ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 38
26 68.42
3 7.89
4 10.53
2 5.26
3 7.89
0 0.00
38 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 22
7 31.82
4 18.18
3 13.64
5 22.73
3 13.64
0 0.00
22 100.00%
3  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 21
11 52.38
6 28.57
4 19.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
4  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 70
18 25.71
3 4.29
6 8.57
21 30.00
6 8.57
16 22.86
54 77.14%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 129
21 16.28
17 13.18
26 20.16
9 6.98
24 18.60
32 24.81
97 75.19%
6  โรงเรียนบ้านธงหลวง 25
5 20.00
2 8.00
8 32.00
1 4.00
1 4.00
8 32.00
17 68.00%
7  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 196
38 19.39
27 13.78
26 13.27
21 10.71
21 10.71
63 32.14
133 67.86%
8  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 292
28 9.59
93 31.85
46 15.75
12 4.11
15 5.14
98 33.56
194 66.44%
9  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 77
12 15.58
11 14.29
8 10.39
11 14.29
8 10.39
27 35.06
50 64.94%
10  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 24
5 20.83
3 12.50
6 25.00
1 4.17
0 0.00
9 37.50
15 62.50%
11  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 40
18 45.00
1 2.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
15 37.50
25 62.50%
12  โรงเรียนบ้านปางช้าง 55
8 14.55
17 30.91
0 0.00
8 14.55
0 0.00
22 40.00
33 60.00%
13  โรงเรียนบ้านสะเลียม 40
0 0.00
8 20.00
4 10.00
10 25.00
2 5.00
16 40.00
24 60.00%
14  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
15  โรงเรียนไตรธารวิทยา 45
1 2.22
1 2.22
18 40.00
2 4.44
5 11.11
18 40.00
27 60.00%
16  โรงเรียนบ้านสถาน 55
12 21.82
12 21.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
23 41.82
32 58.18%
17  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 88
21 23.86
7 7.95
17 19.32
4 4.55
0 0.00
39 44.32
49 55.68%
18  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 27
5 18.52
5 18.52
5 18.52
0 0.00
0 0.00
12 44.44
15 55.56%
19  โรงเรียนบ้านผาตูบ 29
1 3.45
2 6.90
5 17.24
7 24.14
1 3.45
13 44.83
16 55.17%
20  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 41
11 26.83
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
21  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 223
8 3.59
17 7.62
24 10.76
23 10.31
42 18.83
109 48.88
114 51.12%
22  โรงเรียนบ้านนาบอน 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
23  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
24  โรงเรียนบ้านนา 169
19 11.24
14 8.28
22 13.02
9 5.33
15 8.88
90 53.25
79 46.75%
25  โรงเรียนบ้านนาคา 55
5 9.09
1 1.82
6 10.91
6 10.91
7 12.73
30 54.55
25 45.45%
26  โรงเรียนบ้านนาไค้ 89
15 16.85
9 10.11
13 14.61
2 2.25
1 1.12
49 55.06
40 44.94%
27  โรงเรียนบ้านสองแคว 314
22 7.01
70 22.29
32 10.19
11 3.50
5 1.59
174 55.41
140 44.59%
28  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
12 16.22
10 13.51
11 14.86
0 0.00
0 0.00
41 55.41
33 44.59%
29  โรงเรียนบ้านวังหมอ 31
3 9.68
0 0.00
5 16.13
4 12.90
1 3.23
18 58.06
13 41.94%
30  โรงเรียนบ้านนาเคียน 24
4 16.67
0 0.00
5 20.83
0 0.00
1 4.17
14 58.33
10 41.67%
31  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 156
1 0.64
56 35.90
7 4.49
0 0.00
1 0.64
91 58.33
65 41.67%
32  โรงเรียนศรีนาชื่น 22
3 13.64
2 9.09
0 0.00
2 9.09
2 9.09
13 59.09
9 40.91%
33  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 27
10 37.04
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
34  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 43
1 2.33
2 4.65
9 20.93
2 4.65
3 6.98
26 60.47
17 39.53%
35  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 98
10 10.20
8 8.16
12 12.24
5 5.10
2 2.04
61 62.24
37 37.76%
36  โรงเรียนบ้านน้ำลี 16
1 6.25
1 6.25
4 25.00
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
37  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 109
12 11.01
7 6.42
16 14.68
5 4.59
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
38  โรงเรียนบ้านครกคำ 63
2 3.17
3 4.76
17 26.98
1 1.59
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
39  โรงเรียนบ้านคำเรือง 47
5 10.64
4 8.51
6 12.77
2 4.26
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
40  โรงเรียนบ้านป่าแดด 64
0 0.00
2 3.13
13 20.31
7 10.94
1 1.56
41 64.06
23 35.94%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 146
11 7.53
14 9.59
21 14.38
3 2.05
2 1.37
95 65.07
51 34.93%
42  โรงเรียนบ้านสบยาง 44
5 11.36
1 2.27
7 15.91
2 4.55
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
43  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 18
3 16.67
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
44  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 198
13 6.57
49 24.75
2 1.01
2 1.01
0 0.00
132 66.67
66 33.33%
45  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 33
9 27.27
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
46  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 21
2 9.52
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
47  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
48  โรงเรียนบ้านเป้า 108
3 2.78
7 6.48
13 12.04
12 11.11
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
49  โรงเรียนบ้านปงสนุก 68
4 5.88
3 4.41
11 16.18
3 4.41
1 1.47
46 67.65
22 32.35%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 205
27 13.17
10 4.88
22 10.73
5 2.44
2 0.98
139 67.80
66 32.20%
51  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 354
34 9.60
35 9.89
6 1.69
29 8.19
7 1.98
243 68.64
111 31.36%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 90
7 7.78
4 4.44
16 17.78
1 1.11
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
53  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 68
9 13.24
8 11.76
3 4.41
1 1.47
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
54  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 36
3 8.33
3 8.33
2 5.56
3 8.33
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
55  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
4 10.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
