ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 101
97 96.04
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 46
17 36.96
10 21.74
12 26.09
7 15.22
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
44 45.36
15 15.46
14 14.43
18 18.56
6 6.19
0 0.00
97 100.00%
4  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 53
9 16.98
10 18.87
8 15.09
13 24.53
8 15.09
5 9.43
48 90.57%
5  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 116
32 27.59
20 17.24
16 13.79
16 13.79
3 2.59
29 25.00
87 75.00%
6  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 145
13 8.97
12 8.28
45 31.03
9 6.21
15 10.34
51 35.17
94 64.83%
7  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 102
17 16.67
4 3.92
4 3.92
36 35.29
3 2.94
38 37.25
64 62.75%
8  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 63
9 14.29
10 15.87
9 14.29
6 9.52
2 3.17
27 42.86
36 57.14%
9  โรงเรียนบ้านกล้วย 139
67 48.20
0 0.00
11 7.91
0 0.00
0 0.00
61 43.88
78 56.12%
10  โรงเรียนบ้านนากาหลง 84
17 20.24
2 2.38
24 28.57
2 2.38
1 1.19
38 45.24
46 54.76%
11  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 180
22 12.22
4 2.22
20 11.11
26 14.44
24 13.33
84 46.67
96 53.33%
12  โรงเรียนบ้านสำนัก 23
4 17.39
1 4.35
7 30.43
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
13  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 891
92 10.33
66 7.41
184 20.65
39 4.38
79 8.87
431 48.37
460 51.63%
14  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 116
10 8.62
8 6.90
13 11.21
7 6.03
21 18.10
57 49.14
59 50.86%
15  โรงเรียนวัดสงฆาราม 57
14 24.56
6 10.53
5 8.77
2 3.51
0 0.00
30 52.63
27 47.37%
16  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 182
7 3.85
7 3.85
14 7.69
18 9.89
39 21.43
97 53.30
85 46.70%
17  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 13
3 23.08
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
18  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 92
6 6.52
7 7.61
17 18.48
4 4.35
8 8.70
50 54.35
42 45.65%
19  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 20
1 5.00
0 0.00
7 35.00
1 5.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
20  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 193
24 12.44
11 5.70
32 16.58
8 4.15
10 5.18
108 55.96
85 44.04%
21  โรงเรียนวัดปรักรัก 105
6 5.71
2 1.90
23 21.90
2 1.90
13 12.38
59 56.19
46 43.81%
22  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 114
13 11.40
16 14.04
18 15.79
2 1.75
0 0.00
65 57.02
49 42.98%
23  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 101
7 6.93
7 6.93
23 22.77
6 5.94
0 0.00
58 57.43
43 42.57%
24  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 389
57 14.65
31 7.97
42 10.80
21 5.40
13 3.34
225 57.84
164 42.16%
25  โรงเรียนบ้านวังวน 96
7 7.29
2 2.08
17 17.71
4 4.17
10 10.42
56 58.33
40 41.67%
26  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 139
18 12.95
11 7.91
27 19.42
0 0.00
0 0.00
83 59.71
56 40.29%
27  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 113
4 3.54
6 5.31
15 13.27
2 1.77
18 15.93
68 60.18
45 39.82%
28  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 247
13 5.26
12 4.86
19 7.69
23 9.31
31 12.55
149 60.32
98 39.68%
29  โรงเรียนบ้านดงเดือย 129
1 0.78
5 3.88
27 20.93
17 13.18
1 0.78
78 60.47
51 39.53%
30  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 113
16 14.16
2 1.77
16 14.16
8 7.08
2 1.77
69 61.06
44 38.94%
31  โรงเรียนวัดศรีเมือง 36
3 8.33
1 2.78
10 27.78
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
32  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 88
13 14.77
4 4.55
17 19.32
0 0.00
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
33  โรงเรียนบ้านยางเมือง 165
24 14.55
9 5.45
26 15.76
2 1.21
0 0.00
104 63.03
61 36.97%
34  โรงเรียนวัดยางเอน 76
8 10.53
6 7.89
9 11.84
3 3.95
2 2.63
48 63.16
28 36.84%
35  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 106
10 9.43
4 3.77
18 16.98
6 5.66
1 0.94
67 63.21
39 36.79%
36  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 89
14 15.73
10 11.24
4 4.49
4 4.49
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
37  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1956
102 5.21
88 4.50
256 13.09
39 1.99
190 9.71
1281 65.49
675 34.51%
38  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 96
15 15.63
3 3.13
13 13.54
1 1.04
1 1.04
63 65.63
33 34.38%
39  โรงเรียนวัดหนองกก 99
10 10.10
0 0.00
24 24.24
0 0.00
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
40  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 193
13 6.74
11 5.70
36 18.65
6 3.11
0 0.00
127 65.80
66 34.20%
41  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 137
13 9.49
8 5.84
12 8.76
6 4.38
6 4.38
92 67.15
45 32.85%
42  โรงเรียนบ้านเนินยาง 64
7 10.94
