ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
12 28.57
10 23.81
15 35.71
3 7.14
2 4.76
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 33
8 24.24
8 24.24
7 21.21
8 24.24
2 6.06
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 18
8 44.44
5 27.78
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 51
12 23.53
11 21.57
9 17.65
7 13.73
4 7.84
8 15.69
43 84.31%
5  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
35 55.56
4 6.35
5 7.94
6 9.52
3 4.76
10 15.87
53 84.13%
6  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 71
14 19.72
11 15.49
10 14.08
11 15.49
4 5.63
21 29.58
50 70.42%
7  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 153
46 30.07
26 16.99
8 5.23
19 12.42
5 3.27
49 32.03
104 67.97%
8  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 38
6 15.79
6 15.79
7 18.42
3 7.89
2 5.26
14 36.84
24 63.16%
9  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
14 27.45
8 15.69
3 5.88
6 11.76
1 1.96
19 37.25
32 62.75%
10  โรงเรียนบ้านกกไฮ 47
12 25.53
6 12.77
5 10.64
6 12.77
0 0.00
18 38.30
29 61.70%
11  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
57 11.18
43 8.43
80 15.69
19 3.73
113 22.16
198 38.82
312 61.18%
12  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 62
15 24.19
17 27.42
2 3.23
3 4.84
0 0.00
25 40.32
37 59.68%
13  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 90
13 14.44
40 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 41.11
53 58.89%
14  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 698
82 11.75
77 11.03
137 19.63
43 6.16
71 10.17
288 41.26
410 58.74%
15  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 123
24 19.51
13 10.57
15 12.20
10 8.13
8 6.50
53 43.09
70 56.91%
16  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 283
62 21.91
22 7.77
23 8.13
22 7.77
27 9.54
127 44.88
156 55.12%
17  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
13 25.49
9 17.65
2 3.92
4 7.84
0 0.00
23 45.10
28 54.90%
18  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 128
33 25.78
13 10.16
14 10.94
8 6.25
0 0.00
60 46.88
68 53.13%
19  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 34
7 20.59
3 8.82
5 14.71
3 8.82
0 0.00
16 47.06
18 52.94%
20  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 78
15 19.23
13 16.67
9 11.54
3 3.85
0 0.00
38 48.72
40 51.28%
21  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 170
8 4.71
14 8.24
14 8.24
22 12.94
28 16.47
84 49.41
86 50.59%
22  โรงเรียนบ้านดอนขาว 103
17 16.50
21 20.39
3 2.91
11 10.68
0 0.00
51 49.51
52 50.49%
23  โรงเรียนบ้านหนองยาว 26
5 19.23
1 3.85
3 11.54
4 15.38
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
24  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 89
13 14.61
11 12.36
8 8.99
8 8.99
3 3.37
46 51.69
43 48.31%
25  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 335
22 6.57
18 5.37
45 13.43
34 10.15
40 11.94
176 52.54
159 47.46%
26  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 116
26 22.41
19 16.38
9 7.76
0 0.00
0 0.00
62 53.45
54 46.55%
27  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 116
17 14.66
13 11.21
15 12.93
9 7.76
0 0.00
62 53.45
54 46.55%
28  โรงเรียนบ้านศรีธน 192
14 7.29
16 8.33
27 14.06
4 2.08
23 11.98
108 56.25
84 43.75%
29  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 74
9 12.16
9 12.16
10 13.51
4 5.41
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
30  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 42
4 9.52
3 7.14
5 11.90
3 7.14
3 7.14
24 57.14
18 42.86%
31  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 101
18 17.82
8 7.92
11 10.89
6 5.94
0 0.00
58 57.43
43 42.57%
32  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 161
32 19.88
17 10.56
10 6.21
8 4.97
1 0.62
93 57.76
68 42.24%
33  โรงเรียนบ้านนาคำ 43
5 11.63
5 11.63
0 0.00
8 18.60
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
34  โรงเรียนบ้านจำปา 52
4 7.69
6 11.54
6 11.54
4 7.69
1 1.92
31 59.62
21 40.38%
35  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 159
16 10.06
11 6.92
20 12.58
9 5.66
5 3.14
98 61.64
61 38.36%
36  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 59
9 15.25
1 1.69
7 11.86
4 6.78
1 1.69
37 62.71
22 37.29%
37  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
29 21.32
8 5.88
10 7.35
2 1.47
1 0.74
86 63.24
50 36.76%
38  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 30
8 26.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
39  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 450
73 16.22
31 6.89
55 12.22
4 0.89
0 0.00
287 63.78
163 36.22%
40  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 119
9 7.56
34 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
41  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
42  โรงเรียนบ้านคับพวง 62
8 12.90
0 0.00
2 3.23
11 17.74
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
43  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 110
10 9.09
14 12.73
11 10.00
1 0.91
1 0.91
73 66.36
37 33.64%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 51
3 5.88
5 9.80
5 9.80
4 7.84
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
45  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 30
3 10.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
46  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 113
3 2.65
2 1.77
18 15.93
14 12.39
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
47  โรงเรียนบ้านหนองแสง 165
30 18.18
13 7.88
10 6.06
1 0.61
0 0.00
111 67.27
54 32.73%
48  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 138
17 12.32
7 5.07
14 10.14
7 5.07
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
49  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
6 10.71
3 5.36
6 10.71
3 5.36
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
50  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 212
16 7.55
13 6.13
5 2.36
10 4.72
24 11.32
144 67.92
68 32.08%
51  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
2 5.71
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
52  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
53  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
10 15.15
0 0.00
9 13.64
1 1.52
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
54  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 156
12 7.69
16 10.26
18 11.54
1 0.64
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
55  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
56  โรงเรียนบ้านชะโนต 134
19 14.18
12 8.96
6 4.48
3 2.24
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 27
7 25.93
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
