ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 85
29 34.12
4 4.71
36 42.35
4 4.71
8 9.41
4 4.71
81 95.29%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 247
57 23.08
52 21.05
40 16.19
34 13.77
33 13.36
31 12.55
216 87.45%
3  โรงเรียนบ้าน กม.35 880
96 10.91
57 6.48
189 21.48
153 17.39
246 27.95
139 15.80
741 84.20%
4  โรงเรียนบ้าน กม.30 142
22 15.49
9 6.34
25 17.61
13 9.15
37 26.06
36 25.35
106 74.65%
5  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 183
45 24.59
9 4.92
37 20.22
25 13.66
1 0.55
66 36.07
117 63.93%
6  โรงเรียนบ้านยางสาว 18
6 33.33
5 27.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 38.89
11 61.11%
7  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 97
10 10.31
5 5.15
12 12.37
15 15.46
17 17.53
38 39.18
59 60.82%
8  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 81
12 14.81
12 14.81
12 14.81
8 9.88
4 4.94
33 40.74
48 59.26%
9  โรงเรียนบ้านท่าโรง 51
4 7.84
8 15.69
14 27.45
3 5.88
0 0.00
22 43.14
29 56.86%
10  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 127
18 14.17
15 11.81
21 16.54
13 10.24
0 0.00
60 47.24
67 52.76%
11  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 31
6 19.35
0 0.00
2 6.45
6 19.35
2 6.45
15 48.39
16 51.61%
12  โรงเรียนบ้านกลาง 242
17 7.02
27 11.16
13 5.37
27 11.16
40 16.53
118 48.76
124 51.24%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัว 211
30 14.22
18 8.53
28 13.27
10 4.74
17 8.06
108 51.18
103 48.82%
14  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 69
2 2.90
8 11.59
15 21.74
3 4.35
4 5.80
37 53.62
32 46.38%
15  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 70
6 8.57
18 25.71
2 2.86
6 8.57
0 0.00
38 54.29
32 45.71%
16  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 51
8 15.69
10 19.61
5 9.80
0 0.00
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 582
33 5.67
20 3.44
85 14.60
53 9.11
68 11.68
323 55.50
259 44.50%
18  โรงเรียนบ้านคลองยาง 107
16 14.95
9 8.41
14 13.08
8 7.48
0 0.00
60 56.07
47 43.93%
19  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 135
24 17.78
21 15.56
11 8.15
3 2.22
0 0.00
76 56.30
59 43.70%
20  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 291
54 18.56
37 12.71
30 10.31
3 1.03
3 1.03
164 56.36
127 43.64%
21  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 40
0 0.00
1 2.50
7 17.50
1 2.50
8 20.00
23 57.50
17 42.50%
22  โรงเรียนบ้านท่าแดง 195
39 20.00
9 4.62
29 14.87
5 2.56
0 0.00
113 57.95
82 42.05%
23  โรงเรียนบ้านพญาวัง 176
27 15.34
15 8.52
14 7.95
14 7.95
3 1.70
103 58.52
73 41.48%
24  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 73
21 28.77
1 1.37
2 2.74
1 1.37
5 6.85
43 58.90
30 41.10%
25  โรงเรียนบ้านกันจุ 67
4 5.97
4 5.97
17 25.37
2 2.99
0 0.00
40 59.70
27 40.30%
26  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 166
20 12.05
12 7.23
32 19.28
2 1.20
0 0.00
100 60.24
66 39.76%
27  โรงเรียนบ้านวังขาม 43
16 37.21
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
28  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 62
15 24.19
2 3.23
5 8.06
2 3.23
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
29  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 71
4 5.63
5 7.04
14 19.72
1 1.41
3 4.23
44 61.97
27 38.03%
30  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 203
17 8.37
21 10.34
35 17.24
4 1.97
0 0.00
126 62.07
77 37.93%
31  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 35
1 2.86
0 0.00
6 17.14
6 17.14
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
32  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 46
6 13.04
1 2.17
8 17.39
2 4.35
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
33  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 100
11 11.00
2 2.00
19 19.00
3 3.00
1 1.00
64 64.00
36 36.00%
34  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 181
13 7.18
16 8.84
17 9.39
7 3.87
11 6.08
117 64.64
64 35.36%
35  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 43
4 9.30
4 9.30
5 11.63
1 2.33
1 2.33
28 65.12
15 34.88%
36  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 233
10 4.29
16 6.87
41 17.60
9 3.86
2 0.86
155 66.52
78 33.48%
37  โรงเรียนบ้านซับชมภู 81
4 4.94
2 2.47
17 20.99
4 4.94
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
38  โรงเรียนบ้านสระเกษ 67
11 16.42
2 2.99
6 8.96
2 2.99
1 1.49
45 67.16
22 32.84%
39  โรงเรียนบ้านรังย้อย 81
17 20.99
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
40  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 53
3 5.66
2 3.77
6 11.32
3 5.66
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
41  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 88
10 11.36
5 5.68
10 11.36
2 2.27
1 1.14
60 68.18
28 31.82%
42  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 79
4 5.06
3 3.80
4 5.06
7 8.86
7 8.86
54 68.35
25 31.65%
43  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 105
8 7.62
8 7.62
17 16.19
0 0.00
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
44  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 119
15 12.61
0 0.00
13 10.92
9 7.56
0 0.00
82 68.91
37 31.09%
45  โรงเรียนบ้านลำนารวย 130
12 9.23
4 3.08
24 18.46
0 0.00
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
46  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 238
33 13.87
15 6.30
22 9.24
2 0.84
1 0.42
165 69.33
73 30.67%
47  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 102
9 8.82
10 9.80
7 6.86
2 1.96
3 2.94
71 69.61
31 30.39%
48  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 61
2 3.28
2 3.28
9 14.75
0 0.00
5 8.20
