ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำบอน 28
5 17.86
4 14.29
14 50.00
2 7.14
3 10.71
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหินแตก 48
30 62.50
8 16.67
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
48 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
2 16.67
4 33.33
1 8.33
11 91.67%
4  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 293
59 20.14
67 22.87
54 18.43
32 10.92
17 5.80
64 21.84
229 78.16%
5  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 126
10 7.94
12 9.52
20 15.87
18 14.29
31 24.60
35 27.78
91 72.22%
6  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 62
14 22.58
16 25.81
1 1.61
13 20.97
0 0.00
18 29.03
44 70.97%
7  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 70
16 22.86
6 8.57
14 20.00
5 7.14
0 0.00
29 41.43
41 58.57%
8  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 165
8 4.85
12 7.27
22 13.33
20 12.12
34 20.61
69 41.82
96 58.18%
9  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 175
10 5.71
7 4.00
32 18.29
23 13.14
29 16.57
74 42.29
101 57.71%
10  โรงเรียนบ้านโพนสูง 91
12 13.19
5 5.49
7 7.69
15 16.48
12 13.19
40 43.96
51 56.04%
11  โรงเรียนบ้านนางัว 69
18 26.09
1 1.45
19 27.54
0 0.00
0 0.00
31 44.93
38 55.07%
12  โรงเรียนบ้านหวาย 70
17 24.29
14 20.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
32 45.71
38 54.29%
13  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 112
25 22.32
13 11.61
11 9.82
7 6.25
3 2.68
53 47.32
59 52.68%
14  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 141
30 21.28
16 11.35
9 6.38
13 9.22
6 4.26
67 47.52
74 52.48%
15  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 131
8 6.11
9 6.87
15 11.45
17 12.98
18 13.74
64 48.85
67 51.15%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 287
42 14.63
37 12.89
38 13.24
24 8.36
0 0.00
146 50.87
141 49.13%
17  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 105
7 6.67
5 4.76
11 10.48
12 11.43
16 15.24
54 51.43
51 48.57%
18  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 114
42 36.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 10.53
60 52.63
54 47.37%
19  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 30
3 10.00
2 6.67
8 26.67
1 3.33
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
20  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 52
10 19.23
2 3.85
3 5.77
8 15.38
1 1.92
28 53.85
24 46.15%
21  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 160
29 18.13
11 6.88
18 11.25
7 4.38
7 4.38
88 55.00
72 45.00%
22  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 801
55 6.87
50 6.24
166 20.72
28 3.50
58 7.24
444 55.43
357 44.57%
23  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 115
34 29.57
2 1.74
14 12.17
0 0.00
0 0.00
65 56.52
50 43.48%
24  โรงเรียนบ้านตาลโกน 148
24 16.22
15 10.14
12 8.11
13 8.78
0 0.00
84 56.76
64 43.24%
25  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 160
6 3.75
6 3.75
24 15.00
12 7.50
20 12.50
92 57.50
68 42.50%
26  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 59
4 6.78
2 3.39
8 13.56
6 10.17
5 8.47
34 57.63
25 42.37%
27  โรงเรียนบ้านนาตากาง 85
9 10.59
13 15.29
10 11.76
4 4.71
0 0.00
49 57.65
36 42.35%
28  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 55
5 9.09
7 12.73
11 20.00
0 0.00
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
29  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 995
85 8.54
23 2.31
112 11.26
108 10.85
77 7.74
590 59.30
405 40.70%
30  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 144
18 12.50
23 15.97
11 7.64
6 4.17
0 0.00
86 59.72
58 40.28%
31  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 251
32 12.75
17 6.77
23 9.16
15 5.98
14 5.58
150 59.76
101 40.24%
32  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 166
17 10.24
17 10.24
12 7.23
8 4.82
11 6.63
101 60.84
65 39.16%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 203
8 3.94
12 5.91
16 7.88
20 9.85
23 11.33
124 61.08
79 38.92%
34  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 47
7 14.89
2 4.26
8 17.02
1 2.13
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
35  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 90
10 11.11
7 7.78
17 18.89
0 0.00
0 0.00
56 62.22
34 37.78%
36  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 845
33 3.91
39 4.62
66 7.81
80 9.47
101 11.95
526 62.25
319 37.75%
37  โรงเรียนบ้านดงสง่า 166
13 7.83
12 7.23
18 10.84
14 8.43
5 3.01
104 62.65
62 37.35%
38  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 43
7 16.28
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
39  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 220
20 9.09
7 3.18
12 5.45
27 12.27
14 6.36
140 63.64
80 36.36%
40  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 113
12 10.62
8 7.08
12 10.62
9 7.96
0 0.00
72 63.72
41 36.28%
41  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 307
10 3.26
14 4.56
31 10.10
24 7.82
32 10.42
196 63.84
111 36.16%
42  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 111
3 2.70
3 2.70
16 14.41
6 5.41
11 9.91
72 64.86
39 35.14%
43  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 57
6 10.53
6 10.53
6 10.53
1 1.75
1 1.75
37 64.91
20 35.09%
44  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 143
20 13.99
9 6.29
9 6.29
7 4.90
5 3.50
93 65.03
50 34.97%
45  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 89
15 16.85
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
46  โรงเรียนบ้านบึงโน 187
10 5.35
15 8.02
40 21.39
0 0.00
0 0.00
122 65.24
65 34.76%
47  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 84
16 19.05
7 8.33
1 1.19
0 0.00
5 5.95
55 65.48
29 34.52%
48  โรงเรียนบ้านนาเลา 93
14 15.05
9 9.68
9 9.68
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
49  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 96
6 6.25
2 2.08
16 16.67
4 4.17
5 5.21
63 65.63
33 34.38%
50  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 71
2 2.82
12 16.90
