ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 65
24 36.92
9 13.85
6 9.23
9 13.85
3 4.62
14 21.54
51 78.46%
2  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1470
195 13.27
90 6.12
196 13.33
285 19.39
203 13.81
501 34.08
969 65.92%
3  โรงเรียนบ้านแก้ง 92
27 29.35
8 8.70
12 13.04
8 8.70
0 0.00
37 40.22
55 59.78%
4  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 107
5 4.67
23 21.50
1 0.93
19 17.76
9 8.41
50 46.73
57 53.27%
5  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 179
13 7.26
12 6.70
16 8.94
25 13.97
28 15.64
85 47.49
94 52.51%
6  โรงเรียนบ้านวังม่วง 81
15 18.52
2 2.47
2 2.47
19 23.46
2 2.47
41 50.62
40 49.38%
7  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 95
13 13.68
12 12.63
17 17.89
4 4.21
0 0.00
49 51.58
46 48.42%
8  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 193
31 16.06
14 7.25
20 10.36
10 5.18
18 9.33
100 51.81
93 48.19%
9  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 133
13 9.77
10 7.52
12 9.02
18 13.53
8 6.02
72 54.14
61 45.86%
10  โรงเรียนบ้านดงเสียว 122
4 3.28
7 5.74
21 17.21
8 6.56
15 12.30
67 54.92
55 45.08%
11  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 92
8 8.70
6 6.52
6 6.52
17 18.48
4 4.35
51 55.43
41 44.57%
12  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 162
13 8.02
22 13.58
28 17.28
4 2.47
4 2.47
91 56.17
71 43.83%
13  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 180
6 3.33
13 7.22
34 18.89
9 5.00
14 7.78
104 57.78
76 42.22%
14  โรงเรียนนาข่าวิทยา 81
6 7.41
8 9.88
16 19.75
4 4.94
0 0.00
47 58.02
34 41.98%
15  โรงเรียนบ้านวังหว้า 174
10 5.75
7 4.02
18 10.34
18 10.34
18 10.34
103 59.20
71 40.80%
16  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 187
11 5.88
13 6.95
8 4.28
24 12.83
20 10.70
111 59.36
76 40.64%
17  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 321
24 7.48
37 11.53
27 8.41
33 10.28
6 1.87
194 60.44
127 39.56%
18  โรงเรียนบ้านนาคอย 61
7 11.48
4 6.56
8 13.11
4 6.56
1 1.64
37 60.66
24 39.34%
19  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
12 9.60
13 10.40
16 12.80
5 4.00
2 1.60
77 61.60
48 38.40%
20  โรงเรียนบ้านกุดจิก 73
15 20.55
3 4.11
9 12.33
1 1.37
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
21  โรงเรียนบ้านหนองแวง 190
14 7.37
7 3.68
17 8.95
14 7.37
20 10.53
118 62.11
72 37.89%
22  โรงเรียนบ้านบะหว้า 191
17 8.90
7 3.66
10 5.24
21 10.99
17 8.90
119 62.30
72 37.70%
23  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 142
12 8.45
9 6.34
16 11.27
14 9.86
2 1.41
89 62.68
53 37.32%
24  โรงเรียนบ้านดอนคำ 78
8 10.26
4 5.13
2 2.56
10 12.82
5 6.41
49 62.82
29 37.18%
25  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 136
10 7.35
22 16.18
8 5.88
6 4.41
4 2.94
86 63.24
50 36.76%
26  โรงเรียนบ้านนายอ 74
3 4.05
8 10.81
13 17.57
3 4.05
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
27  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 297
20 6.73
11 3.70
17 5.72
31 10.44
28 9.43
190 63.97
107 36.03%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 181
25 13.81
9 4.97
12 6.63
7 3.87
12 6.63
116 64.09
65 35.91%
29  โรงเรียนบ้านเสาวัด 138
12 8.70
8 5.80
10 7.25
14 10.14
5 3.62
89 64.49
49 35.51%
30  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 79
10 12.66
7 8.86
4 5.06
3 3.80
4 5.06
51 64.56
28 35.44%
31  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 150
10 6.67
8 5.33
7 4.67
18 12.00
10 6.67
97 64.67
53 35.33%
32  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 83
15 18.07
7 8.43
5 6.02
2 2.41
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
33  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 55
9 16.36
6 10.91
2 3.64
2 3.64
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
34  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 290
20 6.90
8 2.76
27 9.31
28 9.66
17 5.86
190 65.52
100 34.48%
35  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 61
2 3.28
5 8.20
1 1.64
7 11.48
6 9.84
40 65.57
21 34.43%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 159
14 8.81
21 13.21
14 8.81
4 2.52
1 0.63
105 66.04
54 33.96%
37  โรงเรียนบ้านจำปาดง 101
12 11.88
10 9.90
10 9.90
2 1.98
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
38  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 42
3 7.14
0 0.00
11 26.19
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
39  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 206
13 6.31
12 5.83
9 4.37
17 8.25
17 8.25
138 66.99
68 33.01%
40  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 220
18 8.18
4 1.82
17 7.73
22 10.00
10 4.55
149 67.73
71 32.27%
41  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 200
21 10.50
9 4.50
16 8.00
9 4.50
8 4.00
137 68.50
63 31.50%
42  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 157
17 10.83
14 8.92
13 8.28
3 1.91
2 1.27
108 68.79
49 31.21%
43  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 53
8 15.09
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
44  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 103
9 8.74
11 10.68
10 9.71
0 0.00
1 0.97
72 69.90
31 30.10%
45  โรงเรียนบ้านดอนทอย 108
22 20.37
2 1.85
7 6.48
1 0.93
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
46  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 45
1 2.22
3 6.67
4 8.89
4 8.89
1 2.22
32 71.11