43 70.49
18 29.51%
49  โรงเรียนบ้านคลองบง 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
4 9.76
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
50  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 65
2 3.08
0 0.00
17 26.15
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
51  โรงเรียนบ้านหัวโตก 103
12 11.65
4 3.88
14 13.59
0 0.00
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
52  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 63
12 19.05
0 0.00
5 7.94
0 0.00
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
53  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 46
6 13.04
3 6.52
4 8.70
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 532
40 7.52
30 5.64
77 14.47
3 0.56
0 0.00
382 71.80
150 28.20%
55  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 79
5 6.33
7 8.86
8 10.13
2 2.53
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
56  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 97
7 7.22
8 8.25
7 7.22
4 4.12
1 1.03
70 72.16
27 27.84%
57  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 181
22 12.15
0 0.00
28 15.47
0 0.00
0 0.00
131 72.38
50 27.62%
58  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 203
9 4.43
13 6.40
12 5.91
10 4.93
12 5.91
147 72.41
56 27.59%
59  โรงเรียนบ้านสระกรวด 138
15 10.87
0 0.00
23 16.67
0 0.00
0 0.00
100 72.46
38 27.54%
60  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 40
3 7.50
3 7.50
3 7.50
2 5.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
61  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 44
4 9.09
3 6.82
4 9.09
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
62  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 197
8 4.06
15 7.61
25 12.69
5 2.54
0 0.00
144 73.10
53 26.90%
63  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 41
5 12.20
4 9.76
1 2.44
0 0.00
1 2.44
30 73.17
11 26.83%
64  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 221
38 17.19
0 0.00
21 9.50
0 0.00
0 0.00
162 73.30
59 26.70%
65  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 60
12 20.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 115
11 9.57
7 6.09
12 10.43
0 0.00
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
67  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 73
4 5.48
5 6.85
10 13.70
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 150
9 6.00
9 6.00
18 12.00
3 2.00
0 0.00
111 74.00
39 26.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองหมู 89
4 4.49
4 4.49
10 11.24
5 5.62
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
70  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 43
5 11.63
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
71  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 56
7 12.50
7 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 85
13 15.29
0 0.00
7 8.24
0 0.00
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
73  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 394
15 3.81
15 3.81
64 16.24
2 0.51
1 0.25
297 75.38
97 24.62%
74  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 57
3 5.26
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
75  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 94
2 2.13
2 2.13
19 20.21
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
76  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 111
9 8.11
5 4.50
11 9.91
2 1.80
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
77  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 99
11 11.11
4 4.04
9 9.09
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
78  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 101
7 6.93
7 6.93
6 5.94
4 3.96
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
79  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 64
8 12.50
0 0.00
6 9.38
1 1.56
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 220
8 3.64
7 3.18
26 11.82
3 1.36
7 3.18
169 76.82
51 23.18%
81  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 78
8 10.26
1 1.28
9 11.54
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
82  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 139
14 10.07
2 1.44
13 9.35
3 2.16
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
83  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 144
12 8.33
7 4.86
12 8.33
2 1.39
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
84  โรงเรียนบ้านวังลึก 66
4 6.06
4 6.06
3 4.55
4 6.06
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
85  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
3 5.66
1 1.89
41 77.36
12 22.64%
86  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 115
5 4.35
4 3.48
17 14.78
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
87  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 93
7 7.53
0 0.00
9 9.68
5 5.38
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
88  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 138
14 10.14
8 5.80
7 5.07
2 1.45
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
89  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 67
4 5.97
1 1.49
7 10.45
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
90  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 63
1 1.59
2 3.17
11 17.46
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
91  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 74
5 6.76
1 1.35
8 10.81
2 2.70
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
92  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 65
8 12.31
1 1.54
4 6.15
