ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
12 28.57
10 23.81
15 35.71
3 7.14
2 4.76
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 33
8 24.24
8 24.24
7 21.21
8 24.24
2 6.06
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 18
8 44.44
5 27.78
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 56
42 75.00
0 0.00
10 17.86
4 7.14
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
5  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 51
12 23.53
11 21.57
9 17.65
7 13.73
4 7.84
8 15.69
43 84.31%
6  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
35 55.56
4 6.35
5 7.94
6 9.52
3 4.76
10 15.87
53 84.13%
7  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 71
14 19.72
11 15.49
10 14.08
11 15.49
4 5.63
21 29.58
50 70.42%
8  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 153
46 30.07
26 16.99
8 5.23
19 12.42
5 3.27
49 32.03
104 67.97%
9  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 38
6 15.79
6 15.79
7 18.42
3 7.89
2 5.26
14 36.84
24 63.16%
10  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
14 27.45
8 15.69
3 5.88
6 11.76
1 1.96
19 37.25
32 62.75%
11  โรงเรียนบ้านกกไฮ 47
12 25.53
6 12.77
5 10.64
6 12.77
0 0.00
18 38.30
29 61.70%
12  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 986
197 19.98
103 10.45
152 15.42
84 8.52
69 7.00
381 38.64
605 61.36%
13  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
57 11.18
43 8.43
80 15.69
19 3.73
113 22.16
198 38.82
312 61.18%
14  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 205
40 19.51
24 11.71
20 9.76
17 8.29
24 11.71
80 39.02
125 60.98%
15  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 62
15 24.19
17 27.42
2 3.23
3 4.84
0 0.00
25 40.32
37 59.68%
16  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 142
10 7.04
17 11.97
7 4.93
31 21.83
19 13.38
58 40.85
84 59.15%
17  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 129
29 22.48
18 13.95
13 10.08
4 3.10
12 9.30
53 41.09
76 58.91%
18  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 90
13 14.44
40 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 41.11
53 58.89%
19  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 698
82 11.75
77 11.03
137 19.63
43 6.16
71 10.17
288 41.26
410 58.74%
20  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 123
24 19.51
13 10.57
15 12.20
10 8.13
8 6.50
53 43.09
70 56.91%
21  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 283
62 21.91
22 7.77
23 8.13
22 7.77
27 9.54
127 44.88
156 55.12%
22  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
13 25.49
9 17.65
2 3.92
4 7.84
0 0.00
23 45.10
28 54.90%
23  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 128
33 25.78
13 10.16
14 10.94
8 6.25
0 0.00
60 46.88
68 53.13%
24  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 34
7 20.59
3 8.82
5 14.71
3 8.82
0 0.00
16 47.06
18 52.94%
25  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 100
20 20.00
20 20.00
9 9.00
3 3.00
0 0.00
48 48.00
52 52.00%
26  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
29 20.57
17 12.06
9 6.38
9 6.38
9 6.38
68 48.23
73 51.77%
27  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 78
15 19.23
13 16.67
9 11.54
3 3.85
0 0.00
38 48.72
40 51.28%
28  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 43
11 25.58
7 16.28
4 9.30
0 0.00
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
29  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 170
8 4.71
14 8.24
14 8.24
22 12.94
28 16.47
84 49.41
86 50.59%
30  โรงเรียนบ้านดอนขาว 103
17 16.50
21 20.39
3 2.91
11 10.68
0 0.00
51 49.51
52 50.49%
31  โรงเรียนบ้านหนองยาว 26
5 19.23
1 3.85
3 11.54
4 15.38
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
32  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 89
13 14.61
11 12.36
8 8.99
8 8.99
3 3.37
46 51.69
43 48.31%
33  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 335
22 6.57
18 5.37
45 13.43
34 10.15
40 11.94
176 52.54
159 47.46%
34  โรงเรียนบ้านคำเตย 179
16 8.94
21 11.73
22 12.29
9 5.03
16 8.94
95 53.07
84 46.93%
35  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 116
26 22.41
19 16.38
9 7.76
0 0.00
0 0.00
62 53.45
54 46.55%
36  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 116
17 14.66
13 11.21
15 12.93
9 7.76
0 0.00
62 53.45
54 46.55%
37  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 221
39 17.65
38 17.19
13 5.88
9 4.07
1 0.45
121 54.75
100 45.25%
38  โรงเรียนบ้านดงบาก 127
11 8.66
6 4.72
12 9.45
16 12.60
11 8.66
71 55.91
56 44.09%
39  โรงเรียนบ้านศรีธน 192
14 7.29
16 8.33
27 14.06
4 2.08
23 11.98
108 56.25
84 43.75%
40  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 39
12 30.77
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
41  โรงเรียนบ้านม่วง 67
11 16.42
10 14.93
8 11.94
0 0.00
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
42  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 74
9 12.16
9 12.16
10 13.51
4 5.41
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
43  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 42
4 9.52
3 7.14
5 11.90
3 7.14
3 7.14
24 57.14
18 42.86%
44  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
22 18.80
16 13.68
6 5.13
4 3.42
2 1.71
67 57.26
50 42.74%
45  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 101
18 17.82
8 7.92
11 10.89
6 5.94
0 0.00
58 57.43
43 42.57%
46  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 161
32 19.88
17 10.56
10 6.21
8 4.97
1 0.62
93 57.76
68 42.24%
47  โรงเรียนบ้านทันสมัย 31
2 6.45
1 3.23
7 22.58
0 0.00
3 9.68
18 58.06
13 41.94%
48  โรงเรียนบ้านนาคำ 43
5 11.63
5 11.63
0 0.00
8 18.60
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
49  โรงเรียนบ้านจำปา 52
4 7.69
6 11.54
6 11.54
4 7.69
1 1.92
31 59.62
21 40.38%
50  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 40
8 20.00
1 2.50
6 15.00
1 2.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
51  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 159
16 10.06
11 6.92
20 12.58
9 5.66
5 3.14
98 61.64
61 38.36%
52  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 59
9 15.25
1 1.69
7 11.86
4 6.78
1 1.69
37 62.71
22 37.29%
53  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
29 21.32
8 5.88
10 7.35
2 1.47
1 0.74
86 63.24
50 36.76%
54  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 30
8 26.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
55  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 77
6 7.79
5 6.49
17 22.08
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
56  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 450
73 16.22
31 6.89
