ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 113
29 25.66
33 29.20
23 20.35
18 15.93
10 8.85
0 0.00
113 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 74
10 13.51
15 20.27
13 17.57
18 24.32
18 24.32
0 0.00
74 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 46
8 17.39
8 17.39
3 6.52
8 17.39
8 17.39
11 23.91
35 76.09%
4  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 189
48 25.40
35 18.52
18 9.52
25 13.23
12 6.35
51 26.98
138 73.02%
5  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 213
14 6.57
28 13.15
47 22.07
28 13.15
18 8.45
78 36.62
135 63.38%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 139
26 18.71
23 16.55
21 15.11
17 12.23
0 0.00
52 37.41
87 62.59%
7  โรงเรียนเสรีวิทยา 100
8 8.00
9 9.00
5 5.00
17 17.00
16 16.00
45 45.00
55 55.00%
8  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 72
9 12.50
16 22.22
8 11.11
6 8.33
0 0.00
33 45.83
39 54.17%
9  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 46
7 15.22
0 0.00
16 34.78
0 0.00
0 0.00
23 50.00
23 50.00%
10  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 44
7 15.91
5 11.36
3 6.82
5 11.36
1 2.27
23 52.27
21 47.73%
11  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 102
25 24.51
17 16.67
4 3.92
1 0.98
0 0.00
55 53.92
47 46.08%
12  โรงเรียนขุนยวม 381
5 1.31
27 7.09
43 11.29
37 9.71
47 12.34
222 58.27
159 41.73%
13  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 112
10 8.93
22 19.64
2 1.79
11 9.82
1 0.89
66 58.93
46 41.07%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 97
8 8.25
6 6.19
5 5.15
14 14.43
6 6.19
58 59.79
39 40.21%
15  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 82
5 6.10
1 1.22
13 15.85
6 7.32
7 8.54
50 60.98
32 39.02%
16  โรงเรียนบ้านหัวปอน 13
4 30.77
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
17  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 685
43 6.28
20 2.92
111 16.20
47 6.86
37 5.40
427 62.34
258 37.66%
18  โรงเรียนบ้านห้วยผา 87
7 8.05
7 8.05
5 5.75
12 13.79
1 1.15
55 63.22
32 36.78%
19  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 39
2 5.13
1 2.56
8 20.51
3 7.69
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
20  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 51
4 7.84
2 3.92
8 15.69
4 7.84
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
21  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 34
5 14.71
6 17.65
1 2.94
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
22  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 232
4 1.72
6 2.59
35 15.09
13 5.60
22 9.48
152 65.52
80 34.48%
23  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 180
9 5.00
29 16.11
23 12.78
0 0.00
0 0.00
119 66.11
61 33.89%
24  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 49
9 18.37
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
25  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 85
4 4.71
8 9.41
14 16.47
1 1.18
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
26  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 155
0 0.00
46 29.68
3 1.94
0 0.00
0 0.00
106 68.39
49 31.61%
27  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 121
0 0.00
8 6.61
11 9.09
8 6.61
11 9.09
83 68.60
38 31.40%
28  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 201
21 10.45
12 5.97
18 8.96
12 5.97
0 0.00
138 68.66
63 31.34%
29  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 87
12 13.79
9 10.34
5 5.75
1 1.15
0 0.00
60 68.97
27 31.03%
30  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 148
2 1.35
9 6.08
31 20.95
3 2.03
0 0.00
103 69.59
45 30.41%
31  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 113
8 7.08
20 17.70
6 5.31
0 0.00
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
32  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
14 70.00
6 30.00%
33  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
1 3.70
3 11.11
19 70.37
8 29.63%
34  โรงเรียนบ้านซอแบะ 83
11 13.25
2 2.41
5 6.02
3 3.61
3 3.61
59 71.08
24 28.92%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 129
8 6.20
3 2.33
16 12.40
4 3.10
6 4.65
92 71.32
37 28.68%
36  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
1 3.57
3 10.71
20 71.43
8 28.57%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 109
2 1.83
10 9.17
5 4.59
5 4.59
9 8.26
78 71.56
31 28.44%
38  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 44
5 11.36
3 6.82
2 4.55
2 4.55
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
39  โรงเรียนบ้านคาหาน 101
6 5.94
4 3.96
8 7.92
3 2.97
5 4.95
75 74.26
26 25.74%
40  โรงเรียนบ้านไทรงาม 55
3 5.45
6 10.91
5 9.09
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
41  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
42  โรงเรียนบ้านแม่ออ 12
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
43  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 430
17 3.95
4 0.93
71 16.51
13 3.02
0 0.00
325 75.58
105 24.42%
44  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
45  โรงเรียนบ้านกลาง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
46  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 97
9 9.28
1 1.03
8 8.25
5 5.15
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
47  โรงเรียนบ้านสบสา 30
0 0.00
3 10.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
48  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 30
3 10.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
49  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 73
6 8.22
4 5.48
3 4.11
4 5.48
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
50  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 96
3 3.13
14 14.58
4 4.17
1 1.04
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
51  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 75
4 5.33
5 6.67
3 4.00
5 6.67
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
52  โรงเรียนบ้านสบสอย 31
0 0.00
4 12.90
2 6.45
0 0.00
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
53  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
54  โรงเรียนบ้านน้ำริน 73
2 2.74
1 1.37
13 17.81
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
55  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 96
8 8.33
1 1.04
7 7.29
2 2.08
3 3.13
75 78.13
21 21.88%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 93
12 12.90
2 2.15
5 5.38
1 1.08
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
57  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 84
5 5.95
7 8.33
5 5.95
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
58  โรงเรียนบ้านป่ายาง 70
2 2.86
4 5.71
6 8.57
3 4.29
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
59  โรงเรียนบ้านโป่งสา 71
2 2.82
3 4.23
10 14.08
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
60  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 43
4 9.30
2 4.65
2 4.65
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 91
1 1.10
1 1.10
6 6.59
2 2.20
9 9.89
72 79.12
19 20.88%
62  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 113
1 0.88
5 4.42
6 5.31
4 3.54
7 6.19
90 79.65
23 20.35%
63  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 79
