ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.90
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปฏิรูป 33
20 60.61
0 0.00
12 36.36
1 3.03
0 0.00
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 187
45 24.06
23 12.30
45 24.06
38 20.32
36 19.25
0 0.00
187 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยพระ 163
65 39.88
16 9.82
80 49.08
2 1.23
0 0.00
0 0.00
163 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 23
0 0.00
0 0.00
9 39.13
0 0.00
14 60.87
0 0.00
23 100.00%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 209
41 19.62
27 12.92
49 23.44
26 12.44
27 12.92
39 18.66
170 81.34%
6  โรงเรียนบ้านนาน้อย 278
39 14.03
29 10.43
29 10.43
68 24.46
56 20.14
57 20.50
221 79.50%
7  โรงเรียนบ้านหนองเทา 186
24 12.90
27 14.52
17 9.14
51 27.42
25 13.44
42 22.58
144 77.42%
8  โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 83
15 18.07
13 15.66
16 19.28
7 8.43
7 8.43
25 30.12
58 69.88%
9  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 56
6 10.71
10 17.86
17 30.36
2 3.57
0 0.00
21 37.50
35 62.50%
10  โรงเรียนบ้านโพนบก 266
53 19.92
43 16.17
19 7.14
25 9.40
19 7.14
107 40.23
159 59.77%
11  โรงเรียนบ้านพะทาย 249
45 18.07
33 13.25
26 10.44
17 6.83
26 10.44
102 40.96
147 59.04%
12  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 269
47 17.47
39 14.50
17 6.32
39 14.50
15 5.58
112 41.64
157 58.36%
13  โรงเรียนบ้านนาจาน 203
56 27.59
30 14.78
8 3.94
21 10.34
1 0.49
87 42.86
116 57.14%
14  โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 315
21 6.67
41 13.02
44 13.97
53 16.83
21 6.67
135 42.86
180 57.14%
15  โรงเรียนเพียงหลวง 10 85
20 23.53
6 7.06
6 7.06
3 3.53
10 11.76
40 47.06
45 52.94%
16  โรงเรียนบ้านดอนบาก 38
4 10.53
6 15.79
4 10.53
6 15.79
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
17  โรงเรียนบ้านบุ่ง 158
22 13.92
28 17.72
5 3.16
22 13.92
5 3.16
76 48.10
82 51.90%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 216
25 11.57
19 8.80
43 19.91
9 4.17
16 7.41
104 48.15
112 51.85%
19  โรงเรียนบ้านจอมศรี 45
5 11.11
7 15.56
6 13.33
5 11.11
0 0.00
22 48.89
23 51.11%
20  โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 104
24 23.08
18 17.31
4 3.85
5 4.81
0 0.00
53 50.96
51 49.04%
21  โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 153
20 13.07
13 8.50
21 13.73
15 9.80
5 3.27
79 51.63
74 48.37%
22  โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 42
7 16.67
6 14.29
5 11.90
2 4.76
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
23  โรงเรียนบ้านนากระแต้ 34
7 20.59
3 8.82
2 5.88
3 8.82
1 2.94
18 52.94
16 47.06%
24  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 172
60 34.88
11 6.40
7 4.07
0 0.00
0 0.00
94 54.65
78 45.35%
25  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 265
32 12.08
25 9.43
47 17.74
15 5.66
0 0.00
146 55.09
119 44.91%
26  โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 78
14 17.95
13 16.67
0 0.00
8 10.26
0 0.00
43 55.13
35 44.87%
27  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 142
20 14.08
13 9.15
11 7.75
8 5.63
11 7.75
79 55.63
63 44.37%
28  โรงเรียนบ้านนาหว้า 828
273 32.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 11.11
463 55.92
365 44.08%
29  โรงเรียนบ้านอูนนา 102
15 14.71
10 9.80
10 9.80
5 4.90
4 3.92
58 56.86
44 43.14%
30  โรงเรียนบ้านโพนจาน 398
76 19.10
66 16.58
29 7.29
0 0.00
0 0.00
227 57.04
171 42.96%
31  โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 156
38 24.36
24 15.38
5 3.21
0 0.00
0 0.00
89 57.05
67 42.95%
32  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 71
1 1.41
11 15.49
15 21.13
2 2.82
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
33  โรงเรียนบ้านนาเต่า 84
3 3.57
9 10.71
1 1.19
21 25.00
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
34  โรงเรียนบ้านไชยศรี 82
8 9.76
5 6.10
13 15.85
5 6.10
2 2.44
49 59.76
33 40.24%
35  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 284
54 19.01
33 11.62
12 4.23
15 5.28
0 0.00
170 59.86
114 40.14%
36  โรงเรียนบ้านปากทวย 40
8 20.00
6 15.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
24 60.00
16 40.00%
37  โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1278
111 8.69
39 3.05
85 6.65
150 11.74
124 9.70
769 60.17
509 39.83%
38  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 94
20 21.28
4 4.26
6 6.38
6 6.38
1 1.06
57 60.64
37 39.36%
39  โรงเรียนบ้านพืชผล 76
5 6.58
8 10.53
7 9.21
5 6.58
4 5.26
47 61.84
29 38.16%
40  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 184
26 14.13
19 10.33
22 11.96
2 1.09
1 0.54
114 61.96
70 38.04%
41  โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 75
11 14.67
8 10.67
2 2.67
7 9.33
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 295
42 14.24
22 7.46
23 7.80
16 5.42
7 2.37
185 62.71
110 37.29%
43  โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 132
28 21.21
5 3.79
15 11.36
0 0.00
0 0.00
84 63.64
48 36.36%
44  โรงเรียนบ้านหาดกวน 159
20 12.58
22 13.84
10 6.29
4 2.52
0 0.00
103 64.78
56 35.22%
45  โรงเรียนบ้านเหล่า 78
9 11.54
2 2.56
10 12.82
6 7.69
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
46  โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 238
43 18.07
17 7.14
1 0.42
16 6.72
0 0.00
161 67.65
77 32.35%
47  โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 65
4 6.15
6 9.23
4 6.15
4 6.15
3 4.62
44 67.69
21 32.31%
