ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 85
63 74.12
3 3.53
12 14.12
7 8.24
0 0.00
0 0.00
85 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดู่ 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
15 75.00
2 10.00
0 0.00
20 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 137
39 28.47
31 22.63
17 12.41
26 18.98
14 10.22
10 7.30
127 92.70%
4  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 196
21 10.71
24 12.24
44 22.45
45 22.96
47 23.98
15 7.65
181 92.35%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 118
23 19.49
7 5.93
17 14.41
28 23.73
26 22.03
17 14.41
101 85.59%
6  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 65
11 16.92
4 6.15
11 16.92
5 7.69
3 4.62
31 47.69
34 52.31%
7  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 382
33 8.64
29 7.59
60 15.71
36 9.42
36 9.42
188 49.21
194 50.79%
8  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 43
11 25.58
2 4.65
6 13.95
2 4.65
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
9  โรงเรียนบ้านเวียง 193
4 2.07
4 2.07
34 17.62
8 4.15
38 19.69
105 54.40
88 45.60%
10  โรงเรียนบ้านดอนไชย 131
6 4.58
5 3.82
35 26.72
12 9.16
0 0.00
73 55.73
58 44.27%
11  โรงเรียนป่าตันวิทยา 65
7 10.77
1 1.54
7 10.77
6 9.23
6 9.23
38 58.46
27 41.54%
12  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 63
9 14.29
10 15.87
2 3.17
4 6.35
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
13  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 84
7 8.33
1 1.19
22 26.19
3 3.57
0 0.00
51 60.71
33 39.29%
14  โรงเรียนศาลาวิทยา 111
22 19.82
3 2.70
17 15.32
0 0.00
1 0.90
68 61.26
43 38.74%
15  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 118
9 7.63
22 18.64
5 4.24
9 7.63
0 0.00
73 61.86
45 38.14%
16  โรงเรียนต้นธงวิทยา 116
18 15.52
8 6.90
15 12.93
3 2.59
0 0.00
72 62.07
44 37.93%
17  โรงเรียนวังหินวิทยา 90
8 8.89
3 3.33
5 5.56
3 3.33
15 16.67
56 62.22
34 37.78%
18  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 128
22 17.19
10 7.81
8 6.25
1 0.78
7 5.47
80 62.50
48 37.50%
19  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 120
21 17.50
7 5.83
17 14.17
0 0.00
0 0.00
75 62.50
45 37.50%
20  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 62
15 24.19
1 1.61
6 9.68
1 1.61
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
21  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 66
6 9.09
11 16.67
7 10.61
0 0.00
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
22  โรงเรียนบ้านหลวง 36
7 19.44
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
23  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 517
18 3.48
30 5.80
30 5.80
48 9.28
60 11.61
331 64.02
186 35.98%
24  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 115
16 13.91
7 6.09
11 9.57
7 6.09
0 0.00
74 64.35
41 35.65%
25  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 146
2 1.37
4 2.74
10 6.85
22 15.07
14 9.59
94 64.38
52 35.62%
26  โรงเรียนบ้านนาบง 49
10 20.41
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
27  โรงเรียนบ้านจอมปิง 58
1 1.72
3 5.17
13 22.41
0 0.00
3 5.17
38 65.52
20 34.48%
28  โรงเรียนบ้านหนองเตา 50
8 16.00
0 0.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
33 66.00
17 34.00%
29  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 108
0 0.00
6 5.56
12 11.11
6 5.56
12 11.11
72 66.67
36 33.33%
30  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 146
18 12.33
7 4.79
3 2.05
12 8.22
8 5.48
98 67.12
48 32.88%
31  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 90
6 6.67
10 11.11
11 12.22
2 2.22
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
32  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 69
6 8.70
0 0.00
5 7.25
6 8.70
5 7.25
47 68.12
22 31.88%
33  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 63
4 6.35
3 4.76
11 17.46
1 1.59
1 1.59
43 68.25
20 31.75%
34  โรงเรียนวัดสาแล 57
6 10.53
4 7.02
8 14.04
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
35  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 76
3 3.95
3 3.95
14 18.42
2 2.63
2 2.63
52 68.42
24 31.58%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 77
5 6.49
0 0.00
14 18.18
3 3.90
2 2.60
53 68.83
24 31.17%
37  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 82
8 9.76
7 8.54
10 12.20
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
38  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 66
17 25.76
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
39  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 60
7 11.67
1 1.67
9 15.00
1 1.67
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
40  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 77
8 10.39
4 5.19
11 14.29
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 84
9 10.71
6 7.14
6 7.14
0 0.00
3 3.57
60 71.43
24 28.57%
42  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 231
14 6.06
10 4.33
22 9.52
19 8.23
0 0.00
166 71.86
65 28.14%
43  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 75
11 14.67
1 1.33
8 10.67
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
44  โรงเรียนบ้านเหล่า 61
7 11.48
5 8.20
5 8.20
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
45  โรงเรียนแม่วะวิทยา 54
4 7.41
0 0.00
10 18.52
0 0.00
1 1.85
39 72.22
15 27.78%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 65
9 13.85
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
47  โรงเรียนบ้านเด่น 95
10 10.53
3 3.16
12 12.63
1 1.05
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
48  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 44
2 4.55
2 4.55
7 15.91
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
49  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 70
6 8.57
8 11.43
0 0.00
0 0.00
5 7.14
51 72.86
19 27.14%
50  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 111
13 11.71
4 3.60
13 11.71
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
51  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 119
11 9.24
4 3.36
14 11.76
3 2.52
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 34
4 11.76
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
53  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 87
