ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 249 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
12 28.57
10 23.81
15 35.71
3 7.14
2 4.76
0 0.00
42 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 33
8 24.24
8 24.24
7 21.21
8 24.24
2 6.06
0 0.00
33 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 18
8 44.44
5 27.78
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 56
42 75.00
0 0.00
10 17.86
4 7.14
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
5  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 51
12 23.53
11 21.57
9 17.65
7 13.73
4 7.84
8 15.69
43 84.31%
6  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
35 55.56
4 6.35
5 7.94
6 9.52
3 4.76
10 15.87
53 84.13%
7  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 71
14 19.72
11 15.49
10 14.08
11 15.49
4 5.63
21 29.58
50 70.42%
8  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 153
46 30.07
26 16.99
8 5.23
19 12.42
5 3.27
49 32.03
104 67.97%
9  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 38
6 15.79
6 15.79
7 18.42
3 7.89
2 5.26
14 36.84
24 63.16%
10  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
14 27.45
8 15.69
3 5.88
6 11.76
1 1.96
19 37.25
32 62.75%
11  โรงเรียนบ้านกกไฮ 47
12 25.53
6 12.77
5 10.64
6 12.77
0 0.00
18 38.30
29 61.70%
12  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 986
197 19.98
103 10.45
152 15.42
84 8.52
69 7.00
381 38.64
605 61.36%
13  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
57 11.18
43 8.43
80 15.69
19 3.73
113 22.16
198 38.82
312 61.18%
14  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 205
40 19.51
24 11.71
20 9.76
17 8.29
24 11.71
80 39.02
125 60.98%
15  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 62
15 24.19
17 27.42
2 3.23
3 4.84
0 0.00
25 40.32
37 59.68%
16  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 142
10 7.04
17 11.97
7 4.93
31 21.83
19 13.38
58 40.85
84 59.15%
17  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 129
29 22.48
18 13.95
13 10.08
4 3.10
12 9.30
53 41.09
76 58.91%
18  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 90
13 14.44
40 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 41.11
53 58.89%
19  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 698
82 11.75
77 11.03
137 19.63
43 6.16
71 10.17
288 41.26
410 58.74%
20  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 123
24 19.51
13 10.57
15 12.20
10 8.13
8 6.50
53 43.09
70 56.91%
21  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 283
62 21.91
22 7.77
23 8.13
22 7.77
27 9.54
127 44.88
156 55.12%
22  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
13 25.49
9 17.65
2 3.92
4 7.84
0 0.00
23 45.10
28 54.90%
23  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 128
33 25.78
13 10.16
14 10.94
8 6.25
0 0.00
60 46.88
68 53.13%
24  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 34
7 20.59
3 8.82
5 14.71
3 8.82
0 0.00
16 47.06
18 52.94%
25  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 100
20 20.00
20 20.00
9 9.00
3 3.00
0 0.00
48 48.00
52 52.00%
26  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
29 20.57
17 12.06
9 6.38
9 6.38
9 6.38
68 48.23
73 51.77%
27  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 78
15 19.23
13 16.67
9 11.54
3 3.85
0 0.00
38 48.72
40 51.28%
28  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 43
11 25.58
7 16.28
4 9.30
0 0.00
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
29  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 170
8 4.71
14 8.24
14 8.24
22 12.94
28 16.47
84 49.41
86 50.59%
30  โรงเรียนบ้านดอนขาว 103
17 16.50
21 20.39
3 2.91
11 10.68
0 0.00
51 49.51
52 50.49%
31  โรงเรียนบ้านหนองยาว 26
5 19.23
1 3.85
3 11.54
4 15.38
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
32  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 89
13 14.61
11 12.36
8 8.99
8 8.99
3 3.37
46 51.69
43 48.31%
33  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 335
22 6.57
18 5.37
45 13.43
34 10.15
40 11.94
176 52.54
159 47.46%
34  โรงเรียนบ้านคำเตย 179
16 8.94
21 11.73
22 12.29
9 5.03
16 8.94
95 53.07
84 46.93%
35  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 116
26 22.41
19 16.38
9 7.76
0 0.00
0 0.00
62 53.45
54 46.55%
36  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 116
17 14.66
13 11.21
15 12.93
9 7.76
0 0.00
62 53.45
54 46.55%
37  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 221
39 17.65
38 17.19
13 5.88
9 4.07
1 0.45
121 54.75
100 45.25%
38  โรงเรียนบ้านดงบาก 127
11 8.66
6 4.72
12 9.45
16 12.60
11 8.66
71 55.91
56 44.09%
39  โรงเรียนบ้านศรีธน 192
14 7.29
16 8.33
27 14.06
4 2.08
23 11.98
108 56.25
84 43.75%
40  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 39
12 30.77
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
41  โรงเรียนบ้านม่วง 67
11 16.42
10 14.93
8 11.94
0 0.00
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
42  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 74
9 12.16
9 12.16
10 13.51
4 5.41
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
43  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 42
4 9.52
3 7.14
5 11.90
3 7.14
3 7.14
24 57.14
18 42.86%
44  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1237
150 12.13
122 9.86
193 15.60
64 5.17
0 0.00
708 57.24
529 42.76%
45  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
22 18.80
16 13.68
6 5.13
4 3.42
2 1.71
67 57.26
50 42.74%
46  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 101
18 17.82
8 7.92
11 10.89
6 5.94
0 0.00
58 57.43
43 42.57%
47  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 161
