวังศิลา 77
10 12.99
3 3.90
4 5.19
6 7.79
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
12  โรงเรียนบ้านยะรม 245
17 6.94
42 17.14
12 4.90
1 0.41
0 0.00
173 70.61
72 29.39%
13  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 31
5 16.13
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
14  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 174
23 13.22
18 10.34
8 4.60
0 0.00
0 0.00
125 71.84
49 28.16%
15  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 132
7 5.30
11 8.33
17 12.88
0 0.00
1 0.76
96 72.73
36 27.27%
16  โรงเรียนบ้านราโมง 306
28 9.15
23 7.52
5 1.63
20 6.54
4 1.31
226 73.86
80 26.14%
17  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 882
55 6.24
140 15.87
8 0.91
15 1.70
0 0.00
664 75.28
218 24.72%
18  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 85
0 0.00
10 11.76
5 5.88
5 5.88
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
19  โรงเรียนบ้านแหร 275
18 6.55
21 7.64
6 2.18
18 6.55
0 0.00
212 77.09
63 22.91%
20  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 123
6 4.88
6 4.88
9 7.32
5 4.07
2 1.63
95 77.24
28 22.76%
21  โรงเรียนบ้านเยาะ 431
20 4.64
47 10.90
9 2.09
7 1.62
3 0.70
345 80.05
86 19.95%
22  โรงเรียนบ้านนาข่อย 247
18 7.29
28 11.34
0 0.00
2 0.81
1 0.40
198 80.16
49 19.84%
23  โรงเรียนบ้านบัวทอง 139
2 1.44
16 11.51
6 4.32
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
24  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 151
21 13.91
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
25  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 123
11 8.94
3 2.44
6 4.88
1 0.81
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
26  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 736
17 2.31
22 2.99
29 3.94
18 2.45
20 2.72
630 85.60
106 14.40%
27  โรงเรียนบ้านศรีนคร 106
1 0.94
1 0.94
5 4.72
2 1.89
6 5.66
91 85.85
15 14.15%
28  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 33
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
29  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 151
3 1.99
5 3.31
9 5.96
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
30  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 125
3 2.40
7 5.60
3 2.40
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
31  โรงเรียนบ้านจุโป 113
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
32  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
33 94.29
2 5.71%

 

จำนวนนักเรียน  7,599 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  534 7.03
เตี้ย  720 9.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  316 4.16
ผอมและเตี้ย  413 5.43
อ้วนและเตี้ย  200 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,416 71.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,183 คน


28.73%


Powered By www.thaieducation.net