58  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 516
41 7.95
47 9.11
57 11.05
2 0.39
3 0.58
366 70.93
150 29.07%
59  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 141
10 7.09
15 10.64
12 8.51
0 0.00
3 2.13
101 71.63
40 28.37%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 233
21 9.01
19 8.15
16 6.87
10 4.29
0 0.00
167 71.67
66 28.33%
61  โรงเรียนบ้านนาป่ง 39
4 10.26
1 2.56
4 10.26
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 108
0 0.00
0 0.00
8 7.41
15 13.89
7 6.48
78 72.22
30 27.78%
63  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
64  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 94
9 9.57
0 0.00
14 14.89
3 3.19
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
65  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
66  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 124
15 12.10
1 0.81
3 2.42
15 12.10
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 132
16 12.12
12 9.09
7 5.30
1 0.76
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
68  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 147
11 7.48
5 3.40
12 8.16
12 8.16
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
69  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 100
10 10.00
5 5.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
70  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 119
4 3.36
19 15.97
9 7.56
0 0.00
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
71  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 138
9 6.52
8 5.80
13 9.42
2 1.45
5 3.62
101 73.19
37 26.81%
72  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
4 8.70
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
73  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 100
8 8.00
4 4.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 58
8 13.79
4 6.90
2 3.45
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
75  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
22 18.18
1 0.83
7 5.79
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
76  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 118
11 9.32
0 0.00
11 9.32
2 1.69
6 5.08
88 74.58
30 25.42%
77  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 139
19 13.67
7 5.04
5 3.60
4 2.88
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
78  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
92 10.43
39 4.42
83 9.41
5 0.57
0 0.00
663 75.17
219 24.83%
79  โรงเรียนบ้านผึ้ง 247
27 10.93
19 7.69
7 2.83
2 0.81
6 2.43
186 75.30
61 24.70%
80  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 29
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
2 6.90
22 75.86
7 24.14%
81  โรงเรียนบ้านปากบัง 38
9 23.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
82  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 76
10 13.16
1 1.32
4 5.26
3 3.95
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
83  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
4 4.71
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
84  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 81
8 9.88
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
85  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 163
17 10.43
4 2.45
15 9.20
2 1.23
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
86  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 133
12 9.02
6 4.51
10 7.52
2 1.50
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
87  โรงเรียนบ้านนายอ 134
10 7.46
3 2.24
17 12.69
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
88  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
89  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 36
0 0.00
4 11.11
3 8.33
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
90  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
23 11.39
0 0.00
19 9.41
1 0.50
0 0.00
159 78.71
43 21.29%
91  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 71
6 8.45
2 2.82
6 8.45
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
93  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 57
3 5.26
5 8.77
1 1.75
3 5.26
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
94  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 188
7 3.72
11 5.85
13 6.91
8 4.26
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
95  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
96  โรงเรียนบ้านวังม่วง 58
4 6.90
6 10.34
2 3.45
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
97  โรงเรียนบ้านโพนแพง 92
6 6.52
1 1.09
9 9.78
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
98  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 206
12 5.83
16 7.77
12 5.83
2 0.97
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
99  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 103
3 2.91
3 2.91
3 2.91
8 7.77
4 3.88
82 79.61
21 20.39%
100  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
3 4.35
2 2.90
8 11.59
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
101  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 85
2 2.35
6 7.06
8 9.41
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
102  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 60
3 5.00
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
103  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 166
13 7.83
4 2.41
6 3.61
8 4.82
2 1.20
133 80.12
33 19.88%
104  โรงเรียนบ้านนาหลวง 71
9 12.68
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
105  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
5 2.55
16 8.16
15 7.65
2 1.02
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
106  โรงเรียนบ้านมหาชัย 167
15 8.98
9 5.39
7 4.19
1 0.60
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
107  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 96
1 1.04
1 1.04
3 3.13
11 11.46
2 2.08
78 81.25
18 18.75%
108  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 86
5 5.81
4 4.65
5 5.81
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
109  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 303
21 6.93
14 4.62
9 2.97
7 2.31
5 1.65
247 81.52
56 18.48%
110  โรงเรียนบ้านนางาม 92
4 4.35
3 3.26
6 6.52
2 2.17
2 2.17
75 81.52
17 18.48%
111  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
112  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
3 3.85
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
113  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
5 7.94
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
114  โรงเรียนบ้านสําราญ 112
11 9.82
2 1.79
6 5.36
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
115  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
5 5.56
