ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 48
3 6.25
4 8.33
23 47.92
0 0.00
18 37.50
0 0.00
48 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 7
2 28.57
2 28.57
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 68
10 14.71
10 14.71
10 14.71
6 8.82
7 10.29
25 36.76
43 63.24%
4  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 19
4 21.05
2 10.53
4 21.05
2 10.53
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
5  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 11
2 18.18
1 9.09
3 27.27
0 0.00
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
6  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 47
13 27.66
5 10.64
6 12.77
0 0.00
0 0.00
23 48.94
24 51.06%
7  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
8  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1348
68 5.04
26 1.93
225 16.69
94 6.97
251 18.62
684 50.74
664 49.26%
9  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 13
0 0.00
3 23.08
0 0.00
3 23.08
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
10  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
1 9.09
1 9.09
6 54.55
5 45.45%
11  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 9
2 22.22
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
12  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 30
4 13.33
3 10.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
13  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 26
3 11.54
2 7.69
6 23.08
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
14  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 64
9 14.06
3 4.69
15 23.44
0 0.00
0 0.00
37 57.81
27 42.19%
15  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 91
13 14.29
1 1.10
19 20.88
3 3.30
1 1.10
54 59.34
37 40.66%
16  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 171
13 7.60
22 12.87
25 14.62
9 5.26
0 0.00
102 59.65
69 40.35%
17  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 51
7 13.73
3 5.88
9 17.65
1 1.96
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
18  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 36
3 8.33
0 0.00
5 13.89
3 8.33
3 8.33
22 61.11
14 38.89%
19  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 29
5 17.24
1 3.45
3 10.34
2 6.90
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
20  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 29
3 10.34
2 6.90
2 6.90
2 6.90
2 6.90
18 62.07
11 37.93%
21  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1655
59 3.56
39 2.36
247 14.92
99 5.98
160 9.67
1051 63.50
604 36.50%
22  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 22
3 13.64
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
23  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 14
2 14.29
0 0.00
1 7.14
2 14.29
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
24  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 118
10 8.47
15 12.71
11 9.32
4 3.39
0 0.00
78 66.10
40 33.90%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 80
4 5.00
1 1.25
11 13.75
7 8.75
4 5.00
53 66.25
27 33.75%
26  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
27  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 54
3 5.56
4 7.41
8 14.81
3 5.56
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 103
9 8.74
7 6.80
17 16.50
0 0.00
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
29  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
2 9.09
1 4.55
15 68.18
7 31.82%
30  โรงเรียนบ้านแม่แคม 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
31  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 48
5 10.42
1 2.08
4 8.33
3 6.25
2 4.17
33 68.75
15 31.25%
32  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 26
0 0.00
2 7.69
6 23.08
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 46
6 13.04
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
34  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 73
6 8.22
6 8.22
9 12.33
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
35  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
36  โรงเรียนบ้านในเวียง 51
6 11.76
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
37  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 80
3 3.75
1 1.25
13 16.25
3 3.75
3 3.75
57 71.25
23 28.75%
38  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 60
6 10.00
0 0.00
9 15.00
2 3.33
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
39  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 122
4 3.28
20 16.39
10 8.20
0 0.00
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 11
2 18.18
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
41  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 123
12 9.76
11 8.94
9 7.32
1 0.81
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
42  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
1 5.26
14 73.68
5 26.32%
43  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 27
0 0.00
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
44  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 27
4 14.81
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
45  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 28
2 7.14
2 7.14
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
46  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
47  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 139
4 2.88
7 5.04
21 15.11
2 1.44
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
48  โรงเรียนบ้านแม่แรม 267
8 3.00
38 14.23
19 7.12
0 0.00
0 0.00
202 75.66
65 24.34%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
50  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 49
5 10.20
2 4.08
3 6.12
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
51  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
52  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 177
9 5.08
1 0.56
28 15.82
0 0.00
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
53  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
54  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 33
2 6.06
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
55  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
56  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 67
0 0.00
0 0.00
11 16.42
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
57  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 48
6 12.50
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
58  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
2 5.88
27 79.41
7 20.59%
59  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 138
2 1.45
7 5.07
16 11.59
2 1.45
1 0.72
110 79.71
28 20.29%
60  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
61  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 127
9 7.09
0 0.00
16 12.60
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
62  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 191
8 4.19
7 3.66
21 10.99
1 0.52
0 0.00
154 80.63
37 19.37%
63  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 85
2 2.35
1 1.18
11 12.94
2 2.35
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
65  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
66  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
4 12.50
26 81.25
6 18.75%
67  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 699
3 0.43
2 0.29
49 7.01
14 2.00
62 8.87
569 81.40
130 18.60%
68  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 70
2 2.86
0 0.00
6 8.57
3 4.29
2 2.86
57 81.43
13 18.57%
69  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 27
3 11.11
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
70  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 103
3 2.91
0 0.00
14 13.59
2 1.94
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
71  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 71
7 9.86
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
72  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 55
5 9.09
1 1.82
1 1.82
0 0.00
3 5.45
45 81.82
10 18.18%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 91
3 3.30
3 3.30
9 9.89
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
74  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 241
5 2.07
1 0.41
23 9.54
1 0.41
10 4.15
201 83.40
40 16.60%
75  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
31 83.78
6 16.22%
76  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 31
4 12.90
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
77  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
78  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
79  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 86
5 5.81
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
80  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
81  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 175
11 6.29
0 0.00
15 8.57
0 0.00
0 0.00
149 85.14
26 14.86%
82  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 136
4 2.94
4 2.94
4 2.94
3 2.21
5 3.68
116 85.29
20 14.71%
83  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
84  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 43
1 2.33
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
85  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 58
1 1.72
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
86  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 37
2 5.41
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
87  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
88  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 88
6 6.82
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
89  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 428
3 0.70
1 0.23
35 8.18
13 3.04
0 0.00
376 87.85
52 12.15%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 53
2 3.77
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
91  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
92  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 54
3 5.56
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
93  โรงเรียนบ้านนาคูหา 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
94  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
95  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
96  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 42
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
97  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
98  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 139
0 0.00
6 4.32
0 0.00
0 0.00
2 1.44
131 94.24
8 5.76%
99  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
100  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
101  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 102
2 1.96
1 0.98
1 0.98
0 0.00
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
102  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 158
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
158 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
114  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,105 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  478 4.73
เตี้ย  316 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,151 11.39
ผอมและเตี้ย  320 3.17
อ้วนและเตี้ย  548 5.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,292 72.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,813 คน


27.84%


Powered By www.thaieducation.net