ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 9.68
28 90.32
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24
4 16.67
4 16.67
8 33.33
4 16.67
4 16.67
0 0.00
24 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 36
24 66.67
3 8.33
3 8.33
5 13.89
0 0.00
1 2.78
35 97.22%
4  โรงเรียนบ้านสันติสุข 44
14 31.82
8 18.18
6 13.64
3 6.82
2 4.55
11 25.00
33 75.00%
5  โรงเรียนบ้านนาดอย 11
4 36.36
2 18.18
1 9.09
1 9.09
0 0.00
3 27.27
8 72.73%
6  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 39
8 20.51
10 25.64
2 5.13
5 12.82
0 0.00
14 35.90
25 64.10%
7  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59
5 8.47
16 27.12
3 5.08
2 3.39
2 3.39
31 52.54
28 47.46%
8  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 58
9 15.52
10 17.24
2 3.45
5 8.62
1 1.72
31 53.45
27 46.55%
9  โรงเรียนบ้านสบหาร 32
3 9.38
6 18.75
3 9.38
2 6.25
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
10  โรงเรียนบ้านผาเยอ 127
18 14.17
12 9.45
9 7.09
13 10.24
3 2.36
72 56.69
55 43.31%
11  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 125
12 9.60
20 16.00
13 10.40
4 3.20
5 4.00
71 56.80
54 43.20%
12  โรงเรียนบ้านแม่หาร 51
6 11.76
9 17.65
4 7.84
3 5.88
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
13  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 99
12 12.12
0 0.00
26 26.26
1 1.01
2 2.02
58 58.59
41 41.41%
14  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81
8 9.88
17 20.99
0 0.00
5 6.17
3 3.70
48 59.26
33 40.74%
15  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 68
4 5.88
14 20.59
7 10.29
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
16  โรงเรียนบ้านแม่จอ 22
4 18.18
2 9.09
2 9.09
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
17  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 82
12 14.63
16 19.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
18  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 27
2 7.41
2 7.41
4 14.81
1 3.70
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
19  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 36
5 13.89
5 13.89
2 5.56
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
20  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 34
3 8.82
3 8.82
1 2.94
3 8.82
1 2.94
23 67.65
11 32.35%
21  โรงเรียนบ้านป่าโปง 45
9 20.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
22  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 98
10 10.20
7 7.14
2 2.04
10 10.20
1 1.02
68 69.39
30 30.61%
23  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 53
4 7.55
4 7.55
7 13.21
0 0.00
1 1.89
37 69.81
16 30.19%
24  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 47
6 12.77
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
25  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 84
7 8.33
4 4.76
7 8.33
5 5.95
2 2.38
59 70.24
25 29.76%
26  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 44
1 2.27
10 22.73
1 2.27
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
27  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 11
3 27.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
28  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 313
22 7.03
13 4.15
26 8.31
18 5.75
4 1.28
230 73.48
83 26.52%
29  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 53
5 9.43
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
30  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 111
10 9.01
16 14.41
3 2.70
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
31  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 200
8 4.00
10 5.00
22 11.00
7 3.50
5 2.50
148 74.00
52 26.00%
32  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 66
8 12.12
4 6.06
1 1.52
4 6.06
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
33  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 39
3 7.69
0 0.00
2 5.13
5 12.82
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 103
10 9.71
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
35  โรงเรียนบ้านหัวลา 52
4 7.69
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
36  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
37  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
0 0.00
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
38  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 78
5 6.41
6 7.69
0 0.00
7 8.97
1 1.28
59 75.64
19 24.36%
39  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 66
0 0.00
5 7.58
6 9.09
5 7.58
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
40  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 33
4 12.12
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
41  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 89
11 12.36
0 0.00
10 11.24
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
42  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 68
0 0.00
13 19.12
3 4.41
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
43  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 60
0 0.00
7 11.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
44  โรงเรียนบ้านแม่สวด 83
6 7.23
5 6.02
2 2.41
4 4.82
2 2.41
64 77.11
19 22.89%
45  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 70
1 1.43
8 11.43
2 2.86
5 7.14
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
46  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 66
6 9.09
3 4.55
0 0.00
6 9.09
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
47  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 151
14 9.27
11 7.28
2 1.32
5 3.31
2 1.32
117 77.48
34 22.52%
48  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 55
7 12.73
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
49  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 55
4 7.27
3 5.45
0 0.00
5 9.09
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
50  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 46
4 8.70
0 0.00
1 2.17
4 8.70
1 2.17
36 78.26
10 21.74%
51  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 253
15 5.93
40 15.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
198 78.26
55 21.74%
52  โรงเรียนบ้านแม่โถ 69
3 4.35
5 7.25
7 10.14
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
53  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71
4 5.63
4 5.63
2 2.82
3 4.23
2 2.82
56 78.87
15 21.13%
54  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43
1 2.33
5 11.63
1 2.33
2 4.65
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
55  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 48
4 8.33
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
56  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 819
38 4.64
18 2.20
105 12.82
5 0.61
0 0.00
653 79.73
166 20.27%
57  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 114
7 6.14
8 7.02
0 0.00
8 7.02
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
58  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 139
12 8.63
7 5.04
0 0.00
9 6.47
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
59  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 35
2 5.71
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
60  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 35
4 11.43
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
61  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 71
5 7.04
7 9.86
0 0.00
2 2.82
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
62  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 71
14 19.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
63  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 56
0 0.00
9 16.07
2 3.57
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
64  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 93
7 7.53
5 5.38
5 5.38
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
65  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 47
1 2.13
3 6.38
4 8.51
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
66  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 63
5 7.94
5 7.94
2 3.17
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
67  โรงเรียนบ้านอมพาย 79
7 8.86
6 7.59
2 2.53
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
68  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 128
3 2.34
13 10.16
7 5.47
1 0.78
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
69  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48
4 8.33
4 8.33
1 2.08
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
70  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 72
5 6.94
3 4.17
5 6.94
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
71  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111
5 4.50
4 3.60
5 4.50
4 3.60
2 1.80
91 81.98
20 18.02%
72  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
6 8.22
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
73  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 80
8 10.00
5 6.25
1 1.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
74  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 133
21 15.79
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
75  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 64
2 3.13