10 14.08
0 0.00
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
51  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 128
8 6.25
0 0.00
30 23.44
0 0.00
5 3.91
85 66.41
43 33.59%
52  โรงเรียนบ้านขมิ้น 30
5 16.67
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
53  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 73
10 13.70
14 19.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 125
6 4.80
15 12.00
13 10.40
2 1.60
5 4.00
84 67.20
41 32.80%
55  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 218
8 3.67
13 5.96
8 3.67
21 9.63
21 9.63
147 67.43
71 32.57%
56  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 833
38 4.56
20 2.40
86 10.32
63 7.56
64 7.68
562 67.47
271 32.53%
57  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
3 8.82
3 8.82
23 67.65
11 32.35%
58  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 47
4 8.51
5 10.64
4 8.51
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
59  โรงเรียนบ้านนาแยง 22
3 13.64
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
60  โรงเรียนบ้านโนนพอก 22
4 18.18
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
61  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 57
9 15.79
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
62  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 146
4 2.74
2 1.37
19 13.01
6 4.11
15 10.27
100 68.49
46 31.51%
63  โรงเรียนบ้านหนองตาล 89
23 25.84
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
64  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 102
9 8.82
9 8.82
11 10.78
3 2.94
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
65  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 153
12 7.84
4 2.61
17 11.11
6 3.92
9 5.88
105 68.63
48 31.37%
66  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 129
9 6.98
2 1.55
9 6.98
13 10.08
7 5.43
89 68.99
40 31.01%
67  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 42
2 4.76
3 7.14
2 4.76
6 14.29
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
68  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 39
8 20.51
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
69  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 222
10 4.50
8 3.60
16 7.21
18 8.11
15 6.76
155 69.82
67 30.18%
70  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 63
1 1.59
2 3.17
8 12.70
3 4.76
5 7.94
44 69.84
19 30.16%
71  โรงเรียนบ้านบาก 60
8 13.33
2 3.33
5 8.33
3 5.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
72  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
10 7.69
7 5.38
7 5.38
10 7.69
5 3.85
91 70.00
39 30.00%
73  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 161
24 14.91
7 4.35
17 10.56
0 0.00
0 0.00
113 70.19
48 29.81%
74  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
75  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 235
10 4.26
16 6.81
16 6.81
7 2.98
20 8.51
166 70.64
69 29.36%
76  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 123
7 5.69
10 8.13
17 13.82
2 1.63
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
77  โรงเรียนบ้านคำแหว 120
15 12.50
6 5.00
13 10.83
1 0.83
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
78  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 94
13 13.83
3 3.19
11 11.70
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
79  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
80  โรงเรียนบ้านยางคำ 70
6 8.57
5 7.14
4 5.71
5 7.14
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
81  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
82  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 56
3 5.36
7 12.50
4 7.14
1 1.79
1 1.79
40 71.43
16 28.57%
83  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 89
5 5.62
11 12.36
7 7.87
2 2.25
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
84  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 146
7 4.79
7 4.79
14 9.59
7 4.79
6 4.11
105 71.92
41 28.08%
85  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 90
10 11.11
2 2.22
11 12.22
2 2.22
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
86  โรงเรียนบ้านแวง 144
5 3.47
2 1.39
16 11.11
7 4.86
10 6.94
104 72.22
40 27.78%
87  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 40
7 17.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
88  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 80
15 18.75
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
89  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 127
13 10.24
6 4.72
14 11.02
0 0.00
1 0.79
93 73.23
34 26.77%
90  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 49
6 12.24
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
91  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 107
7 6.54
0 0.00
17 15.89
4 3.74
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
92  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 150
14 9.33
4 2.67
5 3.33
12 8.00
4 2.67
111 74.00
39 26.00%
94  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 81
8 9.88
7 8.64
4 4.94
2 2.47
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
95  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 116
4 3.45
3 2.59
18 15.52
5 4.31
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
96  โรงเรียนบ้านอูนโคก 105
9 8.57
9 8.57
7 6.67
2 1.90
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 59
8 13.56
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
98  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 91
9 9.89
2 2.20
8 8.79
2 2.20
2 2.20
68 74.73
23 25.27%
99  โรงเรียนบ้านบะฮี 111
8 7.21
3 2.70
3 2.70
9 8.11
5 4.50
83 74.77
28 25.23%
100  โรงเรียนบ้านโคก 123
14 11.38
0 0.00
17 13.82
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
101  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 551
28 5.08
25 4.54
78 14.16
6 1.09
0 0.00
414 75.14
137 24.86%
102  โรงเรียนบ้านนาเตียง 69
4 5.80
0 0.00
12 17.39
0 0.00
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
