ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 268
27 10.07
66 24.63
12 4.48
88 32.84
75 27.99
0 0.00
268 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 21
7 33.33
3 14.29
6 28.57
3 14.29
2 9.52
0 0.00
21 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกูวิง 90
22 24.44
19 21.11
15 16.67
15 16.67
19 21.11
0 0.00
90 100.00%
4  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 86
26 30.23
38 44.19
9 10.47
13 15.12
0 0.00
0 0.00
86 100.00%
5  โรงเรียนบ้านสมาหอ 87
5 5.75
6 6.90
6 6.90
30 34.48
40 45.98
0 0.00
87 100.00%
6  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 101
25 24.75
19 18.81
30 29.70
9 8.91
14 13.86
4 3.96
97 96.04%
7  โรงเรียนบ้านควนหยี 28
5 17.86
5 17.86
7 25.00
5 17.86
4 14.29
2 7.14
26 92.86%
8  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 81
19 23.46
20 24.69
4 4.94
20 24.69
12 14.81
6 7.41
75 92.59%
9  โรงเรียนบ้านควนลาแม 75
30 40.00
17 22.67
1 1.33
18 24.00
3 4.00
6 8.00
69 92.00%
10  โรงเรียนบ้านสามยอด 183
118 64.48
6 3.28
15 8.20
29 15.85
0 0.00
15 8.20
168 91.80%
11  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 139
38 27.34
31 22.30
16 11.51
26 18.71
15 10.79
13 9.35
126 90.65%
12  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 91
30 32.97
30 32.97
2 2.20
15 16.48
1 1.10
13 14.29
78 85.71%
13  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 377
67 17.77
49 13.00
24 6.37
116 30.77
61 16.18
60 15.92
317 84.08%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 198
35 17.68
31 15.66
38 19.19
33 16.67
26 13.13
35 17.68
163 82.32%
15  โรงเรียนบ้านประจัน 241
63 26.14
48 19.92
17 7.05
48 19.92
8 3.32
57 23.65
184 76.35%
16  โรงเรียนตลาดปรีกี 393
102 25.95
111 28.24
20 5.09
67 17.05
0 0.00
93 23.66
300 76.34%
17  โรงเรียนบ้านดูวา 134
44 32.84
33 24.63
0 0.00
25 18.66
0 0.00
32 23.88
102 76.12%
18  โรงเรียนบ้านบากง 119
34 28.57
23 19.33
4 3.36
12 10.08
9 7.56
37 31.09
82 68.91%
19  โรงเรียนวัดป่าสวย 34
10 29.41
2 5.88
8 23.53
1 2.94
0 0.00
13 38.24
21 61.76%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 240
45 18.75
28 11.67
14 5.83
47 19.58
10 4.17
96 40.00
144 60.00%
21  โรงเรียนบ้านถนน 199
61 30.65
35 17.59
7 3.52
1 0.50
13 6.53
82 41.21
117 58.79%
22  โรงเรียนบ้านอาโห 89
22 24.72
23 25.84
6 6.74
0 0.00
0 0.00
38 42.70
51 57.30%
23  โรงเรียนบ้านบินยา 130
21 16.15
10 7.69
3 2.31
35 26.92
2 1.54
59 45.38
71 54.62%
24  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 207
18 8.70
24 11.59
2 0.97
42 20.29
27 13.04
94 45.41
113 54.59%
25  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 131
38 29.01
15 11.45
11 8.40
0 0.00
7 5.34
60 45.80
71 54.20%
26  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 37
6 16.22
7 18.92
0 0.00
7 18.92
0 0.00
17 45.95
20 54.05%
27  โรงเรียนบ้านยางแดง 78
19 24.36
12 15.38
4 5.13
7 8.97
0 0.00
36 46.15
42 53.85%
28  โรงเรียนวัดมะกรูด 123
13 10.57
14 11.38
15 12.20
10 8.13
14 11.38
57 46.34
66 53.66%
29  โรงเรียนบ้านคางา 154
21 13.64
43 27.92
6 3.90
10 6.49
2 1.30
72 46.75
82 53.25%
30  โรงเรียนบ้านสะกำ 315
42 13.33
16 5.08
2 0.63
94 29.84
4 1.27
157 49.84
158 50.16%
31  โรงเรียนต้นพิกุล 355
15 4.23
42 11.83
11 3.10
57 16.06
53 14.93
177 49.86
178 50.14%
32  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 154
21 13.64
10 6.49
26 16.88
12 7.79
8 5.19
77 50.00
77 50.00%
33  โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 99
17 17.17
20 20.20
3 3.03
8 8.08
0 0.00
51 51.52
48 48.48%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 186
32 17.20
28 15.05
7 3.76
17 9.14
5 2.69
97 52.15
89 47.85%
35  โรงเรียนบ้านกระโด 166
33 19.88
27 16.27
7 4.22
12 7.23
0 0.00
87 52.41
79 47.59%
36  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 142
33 23.24
19 13.38
3 2.11
11 7.75
0 0.00
76 53.52
66 46.48%
37  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 35
5 14.29
5 14.29
1 2.86
3 8.57
2 5.71
19 54.29
16 45.71%
38  โรงเรียนบ้านบูโกะ 132
26 19.70
19 14.39
5 3.79
8 6.06
2 1.52
72 54.55
60 45.45%
39  โรงเรียนวัดนิคมสถิต 77
20 25.97
6 7.79
0 0.00
6 7.79
3 3.90
42 54.55
35 45.45%
40  โรงเรียนบ้านสายชล 125
22 17.60
10 8.00
8 6.40
8 6.40
6 4.80
71 56.80
54 43.20%
41  โรงเรียนบ้านด่าน 56
13 23.21
7 12.50
0 0.00
4 7.14
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