13 28.89%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 216
23 10.65
25 11.57
9 4.17
5 2.31
0 0.00
154 71.30
62 28.70%
48  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 137
17 12.41
6 4.38
15 10.95
1 0.73
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
49  โรงเรียนบ้านตาดโตน 92
11 11.96
4 4.35
10 10.87
1 1.09
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
50  โรงเรียนบ้านท่างาม 121
3 2.48
13 10.74
16 13.22
1 0.83
1 0.83
87 71.90
34 28.10%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 133
20 15.04
2 1.50
9 6.77
6 4.51
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
52  โรงเรียนบ้านกุดจอก 18
3 16.67
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
53  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 83
19 22.89
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
54  โรงเรียนบ้านเซือม 188
31 16.49
0 0.00
21 11.17
0 0.00
0 0.00
136 72.34
52 27.66%
55  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 139
25 17.99
4 2.88
9 6.47
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
56  โรงเรียนบ้านโคกแสง 77
11 14.29
6 7.79
4 5.19
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
57  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 74
8 10.81
4 5.41
3 4.05
4 5.41
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
58  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 63
2 3.17
6 9.52
9 14.29
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
59  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 192
20 10.42
10 5.21
4 2.08
12 6.25
5 2.60
141 73.44
51 26.56%
60  โรงเรียนบ้านบะยาว 140
6 4.29
21 15.00
8 5.71
2 1.43
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
61  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
5 7.69
3 4.62
48 73.85
17 26.15%
62  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 166
18 10.84
12 7.23
12 7.23
1 0.60
0 0.00
123 74.10
43 25.90%
63  โรงเรียนบ้านขาม 228
11 4.82
0 0.00
25 10.96
11 4.82
12 5.26
169 74.12
59 25.88%
64  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
20 16.67
5 4.17
5 4.17
1 0.83
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
65  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 101
12 11.88
2 1.98
11 10.89
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
66  โรงเรียนบ้านสงเปือย 172
23 13.37
5 2.91
14 8.14
2 1.16
0 0.00
128 74.42
44 25.58%
67  โรงเรียนบ้านหนองผือ 91
3 3.30
1 1.10
18 19.78
1 1.10
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
68  โรงเรียนบ้านนาซอ 123
10 8.13
6 4.88
15 12.20
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
69  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 902
60 6.65
30 3.33
39 4.32
60 6.65
38 4.21
675 74.83
227 25.17%
70  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 110
6 5.45
6 5.45
7 6.36
5 4.55
3 2.73
83 75.45
27 24.55%
71  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 129
10 7.75
4 3.10
12 9.30
3 2.33
2 1.55
98 75.97
31 24.03%
72  โรงเรียนบ้านลึมบอง 76
11 14.47
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
73  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 174
23 13.22
4 2.30
12 6.90
1 0.57
1 0.57
133 76.44
41 23.56%
74  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 98
10 10.20
5 5.10
5 5.10
3 3.06
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
75  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 66
3 4.55
2 3.03
4 6.06
3 4.55
3 4.55
51 77.27
15 22.73%
76  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 110
11 10.00
1 0.91
5 4.55
8 7.27
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
77  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 44
3 6.82
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
78  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 638
23 3.61
39 6.11
73 11.44
7 1.10
1 0.16
495 77.59
143 22.41%
79  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 67
7 10.45
5 7.46
1 1.49
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
80  โรงเรียนบ้านนาหวาย 68
6 8.82
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
81  โรงเรียนบ้านวังบง 287
25 8.71
19 6.62
18 6.27
0 0.00
0 0.00
225 78.40
62 21.60%
82  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 149
12 8.05
8 5.37
9 6.04
3 2.01
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
83  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 70
1 1.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
84  โรงเรียนบ้านนาจาร 108
10 9.26
3 2.78
10 9.26
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
85  โรงเรียนบ้านดงสาร 175
18 10.29
4 2.29
15 8.57
0 0.00
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
86  โรงเรียนบ้านนากะทาด 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 21.05
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
87  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 62
1 1.61
6 9.68
6 9.68
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 186
27 14.52
0 0.00
12 6.45
0 0.00
0 0.00
147 79.03
39 20.97%
89  โรงเรียนบ้านโพนแพง 129
15 11.63
0 0.00
11 8.53
1 0.78
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
90  โรงเรียนบ้านนาบัว 112
7 6.25
13 11.61
3 2.68
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
91  โรงเรียนบ้านกุดจาน 161
5 3.11
4 2.48
23 14.29
0 0.00
0 0.00
129 80.12
32 19.88%
92  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 136