103  โรงเรียนบ้านทันสมัย 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
7 14.29
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
104  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 180
6 3.33
10 5.56
26 14.44
2 1.11
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
105  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 82
8 9.76
5 6.10
0 0.00
6 7.32
1 1.22
62 75.61
20 24.39%
106  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 136
8 5.88
8 5.88
8 5.88
3 2.21
6 4.41
103 75.74
33 24.26%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 171
13 7.60
7 4.09
21 12.28
0 0.00
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
108  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 139
5 3.60
18 12.95
10 7.19
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
109  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 251
25 9.96
16 6.37
17 6.77
0 0.00
1 0.40
192 76.49
59 23.51%
110  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
111  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 52
3 5.77
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
112  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 686
52 7.58
28 4.08
46 6.71
20 2.92
12 1.75
528 76.97
158 23.03%
113  โรงเรียนบ้านหนองแสง 74
7 9.46
4 5.41
4 5.41
1 1.35
1 1.35
57 77.03
17 22.97%
114  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 170
17 10.00
9 5.29
3 1.76
9 5.29
1 0.59
131 77.06
39 22.94%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 126
11 8.73
1 0.79
15 11.90
1 0.79
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
116  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
2 3.17
6 9.52
6 9.52
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
118  โรงเรียนหนองจาน 41
5 12.20
3 7.32
1 2.44
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
119  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114
3 2.63
13 11.40
9 7.89
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
120  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 73
4 5.48
1 1.37
6 8.22
3 4.11
2 2.74
57 78.08
16 21.92%
121  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 147
15 10.20
4 2.72
12 8.16
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
122  โรงเรียนบ้านตาล 209
29 13.88
11 5.26
4 1.91
0 0.00
0 0.00
165 78.95
44 21.05%
123  โรงเรียนชุมพลศึกษา 67
4 5.97
5 7.46
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
124  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 96
6 6.25
3 3.13
2 2.08
8 8.33
1 1.04
76 79.17
20 20.83%
125  โรงเรียนบ้านคำนาดี 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
3 6.25
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
126  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 160
20 12.50
3 1.88
10 6.25
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
127  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 146
13 8.90
4 2.74
11 7.53
2 1.37
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
128  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 112
15 13.39
3 2.68
5 4.46
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
129  โรงเรียนบ้านขาว 39
8 20.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
130  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 308
27 8.77
7 2.27
20 6.49
7 2.27
2 0.65
245 79.55
63 20.45%
131  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 119
4 3.36
3 2.52
5 4.20
7 5.88
5 4.20
95 79.83
24 20.17%
132  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 150
9 6.00
5 3.33
16 10.67
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
133  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 70
3 4.29
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
134  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 383
25 6.53
20 5.22
27 7.05
4 1.04
0 0.00
307 80.16
76 19.84%
135  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 107
8 7.48
6 5.61
6 5.61
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
136  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 72
6 8.33
4 5.56
4 5.56
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
137  โรงเรียนบ้านดงบาก 239
22 9.21
7 2.93
16 6.69
1 0.42
0 0.00
193 80.75
46 19.25%
138  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 198
25 12.63
4 2.02
4 2.02
2 1.01
3 1.52
160 80.81
38 19.19%
139  โรงเรียนบ้านบึง 120
9 7.50
3 2.50
11 9.17
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
140  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 115
5 4.35
5 4.35
12 10.43
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
141  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
3 4.76
1 1.59
3 4.76
5 7.94
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
142  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 137
0 0.00
1 0.73
18 13.14
7 5.11
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
143  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 217
2 0.92
5 2.30
33 15.21
0 0.00
1 0.46
176 81.11
41 18.89%
144  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 138
0 0.00
10 7.25
13 9.42
1 0.72
2 1.45
112 81.16
26 18.84%
145  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 138
10 7.25
6 4.35
10 7.25
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
146  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 160
7 4.38
5 3.13
17 10.63
0 0.00
1 0.63
130 81.25
30 18.75%
147  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 80
6 7.50
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
148  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 123
10 8.13
1 0.81
12 9.76
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
149  โรงเรียนบ้านคำก้าว 102
9 8.82
5 4.90
2 1.96
2 1.96
1 0.98
83 81.37
19 18.63%
150  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
10 7.75
4 3.10
10 7.75
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
151  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
2 1.43
5 3.57
