ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 9
4 44.44
0 0.00
5 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 69
13 18.84
14 20.29
19 27.54
8 11.59
9 13.04
6 8.70
63 91.30%
3  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 45
11 24.44
10 22.22
4 8.89
9 20.00
3 6.67
8 17.78
37 82.22%
4  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 56
5 8.93
15 26.79
10 17.86
12 21.43
1 1.79
13 23.21
43 76.79%
5  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 104
7 6.73
7 6.73
21 20.19
14 13.46
28 26.92
27 25.96
77 74.04%
6  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 138
27 19.57
4 2.90
14 10.14
31 22.46
11 7.97
51 36.96
87 63.04%
7  โรงเรียนวัดดีบอน 97
11 11.34
14 14.43
8 8.25
15 15.46
9 9.28
40 41.24
57 58.76%
8  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 354
33 9.32
8 2.26
43 12.15
41 11.58
51 14.41
178 50.28
176 49.72%
9  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 659
31 4.70
20 3.03
115 17.45
51 7.74
88 13.35
354 53.72
305 46.28%
10  โรงเรียนบ้านหนองครึม 102
19 18.63
2 1.96
9 8.82
12 11.76
1 0.98
59 57.84
43 42.16%
11  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 350
57 16.29
38 10.86
21 6.00
30 8.57
1 0.29
203 58.00
147 42.00%
12  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 434
32 7.37
17 3.92
48 11.06
53 12.21
26 5.99
258 59.45
176 40.55%
13  โรงเรียนวัดระฆังทอง 75
0 0.00
21 28.00
6 8.00
3 4.00
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
14  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 158
29 18.35
13 8.23
21 13.29
0 0.00
0 0.00
95 60.13
63 39.87%
15  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 146
19 13.01
13 8.90
16 10.96
6 4.11
4 2.74
88 60.27
58 39.73%
16  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 52
10 19.23
0 0.00
10 19.23
0 0.00
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
17  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 43
4 9.30
4 9.30
4 9.30
4 9.30
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
18  โรงเรียนวัดลำพยอม 26
3 11.54
2 7.69
2 7.69
2 7.69
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
19  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 79
5 6.33
7 8.86
7 8.86
3 3.80
5 6.33
52 65.82
27 34.18%
20  โรงเรียนบ้านกุ่ม 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
21  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 76
10 13.16
7 9.21
8 10.53
0 0.00
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
22  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 40
5 12.50
1 2.50
3 7.50
3 7.50
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
23  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 91
7 7.69
6 6.59
12 13.19
2 2.20
2 2.20
62 68.13
29 31.87%
24  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 138
12 8.70
2 1.45
25 18.12
3 2.17
1 0.72
95 68.84
43 31.16%
25  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 134
13 9.70
0 0.00
28 20.90
0 0.00
0 0.00
93 69.40
41 30.60%
26  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 76
5 6.58
4 5.26
11 14.47
3 3.95
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
27  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 923
23 2.49
29 3.14
78 8.45
52 5.63
94 10.18
647 70.10
276 29.90%
28  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 67
6 8.96
2 2.99
10 14.93
0 0.00
2 2.99
47 70.15
20 29.85%
29  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 209
31 14.83
0 0.00
18 8.61
0 0.00
13 6.22
147 70.33
62 29.67%
30  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 156
12 7.69
13 8.33
21 13.46
0 0.00
0 0.00
110 70.51
46 29.49%
31  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 133
3 2.26
13 9.77
23 17.29
0 0.00
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
32  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 52
2 3.85
1 1.92
12 23.08
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
33  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 122
5 4.10
13 10.66
6 4.92
4 3.28
7 5.74
87 71.31
35 28.69%
34  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 91
3 3.30
5 5.49
18 19.78
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
35  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 75
5 6.67
2 2.67
13 17.33
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 130
3 2.31
7 5.38
19 14.62
3 2.31
3 2.31
95 73.08
35 26.92%
37  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 127
8 6.30
10 7.87
16 12.60
0 0.00
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
38  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 95
8 8.42
0 0.00
3 3.16
14 14.74
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
39  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 229
18 7.86
4 1.75
36 15.72
1 0.44
0 0.00
170 74.24
59 25.76%
40  โรงเรียนวัดโคกทอง 104
8 7.69
8 7.69
10 9.62
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
41  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 102
2 1.96
3 2.94
15 14.71
5 4.90
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
42  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 148
13 8.78
3 2.03
9 6.08
5 3.38
6 4.05
112 75.68
36 24.32%
43  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 107
4 3.74
6 5.61
16 14.95
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
44  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 228
11 4.82
11 4.82
16 7.02
8 3.51
9 3.95
173 75.88
55 24.12%
45  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 94
6 6.38
3 3.19
10 10.64
3 3.19
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
46  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 144
13 9.03
5 3.47
15 10.42
0 0.00
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