0 0.00
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
93  โรงเรียนบ้านวังเหว 52
3 5.77
0 0.00
6 11.54
2 3.85
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
94  โรงเรียนบ้านโคกหิน 95
2 2.11
2 2.11
1 1.05
15 15.79
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
95  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 312
16 5.13
21 6.73
17 5.45
7 2.24
3 0.96
248 79.49
64 20.51%
96  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 74
5 6.76
1 1.35
9 12.16
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
97  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 287
20 6.97
6 2.09
30 10.45
2 0.70
0 0.00
229 79.79
58 20.21%
98  โรงเรียนบ้านป่าคาย 65
3 4.62
3 4.62
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
99  โรงเรียนบ้านวังปลา 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
100  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 101
5 4.95
1 0.99
14 13.86
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
101  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 153
8 5.23
3 1.96
18 11.76
1 0.65
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
102  โรงเรียนบ้านหนองแจง 87
11 12.64
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
103  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 67
9 13.43
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
104  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 88
8 9.09
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
105  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 427
26 6.09
10 2.34
44 10.30
1 0.23
1 0.23
345 80.80
82 19.20%
106  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
107  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
2 3.17
2 3.17
51 80.95
12 19.05%
108  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 149
7 4.70
11 7.38
10 6.71
0 0.00
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
109  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 184
7 3.80
3 1.63
15 8.15
9 4.89
0 0.00
150 81.52
34 18.48%
110  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 157
6 3.82
8 5.10
9 5.73
5 3.18
1 0.64
128 81.53
29 18.47%
111  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 147
8 5.44
4 2.72
15 10.20
0 0.00
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
112  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 71
4 5.63
2 2.82
5 7.04
2 2.82
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
113  โรงเรียนบ้านลำพาด 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
114  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 133
10 7.52
8 6.02
0 0.00
6 4.51
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
115  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 117
8 6.84
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
116  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 156
6 3.85
0 0.00
22 14.10
0 0.00
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
117  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 67
5 7.46
3 4.48
3 4.48
0 0.00
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
118  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 248
20 8.06
4 1.61
20 8.06
0 0.00
0 0.00
204 82.26
44 17.74%
119  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 113
9 7.96
2 1.77
5 4.42
3 2.65
1 0.88
93 82.30
20 17.70%
120  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 119
8 6.72
0 0.00
13 10.92
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
121  โรงเรียนบ้านราหุล 211
10 4.74
15 7.11
1 0.47
8 3.79
3 1.42
174 82.46
37 17.54%
122  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
123  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 63
2 3.17
2 3.17
4 6.35
2 3.17
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
124  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 121
6 4.96
6 4.96
9 7.44
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
125  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
126  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
2 4.88
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
127  โรงเรียนบ้านวังน้อย 65
1 1.54
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
128  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 281
7 2.49
4 1.42
36 12.81
0 0.00
0 0.00
234 83.27
47 16.73%
129  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 170
4 2.35
1 0.59
22 12.94
1 0.59
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
130  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 73
4 5.48
3 4.11
3 4.11
1 1.37
1 1.37
61 83.56
12 16.44%
131  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 61
1 1.64
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 136
6 4.41
1 0.74
15 11.03
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
133  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 199
3 1.51
2 1.01
25 12.56
2 1.01
0 0.00
167 83.92
32 16.08%
134  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 213
2 0.94
0 0.00
32 15.02
0 0.00
0 0.00
179 84.04
34 15.96%
135  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 82
6 7.32
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
136  โรงเรียนบ้านจัดสรร 103
1 0.97
8 7.77
7 6.80
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
137  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 175
10 5.71
1 0.57
15 8.57
1 0.57
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
138  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 411
32 7.79
0 0.00
24 5.84
7 1.70
0 0.00
348 84.67
63 15.33%