3 4.69
11 17.19
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
43  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 46
7 15.22
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
44  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 29
2 6.90
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
45  โรงเรียนบ้านหนองจัง 114
9 7.89
6 5.26
15 13.16
4 3.51
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
46  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 264
38 14.39
16 6.06
22 8.33
2 0.76
0 0.00
186 70.45
78 29.55%
47  โรงเรียนบ้านหนองตูม 231
12 5.19
16 6.93
21 9.09
15 6.49
4 1.73
163 70.56
68 29.44%
48  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
3 6.25
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
49  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 29.03
44 70.97
18 29.03%
50  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 340
45 13.24
24 7.06
20 5.88
6 1.76
1 0.29
244 71.76
96 28.24%
51  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
1 3.13
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
52  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 119
8 6.72
8 6.72
4 3.36
8 6.72
5 4.20
86 72.27
33 27.73%
53  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 156
10 6.41
4 2.56
17 10.90
3 1.92
9 5.77
113 72.44
43 27.56%
54  โรงเรียนบ้านวังหาด 108
6 5.56
3 2.78
15 13.89
3 2.78
2 1.85
79 73.15
29 26.85%
55  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 998
36 3.61
21 2.10
198 19.84
6 0.60
6 0.60
731 73.25
267 26.75%
56  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 150
4 2.67
7 4.67
12 8.00
4 2.67
13 8.67
110 73.33
40 26.67%
57  โรงเรียนวัดทุ่ง 69
4 5.80
5 7.25
6 8.70
3 4.35
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
58  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 104
16 15.38
1 0.96
9 8.65
1 0.96
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
59  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 125
8 6.40
1 0.80
22 17.60
1 0.80
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
60  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
8 13.56
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
61  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
62  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 65
3 4.62
2 3.08
10 15.38
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
63  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 90
4 4.44
6 6.67
3 3.33
9 10.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
64  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
3 4.05
2 2.70
10 13.51
3 4.05
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
65  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 137
10 7.30
8 5.84
10 7.30
3 2.19
2 1.46
104 75.91
33 24.09%
66  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 97
3 3.09
3 3.09
12 12.37
3 3.09
2 2.06
74 76.29
23 23.71%
67  โรงเรียนบ้านวังลึก 178
8 4.49
9 5.06
15 8.43
7 3.93
3 1.69
136 76.40
42 23.60%
68  โรงเรียนวัดกกแรต 138
16 11.59
6 4.35
10 7.25
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
69  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 74
0 0.00
2 2.70
11 14.86
4 5.41
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
70  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 61
6 9.84
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
71  โรงเรียนวัดเสาหิน 93
5 5.38
4 4.30
11 11.83
0 0.00
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
72  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 80
4 5.00
1 1.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
73  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 99
11 11.11
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
74  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 136
7 5.15
5 3.68
9 6.62
8 5.88
1 0.74
106 77.94
30 22.06%
75  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 78
3 3.85
5 6.41
9 11.54
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
76  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 483
29 6.00
26 5.38
17 3.52
18 3.73
15 3.11
378 78.26
105 21.74%
77  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 106
2 1.89
15 14.15
2 1.89
4 3.77
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
78  โรงเรียนบ้านวังแดด 93
7 7.53
4 4.30
4 4.30
3 3.23
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
79  โรงเรียนบ้านปากแคว 95
12 12.63
3 3.16
4 4.21
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
80  โรงเรียนวัดดงยาง 86
6 6.98
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
81  โรงเรียนวัดเต่าทอง 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
82  โรงเรียนวัดปากพระ 194
9 4.64
15 7.73
15 7.73
0 0.00