32 19.88
17 10.56
10 6.21
8 4.97
1 0.62
93 57.76
68 42.24%
48  โรงเรียนบ้านทันสมัย 31
2 6.45
1 3.23
7 22.58
0 0.00
3 9.68
18 58.06
13 41.94%
49  โรงเรียนบ้านนาคำ 43
5 11.63
5 11.63
0 0.00
8 18.60
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
50  โรงเรียนบ้านจำปา 52
4 7.69
6 11.54
6 11.54
4 7.69
1 1.92
31 59.62
21 40.38%
51  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 40
8 20.00
1 2.50
6 15.00
1 2.50
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
52  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 159
16 10.06
11 6.92
20 12.58
9 5.66
5 3.14
98 61.64
61 38.36%
53  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 198
39 19.70
17 8.59
17 8.59
2 1.01
0 0.00
123 62.12
75 37.88%
54  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 59
9 15.25
1 1.69
7 11.86
4 6.78
1 1.69
37 62.71
22 37.29%
55  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
29 21.32
8 5.88
10 7.35
2 1.47
1 0.74
86 63.24
50 36.76%
56  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 30
8 26.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
57  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 77
6 7.79
5 6.49
17 22.08
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
58  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 450
73 16.22
31 6.89
55 12.22
4 0.89
0 0.00
287 63.78
163 36.22%
59  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 119
9 7.56
34 28.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
60  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 346
39 11.27
2 0.58
13 3.76
55 15.90
13 3.76
224 64.74
122 35.26%
61  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
62  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 76
10 13.16
0 0.00
14 18.42
1 1.32
1 1.32
50 65.79
26 34.21%
63  โรงเรียนบ้านคับพวง 62
8 12.90
0 0.00
2 3.23
11 17.74
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
64  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 110
10 9.09
14 12.73
11 10.00
1 0.91
1 0.91
73 66.36
37 33.64%
65  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 51
3 5.88
5 9.80
5 9.80
4 7.84
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
66  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 30
3 10.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
67  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 113
3 2.65
2 1.77
18 15.93
14 12.39
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
68  โรงเรียนบ้านหนองแสง 165
30 18.18
13 7.88
10 6.06
1 0.61
0 0.00
111 67.27
54 32.73%
69  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 138
17 12.32
7 5.07
14 10.14
7 5.07
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
70  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
6 10.71
3 5.36
6 10.71
3 5.36
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
71  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 212
16 7.55
13 6.13
5 2.36
10 4.72
24 11.32
144 67.92
68 32.08%
72  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 35
2 5.71
0 0.00
7 20.00
2 5.71
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
73  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 48
8 16.67
6 12.50
1 2.08
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
74  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
75  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
10 15.15
0 0.00
9 13.64
1 1.52
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
76  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 156
12 7.69
16 10.26
18 11.54
1 0.64
0 0.00
109 69.87
47 30.13%
77  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
78  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
16 12.31
8 6.15
0 0.00
10 7.69
5 3.85
91 70.00
39 30.00%
79  โรงเรียนบ้านชะโนต 134
19 14.18
12 8.96
6 4.48
3 2.24
0 0.00
94 70.15
40 29.85%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 27
7 25.93
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 179
14 7.82
13 7.26
10 5.59
9 5.03
7 3.91
126 70.39
53 29.61%
82  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 127
11 8.66
9 7.09
12 9.45
5 3.94
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
83  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 516
41 7.95
47 9.11
57 11.05
2 0.39
3 0.58
366 70.93
150 29.07%
84  โรงเรียนบ้านวังกระแส 211
31 14.69
9 4.27
10 4.74
9 4.27
2 0.95
150 71.09
61 28.91%
85  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 141
10 7.09
15 10.64
12 8.51
0 0.00
3 2.13
101 71.63
40 28.37%
86  โรงเรียนบ้านคำพอก 134
17 12.69
5 3.73
4 2.99
7 5.22
5 3.73
96 71.64
38 28.36%
87  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 233
21 9.01
19 8.15
16 6.87
10 4.29
0 0.00
167 71.67
66 28.33%
88  โรงเรียนบ้านนาป่ง 39
4 10.26
1 2.56
4 10.26
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 108
0 0.00
0 0.00
8 7.41
15 13.89
7 6.48
78 72.22
30 27.78%
90  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 54
10 18.52
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
91  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
92  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 94
9 9.57
0 0.00
14 14.89
3 3.19
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
93  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
94  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 124
15 12.10
1 0.81
3 2.42
15 12.10
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
95  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 132
16 12.12
12 9.09
7 5.30
1 0.76
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