7 5.00
5 3.57
7 5.00
114 81.43
26 18.57%
152  โรงเรียนบ้านนาล้อม 81
2 2.47
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
153  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 130
4 3.08
8 6.15
6 4.62
4 3.08
2 1.54
106 81.54
24 18.46%
154  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 87
4 4.60
4 4.60
7 8.05
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
155  โรงเรียนบ้านคำข่า 98
10 10.20
4 4.08
0 0.00
4 4.08
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
156  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 236
14 5.93
14 5.93
9 3.81
5 2.12
1 0.42
193 81.78
43 18.22%
157  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 149
10 6.71
6 4.03
11 7.38
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
158  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 116
7 6.03
6 5.17
8 6.90
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
159  โรงเรียนบ้านผักตบ 61
1 1.64
3 4.92
6 9.84
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
160  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 111
11 9.91
1 0.90
8 7.21
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
161  โรงเรียนบ้านพันนา 89
12 13.48
1 1.12
0 0.00
1 1.12
2 2.25
73 82.02
16 17.98%
162  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 309
32 10.36
1 0.32
22 7.12
0 0.00
0 0.00
254 82.20
55 17.80%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 164
10 6.10
6 3.66
10 6.10
2 1.22
1 0.61
135 82.32
29 17.68%
164  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
165  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 80
6 7.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
3 3.75
66 82.50
14 17.50%
166  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 121
7 5.79
5 4.13
6 4.96
3 2.48
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
167  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 98
6 6.12
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
168  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 156
7 4.49
7 4.49
3 1.92
7 4.49
3 1.92
129 82.69
27 17.31%
169  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 99
4 4.04
8 8.08
5 5.05
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
170  โรงเรียนบ้านสว่าง 112
9 8.04
10 8.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
171  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 183
16 8.74
1 0.55
14 7.65
0 0.00
0 0.00
152 83.06
31 16.94%
172  โรงเรียนบ้านคันชา 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
2 4.17
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
173  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 132
12 9.09
1 0.76
9 6.82
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 109
5 4.59
3 2.75
7 6.42
1 0.92
2 1.83
91 83.49
18 16.51%
175  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
176  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 87
6 6.90
0 0.00
6 6.90
2 2.30
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
177  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 137
7 5.11
6 4.38
3 2.19
2 1.46
4 2.92
115 83.94
22 16.06%
178  โรงเรียนบ้านหนองบัว 138
15 10.87
2 1.45
3 2.17
2 1.45
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
179  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 296
14 4.73
5 1.69
26 8.78
1 0.34
0 0.00
250 84.46
46 15.54%
180  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 170
8 4.71
0 0.00
4 2.35
8 4.71
6 3.53
144 84.71
26 15.29%
181  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 138
6 4.35
3 2.17
10 7.25
1 0.72
1 0.72
117 84.78
21 15.22%
182  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 86
3 3.49
3 3.49
2 2.33
3 3.49
2 2.33
73 84.88
13 15.12%
183  โรงเรียนบ้านแร่ 200
8 4.00
2 1.00
20 10.00
0 0.00
0 0.00
170 85.00
30 15.00%
184  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 88
4 4.55
4 4.55
5 5.68
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
185  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
186  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 89
1 1.12
0 0.00
10 11.24
1 1.12
1 1.12
76 85.39
13 14.61%
187  โรงเรียนบ้านทิดไทย 35
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
2 5.71
30 85.71
5 14.29%
188  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
189  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 274
9 3.28
9 3.28
17 6.20
3 1.09
1 0.36
235 85.77
39 14.23%
190  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 162
11 6.79
5 3.09
7 4.32
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
191  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 85
4 4.71
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
192  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 57
0 0.00
2 3.51
5 8.77
0 0.00
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
193  โรงเรียนบ้านม้า 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
194  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 93
0 0.00
3 3.23
10 10.75
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
195  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 168
8 4.76
5 2.98
10 5.95
0 0.00
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
196  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 96
3 3.13
3 3.13
7 7.29
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
197  โรงเรียนบ้านท่าวารี 74
3 4.05
3 4.05
2 2.70
0 0.00
2 2.70
64 86.49
10 13.51%
198  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 114
0 0.00
4 3.51
4 3.51
2 1.75
5 4.39
99 86.84
15 13.16%
199  โรงเรียนบ้านนาดี 100
10 10.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 101
4 3.96
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
201  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 70
4 5.71
1 1.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
202  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 78
2 2.56
3 3.85
5 6.41
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