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
83  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 107
1 0.93
0 0.00
20 18.69
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
84  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
85  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
86  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 137
4 2.92
3 2.19
19 13.87
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
87  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 223
19 8.52
7 3.14
16 7.17
0 0.00
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
88  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 197
23 11.68
1 0.51
13 6.60
0 0.00
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
89  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 106
2 1.89
0 0.00
15 14.15
2 1.89
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
90  โรงเรียนบ้านยางแดน 35
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
2 5.71
29 82.86
6 17.14%
91  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 82
5 6.10
2 2.44
6 7.32
0 0.00
1 1.22
68 82.93
14 17.07%
92  โรงเรียนบ้านลานทอง 53
3 5.66
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
93  โรงเรียนวัดหางตลาด 179
1 0.56
6 3.35
21 11.73
1 0.56
0 0.00
150 83.80
29 16.20%
94  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 162
6 3.70
6 3.70
7 4.32
3 1.85
4 2.47
136 83.95
26 16.05%
95  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 128
4 3.13
1 0.78
15 11.72
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
96  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 45
3 6.67
3 6.67
1 2.22
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
97  โรงเรียนบ้านวังหิน 95
5 5.26
4 4.21
2 2.11
1 1.05
2 2.11
81 85.26
14 14.74%
98  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 82
3 3.66
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
99  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 98
4 4.08
4 4.08
4 4.08
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
100  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 66
1 1.52
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
101  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
11 8.80
3 2.40
3 2.40
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
102  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 208
3 1.44
7 3.37
16 7.69
0 0.00
2 0.96
180 86.54
28 13.46%
103  โรงเรียนบ้านด่าน 151
4 2.65
3 1.99
5 3.31
2 1.32
5 3.31
132 87.42
19 12.58%
104  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 139
8 5.76
1 0.72
6 4.32
2 1.44
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
105  โรงเรียนวัดโบสถ์ 131
0 0.00
1 0.76
15 11.45
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
106  โรงเรียนบ้านปากคลอง 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
2 2.99
2 2.99
59 88.06
8 11.94%
107  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 189
3 1.59
5 2.65
14 7.41
0 0.00
0 0.00
167 88.36
22 11.64%
108  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 100
1 1.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองตม 62
0 0.00
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
110  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 123
3 2.44
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
111  โรงเรียนบ้านวังไทร 147
0 0.00
7 4.76
5 3.40
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
112  โรงเรียนบ้านโป่งแค 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
113  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
114  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
1 1.22
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
115  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 306
4 1.31
1 0.33
5 1.63
3 0.98
0 0.00
293 95.75
13 4.25%
116  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 70
1 1.43
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
117  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 129
2 1.55
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
126 97.67
3 2.33%
118  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
119  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 256
0 0.00
0 0.00
3 1.17
0 0.00
0 0.00
253 98.83
3 1.17%
120  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดเชตุพน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,654 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,383 7.83
เตี้ย  742 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,000 11.33
ผอมและเตี้ย  515 2.92
อ้วนและเตี้ย  610 3.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,404 70.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,250 คน


29.74%


Powered By www.thaieducation.net