42  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 141
15 10.64
17 12.06
4 2.84
24 17.02
0 0.00
81 57.45
60 42.55%
43  โรงเรียนบ้านควนประ 55
13 23.64
2 3.64
4 7.27
4 7.27
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
44  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 163
26 15.95
14 8.59
0 0.00
27 16.56
0 0.00
96 58.90
67 41.10%
45  โรงเรียนบ้านควนแตน 78
12 15.38
12 15.38
8 10.26
0 0.00
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
46  โรงเรียนบ้านราวอ 86
16 18.60
10 11.63
4 4.65
5 5.81
0 0.00
51 59.30
35 40.70%
47  โรงเรียนบ้านศาลาสอง 109
18 16.51
14 12.84
5 4.59
5 4.59
2 1.83
65 59.63
44 40.37%
48  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 231
34 14.72
11 4.76
14 6.06
34 14.72
0 0.00
138 59.74
93 40.26%
49  โรงเรียนอนุบาลยะรัง 730
92 12.60
52 7.12
40 5.48
55 7.53
43 5.89
448 61.37
282 38.63%
50  โรงเรียนบ้านระแว้ง 360
36 10.00
54 15.00
11 3.06
35 9.72
2 0.56
222 61.67
138 38.33%
51  โรงเรียนบ้านบาเงง 69
10 14.49
8 11.59
6 8.70
2 2.90
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
52  โรงเรียนบ้านปานัน 126
18 14.29
17 13.49
4 3.17
5 3.97
3 2.38
79 62.70
47 37.30%
53  โรงเรียนบ้านอินทนิล 281
32 11.39
24 8.54
5 1.78
21 7.47
22 7.83
177 62.99
104 37.01%
54  โรงเรียนบ้านบาละแต 133
16 12.03
13 9.77
7 5.26
12 9.02
1 0.75
84 63.16
49 36.84%
55  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 91
13 14.29
8 8.79
0 0.00
12 13.19
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 160
17 10.63
10 6.25
13 8.13
14 8.75
4 2.50
102 63.75
58 36.25%
57  โรงเรียนบ้านป่าบอน 81
2 2.47
24 29.63
3 3.70
0 0.00
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
58  โรงเรียนบ้านน้ำใส 551
24 4.36
81 14.70
19 3.45
68 12.34
5 0.91
354 64.25
197 35.75%
59  โรงเรียนบ้านคลองทราย 54
6 11.11
5 9.26
1 1.85
5 9.26
2 3.70
35 64.81
19 35.19%
60  โรงเรียนบ้านปาลัส 146
4 2.74
33 22.60
13 8.90
0 0.00
0 0.00
96 65.75
50 34.25%
61  โรงเรียนบ้านละหารยามู 165
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 32.12
3 1.82
109 66.06
56 33.94%
62  โรงเรียนบ้านชะเมา 72
7 9.72
1 1.39
10 13.89
6 8.33
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
63  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 217
21 9.68
39 17.97
12 5.53
0 0.00
0 0.00
145 66.82
72 33.18%
64  โรงเรียนบ้านตันหยง 70
5 7.14
4 5.71
0 0.00
9 12.86
5 7.14
47 67.14
23 32.86%
65  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 102
19 18.63
6 5.88
5 4.90
3 2.94
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
66  โรงเรียนบ้านปลักปรือ 78
6 7.69
11 14.10
1 1.28
5 6.41
2 2.56
53 67.95
25 32.05%
67  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 465
29 6.24
78 16.77
22 4.73
14 3.01
0 0.00
322 69.25
143 30.75%
68  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 276
16 5.80
16 5.80
10 3.62
3 1.09
37 13.41
194 70.29
82 29.71%
69  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 173
8 4.62
12 6.94
11 6.36
12 6.94
8 4.62
122 70.52
51 29.48%
70  โรงเรียนบ้านคลองหิน 125
13 10.40
15 12.00
2 1.60
5 4.00
1 0.80
89 71.20
36 28.80%
71  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 219
14 6.39
13 5.94
7 3.20
29 13.24
0 0.00
156 71.23
63 28.77%
72  โรงเรียนบ้านบาโง 76
7 9.21
6 7.89
2 2.63
6 7.89
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
73  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 399
40 10.03
52 13.03
5 1.25
13 3.26
0 0.00
289 72.43
110 27.57%
74  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 63
6 9.52
1 1.59
0 0.00
10 15.87
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
75  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 162
19 11.73
17 10.49
2 1.23
5 3.09
0 0.00
119 73.46
43 26.54%
76  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 161
17 10.56
4 2.48
9 5.59
11 6.83
1 0.62
119 73.91
42 26.09%
77  โรงเรียนบ้านลางสาด 141
8 5.67
16 11.35
5 3.55
7 4.96
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
78  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 51
7 13.73
0 0.00
4 7.84
2 3.92
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
79  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 103
2 1.94
8 7.77
14 13.59
1 0.97
1 0.97
77 74.76
26 25.24%
80  โรงเรียนบ้านมะหุด 206
19 9.22
23 11.17
7 3.40
2 0.97
0 0.00
155 75.24
51 24.76%
