ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านแลง 26
3 11.54
4 15.38
14 53.85
0 0.00
5 19.23
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 16
5 31.25
0 0.00
1 6.25
7 43.75
0 0.00
3 18.75
13 81.25%
3  โรงเรียนธงชัยวิทยา 98
5 5.10
10 10.20
14 14.29
15 15.31
16 16.33
38 38.78
60 61.22%
4  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 142
2 1.41
2 1.41
38 26.76
4 2.82
40 28.17
56 39.44
86 60.56%
5  โรงเรียนบ้านอ้อน 158
23 14.56
18 11.39
30 18.99
14 8.86
10 6.33
63 39.87
95 60.13%
6  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 47
10 21.28
6 12.77
9 19.15
1 2.13
0 0.00
21 44.68
26 55.32%
7  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 108
7 6.48
6 5.56
16 14.81
13 12.04
17 15.74
49 45.37
59 54.63%
8  โรงเรียนบ้านสบพลึง 106
9 8.49
19 17.92
3 2.83
19 17.92
5 4.72
51 48.11
55 51.89%
9  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 75
12 16.00
6 8.00
13 17.33
6 8.00
1 1.33
37 49.33
38 50.67%
10  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 80
29 36.25
6 7.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
42 52.50
38 47.50%
11  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2256
182 8.07
61 2.70
325 14.41
243 10.77
224 9.93
1221 54.12
1035 45.88%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 187
21 11.23
21 11.23
35 18.72
4 2.14
0 0.00
106 56.68
81 43.32%
13  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 94
5 5.32
4 4.26
11 11.70
8 8.51
11 11.70
55 58.51
39 41.49%
14  โรงเรียนบ้านปงวัง 27
4 14.81
2 7.41
4 14.81
1 3.70
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
15  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 104
11 10.58
6 5.77
18 17.31
6 5.77
0 0.00
63 60.58
41 39.42%
16  โรงเรียนวัดสบจาง 60
11 18.33
6 10.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
17  โรงเรียนบ้านนาสัก 97
15 15.46
7 7.22
13 13.40
2 2.06
0 0.00
60 61.86
37 38.14%
18  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 69
6 8.70
1 1.45
17 24.64
2 2.90
0 0.00
43 62.32
26 37.68%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 56
6 10.71
4 7.14
10 17.86
1 1.79
0 0.00
35 62.50
21 37.50%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 200
21 10.50
18 9.00
13 6.50
12 6.00
5 2.50
131 65.50
69 34.50%
21  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 810
64 7.90
30 3.70
69 8.52
56 6.91
59 7.28
532 65.68
278 34.32%
22  โรงเรียนวัดเสด็จ 169
14 8.28
3 1.78
13 7.69
25 14.79
0 0.00
114 67.46
55 32.54%
23  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 25
1 4.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
24  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 40
1 2.50
1 2.50
10 25.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
25  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 17
0 0.00
1 5.88
3 17.65
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
26  โรงเรียนบ้านสันทราย 72
8 11.11
3 4.17
8 11.11
0 0.00
2 2.78
51 70.83
21 29.17%
27  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 7
2 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
28  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 74
2 2.70
2 2.70
7 9.46
4 5.41
6 8.11
53 71.62
21 28.38%
29  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 68
2 2.94
3 4.41
10 14.71
2 2.94
2 2.94
49 72.06
19 27.94%
30  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 36
0 0.00
6 16.67
3 8.33
0 0.00
1 2.78
26 72.22
10 27.78%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 394
39 9.90
7 1.78
21 5.33
29 7.36
11 2.79
287 72.84
107 27.16%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 85
9 10.59
7 8.24
7 8.24
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
33  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1116
97 8.69
41 3.67
125 11.20
20 1.79
7 0.63
826 74.01
290 25.99%
34  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 62
2 3.23
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
35  โรงเรียนผาแดงวิทยา 82
6 7.32
3 3.66
11 13.41
1 1.22
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
36  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 166
12 7.23
15 9.04
14 8.43
1 0.60
0 0.00
124 74.70
42 25.30%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 88
10 11.36
7 7.95
5 5.68
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
38  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 592
27 4.56
31 5.24
77 13.01
5 0.84
7 1.18
445 75.17
147 24.83%
39  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 89
5 5.62
0 0.00
15 16.85
2 2.25
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
40  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 85
1 1.18
2 2.35
15 17.65
1 1.18
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
41  โรงเรียนวัดท่าสี 73
3 4.11
0 0.00
12 16.44
3 4.11
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
42  โรงเรียนวัดหัวฝาย 65
3 4.62
7 10.77
4 6.15
2 3.08
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
43  โรงเรียนวัดบ้านสัก 45
5 11.11
2 4.44
3 6.67
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
44  โรงเรียนบ้านทุ่ง 93
3 3.23
2 2.15
10 10.75
2 2.15
5 5.38
71 76.34
22 23.66%
45  โรงเรียนบ้านหวด 58
3 5.17
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
46  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3200
189 5.91
50 1.56
467 14.59
4 0.13
3 0.09
