ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 141 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.04
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนธาราคีรี 92
46 50.00
8 8.70
29 31.52
6 6.52
3 3.26
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลาดแค 11
2 18.18
2 18.18
5 45.45
2 18.18
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 121
56 46.28
23 19.01
9 7.44
18 14.88
15 12.40
0 0.00
121 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองตาด 56
14 25.00
11 19.64
4 7.14
22 39.29
4 7.14
1 1.79
55 98.21%
5  โรงเรียนบ้านท่าพล 200
30 15.00
15 7.50
29 14.50
45 22.50
59 29.50
22 11.00
178 89.00%
6  โรงเรียนบ้านระวิง 232
35 15.09
45 19.40
52 22.41
28 12.07
35 15.09
37 15.95
195 84.05%
7  โรงเรียนบ้านวังซอง 43
11 25.58
3 6.98
9 20.93
11 25.58
0 0.00
9 20.93
34 79.07%
8  โรงเรียนบ้านพี้ 135
19 14.07
11 8.15
35 25.93
8 5.93
12 8.89
50 37.04
85 62.96%
9  โรงเรียนบ้านวังหิน 244
37 15.16
30 12.30
50 20.49
12 4.92
19 7.79
96 39.34
148 60.66%
10  โรงเรียนบ้าน กม.28 137
21 15.33
15 10.95
23 16.79
10 7.30
5 3.65
63 45.99
74 54.01%
11  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 13
5 38.46
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
6 46.15
7 53.85%
12  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 452
49 10.84
19 4.20
61 13.50
68 15.04
39 8.63
216 47.79
236 52.21%
13  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 180
31 17.22
17 9.44
23 12.78
11 6.11
11 6.11
87 48.33
93 51.67%
14  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 194
18 9.28
10 5.15
17 8.76
28 14.43
25 12.89
96 49.48
98 50.52%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 83
8 9.64
9 10.84
21 25.30
3 3.61
0 0.00
42 50.60
41 49.40%
16  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 35
1 2.86
1 2.86
13 37.14
2 5.71
0 0.00
18 51.43
17 48.57%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 77
22 28.57
6 7.79
7 9.09
2 2.60
0 0.00
40 51.95
37 48.05%
18  โรงเรียนบ้านสะเดียง 134
17 12.69
13 9.70
25 18.66
8 5.97
0 0.00
71 52.99
63 47.01%
19  โรงเรียนบ้านขมวด 111
8 7.21
8 7.21
4 3.60
27 24.32
5 4.50
59 53.15
52 46.85%
20  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 191
25 13.09
11 5.76
13 6.81
20 10.47
19 9.95
103 53.93
88 46.07%
21  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 102
11 10.78
2 1.96
18 17.65
3 2.94
11 10.78
57 55.88
45 44.12%
22  โรงเรียนบ้านดงขุย 362
33 9.12
36 9.94
52 14.36
32 8.84
4 1.10
205 56.63
157 43.37%
23  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 36
9 25.00
1 2.78
4 11.11
0 0.00
1 2.78
21 58.33
15 41.67%
24  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 90
10 11.11
10 11.11
11 12.22
6 6.67
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
25  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 183
11 6.01
5 2.73
24 13.11
16 8.74
17 9.29
110 60.11
73 39.89%
26  โรงเรียนบ้านชอนไพร 49
6 12.24
2 4.08
6 12.24
3 6.12
2 4.08
30 61.22
19 38.78%
27  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 52
4 7.69
6 11.54
6 11.54
0 0.00
4 7.69
32 61.54
20 38.46%
28  โรงเรียนบ้านโตก 199
23 11.56
31 15.58
11 5.53
10 5.03
0 0.00
124 62.31
75 37.69%
29  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 68
8 11.76
0 0.00
10 14.71
6 8.82
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
30  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 190
21 11.05
12 6.32
30 15.79
4 2.11
0 0.00
123 64.74
67 35.26%
31  โรงเรียนบ้านคลองสาร 40
4 10.00
2 5.00
4 10.00
4 10.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
32  โรงเรียนบ้านดง 124
12 9.68
5 4.03
19 15.32
3 2.42
3 2.42
82 66.13
42 33.87%
33  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 48
2 4.17
4 8.33
8 16.67
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
34  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 39
2 5.13
0 0.00
11 28.21
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
35  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 58
1 1.72
0 0.00
15 25.86
2 3.45
1 1.72
39 67.24
19 32.76%
36  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 40
4 10.00
3 7.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
37  โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 37
3 8.11
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
38  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 59
9 15.25
1 1.69
8 13.56
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 176
10 5.68
7 3.98
19 10.80
9 5.11
11 6.25
120 68.18
56 31.82%
40  โรงเรียนบ้านวังจาน 58
6 10.34
2 3.45
3 5.17
3 5.17
4 6.90
40 68.97
18 31.03%
41  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 81
4 4.94
4 4.94
16 19.75
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