56  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 61
7 11.48
1 1.64
6 9.84
2 3.28
2 3.28
43 70.49
18 29.51%
57  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 87
4 4.60
7 8.05
7 8.05
7 8.05
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 188
13 6.91
6 3.19
35 18.62
0 0.00
0 0.00
134 71.28
54 28.72%
59  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
60  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
61  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 14
1 7.14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
62  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 102
6 5.88
8 7.84
15 14.71
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
63  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 65
9 13.85
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
64  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 29
1 3.45
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
65  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 69
6 8.70
3 4.35
9 13.04
1 1.45
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
66  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 84
6 7.14
2 2.38
15 17.86
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
67  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 611
58 9.49
28 4.58
62 10.15
4 0.65
12 1.96
447 73.16
164 26.84%
68  โรงเรียนบ้านพรหม 42
1 2.38
1 2.38
5 11.90
1 2.38
3 7.14
31 73.81
11 26.19%
69  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 85
3 3.53
2 2.35
15 17.65
2 2.35
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
70  โรงเรียนบ้านใหม่ 137
18 13.14
4 2.92
13 9.49
0 0.00
0 0.00
102 74.45
35 25.55%
71  โรงเรียนบ้านนาสา 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
72  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 32
5 15.63
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
73  โรงเรียนบ้านวัวแดง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
74  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 20
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
15 75.00
5 25.00%
75  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 52
2 3.85
5 9.62
2 3.85
0 0.00
4 7.69
39 75.00
13 25.00%
76  โรงเรียนบ้านวังยาว 210
14 6.67
8 3.81
8 3.81
14 6.67
8 3.81
158 75.24
52 24.76%
77  โรงเรียนบ้านก้อ 67
5 7.46
3 4.48
4 5.97
2 2.99
2 2.99
51 76.12
16 23.88%
78  โรงเรียนบ้านนายาง 88
0 0.00
7 7.95
14 15.91
0 0.00
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
79  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 130
5 3.85
6 4.62
20 15.38
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
80  โรงเรียนบ้านวังตาว 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
1 4.76
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
81  โรงเรียนบ้านเชียงของ 42
3 7.14
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
82  โรงเรียนบ้านกาใส 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
83  โรงเรียนบ้านสันทะ 111
8 7.21
5 4.50
13 11.71
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
84  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 213
12 5.63
4 1.88
19 8.92
7 3.29
7 3.29
164 77.00
49 23.00%
85  โรงเรียนบ้านนาไลย 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
86  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 31
5 16.13
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
87  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1772
247 13.94
0 0.00
70 3.95
79 4.46
0 0.00
1376 77.65
396 22.35%
88  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 85
9 10.59
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
89  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 94
5 5.32
12 12.77
4 4.26
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
90  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 45
2 4.44
3 6.67
3 6.67
1 2.22
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
91  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 99
10 10.10
5 5.05
7 7.07
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 149
18 12.08
1 0.67
14 9.40
0 0.00
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
93  โรงเรียนบ้านสาลี่ 50
3 6.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
94  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 46
4 8.70
1 2.17
4 8.70
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
95  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 37
3 8.11
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 157
4 2.55
8 5.10
20 12.74
0 0.00
1 0.64
124 78.98
33 21.02%
97  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 62
8 12.90
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
98  โรงเรียนบ้านสาลีก 53
3 5.66
5 9.43
3 5.66
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
99  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 88
1 1.14
4 4.55
13 14.77
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
100  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 114
3 2.63
3 2.63
17 14.91
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
101  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 50
5 10.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
102  โรงเรียนบ้านป่าคา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
103  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
104  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
16 80.00
4 20.00%
105  โรงเรียนบ้านส้าน 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
106  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 63
0 0.00
2 3.17
10 15.87
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
107  โรงเรียนบ้านถืมตอง 79
1 1.27
6 7.59
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
108  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 92
10 10.87
3 3.26
1 1.09
3 3.26
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
109  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 579
15 2.59
18 3.11
49 8.46
14 2.42
11 1.90
472 81.52
107 18.48%
110  โรงเรียนบ้านเรือง 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