203  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
204  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 185
7 3.78
8 4.32
8 4.32
0 0.00
0 0.00
162 87.57
23 12.43%
205  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 130
4 3.08
2 1.54
9 6.92
1 0.77
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
206  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 58
4 6.90
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
207  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 108
2 1.85
3 2.78
7 6.48
1 0.93
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
208  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 50
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
209  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 75
3 4.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
210  โรงเรียนบ้านโพนงาม 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
211  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 67
3 4.48
3 4.48
1 1.49
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
212  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 111
2 1.80
2 1.80
5 4.50
1 0.90
3 2.70
98 88.29
13 11.71%
213  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 295
4 1.36
11 3.73
13 4.41
6 2.03
0 0.00
261 88.47
34 11.53%
214  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 176
7 3.98
5 2.84
7 3.98
1 0.57
0 0.00
156 88.64
20 11.36%
215  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 150
0 0.00
9 6.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
216  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 71
2 2.82
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
217  โรงเรียนบ้านดอนหัน 101
3 2.97
2 1.98
6 5.94
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
218  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 185
4 2.16
4 2.16
5 2.70
3 1.62
4 2.16
165 89.19
20 10.81%
219  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 84
1 1.19
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
220  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 172
7 4.07
1 0.58
8 4.65
2 1.16
0 0.00
154 89.53
18 10.47%
221  โรงเรียนบ้านดอนกอย 87
2 2.30
5 5.75
2 2.30
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
222  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 87
3 3.45
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
223  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 88
3 3.41
2 2.27
4 4.55
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
224  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 138
4 2.90
4 2.90
6 4.35
0 0.00
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
225  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 113
2 1.77
3 2.65
2 1.77
3 2.65
1 0.88
102 90.27
11 9.73%
226  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 114
3 2.63
3 2.63
2 1.75
2 1.75
1 0.88
103 90.35
11 9.65%
227  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 68
3 4.41
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
228  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
6 3.95
7 4.61
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
229  โรงเรียนบ้านนาทม 109
4 3.67
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
230  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
2 2.74
67 91.78
6 8.22%
231  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
1 1.64
2 3.28
56 91.80
5 8.20%
232  โรงเรียนบ้านธาตุ 49
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
233  โรงเรียนบ้านผักคำภู 209
11 5.26
3 1.44
3 1.44
0 0.00
0 0.00
192 91.87
17 8.13%
234  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
2 2.90
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
235  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 100
3 3.00
0 0.00
2 2.00
1 1.00
1 1.00
93 93.00
7 7.00%
236  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 135
4 2.96
1 0.74
2 1.48
2 1.48
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
237  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 90
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
1 1.11
84 93.33
6 6.67%
238  โรงเรียนบ้านแกดำ 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
239  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
240  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 212
7 3.30
3 1.42
3 1.42
0 0.00
0 0.00
199 93.87
13 6.13%
241  โรงเรียนบ้านหนองแวง 57
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
242  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 138
2 1.45
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
243  โรงเรียนบ้านนาใน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
244  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
245  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
246  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
247  โรงเรียนบ้านเปือย 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
248  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
249  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 82
1 1.22
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
250  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 457
3 0.66
0 0.00
4 0.88
0 0.00
1 0.22
449 98.25
8 1.75%
251  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 207
0 0.00
0 0.00
1 0.48
0 0.00
0 0.00
206 99.52
1 0.48%
252  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 162
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
162 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านท่าลาด 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,650 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,295 7.03
เตี้ย  1,382 4.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,636 8.07
ผอมและเตี้ย  1,062 3.25
อ้วนและเตี้ย  888 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,387 74.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,263 คน


25.31%


Powered By www.thaieducation.net