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
76  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
77  โรงเรียนล่องแพวิทยา 313
16 5.11
13 4.15
3 0.96
17 5.43
2 0.64
262 83.71
51 16.29%
78  โรงเรียนบ้านสบเมย 205
13 6.34
8 3.90
2 0.98
8 3.90
2 0.98
172 83.90
33 16.10%
79  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 25
2 8.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
80  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
81  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 95
4 4.21
2 2.11
3 3.16
4 4.21
2 2.11
80 84.21
15 15.79%
82  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
83  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 181
3 1.66
4 2.21
6 3.31
8 4.42
7 3.87
153 84.53
28 15.47%
84  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 60
4 6.67
2 3.33
1 1.67
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
85  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 75
5 6.67
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
86  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 104
14 13.46
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
87  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
88  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43
2 4.65
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
89  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 79
2 2.53
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
90  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
91  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 13.41
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
92  โรงเรียนบ้านละอูบ 97
4 4.12
4 4.12
2 2.06
3 3.09
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
93  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 68
0 0.00
2 2.94
6 8.82
1 1.47
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
94  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
95  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 92
1 1.09
0 0.00
11 11.96
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
96  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 123
3 2.44
4 3.25
6 4.88
3 2.44
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
97  โรงเรียนบ้านเลโคะ 54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
98  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 39
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
99  โรงเรียนบ้านขุนวง 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
100  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
101  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 56
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
102  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 73
3 4.11
2 2.74
4 5.48
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
103  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41
5 12.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
104  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 34
0 0.00
2 5.88
1 2.94
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
105  โรงเรียนบ้านโพซอ 273
7 2.56
22 8.06
2 0.73
1 0.37
0 0.00
241 88.28
32 11.72%
106  โรงเรียนบ้านคะปวง 113
2 1.77
3 2.65
1 0.88
3 2.65
4 3.54
100 88.50
13 11.50%
107  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 114
8 7.02
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
108  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
2 2.82
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
109  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 89
1 1.12
5 5.62
0 0.00
4 4.49
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
110  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 27
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
111  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
112  โรงเรียนบ้านเสาหิน 83
3 3.61
2 2.41
2 2.41
2 2.41
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
113  โรงเรียนบ้านแม่แพ 132
2 1.52
9 6.82
3 2.27
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
114  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 71
3 4.23
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
115  โรงเรียนบ้านแม่ละ 41
0 0.00
3 7.32
0 0.00
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
116  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
117  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 115
6 5.22
5 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
118  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
119  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 46
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
120  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
121  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
122  โรงเรียนบ้านแม่หาด 118
3 2.54
2 1.69
5 4.24
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
123  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
124  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
125  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 91
4 4.40
1 1.10
2 2.20
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
126  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 118
5 4.24
0 0.00
4 3.39
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
127  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 80
2 2.50
2 2.50
1 1.25
0 0.00
1 1.25
74 92.50
6 7.50%
128  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 54
0 0.00
2 3.70
0 0.00
2 3.70
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
129  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 41
1 2.44
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
130  โรงเรียนบ้านแม่สุ 82
0 0.00
2 2.44
2 2.44
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
131  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
132  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 46
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
133  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
134  โรงเรียนบ้านแม่เงา 113
3 2.65
0 0.00
2 1.77
1 0.88
1 0.88
106 93.81
7 6.19%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 133
2 1.50
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
136  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 68
2 2.94
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
138  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
3 4.23
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
139  โรงเรียนบ้านดงกู่ 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
140  โรงเรียนบ้านดอยงาม 77
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
141  โรงเรียนบ้านแม่และ 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
142  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
143  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 60
3 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
144  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
145  โรงเรียนบ้านกะริคี 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
146  โรงเรียนบ้านแม่งะ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
147  โรงเรียนบ้านสาม 22
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
148  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23
2 3.77%
149  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
150  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 141
0 0.00
1 0.71
2 1.42
2 1.42
0 0.00
136 96.45
5 3.55%
151  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
152  โรงเรียนบ้านแม่ออก 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
153  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
154  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 64
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
155  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
156  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
35 97.22
1 2.78%
157  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 74
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
72 97.30
2 2.70%
158  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 176
1 0.57
0 0.00
3 1.70
0 0.00
0 0.00
172 97.73
4 2.27%
159  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
160  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 222
0 0.00
1 0.45
4 1.80
0 0.00
0 0.00
217 97.75
5 2.25%
161  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
162  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 149
0 0.00
1 0.67
2 1.34
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
163  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 85
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
164  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 146
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 99.32
1 0.68%
165  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,494 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  699 5.18
เตี้ย  604 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  567 4.20
ผอมและเตี้ย  297 2.20
อ้วนและเตี้ย  99 0.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,228 83.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,266 คน


16.79%


Powered By www.thaieducation.net