55 12.22
4 0.89
0 0.00
287 63.78
163 36.22%
57  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 119
9 7.56
34 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
58  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 346
39 11.27
2 0.58
13 3.76
55 15.90
13 3.76
224 64.74
122 35.26%
59  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
60  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 76
10 13.16
0 0.00
14 18.42
1 1.32
1 1.32
50 65.79
26 34.21%
61  โรงเรียนบ้านคับพวง 62
8 12.90
0 0.00
2 3.23
11 17.74
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
62  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 110
10 9.09
14 12.73
11 10.00
1 0.91
1 0.91
73 66.36
37 33.64%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 51
3 5.88
5 9.80
5 9.80
4 7.84
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
64  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 30
3 10.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
65  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 113
3 2.65
2 1.77
18 15.93
14 12.39
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
66  โรงเรียนบ้านหนองแสง 165
30 18.18
13 7.88
10 6.06
1 0.61
0 0.00
111 67.27
54 32.73%
67  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 138
17 12.32
7 5.07
14 10.14
7 5.07
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
68  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
6 10.71
3 5.36
6 10.71
3 5.36
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
69  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 212
16 7.55
13 6.13
5 2.36
10 4.72
24 11.32
144 67.92
68 32.08%
70  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
2 5.71
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
71  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
72  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
10 15.15
0 0.00
9 13.64
1 1.52
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
73  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 156
12 7.69
16 10.26
18 11.54
1 0.64
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
74  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
75  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
16 12.31
8 6.15
0 0.00
10 7.69
5 3.85
91 70.00
39 30.00%
76  โรงเรียนบ้านชะโนต 134
19 14.18
12 8.96
6 4.48
3 2.24
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 27
7 25.93
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
78  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 127
11 8.66
9 7.09
12 9.45
5 3.94
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
79  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 516
41 7.95
47 9.11
57 11.05
2 0.39
3 0.58
366 70.93
150 29.07%
80  โรงเรียนบ้านวังกระแส 211
31 14.69
9 4.27
10 4.74
9 4.27
2 0.95
150 71.09
61 28.91%
81  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 141
10 7.09
15 10.64
12 8.51
0 0.00
3 2.13
101 71.63
40 28.37%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 233
21 9.01
19 8.15
16 6.87
10 4.29
0 0.00
167 71.67
66 28.33%
83  โรงเรียนบ้านนาป่ง 39
4 10.26
1 2.56
4 10.26
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 108
0 0.00
0 0.00
8 7.41
15 13.89
7 6.48
78 72.22
30 27.78%
85  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
86  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 94
9 9.57
0 0.00
14 14.89
3 3.19
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
87  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
88  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 124
15 12.10
1 0.81
3 2.42
15 12.10
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 132
16 12.12
12 9.09
7 5.30
1 0.76
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
90  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 147
11 7.48
5 3.40
12 8.16
12 8.16
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
91  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 100
10 10.00
5 5.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
92  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 119
4 3.36
19 15.97
9 7.56
0 0.00
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
93  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 365
39 10.68
26 7.12
19 5.21
13 3.56
1 0.27
267 73.15
98 26.85%
94  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 138
9 6.52
8 5.80
13 9.42
2 1.45
5 3.62
101 73.19
37 26.81%
95  โรงเรียนบ้านนาทราย 45
0 0.00
6 13.33
4 8.89
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
96  โรงเรียนบ้านนาเชือก 105
8 7.62
10 9.52
4 3.81
4 3.81
2 1.90
77 73.33
28 26.67%
97  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
4 8.70
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
98  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 100
8 8.00
4 4.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 58
8 13.79
4 6.90
2 3.45
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
100  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
22 18.18
1 0.83
7 5.79
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
101  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 118
11 9.32
0 0.00
11 9.32
2 1.69
6 5.08
88 74.58
30 25.42%
102  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 139
19 13.67
7 5.04
5 3.60
4 2.88
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
103  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
92 10.43
39 4.42
83 9.41
5 0.57
0 0.00
663 75.17
219 24.83%
104  โรงเรียนบ้านผึ้ง 247
27 10.93
19 7.69
7 2.83
2 0.81
6 2.43
186 75.30
61 24.70%
105  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 342
55 16.08
10 2.92
17 4.97
2 0.58
0 0.00
258 75.44
84 24.56%
106  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 29
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
2 6.90
22 75.86
7 24.14%
107  โรงเรียนบ้านปากบัง 38
9 23.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
108  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 76
10 13.16
1 1.32
4 5.26
3 3.95
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
109  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
4 4.71
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
110  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 81
8 9.88
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
13 20.31
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
112  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 163
17 10.43
4 2.45
15 9.20
2 1.23
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
113  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 133