42  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 119
11 9.24
4 3.36
19 15.97
1 0.84
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
43  โรงเรียนบ้านผาทอง 55
4 7.27
4 7.27
0 0.00
4 7.27
4 7.27
39 70.91
16 29.09%
44  โรงเรียนบ้านบง 129
17 13.18
4 3.10
10 7.75
5 3.88
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
45  โรงเรียนบ้านอมกง 143
1 0.70
9 6.29
17 11.89
10 6.99
2 1.40
104 72.73
39 27.27%
46  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 122
4 3.28
13 10.66
16 13.11
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
47  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 111
11 9.91
4 3.60
14 12.61
1 0.90
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
48  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 291
19 6.53
19 6.53
17 5.84
17 5.84
6 2.06
213 73.20
78 26.80%
49  โรงเรียนบ้านหัวนา 109
12 11.01
2 1.83
15 13.76
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
50  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 470
27 5.74
19 4.04
70 14.89
4 0.85
3 0.64
347 73.83
123 26.17%
51  โรงเรียนบ้านป่าแดง 108
13 12.04
0 0.00
15 13.89
0 0.00
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
52  โรงเรียนบ้านวังขอน 40
6 15.00
0 0.00
0 0.00
2 5.00
2 5.00
30 75.00
10 25.00%
53  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
54  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 41
5 12.20
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
55  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 125
9 7.20
2 1.60
14 11.20
5 4.00
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
56  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 92
5 5.43
1 1.09
9 9.78
5 5.43
2 2.17
70 76.09
22 23.91%
57  โรงเรียนบ้านโคกยาว 141
3 2.13
6 4.26
17 12.06
3 2.13
4 2.84
108 76.60
33 23.40%
58  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 99
10 10.10
5 5.05
6 6.06
2 2.02
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
59  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 454
36 7.93
42 9.25
18 3.96
7 1.54
2 0.44
349 76.87
105 23.13%
60  โรงเรียนบ้านดงหลง 26
4 15.38
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
61  โรงเรียนบ้านดงลึก 48
3 6.25
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
62  โรงเรียนบ้านป่าบง 129
11 8.53
7 5.43
11 8.53
0 0.00
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
63  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 125
10 8.00
8 6.40
10 8.00
0 0.00
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
64  โรงเรียนบ้านโคก 121
3 2.48
3 2.48
21 17.36
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
65  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 45
4 8.89
2 4.44
3 6.67
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
66  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 303
20 6.60
9 2.97
36 11.88
1 0.33
1 0.33
236 77.89
67 22.11%
67  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
1 1.47
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
68  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 289
21 7.27
10 3.46
22 7.61
6 2.08
1 0.35
229 79.24
60 20.76%
69  โรงเรียนบ้านวังรวก 73
6 8.22
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
70  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
71  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 117
5 4.27
3 2.56
15 12.82
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
72  โรงเรียนบ้านนาป่า 62
2 3.23
2 3.23
1 1.61
3 4.84
4 6.45
50 80.65
12 19.35%
73  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 43
2 4.65
3 6.98
1 2.33
2 4.65
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
74  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 49
4 8.16
3 6.12
1 2.04
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
75  โรงเรียนบ้านนายม 82
9 10.98
1 1.22
1 1.22
2 2.44
2 2.44
67 81.71
15 18.29%
76  โรงเรียนบ้าน กม.2 248
16 6.45
2 0.81
25 10.08
2 0.81
0 0.00
203 81.85
45 18.15%
77  โรงเรียนบ้านป่าเลา 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
78  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
3 4.35
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
79  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 111
5 4.50
0 0.00
13 11.71
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
80  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 50
4 8.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
81  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
82  โรงเรียนบ้านวังศาล 95
5 5.26
3 3.16
7 7.37
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
83  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 70
0 0.00
2 2.86
9 12.86
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
84  โรงเรียนบ้านยางลาด 109
