ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านไร่ 24
6 25.00
1 4.17
1 4.17
3 12.50
3 12.50
10 41.67
14 58.33%
2  โรงเรียนบ้านหนองลาว 8
1 12.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 12
2 16.67
0 0.00
4 33.33
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
4  โรงเรียนบ้านจำไก่ 194
42 21.65
33 17.01
21 10.82
0 0.00
0 0.00
98 50.52
96 49.48%
5  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 73
4 5.48
10 13.70
11 15.07
6 8.22
4 5.48
38 52.05
35 47.95%
6  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 23
2 8.70
1 4.35
7 30.43
1 4.35
0 0.00
12 52.17
11 47.83%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 93
5 5.38
3 3.23
12 12.90
8 8.60
15 16.13
50 53.76
43 46.24%
8  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 22
3 13.64
4 18.18
3 13.64
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
9  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 37
3 8.11
2 5.41
7 18.92
4 10.81
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
10  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 128
14 10.94
16 12.50
25 19.53
0 0.00
0 0.00
73 57.03
55 42.97%
11  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 21
1 4.76
2 9.52
5 23.81
0 0.00
1 4.76
12 57.14
9 42.86%
12  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
4 33.33
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 95
20 21.05
5 5.26
11 11.58
1 1.05
2 2.11
56 58.95
39 41.05%
14  โรงเรียนบ้านปิน 138
12 8.70
19 13.77
24 17.39
0 0.00
1 0.72
82 59.42
56 40.58%
15  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 37
4 10.81
3 8.11
4 10.81
3 8.11
1 2.70
22 59.46
15 40.54%
16  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 50
4 8.00
5 10.00
8 16.00
2 4.00
1 2.00
30 60.00
20 40.00%
17  โรงเรียนบ้านโป่ง 34
8 23.53
0 0.00
4 11.76
1 2.94
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
18  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 101
4 3.96
15 14.85
15 14.85
4 3.96
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
19  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 27
2 7.41
1 3.70
6 22.22
0 0.00
1 3.70
17 62.96
10 37.04%
20  โรงเรียนบ้านสันจกปก 38
4 10.53
2 5.26
7 18.42
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
21  โรงเรียนบ้านหนองสระ 47
4 8.51
3 6.38
6 12.77
2 4.26
1 2.13
31 65.96
16 34.04%
22  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 236
10 4.24
15 6.36
39 16.53
5 2.12
5 2.12
162 68.64
74 31.36%
23  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 64
0 0.00
0 0.00
14 21.88
6 9.38
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
24  โรงเรียนบ้านร่องห้า 134
2 1.49
2 1.49
21 15.67
4 2.99
12 8.96
93 69.40
41 30.60%
25  โรงเรียนบ้านปาง 47
2 4.26
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
26  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 84
7 8.33
5 5.95
13 15.48
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
27  โรงเรียนบ้านศาลา 55
2 3.64
0 0.00
14 25.45
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
28  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 42
8 19.05
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
29  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 64
8 12.50
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
30  โรงเรียนบ้านค่า 126
7 5.56
6 4.76
13 10.32
6 4.76
3 2.38
91 72.22
35 27.78%
31  โรงเรียนบ้านร่องคำ 65
5 7.69
1 1.54
11 16.92
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
32  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 97
9 9.28
5 5.15
5 5.15
5 5.15
2 2.06
71 73.20
26 26.80%
33  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 79
2 2.53
3 3.80
3 3.80
4 5.06
9 11.39
58 73.42
21 26.58%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 76
1 1.32
2 2.63
11 14.47
5 6.58
1 1.32
56 73.68
20 26.32%
35  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 38
3 7.89
2 5.26
4 10.53
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
36  โรงเรียนบ้านป่าคา 61
4 6.56
0 0.00
10 16.39
2 3.28
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
37  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1900
97 5.11
38 2.00
117 6.16
136 7.16
103 5.42
1409 74.16
491 25.84%
38  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 62
4 6.45
0 0.00
6 9.68
0 0.00
6 9.68
46 74.19
16 25.81%
39  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 43
3 6.98
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
40  โรงเรียนบ้านร่องปอ 47
6 12.77
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
41  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 63
1 1.59
4 6.35
11 17.46
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
42  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 64
4 6.25
1 1.56
11 17.19
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
43  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 57
1 1.75
2 3.51
10 17.54
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
44  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 111
6 5.41
0 0.00
16 14.41
3 2.70
1 0.90
85 76.58
26 23.42%
45  โรงเรียนบ้านภูเงิน 137
11 8.03
11 8.03
7 5.11
3 2.19
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
46  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 63
9 14.29
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
47  โรงเรียนบ้านค่าบน 95
12 12.63
2 2.11
5 5.26
2 2.11
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
48  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 64
3 4.69
1 1.56
8 12.50
1 1.56
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
49  โรงเรียนบ้านดงอินตา 116
4 3.45
5 4.31
16 13.79
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 76
12 15.79
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
51  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 86
2 2.33
2 2.33
10 11.63
3 3.49
1 1.16
68 79.07
18 20.93%
52  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 53
1 1.89
3 5.66
4 7.55
1 1.89
2 3.77
42 79.25
11 20.75%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 49
2 4.08
2 4.08
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
54  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 301
22 7.31
13 4.32
26 8.64
0 0.00
0 0.00
240 79.73
61 20.27%
55  โรงเรียนบ้านป่าตึง 81
6 7.41
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
56  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 56
5 8.93
0 0.00
4 7.14
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
57  โรงเรียนบ้านแม่กา 119
12 10.08
3 2.52
7 5.88
1 0.84
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
58  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 80
6 7.50
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
59  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 54
6 11.11
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
60  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 62
4 6.45
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
61  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 140
6 4.29
1 0.71
17 12.14
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
62  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 71
5 7.04
0 0.00
4 5.63
2 2.82
1 1.41
59 83.10
12 16.90%
63  โรงเรียนเจริญใจ 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
64  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 133
5 3.76
2 1.50
14 10.53
1 0.75
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
65  โรงเรียนบ้านต๋อม 170
5 2.94
2 1.18
21 12.35
0 0.00
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 61
2 3.28
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
67  โรงเรียนบ้านกาดถี 59
1 1.69
2 3.39
3 5.08
2 3.39
1 1.69
50 84.75
9 15.25%
68  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
69  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 83
0 0.00
7 8.43
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
4 8.70
40 86.96
6 13.04%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 120
3 2.50
2 1.67
7 5.83
2 1.67
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
72  โรงเรียนบ้านแม่พริก 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
73  โรงเรียนบ้านแม่อิง 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
74  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 117
2 1.71
1 0.85
9 7.69
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
75  โรงเรียนบ้านดง 90
3 3.33
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
76  โรงเรียนบ้านห้วยบง 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
77  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
78  โรงเรียนบ้านเหล่า 125
0 0.00
0 0.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
79  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
80  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
81  โรงเรียนบ้านสาง 118
6 5.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 94.92
6 5.08%
82  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 160
0 0.00
0 0.00
3 1.88
0 0.00
0 0.00
157 98.13
3 1.88%
83  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,165 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  497 6.09
เตี้ย  276 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  814 9.97
ผอมและเตี้ย  240 2.94
อ้วนและเตี้ย  183 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,155 75.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,010 คน


24.62%


Powered By www.thaieducation.net