81  โรงเรียนบ้านกระหวะ 212
22 10.38
9 4.25
12 5.66
9 4.25
0 0.00
160 75.47
52 24.53%
82  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 103
6 5.83
15 14.56
4 3.88
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 444
58 13.06
23 5.18
8 1.80
16 3.60
1 0.23
338 76.13
106 23.87%
84  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 147
11 7.48
10 6.80
3 2.04
11 7.48
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
85  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 90
2 2.22
4 4.44
4 4.44
11 12.22
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
86  โรงเรียนบ้านควนโนรี 101
4 3.96
17 16.83
1 0.99
1 0.99
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
87  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 107
10 9.35
10 9.35
4 3.74
0 0.00
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
88  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 281
31 11.03
23 8.19
4 1.42
0 0.00
1 0.36
222 79.00
59 21.00%
89  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 97
2 2.06
7 7.22
6 6.19
5 5.15
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
90  โรงเรียนบ้านเกาะจัน 176
15 8.52
10 5.68
10 5.68
1 0.57
0 0.00
140 79.55
36 20.45%
91  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 40
4 10.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
92  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 55
7 12.73
3 5.45
0 0.00
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
93  โรงเรียนบ้านควนลังงา 152
6 3.95
0 0.00
19 12.50
4 2.63
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 122
6 4.92
5 4.10
7 5.74
5 4.10
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
95  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 61
2 3.28
1 1.64
7 11.48
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
96  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 57
5 8.77
2 3.51
2 3.51
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
97  โรงเรียนบ้านตรัง 102
2 1.96
4 3.92
9 8.82
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
98  โรงเรียนบ้านเกาะตา 110
7 6.36
0 0.00
6 5.45
0 0.00
4 3.64
93 84.55
17 15.45%
99  โรงเรียนบ้านตุปะ 104
12 11.54
1 0.96
3 2.88
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
100  โรงเรียนบ้านล้อแตก 74
1 1.35
4 5.41
1 1.35
5 6.76
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
101  โรงเรียนวัดนาประดู่ 108
4 3.70
0 0.00
7 6.48
3 2.78
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
102  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 204
10 4.90
9 4.41
2 0.98
3 1.47
0 0.00
180 88.24
24 11.76%
103  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 103
1 0.97
0 0.00
5 4.85
6 5.83
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
104  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 119
2 1.68
7 5.88
2 1.68
0 0.00
2 1.68
106 89.08
13 10.92%
105  โรงเรียนวัดทรายขาว 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
106  โรงเรียนบ้านโผงโผง 121
4 3.31
5 4.13
1 0.83
2 1.65
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
107  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 110
4 3.64
1 0.91
2 1.82
1 0.91
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
108  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 125
2 1.60
0 0.00
0 0.00
6 4.80
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
109  โรงเรียนบ้านสิเดะ 256
6 2.34
2 0.78
2 0.78
2 0.78
0 0.00
244 95.31
12 4.69%
110  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 349
16 4.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
333 95.42
16 4.58%
111  โรงเรียนบ้านคูระ 0
14 0.00
18 0.00
21 0.00
8 0.00
9 0.00
-70 0.00
70 0.00%
112  โรงเรียนบ้านบราโอ 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านบูดน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านเขาวัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
115  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,337 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,196 12.67
เตี้ย  1,900 10.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  821 4.74
ผอมและเตี้ย  1,599 9.22
อ้วนและเตี้ย  606 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,215 58.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,122 คน


41.08%


Powered By www.thaieducation.net