139  โรงเรียนบ้านคลองทราย 216
11 5.09
2 0.93
19 8.80
1 0.46
0 0.00
183 84.72
33 15.28%
140  โรงเรียนบ้านปางยาง 80
5 6.25
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
141  โรงเรียนบ้านวังขอน 254
24 9.45
4 1.57
10 3.94
0 0.00
0 0.00
216 85.04
38 14.96%
142  โรงเรียนบ้านไทรงาม 82
3 3.66
2 2.44
7 8.54
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
143  โรงเรียนบ้านซับบอน 116
3 2.59
2 1.72
11 9.48
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
144  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 81
4 4.94
2 2.47
5 6.17
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
145  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 74
2 2.70
3 4.05
5 6.76
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
146  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 186
9 4.84
3 1.61
10 5.38
0 0.00
1 0.54
163 87.63
23 12.37%
147  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
148  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 41
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
1 2.44
36 87.80
5 12.20%
149  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 66
2 3.03
3 4.55
3 4.55
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
150  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 117
1 0.85
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
151  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 137
4 2.92
4 2.92
4 2.92
4 2.92
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
152  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 104
5 4.81
0 0.00
5 4.81
2 1.92
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
153  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 124
6 4.84
3 2.42
4 3.23
1 0.81
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
154  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
155  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 27
3 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 167
7 4.19
2 1.20
8 4.79
0 0.00
0 0.00
150 89.82
17 10.18%
157  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 50
1 2.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
158  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 141
3 2.13
1 0.71
10 7.09
0 0.00
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
159  โรงเรียนบ้านพุขาม 222
10 4.50
9 4.05
1 0.45
2 0.90
0 0.00
200 90.09
22 9.91%
160  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 299
10 3.34
4 1.34
15 5.02
0 0.00
0 0.00
270 90.30
29 9.70%
161  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
162  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 110
3 2.73
2 1.82
3 2.73
1 0.91
1 0.91
100 90.91
10 9.09%
163  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 121
5 4.13
6 4.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
164  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
2 2.99
1 1.49
61 91.04
6 8.96%
165  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
166  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 120
1 0.83
8 6.67
1 0.83
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
167  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 120
3 2.50
2 1.67
5 4.17
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
168  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 161
3 1.86
3 1.86
7 4.35
0 0.00
0 0.00
148 91.93
13 8.07%
169  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
170  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
171  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
172  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 31
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
173  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 173
2 1.16
4 2.31
0 0.00
5 2.89
0 0.00
162 93.64
11 6.36%
174  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 95
2 2.11
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
175  โรงเรียนบ้านปากตก 146
0 0.00
0 0.00
3 2.05
4 2.74
2 1.37
137 93.84
9 6.16%
176  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
177  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 140
0 0.00
0 0.00
2 1.43
5 3.57
1 0.71
132 94.29
8 5.71%
178  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
179  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 176
2 1.14
2 1.14
3 1.70
0 0.00
2 1.14
167 94.89
9 5.11%
180  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
181  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
182  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 84
0 0.00
1 1.19
2 2.38
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
183  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
1 1.61
60 96.77
2 3.23%
184  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
185  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 100
1 1.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.00
98 98.00
2 2.00%
186  โรงเรียนบ้านซับน้อย 170
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
168 98.82
2 1.18%
187  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 563
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
563 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,575 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,704 7.23
เตี้ย  925 3.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,305 9.78
ผอมและเตี้ย  669 2.84
อ้วนและเตี้ย  587 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,385 73.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,190 คน


26.26%


Powered By www.thaieducation.net