48  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 106
3 2.83
6 5.66
5 4.72
9 8.49
11 10.38
72 67.92
34 32.08%
49  โรงเรียนบ้านนานอ 106
19 17.92
14 13.21
1 0.94
0 0.00
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
50  โรงเรียนบ้านดอนแดง 102
15 14.71
14 13.73
2 1.96
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
51  โรงเรียนบ้านตาล 89
8 8.99
2 2.25
5 5.62
6 6.74
6 6.74
62 69.66
27 30.34%
52  โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 60
11 18.33
0 0.00
5 8.33
2 3.33
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองซน 221
12 5.43
12 5.43
23 10.41
11 4.98
8 3.62
155 70.14
66 29.86%
54  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1327
141 10.63
112 8.44
120 9.04
19 1.43
0 0.00
935 70.46
392 29.54%
55  โรงเรียนบ้านโคกศรี 58
10 17.24
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
56  โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 226
26 11.50
17 7.52
13 5.75
8 3.54
2 0.88
160 70.80
66 29.20%
57  โรงเรียนบ้านน้อยทวย 103
22 21.36
1 0.97
2 1.94
5 4.85
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
58  โรงเรียนบ้านนาคํา 142
13 9.15
20 14.08
4 2.82
4 2.82
0 0.00
101 71.13
41 28.87%
59  โรงเรียนบ้านหนองดุด 164
33 20.12
8 4.88
2 1.22
3 1.83
0 0.00
118 71.95
46 28.05%
60  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 54
6 11.11
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
61  โรงเรียนบ้านนาใน 94
5 5.32
6 6.38
5 5.32
5 5.32
5 5.32
68 72.34
26 27.66%
62  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 568
83 14.61
48 8.45
11 1.94
9 1.58
0 0.00
417 73.42
151 26.58%
63  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 69
2 2.90
6 8.70
7 10.14
3 4.35
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
64  โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 148
24 16.22
4 2.70
7 4.73
3 2.03
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
65  โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 102
15 14.71
5 4.90
4 3.92
2 1.96
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
66  โรงเรียนบ้านพนอม 112
5 4.46
6 5.36
10 8.93
0 0.00
7 6.25
84 75.00
28 25.00%
67  โรงเรียนบ้านยางงอย 69
16 23.19
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
68  โรงเรียนบ้านดอนศาลา 122
7 5.74
11 9.02
8 6.56
4 3.28
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
69  โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 131
10 7.63
5 3.82
15 11.45
2 1.53
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
70  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 213
16 7.51
13 6.10
20 9.39
0 0.00
2 0.94
162 76.06
51 23.94%
71  โรงเรียนบ้านนางัว 128
8 6.25
7 5.47
12 9.38
3 2.34
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
72  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 180
12 6.67
4 2.22
26 14.44
0 0.00
0 0.00
138 76.67
42 23.33%
73  โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 147
15 10.20
0 0.00
19 12.93
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
74  โรงเรียนบ้านธาตุ 53
1 1.89
4 7.55
6 11.32
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
75  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 62
6 9.68
5 8.06
3 4.84
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
76  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 45
4 8.89
3 6.67
1 2.22
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
77  โรงเรียนบ้านโคกยาว 63
6 9.52
0 0.00
7 11.11
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
78  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 131
10 7.63
9 6.87
8 6.11
1 0.76
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
79  โรงเรียนบ้านดงน้อย 172
9 5.23
8 4.65
11 6.40
8 4.65
0 0.00
136 79.07
36 20.93%
80  โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 86
11 12.79
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
81  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 139
12 8.63
6 4.32
11 7.91
0 0.00
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
82  โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 100
6 6.00
6 6.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
83  โรงเรียนบ้านนาเข 165
16 9.70
6 3.64
2 1.21
4 2.42
5 3.03
132 80.00
33 20.00%
84  โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
85  โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 229
21 9.17
13 5.68
11 4.80
0 0.00
0 0.00
184 80.35
45 19.65%
86  โรงเรียนบ้านเซียงเซา 108
7 6.48
9 8.33
5 4.63
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
87  โรงเรียนบ้านนาคำ 124
13 10.48
3 2.42
7 5.65
1 0.81
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
88  โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 124
13 10.48
0 0.00
7 5.65
0 0.00
4 3.23
100 80.65
24 19.35%
89  โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 172
11 6.40
8 4.65
6 3.49
8 4.65
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
90  โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 99
3 3.03
3 3.03
8 8.08
3 3.03
2 2.02
80 80.81
19 19.19%
91  โรงเรียนบ้านโพน 131
5 3.82
9 6.87
11 8.40
0 0.00
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
92  โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 84
13 15.48
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
93  โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 69
5 7.25
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