2 2.30
1 1.15
20 22.99
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
54  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 129
12 9.30
4 3.10
17 13.18
0 0.00
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
55  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 118
11 9.32
2 1.69
17 14.41
0 0.00
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
56  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 63
4 6.35
2 3.17
9 14.29
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
57  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 75
4 5.33
1 1.33
6 8.00
8 10.67
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
58  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 75
6 8.00
7 9.33
3 4.00
2 2.67
1 1.33
56 74.67
19 25.33%
59  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 64
4 6.25
0 0.00
11 17.19
1 1.56
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
60  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
61  โรงเรียนบ้านหลุก 73
6 8.22
1 1.37
10 13.70
1 1.37
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
62  โรงเรียนบ้านนาต๋ม 46
4 8.70
2 4.35
5 10.87
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
63  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 59
4 6.78
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
64  โรงเรียนบ้านนากวาง 69
5 7.25
2 2.90
9 13.04
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
65  โรงเรียนแสลมวิทยา 140
7 5.00
1 0.71
11 7.86
8 5.71
5 3.57
108 77.14
32 22.86%
66  โรงเรียนบ้านผาแมว 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
1 2.04
2 4.08
38 77.55
11 22.45%
67  โรงเรียนบ้านท่าผา 153
12 7.84
6 3.92
12 7.84
3 1.96
1 0.65
119 77.78
34 22.22%
68  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
69  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 563
26 4.62
9 1.60
86 15.28
0 0.00
0 0.00
442 78.51
121 21.49%
70  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 229
16 6.99
4 1.75
25 10.92
3 1.31
0 0.00
181 79.04
48 20.96%
71  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 91
4 4.40
6 6.59
6 6.59
3 3.30
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
72  โรงเรียนบ้านท่า 68
2 2.94
0 0.00
12 17.65
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
73  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 84
5 5.95
2 2.38
8 9.52
2 2.38
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
74  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 99
4 4.04
2 2.02
14 14.14
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
75  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 62
4 6.45
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 152
9 5.92
7 4.61
11 7.24
2 1.32
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
77  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 123
10 8.13
0 0.00
9 7.32
4 3.25
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 59
0 0.00
1 1.69
7 11.86
3 5.08
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
79  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 192
5 2.60
5 2.60
24 12.50
1 0.52
0 0.00
157 81.77
35 18.23%
80  โรงเรียนบ้านนาคต 79
5 6.33
0 0.00
0 0.00
9 11.39
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 65
2 3.08
3 4.62
4 6.15
1 1.54
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
82  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 141
8 5.67
3 2.13
12 8.51
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
83  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 74
7 9.46
0 0.00
4 5.41
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
84  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 56
3 5.36
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
85  โรงเรียนนายางวิทยา 63
1 1.59
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
86  โรงเรียนบ้านนาดง 38
3 7.89
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
87  โรงเรียนผาปังวิทยา 66
6 9.09
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
88  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 83
4 4.82
1 1.20
6 7.23
1 1.20
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
89  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
90  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
91  โรงเรียนบ้านสมัย 94
6 6.38
5 5.32
1 1.06
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
92  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 71
2 2.82
3 4.23
2 2.82
2 2.82
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
93  โรงเรียนบ้านสามขา 82
1 1.22
6 7.32
1 1.22
0 0.00
2 2.44
72 87.80
10 12.20%
94  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 115
3 2.61
1 0.87
10 8.70
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
95  โรงเรียนบ้านปางอ้า 122
2 1.64
2 1.64
7 5.74
2 1.64
1 0.82
108 88.52
14 11.48%
96  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
97  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 466
24 5.15
8 1.72
18 3.86
0 0.00
0 0.00
416 89.27
50 10.73%
98  โรงเรียนบ้านบอม 129
1 0.78
1 0.78
9 6.98
0 0.00
2 1.55
116 89.92
13 10.08%
99  โรงเรียนบ้านแก่น 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
100  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
101  โรงเรียนวัดนาแก้ว 61
1 1.64
2 3.28
1 1.64
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
102  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 115
2 1.74
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
103  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
104  โรงเรียนบ้านแม่เติน 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
105  โรงเรียนบ้านป่าตาล 122
2 1.64
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
106  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
39 97.50
1 2.50%

 

จำนวนนักเรียน  10,808 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  873 8.08
เตี้ย  428 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,133 10.48
ผอมและเตี้ย  418 3.87
อ้วนและเตี้ย  332 3.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,624 70.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,184 คน


29.46%


Powered By www.thaieducation.net