96  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 147
11 7.48
5 3.40
12 8.16
12 8.16
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
97  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 100
10 10.00
5 5.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
98  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 119
4 3.36
19 15.97
9 7.56
0 0.00
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
99  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 365
39 10.68
26 7.12
19 5.21
13 3.56
1 0.27
267 73.15
98 26.85%
100  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 138
9 6.52
8 5.80
13 9.42
2 1.45
5 3.62
101 73.19
37 26.81%
101  โรงเรียนบ้านนาทราย 45
0 0.00
6 13.33
4 8.89
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
102  โรงเรียนบ้านนาเชือก 105
8 7.62
10 9.52
4 3.81
4 3.81
2 1.90
77 73.33
28 26.67%
103  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
4 8.70
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
104  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 100
8 8.00
4 4.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 58
8 13.79
4 6.90
2 3.45
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
106  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
22 18.18
1 0.83
7 5.79
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
107  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 118
11 9.32
0 0.00
11 9.32
2 1.69
6 5.08
88 74.58
30 25.42%
108  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 139
19 13.67
7 5.04
5 3.60
4 2.88
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
109  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 243
4 1.65
4 1.65
26 10.70
4 1.65
23 9.47
182 74.90
61 25.10%
110  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
92 10.43
39 4.42
83 9.41
5 0.57
0 0.00
663 75.17
219 24.83%
111  โรงเรียนบ้านผึ้ง 247
27 10.93
19 7.69
7 2.83
2 0.81
6 2.43
186 75.30
61 24.70%
112  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 342
55 16.08
10 2.92
17 4.97
2 0.58
0 0.00
258 75.44
84 24.56%
113  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 29
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
2 6.90
22 75.86
7 24.14%
114  โรงเรียนบ้านปากบัง 38
9 23.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 76
10 13.16
1 1.32
4 5.26
3 3.95
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
116  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
4 4.71
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
117  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 81
8 9.88
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
13 20.31
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
119  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 163
17 10.43
4 2.45
15 9.20
2 1.23
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
120  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 133
12 9.02
6 4.51
10 7.52
2 1.50
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
121  โรงเรียนบ้านนายอ 134
10 7.46
3 2.24
17 12.69
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
122  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
123  โรงเรียนบ้านดงโชค 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
124  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 36
0 0.00
4 11.11
3 8.33
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
125  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 42
6 14.29
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
126  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
23 11.39
0 0.00
19 9.41
1 0.50
0 0.00
159 78.71
43 21.29%
127  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
128  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 142
11 7.75
5 3.52
12 8.45
2 1.41
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 71
6 8.45
2 2.82
6 8.45
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
130  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 57
3 5.26
5 8.77
1 1.75
3 5.26
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
131  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 57
6 10.53
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
132  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 188
7 3.72
11 5.85
13 6.91
8 4.26
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
133  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
134  โรงเรียนบ้านวังม่วง 58
4 6.90
6 10.34
2 3.45
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
135  โรงเรียนบ้านโพนแพง 92
6 6.52
1 1.09
9 9.78
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
136  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 73
4 5.48
1 1.37
7 9.59
3 4.11
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
137  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 206
12 5.83
16 7.77
12 5.83
2 0.97
0 0.00
164 79.61
42 20.39%
138  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 103
3 2.91
3 2.91
3 2.91
8 7.77
4 3.88
82 79.61
21 20.39%
139  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
3 4.35
2 2.90
8 11.59
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
140  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 85
2 2.35
6 7.06
8 9.41
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
141  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 60
3 5.00
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
142  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 171
6 3.51
9 5.26
8 4.68
6 3.51
5 2.92
137 80.12
34 19.88%
143  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 166
13 7.83
4 2.41
