ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 184
112 60.87
18 9.78
15 8.15
22 11.96
17 9.24
0 0.00
184 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสือดัง 298
58 19.46
34 11.41
0 0.00
200 67.11
0 0.00
6 2.01
292 97.99%
3  โรงเรียนบ้านกะรุบี 235
58 24.68
52 22.13
20 8.51
39 16.60
5 2.13
61 25.96
174 74.04%
4  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 439
145 33.03
86 19.59
13 2.96
64 14.58
14 3.19
117 26.65
322 73.35%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 157
16 10.19
23 14.65
23 14.65
27 17.20
21 13.38
47 29.94
110 70.06%
6  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 145
54 37.24
26 17.93
5 3.45
16 11.03
0 0.00
44 30.34
101 69.66%
7  โรงเรียนบ้านบน 207
52 25.12
31 14.98
0 0.00
23 11.11
30 14.49
71 34.30
136 65.70%
8  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 475
160 33.68
114 24.00
19 4.00
0 0.00
0 0.00
182 38.32
293 61.68%
9  โรงเรียนบ้านปายอ 112
19 16.96
17 15.18
19 16.96
14 12.50
0 0.00
43 38.39
69 61.61%
10  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 114
16 14.04
8 7.02
4 3.51
24 21.05
12 10.53
50 43.86
64 56.14%
11  โรงเรียนบ้านบีติง 92
23 25.00
14 15.22
4 4.35
10 10.87
0 0.00
41 44.57
51 55.43%
12  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 50
9 18.00
8 16.00
3 6.00
7 14.00
0 0.00
23 46.00
27 54.00%
13  โรงเรียนบ้านบือจะ 156
17 10.90
41 26.28
5 3.21
12 7.69
2 1.28
79 50.64
77 49.36%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 148
25 16.89
42 28.38
2 1.35
0 0.00
0 0.00
79 53.38
69 46.62%
15  โรงเรียนบ้านละหาร 26
5 19.23
1 3.85
3 11.54
2 7.69
1 3.85
14 53.85
12 46.15%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 62
13 20.97
9 14.52
3 4.84
1 1.61
0 0.00
36 58.06
26 41.94%
17  โรงเรียนบ้านปลักแตน 194
12 6.19
18 9.28
18 9.28
18 9.28
14 7.22
114 58.76
80 41.24%
18  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 236
12 5.08
24 10.17
3 1.27
56 23.73
0 0.00
141 59.75
95 40.25%
19  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 221
25 11.31
24 10.86
9 4.07
14 6.33
8 3.62
141 63.80
80 36.20%
20  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 98
11 11.22
15 15.31
5 5.10
4 4.08
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 82
9 10.98
11 13.41
6 7.32
3 3.66
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 44
6 13.64
5 11.36
1 2.27
3 6.82
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
23  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 312
41 13.14
42 13.46
9 2.88
12 3.85
0 0.00
208 66.67
104 33.33%
24  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 143
20 13.99
18 12.59
4 2.80
5 3.50
0 0.00
96 67.13
47 32.87%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 419
11 2.63
40 9.55
5 1.19
44 10.50
36 8.59
283 67.54
136 32.46%
26  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 78
7 8.97
16 20.51
2 2.56
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
27  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 273
27 9.89
21 7.69
8 2.93
23 8.42
8 2.93
186 68.13
87 31.87%
28  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 154
42 27.27
0 0.00
4 2.60
3 1.95
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
29  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 114
26 22.81
0 0.00
4 3.51
6 5.26
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
30  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 92
8 8.70
11 11.96
5 5.43
5 5.43
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
31  โรงเรียนวัดโบกขรณี 77
8 10.39
7 9.09
9 11.69
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
32  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 321
36 11.21
24 7.48
10 3.12
27 8.41
2 0.62
222 69.16
99 30.84%
33  โรงเรียนบ้านวังไชย 72
8 11.11
7 9.72
4 5.56
3 4.17
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
34  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 203
48 23.65
0 0.00
14 6.90
0 0.00
0 0.00
141 69.46
62 30.54%
35  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 168
14 8.33
10 5.95
5 2.98
20 11.90
1 0.60
118 70.24