47  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 101
1 0.99
2 1.98
19 18.81
1 0.99
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
48  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 36
0 0.00
2 5.56
6 16.67
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
49  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 185
5 2.70
7 3.78
29 15.68
0 0.00
0 0.00
144 77.84
41 22.16%
50  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 74
4 5.41
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
51  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 255
18 7.06
9 3.53
12 4.71
7 2.75
9 3.53
200 78.43
55 21.57%
52  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 51
2 3.92
2 3.92
6 11.76
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
53  โรงเรียนบ้านหนองคา 65
0 0.00
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
54  โรงเรียนวัดม่วง 104
6 5.77
4 3.85
12 11.54
0 0.00
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
55  โรงเรียนวัดหนองประทุน 130
6 4.62
4 3.08
17 13.08
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
56  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 160
3 1.88
5 3.13
25 15.63
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
57  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 63
0 0.00
13 20.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
58  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 173
8 4.62
5 2.89
20 11.56
2 1.16
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
59  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 94
6 6.38
7 7.45
5 5.32
0 0.00
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
60  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 449
19 4.23
12 2.67
56 12.47
2 0.45
1 0.22
359 79.96
90 20.04%
61  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 65
0 0.00
2 3.08
10 15.38
1 1.54
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
62  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
63  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 155
3 1.94
6 3.87
22 14.19
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
64  โรงเรียนวัดสนามชัย 126
3 2.38
3 2.38
0 0.00
2 1.59
17 13.49
101 80.16
25 19.84%
65  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 113
7 6.19
3 2.65
7 6.19
4 3.54
1 0.88
91 80.53
22 19.47%
66  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 298
18 6.04
8 2.68
29 9.73
3 1.01
0 0.00
240 80.54
58 19.46%
67  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 94
4 4.26
2 2.13
12 12.77
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
68  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 69
4 5.80
0 0.00
6 8.70
3 4.35
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
69  โรงเรียนวัดดอนพรม 32
3 9.38
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
70  โรงเรียนวัดหัวโพ 183
11 6.01
2 1.09
21 11.48
0 0.00
0 0.00
149 81.42
34 18.58%
71  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 76
7 9.21
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
72  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 132
3 2.27
0 0.00
12 9.09
3 2.27
6 4.55
108 81.82
24 18.18%
73  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 405
47 11.60
13 3.21
12 2.96
1 0.25
0 0.00
332 81.98
73 18.02%
74  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 52
1 1.92
2 3.85
1 1.92
3 5.77
2 3.85
43 82.69
9 17.31%
75  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 81
2 2.47
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
76  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 65
1 1.54
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
77  โรงเรียนวัดหลวง 90
5 5.56
0 0.00
9 10.00
1 1.11
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
78  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 121
4 3.31
4 3.31
12 9.92
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
79  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 413
14 3.39
19 4.60
31 7.51
4 0.97
0 0.00
345 83.54
68 16.46%
80  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 37
1 2.70
4 10.81
0 0.00
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
81  โรงเรียนวัดเขาขลุง 105
4 3.81
4 3.81
9 8.57
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
82  โรงเรียนวัดตาผา 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
21 84.00
4 16.00%
83  โรงเรียนวัดมาบแค 125
5 4.00
0 0.00
13 10.40
2 1.60
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
84  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
85  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 108
2 1.85
2 1.85
11 10.19
2 1.85
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
86  โรงเรียนวัดนางแก้ว 308
16 5.19
1 0.32
26 8.44
2 0.65
3 0.97
260 84.42
48 15.58%
87  โรงเรียนวัดแหลมทอง 59
2 3.39
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
88  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
89  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 60
4 6.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
90  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 347
7 2.02
11 3.17
32 9.22
2 0.58
0 0.00
295 85.01
52 14.99%
91  โรงเรียนวัดดอนสาลี 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
92  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 130
2 1.54
2 1.54
8 6.15
7 5.38
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
93  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
94  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 35
0 0.00
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
95  โรงเรียนวัดดอนทราย 331
4 1.21
14 4.23
29 8.76
0 0.00
0 0.00
284 85.80
47 14.20%