12 9.02
6 4.51
10 7.52
2 1.50
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
114  โรงเรียนบ้านนายอ 134
10 7.46
3 2.24
17 12.69
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
115  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
116  โรงเรียนบ้านดงโชค 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
117  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 36
0 0.00
4 11.11
3 8.33
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
118  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 42
6 14.29
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
119  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
23 11.39
0 0.00
19 9.41
1 0.50
0 0.00
159 78.71
43 21.29%
120  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
121  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 142
11 7.75
5 3.52
12 8.45
2 1.41
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 71
6 8.45
2 2.82
6 8.45
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
123  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 57
3 5.26
5 8.77
1 1.75
3 5.26
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
124  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 57
6 10.53
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
125  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 188
7 3.72
11 5.85
13 6.91
8 4.26
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
126  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
127  โรงเรียนบ้านวังม่วง 58
4 6.90
6 10.34
2 3.45
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
128  โรงเรียนบ้านโพนแพง 92
6 6.52
1 1.09
9 9.78
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
129  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 73
4 5.48
1 1.37
7 9.59
3 4.11
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
130  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 206
12 5.83
16 7.77
12 5.83
2 0.97
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
131  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 103
3 2.91
3 2.91
3 2.91
8 7.77
4 3.88
82 79.61
21 20.39%
132  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
3 4.35
2 2.90
8 11.59
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
133  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 85
2 2.35
6 7.06
8 9.41
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
134  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 60
3 5.00
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
135  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 171
6 3.51
9 5.26
8 4.68
6 3.51
5 2.92
137 80.12
34 19.88%
136  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 166
13 7.83
4 2.41
6 3.61
8 4.82
2 1.20
133 80.12
33 19.88%
137  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2235
102 4.56
70 3.13
214 9.57
40 1.79
15 0.67
1794 80.27
441 19.73%
138  โรงเรียนบ้านนาหลวง 71
9 12.68
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
139  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
5 2.55
16 8.16
15 7.65
2 1.02
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
140  โรงเรียนบ้านมหาชัย 167
15 8.98
9 5.39
7 4.19
1 0.60
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
141  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 96
1 1.04
1 1.04
3 3.13
11 11.46
2 2.08
78 81.25
18 18.75%
142  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 86
5 5.81
4 4.65
5 5.81
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
143  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 303
21 6.93
14 4.62
9 2.97
7 2.31
5 1.65
247 81.52
56 18.48%
144  โรงเรียนบ้านนางาม 92
4 4.35
3 3.26
6 6.52
2 2.17
2 2.17
75 81.52
17 18.48%
145  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
146  โรงเรียนบ้านนาม่วง 39
2 5.13
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
147  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
3 3.85
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
148  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
5 7.94
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
149  โรงเรียนบ้านสําราญ 112
11 9.82
2 1.79
6 5.36
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
150  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
5 5.56
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
151  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 96
6 6.25
0 0.00
5 5.21
5 5.21
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
152  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 96
6 6.25
2 2.08
7 7.29
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
153  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 140
0 0.00
14 10.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
154  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 128
7 5.47
3 2.34
11 8.59
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
155  โรงเรียนบ้านหนองบึง 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
156  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 55
2 3.64
2 3.64
4 7.27
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
157  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
158  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
159  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 56
5 8.93
1 1.79
1 1.79
0 0.00
2 3.57
47 83.93
9 16.07%
160  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 88
7 7.95
6 6.82
1 1.14
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
161  โรงเรียนบ้านดอนโทน 107
4 3.74
4 3.74
3 2.80
3 2.80
3 2.80
90 84.11
17 15.89%
162  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 233
11 4.72
5 2.15
19 8.15
2 0.86
0 0.00
196 84.12
37 15.88%
163  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
4 5.26
2 2.63
5 6.58
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
164  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 202
8 3.96
12 5.94
8 3.96
3 1.49
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
165  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
9 11.39
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
166  โรงเรียนบ้านนาเลียง 106
5 4.72
2 1.89
7 6.60
0 0.00
2 1.89
90 84.91
16 15.09%
167  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 113
7 6.19
3 2.65
6 5.31
0 0.00
1 0.88
96 84.96
17 15.04%
168  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
11 3.79
15 5.17
7 2.41
0 0.00
247 85.17
43 14.83%
169  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
170  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
5 3.33
5 3.33
4 2.67
3 2.00
5 3.33
128 85.33
22 14.67%