2487 77.72
713 22.28%
47  โรงเรียนบ้านนาแช่ 54
3 5.56
1 1.85
8 14.81
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
48  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
3 8.33
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
49  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
50  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 59
4 6.78
1 1.69
8 13.56
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
51  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 159
3 1.89
14 8.81
15 9.43
1 0.63
2 1.26
124 77.99
35 22.01%
52  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 73
2 2.74
1 1.37
12 16.44
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
53  โรงเรียนบ้านเหล่า 152
8 5.26
2 1.32
23 15.13
0 0.00
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
54  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 157
4 2.55
5 3.18
6 3.82
3 1.91
16 10.19
123 78.34
34 21.66%
55  โรงเรียนบ้านแม่อาง 74
4 5.41
4 5.41
8 10.81
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 98
1 1.02
4 4.08
15 15.31
1 1.02
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
57  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 61
3 4.92
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
58  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 95
1 1.05
6 6.32
4 4.21
5 5.26
4 4.21
75 78.95
20 21.05%
59  โรงเรียนบ้านสำเภา 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
60  โรงเรียนบ้านปันง้าว 62
4 6.45
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
61  โรงเรียนบ้านสบค่อม 54
1 1.85
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
62  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 115
7 6.09
4 3.48
12 10.43
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
63  โรงเรียนบ้านจำค่า 56
3 5.36
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
64  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
2 3.92
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
65  โรงเรียนบ้านแม่จาง 46
0 0.00
0 0.00
7 15.22
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
66  โรงเรียนวัดค่ากลาง 72
9 12.50
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
67  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 83
5 6.02
1 1.20
9 10.84
1 1.20
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
68  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 26
0 0.00
2 7.69
1 3.85
2 7.69
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
69  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 52
0 0.00
0 0.00
8 15.38
2 3.85
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
70  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 73
5 6.85
0 0.00
7 9.59
2 2.74
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
71  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 122
3 2.46
6 4.92
14 11.48
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 48
0 0.00
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
73  โรงเรียนบ้านทรายมูล 43
3 6.98
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
74  โรงเรียนบ้านท่าโทก 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
2 7.41
22 81.48
5 18.52%
75  โรงเรียนวัดบ้านแขม 218
6 2.75
7 3.21
27 12.39
0 0.00
0 0.00
178 81.65
40 18.35%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 58
1 1.72
3 5.17
5 8.62
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
77  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 53
2 3.77
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
78  โรงเรียนบ้านใหม่ 67
5 7.46
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 98
2 2.04
3 3.06
6 6.12
4 4.08
1 1.02
82 83.67
16 16.33%
80  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
81  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 46
2 4.35
0 0.00
0 0.00
3 6.52
2 4.35
39 84.78
7 15.22%
82  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 100
5 5.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
83  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 148
3 2.03
3 2.03
9 6.08
3 2.03
2 1.35
128 86.49
20 13.51%
84  โรงเรียนบ้านวังตม 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
85  โรงเรียนบ้านทาน 119
7 5.88
1 0.84
2 1.68
1 0.84
2 1.68
106 89.08
13 10.92%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 55
0 0.00
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
87  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 100
2 2.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
88  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
89  โรงเรียนบ้านจำปุย 90
3 3.33
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
90  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
91  โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 121
3 2.48
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
92  โรงเรียนบ้านสัน 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
93  โรงเรียนบ้านบุญนาค 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
94  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,023 6.67
เตี้ย  513 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,871 12.20
ผอมและเตี้ย  556 3.62
อ้วนและเตี้ย  470 3.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,907 71.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,433 คน


28.90%


Powered By www.thaieducation.net