9 6.62
3 2.21
15 11.03
0 0.00
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
93  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 278
25 8.99
14 5.04
15 5.40
0 0.00
0 0.00
224 80.58
54 19.42%
94  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 361
24 6.65
18 4.99
28 7.76
0 0.00
0 0.00
291 80.61
70 19.39%
95  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 135
13 9.63
3 2.22
10 7.41
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
96  โรงเรียนบ้านวังโพน 78
3 3.85
5 6.41
6 7.69
1 1.28
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
97  โรงเรียนบ้านยางคำ 120
9 7.50
1 0.83
9 7.50
4 3.33
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
98  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 148
8 5.41
3 2.03
15 10.14
2 1.35
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 312
30 9.62
15 4.81
14 4.49
0 0.00
0 0.00
253 81.09
59 18.91%
100  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 123
8 6.50
2 1.63
11 8.94
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
101  โรงเรียนบ้านนาฮี 113
12 10.62
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
102  โรงเรียนบ้านนายม 54
2 3.70
0 0.00
6 11.11
2 3.70
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
103  โรงเรียนบ้านวาน้อย 87
0 0.00
0 0.00
6 6.90
9 10.34
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
104  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 180
15 8.33
2 1.11
16 8.89
0 0.00
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
105  โรงเรียนบ้านคำยาง 66
1 1.52
2 3.03
8 12.12
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
106  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
107  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 94
4 4.26
5 5.32
8 8.51
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
108  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 155
15 9.68
4 2.58
9 5.81
0 0.00
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
109  โรงเรียนบ้านคึม 133
8 6.02
3 2.26
10 7.52
3 2.26
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
110  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
16 8.21
6 3.08
13 6.67
0 0.00
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
111  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 287
17 5.92
14 4.88
6 2.09
9 3.14
5 1.74
236 82.23
51 17.77%
112  โรงเรียนบ้านโนนไทย 51
1 1.96
5 9.80
2 3.92
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
113  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
114  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
5 4.76
7 6.67
5 4.76
1 0.95
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
115  โรงเรียนบ้านหนองสนม 82
10 12.20
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
116  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 196
12 6.12
9 4.59
10 5.10
2 1.02
0 0.00
163 83.16
33 16.84%
117  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 131
11 8.40
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
118  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 121
12 9.92
3 2.48
5 4.13
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
119  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 67
6 8.96
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
120  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 116
7 6.03
4 3.45
8 6.90
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
121  โรงเรียนบ้านท่าควาย 124
1 0.81
11 8.87
8 6.45
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
122  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 81
7 8.64
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
123  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
0 0.00
2 3.17
53 84.13
10 15.87%
124  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 76
3 3.95
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
125  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 149
9 6.04
0 0.00
14 9.40
0 0.00
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
126  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 111
5 4.50
2 1.80
10 9.01
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
127  โรงเรียนบ้านตาด 157
3 1.91
6 3.82
13 8.28
1 0.64
1 0.64
133 84.71
24 15.29%
128  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 144
7 4.86
4 2.78
9 6.25
2 1.39
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
129  โรงเรียนบ้านโนนแพง 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
2 4.35
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 372
19 5.11
11 2.96
13 3.49
6 1.61
6 1.61
317 85.22
55 14.78%
131  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
132  โรงเรียนบ้านนาแต้ 158
1 0.63
5 3.16
14 8.86
2 1.27
1 0.63
135 85.44
23 14.56%
133  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 229
7 3.06
5 2.18
18 7.86
2 0.87
1 0.44
196 85.59
33 14.41%
134  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 93
4 4.30
5 5.38
4 4.30
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
135  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 79
4 5.06
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
136  โรงเรียนบ้านก่อ 137
9 6.57
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
137  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 145
5 3.45
6 4.14
8 5.52
1 0.69