171  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 62
2 3.23
1 1.61
0 0.00
3 4.84
3 4.84
53 85.48
9 14.52%
172  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 69
4 5.80
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
173  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 35
4 11.43
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
174  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 56
4 7.14
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
175  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 121
5 4.13
0 0.00
9 7.44
3 2.48
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
176  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 86
2 2.33
2 2.33
2 2.33
4 4.65
2 2.33
74 86.05
12 13.95%
177  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 115
4 3.48
5 4.35
4 3.48
3 2.61
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
178  โรงเรียนบ้านนาดี 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
179  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
180  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 69
1 1.45
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
181  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
1 1.85
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
182  โรงเรียนบ้านโสกแมว 147
7 4.76
9 6.12
3 2.04
0 0.00
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
183  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
184  โรงเรียนบ้านนาโสก 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
185  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
186  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 99
5 5.05
4 4.04
3 3.03
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
187  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 33
0 0.00
3 9.09
0 0.00
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
188  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 250
12 4.80
7 2.80
11 4.40
0 0.00
0 0.00
220 88.00
30 12.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
1 1.49
2 2.99
59 88.06
8 11.94%
190  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 42
2 4.76
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
191  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 118
3 2.54
3 2.54
5 4.24
3 2.54
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
192  โรงเรียนบ้านเหิบ 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
193  โรงเรียนบ้านโพนทัน 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
194  โรงเรียนบ้านกอก 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
2 3.70
2 3.70
48 88.89
6 11.11%
195  โรงเรียนบ้านวังตามัว 199
5 2.51
5 2.51
6 3.02
5 2.51
0 0.00
178 89.45
21 10.55%
196  โรงเรียนบ้านนาคู่ 134
7 5.22
0 0.00
0 0.00
7 5.22
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
197  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 48
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
198  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
199  โรงเรียนมรุกขนคร 116
4 3.45
5 4.31
3 2.59
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
200  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 126
6 4.76
3 2.38
2 1.59
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
201  โรงเรียนบ้านกล้วย 68
2 2.94
2 2.94
2 2.94
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
202  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
203  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
204  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
205  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
206  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
207  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 75
0 0.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
1 1.33
68 90.67
7 9.33%
208  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 76
5 6.58
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
209  โรงเรียนบ้านนาหนาด 98
4 4.08
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
210  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
211  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
212  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
213  โรงเรียนบ้านกุงโกน 110
2 1.82
0 0.00
5 4.55
2 1.82
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
214  โรงเรียนบ้านหนองคอง 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
216  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
217  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
218  โรงเรียนบ้านหนองแคน 92
0 0.00
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
219  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
220  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 50
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
221  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
2 1.57
3 2.36
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
222  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
223  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
224  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 69
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
225  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
1 1.43
1 1.43
67 95.71
3 4.29%
226  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
227  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
1 1.41
68 95.77
3 4.23%
228  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
229  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
230  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 82
1 1.22
1 1.22
1 1.22
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
231  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
232  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
233  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 151
3 1.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 98.01
3 1.99%
234  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 152
1 0.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 99.34
1 0.66%
235  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านแขนนาง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนเมืองนครพนม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,817 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,680 9.30
เตี้ย  1,676 5.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,262 7.85
ผอมและเตี้ย  1,002 3.48
อ้วนและเตี้ย  668 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,529 71.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,288 คน


28.76%


Powered By www.thaieducation.net