6 3.61
8 4.82
2 1.20
133 80.12
33 19.88%
144  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2235
102 4.56
70 3.13
214 9.57
40 1.79
15 0.67
1794 80.27
441 19.73%
145  โรงเรียนบ้านนาหลวง 71
9 12.68
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
146  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
5 2.55
16 8.16
15 7.65
2 1.02
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
147  โรงเรียนบ้านมหาชัย 167
15 8.98
9 5.39
7 4.19
1 0.60
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
148  โรงเรียนบ้านนาบัว 95
4 4.21
4 4.21
4 4.21
3 3.16
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
149  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 80
6 7.50
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
150  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 96
1 1.04
1 1.04
3 3.13
11 11.46
2 2.08
78 81.25
18 18.75%
151  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 86
5 5.81
4 4.65
5 5.81
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
152  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 303
21 6.93
14 4.62
9 2.97
7 2.31
5 1.65
247 81.52
56 18.48%
153  โรงเรียนบ้านนางาม 92
4 4.35
3 3.26
6 6.52
2 2.17
2 2.17
75 81.52
17 18.48%
154  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 50
2 4.00
1 2.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
155  โรงเรียนบ้านนาม่วง 39
2 5.13
1 2.56
3 7.69
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
156  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
3 3.85
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
157  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
5 7.94
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
158  โรงเรียนบ้านสําราญ 112
11 9.82
2 1.79
6 5.36
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
159  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
5 5.56
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
160  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 96
6 6.25
0 0.00
5 5.21
5 5.21
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
161  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 96
6 6.25
2 2.08
7 7.29
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
162  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 140
0 0.00
14 10.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
163  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 128
7 5.47
3 2.34
11 8.59
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
164  โรงเรียนบ้านหนองบึง 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
165  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 55
2 3.64
2 3.64
4 7.27
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
166  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
1 3.23
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
167  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 31
0 0.00
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
168  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 56
5 8.93
1 1.79
1 1.79
0 0.00
2 3.57
47 83.93
9 16.07%
169  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 88
7 7.95
6 6.82
1 1.14
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
170  โรงเรียนบ้านดอนโทน 107
4 3.74
4 3.74
3 2.80
3 2.80
3 2.80
90 84.11
17 15.89%
171  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 233
11 4.72
5 2.15
19 8.15
2 0.86
0 0.00
196 84.12
37 15.88%
172  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
4 5.26
2 2.63
5 6.58
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
173  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 202
8 3.96
12 5.94
8 3.96
3 1.49
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
174  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
9 11.39
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
175  โรงเรียนบ้านนาเลียง 106
5 4.72
2 1.89
7 6.60
0 0.00
2 1.89
90 84.91
16 15.09%
176  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 113
7 6.19
3 2.65
6 5.31
0 0.00
1 0.88
96 84.96
17 15.04%
177  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
11 3.79
15 5.17
7 2.41
0 0.00
247 85.17
43 14.83%
178  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 108
0 0.00
0 0.00
16 14.81
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
179  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
180  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
5 3.33
5 3.33
4 2.67
3 2.00
5 3.33
128 85.33
22 14.67%
181  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 62
2 3.23
1 1.61
0 0.00
3 4.84
3 4.84
53 85.48
9 14.52%
182  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 69
4 5.80
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
183  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 35
4 11.43
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
184  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 56
4 7.14
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
185  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 121
5 4.13
0 0.00
9 7.44
3 2.48
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
186  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 86
2 2.33
2 2.33
2 2.33
4 4.65
2 2.33
74 86.05
12 13.95%
187  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 115
4 3.48
5 4.35
4 3.48
3 2.61
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
188  โรงเรียนบ้านนาดี 60
3 5.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
189  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
190  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 69
1 1.45