96  โรงเรียนวัดยางหัก 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
2 3.51
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
97  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 130
0 0.00
2 1.54
13 10.00
3 2.31
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
98  โรงเรียนวัดเขาพระ 139
6 4.32
2 1.44
10 7.19
1 0.72
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
99  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 389
1 0.26
15 3.86
32 8.23
4 1.03
1 0.26
336 86.38
53 13.62%
100  โรงเรียนวัดเหนือ 96
0 0.00
0 0.00
13 13.54
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
101  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 89
4 4.49
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
102  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
103  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 144
7 4.86
3 2.08
4 2.78
3 2.08
2 1.39
125 86.81
19 13.19%
104  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 228
3 1.32
0 0.00
27 11.84
0 0.00
0 0.00
198 86.84
30 13.16%
105  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
106  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
7 11.48
53 86.89
8 13.11%
107  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 107
0 0.00
0 0.00
10 9.35
4 3.74
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
108  โรงเรียนวัดช่องพราน 253
6 2.37
0 0.00
24 9.49
2 0.79
1 0.40
220 86.96
33 13.04%
109  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
110  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 117
1 0.85
0 0.00
5 4.27
8 6.84
1 0.85
102 87.18
15 12.82%
111  โรงเรียนวัดทำนบ 73
5 6.85
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
112  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 204
1 0.49
4 1.96
20 9.80
0 0.00
0 0.00
179 87.75
25 12.25%
113  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 133
2 1.50
2 1.50
11 8.27
1 0.75
0 0.00
117 87.97
16 12.03%
114  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 198
4 2.02
4 2.02
6 3.03
4 2.02
5 2.53
175 88.38
23 11.62%
115  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 189
5 2.65
3 1.59
6 3.17
3 1.59
4 2.12
168 88.89
21 11.11%
116  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 81
1 1.23
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
117  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 126
0 0.00
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
112 88.89
14 11.11%
118  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 155
2 1.29
4 2.58
8 5.16
3 1.94
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
119  โรงเรียนวัดบางลาน 141
0 0.00
0 0.00
13 9.22
0 0.00
2 1.42
126 89.36
15 10.64%
120  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 278
4 1.44
5 1.80
16 5.76
3 1.08
1 0.36
249 89.57
29 10.43%
121  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 98
3 3.06
2 2.04
5 5.10
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
122  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
2 2.17
4 4.35
83 90.22
9 9.78%
123  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 125
1 0.80
0 0.00
11 8.80
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
124  โรงเรียนวัดสัมมาราม 98
0 0.00
0 0.00
5 5.10
4 4.08
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
125  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
2 3.57
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
126  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
127  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 197
5 2.54
1 0.51
9 4.57
1 0.51
0 0.00
181 91.88
16 8.12%
128  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
3 2.65
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
129  โรงเรียนวัดท่าเรือ 127
6 4.72
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
130  โรงเรียนวัดตาล 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
131  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 157
5 3.18
2 1.27
4 2.55
1 0.64
0 0.00
145 92.36
12 7.64%
132  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 145
1 0.69
0 0.00
10 6.90
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
133  โรงเรียนวัดเขาส้ม 129
1 0.78
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
134  โรงเรียนวัดบัวงาม 135
4 2.96
3 2.22
2 1.48
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
135  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
136  โรงเรียนวัดสนามไชย 104
1 0.96
1 0.96
2 1.92
0 0.00
2 1.92
98 94.23
6 5.77%
137  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
138  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 287
4 1.39
2 0.70
4 1.39
1 0.35
1 0.35
275 95.82
12 4.18%
139  โรงเรียนวัดหนองม่วง 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
140  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.16
92 96.84
3 3.16%
141  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
142  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 143
0 0.00
0 0.00
4 2.80
0 0.00
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
143  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 594
0 0.00
0 0.00
9 1.52
6 1.01
1 0.17
578 97.31
16 2.69%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 291
2 0.69
0 0.00
5 1.72
0 0.00
0 0.00
284 97.59
7 2.41%
145  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
146  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,205 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  919 4.55
เตี้ย  604 2.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,824 9.03
ผอมและเตี้ย  519 2.57
อ้วนและเตี้ย  451 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,888 78.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,317 คน


21.37%


Powered By www.thaieducation.net