94  โรงเรียนบ้านรามราช 207
23 11.11
5 2.42
7 3.38
3 1.45
1 0.48
168 81.16
39 18.84%
95  โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 113
10 8.85
10 8.85
1 0.88
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
96  โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 99
5 5.05
2 2.02
8 8.08
2 2.02
1 1.01
81 81.82
18 18.18%
97  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 74
2 2.70
9 12.16
1 1.35
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
98  โรงเรียนบ้านค้อ 275
12 4.36
26 9.45
1 0.36
9 3.27
0 0.00
227 82.55
48 17.45%
99  โรงเรียนบ้านหนองแวง 144
10 6.94
3 2.08
12 8.33
0 0.00
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
100  โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 58
6 10.34
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
101  โรงเรียนบ้านอีอูด 137
2 1.46
14 10.22
3 2.19
4 2.92
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
6 6.19
3 3.09
0 0.00
5 5.15
2 2.06
81 83.51
16 16.49%
103  โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 80
4 5.00
4 5.00
4 5.00
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
104  โรงเรียนบ้านนาหนองบก 37
1 2.70
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
105  โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 118
3 2.54
3 2.54
8 6.78
2 1.69
3 2.54
99 83.90
19 16.10%
106  โรงเรียนบ้านดอนแดง 89
7 7.87
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
107  โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 172
1 0.58
4 2.33
0 0.00
22 12.79
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
108  โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
109  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 184
7 3.80
7 3.80
1 0.54
13 7.07
0 0.00
156 84.78
28 15.22%
110  โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 191
16 8.38
0 0.00
11 5.76
0 0.00
0 0.00
164 85.86
27 14.14%
111  โรงเรียนบ้านนาคอย 147
9 6.12
0 0.00
11 7.48
0 0.00
0 0.00
127 86.39
20 13.61%
112  โรงเรียนบ้านโพนทอง 89
2 2.25
0 0.00
7 7.87
3 3.37
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
113  โรงเรียนบ้านโพนแดง 83
7 8.43
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
114  โรงเรียนบ้านคําสว่าง 69
0 0.00
0 0.00
7 10.14
0 0.00
2 2.90
60 86.96
9 13.04%
115  โรงเรียนบ้านหัวหาด 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
116  โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 165
3 1.82
6 3.64
10 6.06
1 0.61
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
117  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
118  โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 43
3 6.98
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
119  โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 80
3 3.75
0 0.00
3 3.75
3 3.75
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
120  โรงเรียนบ้านอ้วน 80
2 2.50
1 1.25
6 7.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
121  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 188
8 4.26
4 2.13
5 2.66
2 1.06
2 1.06
167 88.83
21 11.17%
122  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 64
2 3.13
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
123  โรงเรียนบ้านนาทม 297
11 3.70
8 2.69
2 0.67
8 2.69
1 0.34
267 89.90
30 10.10%
124  โรงเรียนบ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) 67
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
125  โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 192
3 1.56
2 1.04
11 5.73
1 0.52
0 0.00
175 91.15
17 8.85%
126  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 57
0 0.00
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
127  โรงเรียนบ้านท่าจำปา 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
128  โรงเรียนบ้านคําไฮ 177
6 3.39
3 1.69
4 2.26
0 0.00
1 0.56
163 92.09
14 7.91%
129  โรงเรียนบ้านดง 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
130  โรงเรียนบ้านโนนกุง 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
131  โรงเรียนบ้านดอนแดง 90
4 4.44
1 1.11
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
132  โรงเรียนบ้านบงคํา 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
1 0.81
0 0.00
117 94.35
7 5.65%
133  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(บ้านแพง) 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
134  โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 42
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
135  โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 160
0 0.00
4 2.50
1 0.63
2 1.25
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
136  โรงเรียนบ้านภูกระแต 240
0 0.00
0 0.00
3 1.25
0 0.00
1 0.42
236 98.33
4 1.67%
137  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 62
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
138  โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 148
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านดอนเตย 177
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
177 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,106 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,433 11.53
เตี้ย  1,366 6.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,467 6.95
ผอมและเตี้ย  931 4.41
อ้วนและเตี้ย  600 2.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,309 67.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,797 คน


32.20%


Powered By www.thaieducation.net