ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 22
16 72.73
0 0.00
6 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 32
8 25.00
0 0.00
24 75.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองรี 94
2 2.13
24 25.53
24 25.53
13 13.83
15 15.96
16 17.02
78 82.98%
4  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
25 71.43
7 20.00
28 80.00%
5  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 112
9 8.04
8 7.14
59 52.68
0 0.00
0 0.00
36 32.14
76 67.86%
6  โรงเรียนวัดในกลาง 155
16 10.32
6 3.87
27 17.42
22 14.19
33 21.29
51 32.90
104 67.10%
7  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2240
0 0.00
0 0.00
390 17.41
440 19.64
498 22.23
912 40.71
1328 59.29%
8  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 53
8 15.09
8 15.09
4 7.55
7 13.21
3 5.66
23 43.40
30 56.60%
9  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 185
27 14.59
27 14.59
29 15.68
19 10.27
1 0.54
82 44.32
103 55.68%
10  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 72
11 15.28
10 13.89
14 19.44
3 4.17
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
11  โรงเรียนบ้านแหลม 554
23 4.15
15 2.71
114 20.58
38 6.86
80 14.44
284 51.26
270 48.74%
12  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 88
14 15.91
14 15.91
10 11.36
0 0.00
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
13  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 191
26 13.61
19 9.95
24 12.57
6 3.14
1 0.52
115 60.21
76 39.79%
14  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 28
3 10.71
1 3.57
3 10.71
4 14.29
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
15  โรงเรียนวัดบางลำภู 45
6 13.33
6 13.33
3 6.67
1 2.22
1 2.22
28 62.22
17 37.78%
16  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
6 20.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
1 3.33
19 63.33
11 36.67%
17  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 26
5 19.23
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
18  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 27
6 22.22
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
19  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101
8 7.92
3 2.97
7 6.93
13 12.87
2 1.98
68 67.33
33 32.67%
20  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 40
2 5.00
3 7.50
4 10.00
3 7.50
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
21  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 65
0 0.00
1 1.54
19 29.23
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
22  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 75
2 2.67
2 2.67
18 24.00
0 0.00
1 1.33
52 69.33
23 30.67%
23  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 106
3 2.83
11 10.38
16 15.09
0 0.00
1 0.94
75 70.75
31 29.25%
24  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 42
6 14.29
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
25  โรงเรียนบ้านสามเรือน 60
6 10.00
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
26  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 47
8 17.02
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
27  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 272
19 6.99
0 0.00
54 19.85
0 0.00
0 0.00
199 73.16
73 26.84%
28  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 86
4 4.65
0 0.00
19 22.09
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
29  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 200
11 5.50
0 0.00
36 18.00
4 2.00
2 1.00
147 73.50
53 26.50%
30  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 91
8 8.79
6 6.59
7 7.69
3 3.30
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
31  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 62
4 6.45
2 3.23
9 14.52
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
32  โรงเรียนบ้านจะโปรง 70
2 2.86
1 1.43
9 12.86
3 4.29
3 4.29
52 74.29
18 25.71%
33  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 33
2 6.06
1 3.03
4 12.12
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
34  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 89
2 2.25
4 4.49
15 16.85
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
35  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 47
5 10.64
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
36  โรงเรียนบ้านเนินรัก 190
10 5.26
0 0.00
32 16.84
2 1.05
0 0.00
146 76.84
44 23.16%
37  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 188
12 6.38
4 2.13
27 14.36
0 0.00
0 0.00
145 77.13
43 22.87%
38  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 128
6 4.69
6 4.69
16 12.50
1 0.78
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
39  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 89
12 13.48
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
40  โรงเรียนบ้านบ่อขม 60
5 8.33
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
41  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 102
6 5.88
4 3.92
12 11.76
0 0.00
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
42  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 242
17 7.02
2 0.83
21 8.68
7 2.89
3 1.24
192 79.34
50 20.66%
43  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1556
39 2.51
36 2.31
167 10.73
43 2.76
36 2.31
1235 79.37
321 20.63%
44  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 165
13 7.88
4 2.42
14 8.48
3 1.82
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
45  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 160
11 6.88
9 5.63
8 5.00
3 1.88
1 0.63
128 80.00
32 20.00%
46  โรงเรียนบ้านดอนยาง 45
1 2.22
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
47  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 139
9 6.47
0 0.00
18 12.95
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
48  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 47
3 6.38
1 2.13
4 8.51
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
49  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 136
8 5.88
4 2.94
8 5.88
6 4.41
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
50  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 140
8 5.71
6 4.29
10 7.14
2 1.43
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
51  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 41
3 7.32
1 2.44
2 4.88
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
52  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 48
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
2 4.17
40 83.33
8 16.67%
53  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 60
0 0.00
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
54  โรงเรียนบ้านสามแพรก 32
2 6.25
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
55  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 58
0 0.00
1 1.72
6 10.34
2 3.45
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
56  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
57  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 111
7 6.31
0 0.00
9 8.11
1 0.90
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
58  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 60
3 5.00
2 3.33
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
59  โรงเรียนวัดหนองส้ม 83
0 0.00
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
60  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 64
4 6.25
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
61  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 122
8 6.56
0 0.00
9 7.38
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
62  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
63  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 128
0 0.00
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
64  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 81
0 0.00
1 1.23
8 9.88
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
65  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
66  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
67  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
1 2.27
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
68  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
69  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 42
0 0.00
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
70  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 53
0 0.00
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
71  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
2 2.35
1 1.18
77 90.59
8 9.41%
72  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 75
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
6 8.00
68 90.67
7 9.33%
73  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
74  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
4 4.12
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
75  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 158
0 0.00
0 0.00
14 8.86
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
76  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
77  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
78  โรงเรียนวัดทรงธรรม 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
79  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
80  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
81  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 89
2 2.25
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
82  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
83  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 93
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
3 3.23
88 94.62
5 5.38%
84  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
85  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 280
0 0.00
0 0.00
7 2.50
0 0.00
0 0.00
273 97.50
7 2.50%
86  โรงเรียนบ้านพุพลู 114
0 0.00
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%
87  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านสระพัง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,608 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  481 4.14
เตี้ย  272 2.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,505 12.97
ผอมและเตี้ย  661 5.69
อ้วนและเตี้ย  721 6.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,968 68.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,640 คน


31.36%


Powered By www.thaieducation.net