5 4.59
0 0.00
10 9.17
2 1.83
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
85  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 45
3 6.67
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
86  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 84
2 2.38
4 4.76
6 7.14
1 1.19
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
87  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 162
7 4.32
3 1.85
15 9.26
0 0.00
0 0.00
137 84.57
25 15.43%
88  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 79
3 3.80
2 2.53
5 6.33
1 1.27
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
89  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 132
9 6.82
4 3.03
7 5.30
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
90  โรงเรียนบ้านซับขลุง 81
4 4.94
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
91  โรงเรียนบ้านกกไทร 168
12 7.14
1 0.60
11 6.55
0 0.00
0 0.00
144 85.71
24 14.29%
92  โรงเรียนบ้านวังทอง 44
5 11.36
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
93  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 66
7 10.61
0 0.00
1 1.52
0 0.00
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
94  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
3 6.52
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
95  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 100
7 7.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
96  โรงเรียนบ้านยางกุด 93
3 3.23
3 3.23
4 4.30
2 2.15
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
97  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
2 3.17
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
98  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 87
3 3.45
0 0.00
7 8.05
0 0.00
1 1.15
76 87.36
11 12.64%
99  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 136
8 5.88
4 2.94
4 2.94
1 0.74
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
100  โรงเรียนบ้านทางข้าม 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
101  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
102  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 64
2 3.13
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
103  โรงเรียนบ้านซับข่อย 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
104  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
3 3.95
68 89.47
8 10.53%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 97
5 5.15
2 2.06
3 3.09
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
106  โรงเรียนบ้านคลองบง 122
5 4.10
2 1.64
2 1.64
3 2.46
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
107  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
108  โรงเรียนบ้านนางั่ว 222
5 2.25
5 2.25
11 4.95
0 0.00
0 0.00
201 90.54
21 9.46%
109  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
110  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 128
1 0.78
0 0.00
8 6.25
2 1.56
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
111  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 105
2 1.90
4 3.81
1 0.95
2 1.90
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
112  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
113  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
114  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 98
2 2.04
0 0.00
0 0.00
3 3.06
3 3.06
90 91.84
8 8.16%
115  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
116  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 87
3 3.45
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
117  โรงเรียนบ้านดงลาน 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
118  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 119
2 1.68
0 0.00
6 5.04
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
119  โรงเรียนสายสมร 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
120  โรงเรียนบ้านเขาขาด 63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
121  โรงเรียนบ้านกกจั่น 101
0 0.00
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
122  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 150
0 0.00
0 0.00
2 1.33
0 0.00
0 0.00
148 98.67
2 1.33%
123  โรงเรียนบ้านกล้วย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านวังพลับ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านเขาสัก 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านโนนตูม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,550 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,105 8.15
เตี้ย  635 4.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,381 10.19
ผอมและเตี้ย  551 4.07
อ้วนและเตี้ย  354 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,524 70.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,026 คน


29.71%


Powered By www.thaieducation.net