111  โรงเรียนบ้านนาซาว 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
112  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
113  โรงเรียนบ้านห้วยบง 50
3 6.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
114  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 51
1 1.96
3 5.88
5 9.80
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 58
4 6.90
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
116  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 210
8 3.81
17 8.10
0 0.00
9 4.29
2 0.95
174 82.86
36 17.14%
117  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
118  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 36
2 5.56
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
119  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 148
11 7.43
7 4.73
6 4.05
0 0.00
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
121  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 218
12 5.50
11 5.05
4 1.83
4 1.83
4 1.83
183 83.94
35 16.06%
122  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 82
1 1.22
0 0.00
9 10.98
3 3.66
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
123  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 26
0 0.00
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
124  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 65
2 3.08
2 3.08
2 3.08
2 3.08
2 3.08
55 84.62
10 15.38%
125  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 65
3 4.62
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
126  โรงเรียนบ้านนาก้า 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
127  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 88
2 2.27
0 0.00
8 9.09
0 0.00
3 3.41
75 85.23
13 14.77%
128  โรงเรียนบ้านศาลา 41
1 2.44
2 4.88
2 4.88
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
129  โรงเรียนบ้านบุ้ง 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
130  โรงเรียนบ้านแคว้ง 56
2 3.57
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
131  โรงเรียนบ้านผาขวาง 57
2 3.51
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
132  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 57
1 1.75
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
133  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 87
5 5.75
1 1.15
2 2.30
3 3.45
1 1.15
75 86.21
12 13.79%
134  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 73
6 8.22
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
135  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 67
3 4.48
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
136  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67
2 13.33%
137  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 105
2 1.90
12 11.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
138  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
139  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 99
0 0.00
0 0.00
5 5.05
6 6.06
2 2.02
86 86.87
13 13.13%
140  โรงเรียนบ้านเปา 146
4 2.74
3 2.05
12 8.22
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
141  โรงเรียนบ้านนากอก 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
142  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
143  โรงเรียนบ้านตอง 82
1 1.22
2 2.44
7 8.54
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
144  โรงเรียนบ้านชมพู 58
1 1.72
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
145  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
146  โรงเรียนราชานุบาล 1499
95 6.34
0 0.00
77 5.14
0 0.00
0 0.00
1327 88.53
172 11.47%
147  โรงเรียนบ้านฟ้า 106
4 3.77
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
148  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 40
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
149  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
150  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
151  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 62
1 1.61
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
152  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
153  โรงเรียนบ้านนาผา 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
154  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 24
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
155  โรงเรียนบ้านสาคร 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
24 92.31
2 7.69%
156  โรงเรียนบ้านเชตวัน 66
0 0.00
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
157  โรงเรียนบ้านปิงใน 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
158  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
159  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
58 93.55
4 6.45%
160  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
161  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 131
3 2.29
0 0.00
5 3.82
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
162  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
2 3.92
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
163  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 53
0 0.00
1 1.89
0 0.00
1 1.89
1 1.89
50 94.34
3 5.66%
164  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
165  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 100
0 0.00
0 0.00
3 3.00
2 2.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
166  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
167  โรงเรียนบ้านต้าม 67
0 0.00
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
168  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านน้ำหก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านปางสา 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านพะเยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,100 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,274 7.91
เตี้ย  821 5.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,369 8.50
ผอมและเตี้ย  444 2.76
อ้วนและเตี้ย  258 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,934 74.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,166 คน


25.88%


Powered By www.thaieducation.net