4 5.06
4 5.06
8 10.13
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
64  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 155
13 8.39
11 7.10
3 1.94
4 2.58
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
65  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 30
2 6.67
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
66  โรงเรียนบ้านหมอแปง 141
7 4.96
6 4.26
12 8.51
2 1.42
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
67  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 173
7 4.05
16 9.25
8 4.62
1 0.58
1 0.58
140 80.92
33 19.08%
68  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 65
11 16.92
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 163
10 6.13
6 3.68
12 7.36
2 1.23
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
70  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 163
9 5.52
13 7.98
2 1.23
3 1.84
3 1.84
133 81.60
30 18.40%
71  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 49
1 2.04
7 14.29
1 2.04
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
72  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 126
1 0.79
4 3.17
15 11.90
1 0.79
2 1.59
103 81.75
23 18.25%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 88
3 3.41
7 7.95
6 6.82
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
74  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 56
5 8.93
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
75  โรงเรียนบ้านปางแปก 112
5 4.46
5 4.46
10 8.93
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
76  โรงเรียนบ้านคำสุข 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
77  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 65
1 1.54
5 7.69
4 6.15
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
78  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 77
3 3.90
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
79  โรงเรียนบ้านในสอย 216
5 2.31
7 3.24
24 11.11
0 0.00
0 0.00
180 83.33
36 16.67%
80  โรงเรียนบ้านสบป่อง 98
5 5.10
3 3.06
6 6.12
1 1.02
1 1.02
82 83.67
16 16.33%
81  โรงเรียนบ้านแกงหอม 37
0 0.00
4 10.81
1 2.70
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
82  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 77
0 0.00
5 6.49
7 9.09
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
83  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 200
3 1.50
4 2.00
16 8.00
3 1.50
5 2.50
169 84.50
31 15.50%
84  โรงเรียนบ้านหว่าโน 52
1 1.92
1 1.92
4 7.69
0 0.00
2 3.85
44 84.62
8 15.38%
85  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 59
6 10.17
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
86  โรงเรียนบ้านห้วยนา 61
4 6.56
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
87  โรงเรียนบ้านรักไทย 232
8 3.45
11 4.74
4 1.72
8 3.45
3 1.29
198 85.34
34 14.66%
88  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
1 2.44
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
89  โรงเรียนบ้านปางคาม 206
11 5.34
9 4.37
2 0.97
8 3.88
0 0.00
176 85.44
30 14.56%
90  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 83
6 7.23
3 3.61
3 3.61
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
91  โรงเรียนบ้านผามอน 60
1 1.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
92  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 657
24 3.65
43 6.54
20 3.04
0 0.00
0 0.00
570 86.76
87 13.24%
93  โรงเรียนบ้านใหม่ 107
3 2.80
1 0.93
10 9.35
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
94  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
95  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33
4 12.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
96  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 85
1 1.18
3 3.53
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
97  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 95
4 4.21
3 3.16
4 4.21
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
98  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 61
1 1.64
3 4.92
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
99  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 169
2 1.18
3 1.78
14 8.28
0 0.00
0 0.00
150 88.76
19 11.24%
100  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
101  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 55
3 5.45
0 0.00
1 1.82
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
102  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 65
1 1.54
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
103  โรงเรียนบ้านแพมบก 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
104  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 238
0 0.00
1 0.42
22 9.24
0 0.00
0 0.00
215 90.34
23 9.66%
106  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
107  โรงเรียนบ้านป่าลาน 130
0 0.00
3 2.31
7 5.38
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
108  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
109  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 55
1 1.82
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
110  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
3 3.33
84 93.33
6 6.67%
111  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 48
1 2.08
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
112  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 84
0 0.00
2 2.38
1 1.19
1 1.19
1 1.19
79 94.05
5 5.95%
113  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 75
2 2.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
114  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 59
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
115  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 243
2 0.82
0 0.00
8 3.29
0 0.00
0 0.00
233 95.88
10 4.12%
116  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
117  โรงเรียนบ้านปางตอง 130
0 0.00
3 2.31
2 1.54
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
118  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
119  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 59
1 1.69
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
120  โรงเรียนบ้านสบแพม 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
121  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 40
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
122  โรงเรียนบ้านพัฒนา 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
123  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 59
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
124  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านแม่หาด 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 191
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
191 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,924 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  673 5.21
เตี้ย  742 5.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,025 7.93
ผอมและเตี้ย  426 3.30
อ้วนและเตี้ย  289 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,769 75.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,155 คน


24.41%


Powered By www.thaieducation.net