ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 122 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 8
0 0.00
1 12.50
6 75.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 118
24 20.34
22 18.64
21 17.80
22 18.64
9 7.63
20 16.95
98 83.05%
3  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 7
0 0.00
0 0.00
4 57.14
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
4  โรงเรียนบ้านหัวดง 155
26 16.77
15 9.68
20 12.90
8 5.16
16 10.32
70 45.16
85 54.84%
5  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 13
4 30.77
0 0.00
2 15.38
0 0.00
1 7.69
6 46.15
7 53.85%
6  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 41
5 12.20
1 2.44
10 24.39
2 4.88
2 4.88
21 51.22
20 48.78%
7  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 70
2 2.86
5 7.14
26 37.14
0 0.00
0 0.00
37 52.86
33 47.14%
8  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 51
4 7.84
3 5.88
13 25.49
4 7.84
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
9  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 75
9 12.00
12 16.00
12 16.00
2 2.67
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
10  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 18
5 27.78
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
11  โรงเรียนบ้านสลก 92
9 9.78
8 8.70
21 22.83
1 1.09
0 0.00
53 57.61
39 42.39%
12  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 39
5 12.82
3 7.69
8 20.51
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
13  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 126
11 8.73
10 7.94
21 16.67
6 4.76
0 0.00
78 61.90
48 38.10%
14  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 177
14 7.91
11 6.21
37 20.90
2 1.13
1 0.56
112 63.28
65 36.72%
15  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 86
6 6.98
1 1.16
17 19.77
6 6.98
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
16  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 352
47 13.35
0 0.00
75 21.31
0 0.00
0 0.00
230 65.34
122 34.66%
17  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 77
14 18.18
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
18  โรงเรียนบ้านวังแฟน 12
3 25.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
19  โรงเรียนเด่นทัพชัย 30
3 10.00
0 0.00
6 20.00
1 3.33
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
20  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 75
6 8.00
2 2.67
14 18.67
2 2.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
21  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 41
2 4.88
0 0.00
9 21.95
0 0.00
2 4.88
28 68.29
13 31.71%
22  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 32
6 18.75
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
23  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 92
12 13.04
0 0.00
16 17.39
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
24  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 23
1 4.35
2 8.70
4 17.39
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
25  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 37
3 8.11
0 0.00
6 16.22
1 2.70
1 2.70
26 70.27
11 29.73%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 7
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 32
4 12.50
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
28  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 25
1 4.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
29  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 50
4 8.00
0 0.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
30  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 33
2 6.06
2 6.06
5 15.15
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
31  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 55
1 1.82
0 0.00
14 25.45
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
32  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 41
1 2.44
1 2.44
9 21.95
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
34  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 45
6 13.33
0 0.00
2 4.44
0 0.00
4 8.89
33 73.33
12 26.67%
35  โรงเรียนบ้านวังเลียง 106
11 10.38
0 0.00
13 12.26
4 3.77
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
36  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 78
8 10.26
4 5.13
7 8.97
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
37  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 82
16 19.51
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
38  โรงเรียนบ้านค้างใจ 44
4 9.09
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 155
17 10.97
5 3.23
9 5.81
3 1.94
4 2.58
117 75.48
38 24.52%
40  โรงเรียนบ้านสองแคว 29
1 3.45
0 0.00
5 17.24
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
41  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 50
5 10.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
42  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 46
3 6.52
3 6.52
4 8.70
0 0.00
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
43  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 67
5 7.46
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
44  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 42
2 4.76
2 4.76
6 14.29
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
45  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 17
1 5.88
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
46  โรงเรียนบ้านนาพูน 159
4 2.52
1 0.63
28 17.61
4 2.52
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
47  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 138
5 3.62
2 1.45
18 13.04
7 5.07
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
48  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
49  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 22
2 9.09
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
50  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
51  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 69
9 13.04
0 0.00
4 5.80
1 1.45
1 1.45
54 78.26
15 21.74%
52  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 150
7 4.67
5 3.33
20 13.33
0 0.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
53  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 52
3 5.77
4 7.69
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
54  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 104
11 10.58
2 1.92
6 5.77
2 1.92
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
55  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 119
15 12.61
0 0.00
9 7.56
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
56  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 134
6 4.48
4 2.99
15 11.19
2 1.49
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
57  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 537
29 5.40
0 0.00
79 14.71
0 0.00
0 0.00
429 79.89
108 20.11%
58  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 40
4 10.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
59  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
60  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
61  โรงเรียนบ้านแม่จอก 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
62  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 27
1 3.70
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 71
8 11.27
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
64  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
65  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 66
1 1.52
3 4.55
8 12.12
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
66  โรงเรียนบ้านบ่อ 50
3 6.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
67  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 147
10 6.80
4 2.72
12 8.16
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
68  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
69  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
70  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
71  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 95
0 0.00
2 2.11
13 13.68
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
72  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
4 2.58
5 3.23
17 10.97
0 0.00
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
73  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
74  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 24
0 0.00
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
75  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 73
2 2.74
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
76  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
77  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
78  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
79  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 57
0 0.00
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
80  โรงเรียนบ้านปางไฮ 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
81  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 181
9 4.97
2 1.10
16 8.84
0 0.00
0 0.00
154 85.08
27 14.92%
82  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 150
7 4.67
5 3.33
10 6.67
0 0.00
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
83  โรงเรียนบ้านแม่สิน 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
84  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
85  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
86  โรงเรียนบ้านนาแก 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67
2 13.33%
87  โรงเรียนบ้านวังกวาง 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
88  โรงเรียนบ้านสบป้าก 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
89  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 92
5 5.43
4 4.35
3 3.26
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
90  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
91  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
92  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
93  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 49
0 0.00
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
94  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 59
4 6.78
0 0.00
1 1.69
2 3.39
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
95  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 98
0 0.00
0 0.00
7 7.14
4 4.08
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
96  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
97  โรงเรียนปากจอกวิทยา 75
3 4.00
2 2.67
3 4.00
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
98  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 59
4 6.78
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
99  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 89
1 1.12
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
100  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
101  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
102  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
103  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 93
2 2.15
2 2.15
3 3.23
1 1.08
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 97
0 0.00
0 0.00
8 8.25
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
105  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
1 1.25
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
106  โรงเรียนบ้านวังลึก 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
107  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
108  โรงเรียนบ้านแม่แปง 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
109  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 95
4 4.21
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
110  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
111  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 105
4 3.81
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
112  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
113  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
114  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 569
2 0.35
3 0.53
5 0.88
3 0.53
2 0.35
554 97.36
15 2.64%
115  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
116  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
117  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดสร่างโศก 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,410 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  512 6.09
เตี้ย  185 2.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  924 10.99
ผอมและเตี้ย  100 1.19
อ้วนและเตี้ย  49 0.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,640 78.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,770 คน


21.05%


Powered By www.thaieducation.net