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
191  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
1 1.85
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
192  โรงเรียนบ้านโสกแมว 147
7 4.76
9 6.12
3 2.04
0 0.00
0 0.00
128 87.07
19 12.93%
193  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
194  โรงเรียนบ้านนาโสก 64
1 1.56
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
195  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
196  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 99
5 5.05
4 4.04
3 3.03
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
197  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 33
0 0.00
3 9.09
0 0.00
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
198  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 250
12 4.80
7 2.80
11 4.40
0 0.00
0 0.00
220 88.00
30 12.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
1 1.49
2 2.99
59 88.06
8 11.94%
200  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 42
2 4.76
2 4.76
1 2.38
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
201  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 118
3 2.54
3 2.54
5 4.24
3 2.54
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
202  โรงเรียนบ้านเหิบ 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
203  โรงเรียนบ้านโพนทัน 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
204  โรงเรียนบ้านกอก 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
2 3.70
2 3.70
48 88.89
6 11.11%
205  โรงเรียนบ้านวังตามัว 199
5 2.51
5 2.51
6 3.02
5 2.51
0 0.00
178 89.45
21 10.55%
206  โรงเรียนบ้านนาคู่ 134
7 5.22
0 0.00
0 0.00
7 5.22
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
207  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 48
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
208  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
209  โรงเรียนมรุกขนคร 116
4 3.45
5 4.31
3 2.59
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
210  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 126
6 4.76
3 2.38
2 1.59
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
211  โรงเรียนบ้านกล้วย 68
2 2.94
2 2.94
2 2.94
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
212  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
213  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
215  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
216  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
217  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 75
0 0.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
1 1.33
68 90.67
7 9.33%
218  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 76
5 6.58
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
219  โรงเรียนบ้านนาหนาด 98
4 4.08
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
220  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
221  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
222  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
223  โรงเรียนบ้านกุงโกน 110
2 1.82
0 0.00
5 4.55
2 1.82
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
224  โรงเรียนบ้านหนองคอง 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
225  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 79
1 1.27
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
226  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
227  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
228  โรงเรียนบ้านหนองแคน 92
0 0.00
2 2.17
4 4.35
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
229  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
230  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 50
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
231  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
2 1.57
3 2.36
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
232  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
1 1.56
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
233  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
234  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 69
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
235  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
1 1.43
1 1.43
67 95.71
3 4.29%
236  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
237  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
1 1.41
68 95.77
3 4.23%
238  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
239  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
240  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 82
1 1.22
1 1.22
1 1.22
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
241  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
242  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
243  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 151
3 1.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 98.01
3 1.99%
244  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 152
1 0.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 99.34
1 0.66%
245  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านแขนนาง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนเมืองนครพนม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,193 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,932 9.40
เตี้ย  1,849 5.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,545 8.16
ผอมและเตี้ย  1,091 3.50
อ้วนและเตี้ย  706 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,070 70.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,123 คน


29.25%


Powered By www.thaieducation.net