ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 48
11 22.92
12 25.00
4 8.33
11 22.92
3 6.25
7 14.58
41 85.42%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 165
27 16.36
20 12.12
25 15.15
14 8.48
10 6.06
69 41.82
96 58.18%
3  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 131
16 12.21
6 4.58
17 12.98
36 27.48
0 0.00
56 42.75
75 57.25%
4  โรงเรียนบ้านทรายขาว 64
14 21.88
0 0.00
17 26.56
0 0.00
0 0.00
33 51.56
31 48.44%
5  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 191
23 12.04
35 18.32
21 10.99
10 5.24
1 0.52
101 52.88
90 47.12%
6  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 177
35 19.77
21 11.86
9 5.08
17 9.60
0 0.00
95 53.67
82 46.33%
7  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18
2 11.11
2 11.11
1 5.56
3 16.67
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
8  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63
7 11.11
9 14.29
5 7.94
7 11.11
0 0.00
35 55.56
28 44.44%
9  โรงเรียนบ้านงอมมด 48
10 20.83
9 18.75
2 4.17
0 0.00
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
10  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 150
19 12.67
9 6.00
28 18.67
4 2.67
1 0.67
89 59.33
61 40.67%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62
0 0.00
7 11.29
12 19.35
1 1.61
5 8.06
37 59.68
25 40.32%
12  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105
19 18.10
4 3.81
18 17.14
0 0.00
0 0.00
64 60.95
41 39.05%
13  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 108
4 3.70
1 0.93
15 13.89
5 4.63
16 14.81
67 62.04
41 37.96%
14  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 187
14 7.49
20 10.70
34 18.18
0 0.00
0 0.00
119 63.64
68 36.36%
15  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 87
10 11.49
8 9.20
11 12.64
1 1.15
0 0.00
57 65.52
30 34.48%
16  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 337
52 15.43
4 1.19
24 7.12
31 9.20
5 1.48
221 65.58
116 34.42%
17  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105
13 12.38
7 6.67
12 11.43
3 2.86
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
18  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39
5 12.82
2 5.13
4 10.26
2 5.13
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
19  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 58
3 5.17
4 6.90
10 17.24
2 3.45
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
20  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 19
2 10.53
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
21  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 149
13 8.72
8 5.37
10 6.71
5 3.36
11 7.38
102 68.46
47 31.54%
22  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 178
23 12.92
0 0.00
23 12.92
10 5.62
0 0.00
122 68.54
56 31.46%
23  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 80
4 5.00
11 13.75
6 7.50
4 5.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
24  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 101
15 14.85
4 3.96
12 11.88
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
25  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 50
8 16.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
26  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57
9 15.79
1 1.75
6 10.53
0 0.00
1 1.75
40 70.18
17 29.82%
27  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
2 11.11
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 103
15 14.56
3 2.91
8 7.77
1 0.97
1 0.97
75 72.82
28 27.18%
29  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 45
10 22.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
30  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 34
6 17.65
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
31  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 66
11 16.67
4 6.06
2 3.03
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
32  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 71
0 0.00
7 9.86
8 11.27
3 4.23
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
33  โรงเรียนบ้านนาไพร 91
11 12.09
2 2.20
9 9.89
1 1.10
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
34  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108
7 6.48
5 4.63
15 13.89
0 0.00
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
35  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 94
4 4.26
0 0.00
18 19.15
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
36  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
37  โรงเรียนวัดนาขุม 69
10 14.49
4 5.80
1 1.45
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
38  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61
4 6.56
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
39  โรงเรียนวัดวังกอง 44
3 6.82
2 4.55
3 6.82
2 4.55
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
40  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 44
4 9.09
3 6.82
2 4.55
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
42  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 70
0 0.00
1 1.43
9 12.86
3 4.29
1 1.43
56 80.00
14 20.00%
43  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 40
6 15.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
44  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80
2 2.50
5 6.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
45  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48
5 10.42
1 2.08
1 2.08
1 2.08
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
46  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 82
7 8.54
1 1.22
7 8.54
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
47  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
48  โรงเรียนบ้านม่วง 106
9 8.49
1 0.94
9 8.49
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
49  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 74
5 6.76
3 4.05
4 5.41
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
50  โรงเรียนบ้านปางคอม 47
4 8.51
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
51  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 311
19 6.11
11 3.54
22 7.07
0 0.00
0 0.00
259 83.28
52 16.72%
52  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 108
2 1.85
2 1.85
12 11.11
2 1.85
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
53  โรงเรียนบ้านปากปาด 152
5 3.29
8 5.26
12 7.89
0 0.00
0 0.00
127 83.55
25 16.45%
54  โรงเรียนวัดปากไพร 56
3 5.36
6 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
55  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 63
7 11.11
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
56  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 209
13 6.22
0 0.00
19 9.09
1 0.48
0 0.00
176 84.21
33 15.79%
57  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32
2 6.25
1 3.13
1 3.13
0 0.00
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
58  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 612
22 3.59
20 3.27
36 5.88
7 1.14
8 1.31
519 84.80
93 15.20%
59  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 125
6 4.80
6 4.80
3 2.40
4 3.20
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
60  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
61  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
62  โรงเรียนบ้านน้ำลี 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
63  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 43
2 4.65
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
64  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 80
4 5.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
65  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
66  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
67  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
68  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 204
3 1.47
0 0.00
10 4.90
0 0.00
1 0.49
190 93.14
14 6.86%
69  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
70  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 90
1 1.11
1 1.11
4 4.44
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
71  โรงเรียนบ้านนาแซง 172
0 0.00
0 0.00
1 0.58
3 1.74
3 1.74
165 95.93
7 4.07%
72  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
73  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
74  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
75  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,060 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  583 8.26
เตี้ย  316 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  609 8.63
ผอมและเตี้ย  205 2.90
อ้วนและเตี้ย  70 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,277 74.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,783 คน


25.25%


Powered By www.thaieducation.net