50 29.76%
36  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 105
22 20.95
0 0.00
5 4.76
3 2.86
1 0.95
74 70.48
31 29.52%
37  โรงเรียนวัดโชติรส 93
10 10.75
4 4.30
8 8.60
5 5.38
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
38  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 107
1 0.93
9 8.41
5 4.67
16 14.95
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 316
30 9.49
26 8.23
15 4.75
17 5.38
0 0.00
228 72.15
88 27.85%
40  โรงเรียนบ้านละอาร์ 65
4 6.15
6 9.23
4 6.15
4 6.15
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
41  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 129
11 8.53
11 8.53
2 1.55
11 8.53
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
42  โรงเรียนบ้านบือแต 139
14 10.07
8 5.76
3 2.16
12 8.63
0 0.00
102 73.38
37 26.62%
43  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 41
1 2.44
4 9.76
4 9.76
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
44  โรงเรียนบ้านมะนังยง 139
14 10.07
13 9.35
3 2.16
2 1.44
1 0.72
106 76.26
33 23.74%
45  โรงเรียนบ้านบือเระ 219
6 2.74
24 10.96
21 9.59
0 0.00
0 0.00
168 76.71
51 23.29%
46  โรงเรียนบ้านโลทู 94
4 4.26
17 18.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
47  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 97
16 16.49
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
48  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 397
26 6.55
35 8.82
21 5.29
3 0.76
0 0.00
312 78.59
85 21.41%
49  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 109
14 12.84
8 7.34
1 0.92
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
50  โรงเรียนบ้านกระจูด 140
6 4.29
13 9.29
9 6.43
1 0.71
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
51  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 175
11 6.29
7 4.00
12 6.86
5 2.86
1 0.57
139 79.43
36 20.57%
52  โรงเรียนบ้านมะกอ 99
2 2.02
16 16.16
2 2.02
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
53  โรงเรียนบ้านเขาดิน 172
9 5.23
12 6.98
8 4.65
5 2.91
0 0.00
138 80.23
34 19.77%
54  โรงเรียนบ้านช่องแมว 286
31 10.84
15 5.24
8 2.80
1 0.35
0 0.00
231 80.77
55 19.23%
55  โรงเรียนวัดสารวัน 133
6 4.51
7 5.26
10 7.52
2 1.50
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
56  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 197
14 7.11
11 5.58
4 2.03
7 3.55
1 0.51
160 81.22
37 18.78%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 117
10 8.55
9 7.69
2 1.71
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
58  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 96
0 0.00
10 10.42
7 7.29
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
59  โรงเรียนบ้านลานช้าง 136
7 5.15
9 6.62
8 5.88
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
60  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 125
8 6.40
10 8.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
61  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 183
4 2.19
16 8.74
8 4.37
2 1.09
0 0.00
153 83.61
30 16.39%
62  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 111
11 9.91
4 3.60
1 0.90
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
63  โรงเรียนบ้านละเวง 123
2 1.63
9 7.32
4 3.25
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
64  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 164
8 4.88
7 4.27
5 3.05
0 0.00
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
65  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 282
14 4.96
17 6.03
1 0.35
0 0.00
0 0.00
250 88.65
32 11.35%
66  โรงเรียนบ้านแลแวะ 153
0 0.00
2 1.31
3 1.96
2 1.31
2 1.31
144 94.12
9 5.88%
67  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 82
2 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%

 

จำนวนนักเรียน  11,025 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,471 13.34
เตี้ย  1,157 10.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  454 4.12
ผอมและเตี้ย  807 7.32
อ้วนและเตี้ย  177 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,959 63.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,066 คน


36.88%


Powered By www.thaieducation.net