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
138  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 95
2 2.11
6 6.32
5 5.26
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
139  โรงเรียนบ้านอากาศ 1516
85 5.61
36 2.37
72 4.75
14 0.92
0 0.00
1309 86.35
207 13.65%
140  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
141  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 104
4 3.85
4 3.85
0 0.00
6 5.77
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
142  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 122
5 4.10
3 2.46
6 4.92
2 1.64
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
143  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
1 2.17
1 2.17
40 86.96
6 13.04%
144  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
4 4.30
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
145  โรงเรียนบ้านบะนกทา 187
7 3.74
5 2.67
8 4.28
4 2.14
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
146  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 110
4 3.64
0 0.00
9 8.18
1 0.91
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 229
12 5.24
0 0.00
16 6.99
0 0.00
0 0.00
201 87.77
28 12.23%
148  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 124
12 9.68
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
149  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 253
19 7.51
10 3.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
150  โรงเรียนบ้านดงยาง 108
4 3.70
4 3.70
4 3.70
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
151  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 90
2 2.22
3 3.33
5 5.56
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
152  โรงเรียนบ้านหนองลาด 154
5 3.25
2 1.30
10 6.49
0 0.00
0 0.00
137 88.96
17 11.04%
153  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 92
3 3.26
2 2.17
2 2.17
2 2.17
1 1.09
82 89.13
10 10.87%
154  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 131
1 0.76
7 5.34
6 4.58
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
155  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 178
9 5.06
3 1.69
7 3.93
0 0.00
0 0.00
159 89.33
19 10.67%
156  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 96
3 3.13
2 2.08
4 4.17
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
157  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 127
3 2.36
2 1.57
8 6.30
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
158  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
159  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 151
2 1.32
3 1.99
2 1.32
4 2.65
4 2.65
136 90.07
15 9.93%
160  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 158
4 2.53
4 2.53
7 4.43
0 0.00
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
161  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 74
4 5.41
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
162  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 202
6 2.97
3 1.49
1 0.50
0 0.00
9 4.46
183 90.59
19 9.41%
163  โรงเรียนบ้านดงบัง 141
7 4.96
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
164  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 163
2 1.23
2 1.23
5 3.07
3 1.84
3 1.84
148 90.80
15 9.20%
165  โรงเรียนบ้านสรศรี 92
1 1.09
3 3.26
2 2.17
2 2.17
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
166  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 85
3 3.53
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
167  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
168  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
169  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 148
1 0.68
4 2.70
5 3.38
1 0.68
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
170  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 99
1 1.01
2 2.02
1 1.01
3 3.03
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
171  โรงเรียนบ้านจาร 91
0 0.00
2 2.20
4 4.40
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
172  โรงเรียนบ้านนาเมือง 132
2 1.52
2 1.52
1 0.76
1 0.76
2 1.52
124 93.94
8 6.06%
173  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 267
0 0.00
0 0.00
6 2.25
9 3.37
0 0.00
252 94.38
15 5.62%
174  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 122
0 0.00
0 0.00
6 4.92
0 0.00
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
175  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 217
2 0.92
0 0.00
8 3.69
0 0.00
0 0.00
207 95.39
10 4.61%
176  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
177  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 103
1 0.97
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
178  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 100
0 0.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
2 2.00
97 97.00
3 3.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 138
2 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 19
1 5.26
0 0.00
-2 -10.53
1 5.26
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,304 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,974 7.23
เตี้ย  1,139 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,932 7.08
ผอมและเตี้ย  1,057 3.87
อ้วนและเตี้ย  635 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,567 75.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,737 คน


24.67%


Powered By www.thaieducation.net