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
116  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 96
6 6.25
0 0.00
5 5.21
5 5.21
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
117  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 96
6 6.25
2 2.08
7 7.29
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
118  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 140
0 0.00
14 10.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
119  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 128
7 5.47
3 2.34
11 8.59
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
120  โรงเรียนบ้านหนองบึง 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
121  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 55
2 3.64
2 3.64
4 7.27
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
122  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
123  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
124  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 56
5 8.93
1 1.79
1 1.79
0 0.00
2 3.57
47 83.93
9 16.07%
125  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 88
7 7.95
6 6.82
1 1.14
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
126  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
4 5.26
2 2.63
5 6.58
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
127  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 202
8 3.96
12 5.94
8 3.96
3 1.49
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
128  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
9 11.39
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
129  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
11 3.79
15 5.17
7 2.41
0 0.00
247 85.17
43 14.83%
130  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
131  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
5 3.33
5 3.33
4 2.67
3 2.00
5 3.33
128 85.33
22 14.67%
132  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 69
4 5.80
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
133  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 35
4 11.43
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
134  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 56
4 7.14
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
135  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 121
5 4.13
0 0.00
9 7.44
3 2.48
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
136  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 115
4 3.48
5 4.35
4 3.48
3 2.61
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
137  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
138  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 69
1 1.45
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
139  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
1 1.85
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
140  โรงเรียนบ้านโสกแมว 147
7 4.76
9 6.12
3 2.04
0 0.00
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
141  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
142  โรงเรียนบ้านนาโสก 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
143  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
144  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 99
5 5.05
4 4.04
3 3.03
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
145  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 250
12 4.80
7 2.80
11 4.40
0 0.00
0 0.00
220 88.00
30 12.00%
146  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
1 1.49
2 2.99
59 88.06
8 11.94%
147  โรงเรียนบ้านโพนทัน 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
148  โรงเรียนบ้านกอก 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
2 3.70
2 3.70
48 88.89
6 11.11%
149  โรงเรียนบ้านวังตามัว 199
5 2.51
5 2.51
6 3.02
5 2.51
0 0.00
178 89.45
21 10.55%
150  โรงเรียนบ้านนาคู่ 134
7 5.22
0 0.00
0 0.00
7 5.22
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
151  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 126
6 4.76
3 2.38
2 1.59
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
152  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
153  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
154  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
155  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
156  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 76
5 6.58
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
157  โรงเรียนบ้านนาหนาด 98
4 4.08
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
158  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
159  โรงเรียนบ้านกุงโกน 110
2 1.82
0 0.00
5 4.55
2 1.82
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
160  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
161  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
162  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
163  โรงเรียนบ้านหนองแคน 92
0 0.00
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
164  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 50
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
165  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
2 1.57
3 2.36
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
166  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
167  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
168  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 69
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
169  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
1 1.43
1 1.43
67 95.71
3 4.29%
170  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
171  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
1 1.41
68 95.77
3 4.23%
172  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
173  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
174  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
175  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 151
3 1.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 98.01
3 1.99%
176  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 152
1 0.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 99.34
1 0.66%
177  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนเมืองนครพนม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,739 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,761 8.92
เตี้ย  1,166 5.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,515 7.68
ผอมและเตี้ย  637 3.23
อ้วนและเตี้ย  444 2.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,216 72.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,523 คน


27.98%


Powered By www.thaieducation.net