ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 41
12 29.27
13 31.71
7 17.07
7 17.07
2 4.88
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 30
11 36.67
9 30.00
6 20.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 34
5 14.71
6 17.65
8 23.53
8 23.53
5 14.71
2 5.88
32 94.12%
4  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 235
34 14.47
25 10.64
24 10.21
59 25.11
49 20.85
44 18.72
191 81.28%
5  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 42
7 16.67
10 23.81
6 14.29
8 19.05
0 0.00
11 26.19
31 73.81%
6  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 30
10 33.33
5 16.67
1 3.33
3 10.00
1 3.33
10 33.33
20 66.67%
7  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 68
11 16.18
13 19.12
11 16.18
7 10.29
2 2.94
24 35.29
44 64.71%
8  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 170
22 12.94
54 31.76
24 14.12
6 3.53
0 0.00
64 37.65
106 62.35%
9  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 57
7 12.28
10 17.54
6 10.53
3 5.26
8 14.04
23 40.35
34 59.65%
10  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 214
40 18.69
33 15.42
12 5.61
28 13.08
3 1.40
98 45.79
116 54.21%
11  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 136
22 16.18
15 11.03
14 10.29
11 8.09
10 7.35
64 47.06
72 52.94%
12  โรงเรียนบ้านอีกุด 217
36 16.59
9 4.15
9 4.15
45 20.74
14 6.45
104 47.93
113 52.07%
13  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 144
33 22.92
17 11.81
9 6.25
6 4.17
8 5.56
71 49.31
73 50.69%
14  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 171
19 11.11
30 17.54
15 8.77
14 8.19
6 3.51
87 50.88
84 49.12%
15  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 304
67 22.04
28 9.21
17 5.59
22 7.24
10 3.29
160 52.63
144 47.37%
16  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 76
2 2.63
5 6.58
19 25.00
2 2.63
8 10.53
40 52.63
36 47.37%
17  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 235
46 19.57
35 14.89
23 9.79
3 1.28
4 1.70
124 52.77
111 47.23%
18  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 306
30 9.80
17 5.56
20 6.54
47 15.36
29 9.48
163 53.27
143 46.73%
19  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 140
18 12.86
14 10.00
7 5.00
19 13.57
6 4.29
76 54.29
64 45.71%
20  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 133
15 11.28
9 6.77
7 5.26
13 9.77
16 12.03
73 54.89
60 45.11%
21  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 225
25 11.11
23 10.22
29 12.89
13 5.78
11 4.89
124 55.11
101 44.89%
22  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 198
27 13.64
12 6.06
31 15.66
7 3.54
11 5.56
110 55.56
88 44.44%
23  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 160
11 6.88
11 6.88
25 15.63
13 8.13
11 6.88
89 55.63
71 44.38%
24  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 125
24 19.20
9 7.20
13 10.40
5 4.00
4 3.20
70 56.00
55 44.00%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 302
27 8.94
25 8.28
49 16.23
11 3.64
20 6.62
170 56.29
132 43.71%
26  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 140
20 14.29
5 3.57
10 7.14
21 15.00
5 3.57
79 56.43
61 43.57%
27  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1945
197 10.13
127 6.53
325 16.71
65 3.34
124 6.38
1107 56.92
838 43.08%
28  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 124
19 15.32
6 4.84
3 2.42
9 7.26
15 12.10
72 58.06
52 41.94%
29  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 110
10 9.09
15 13.64
13 11.82
8 7.27
0 0.00
64 58.18
46 41.82%
30  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 749
27 3.60
57 7.61
62 8.28
84 11.21
79 10.55
440 58.74
309 41.26%
31  โรงเรียนบ้านพะโค 66
10 15.15
0 0.00
14 21.21
1 1.52
2 3.03
39 59.09
27 40.91%
32  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 130
16 12.31
14 10.77
12 9.23
11 8.46
0 0.00
77 59.23
53 40.77%
33  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 177
29 16.38
20 11.30
10 5.65
11 6.21
2 1.13
105 59.32
72 40.68%
34  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 101
8 7.92
9 8.91
14 13.86
5 4.95
5 4.95
60 59.41
41 40.59%
35  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 225
29 12.89
16 7.11
8 3.56
35 15.56
3 1.33
134 59.56
91 40.44%
36  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2136
208 9.74
159 7.44
470 22.00
16 0.75
5 0.23
1278 59.83
858 40.17%
37  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 137
18 13.14
9 6.57
7 5.11
12 8.76
9 6.57
82 59.85
55 40.15%
38  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 189
25 13.23
19 10.05
23 12.17
7 3.70
0 0.00
115 60.85
74 39.15%
39  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 409
50 12.22
26 6.36
65 15.89
19 4.65
0 0.00
249 60.88
160 39.12%
40  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 62
7 11.29
9 14.52
3 4.84
4 6.45
1 1.61
38 61.29
24 38.71%
41  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 132
18 13.64
15 11.36
2 1.52
9 6.82
7 5.30
81 61.36
51 38.64%
42  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 81
28 34.57
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
50 61.73
31 38.27%
43  โรงเรียนบ้านป่าผาง 186
28 15.05
36 19.35
6 3.23
0 0.00
0 0.00
116 62.37
70 37.63%
44  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 138
20 14.49
11 7.97
13 9.42
7 5.07
0 0.00
87 63.04
51 36.96%
45  โรงเรียนบ้านโนนกุง 179
31 17.32
19 10.61
8 4.47
8 4.47
0 0.00
113 63.13
66 36.87%
46  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 148
11 7.43
4 2.70
12 8.11
15 10.14
11 7.43
95 64.19
53 35.81%
47  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 70
4 5.71
8 11.43
9 12.86
4 5.71
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
48  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
2 10.00
2 10.00
13 65.00
7 35.00%
49  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 281
59 21.00
13 4.63
24 8.54
0 0.00
0 0.00
185 65.84
96 34.16%
50  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 746
17 2.28
14 1.88
39 5.23
84 11.26
100 13.40
492 65.95
254 34.05%
51  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 109
7 6.42
13 11.93
5 4.59
7 6.42
5 4.59
72 66.06
37 33.94%
52  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 123
8 6.50
13 10.57
17 13.82
2 1.63
1 0.81
82 66.67
41 33.33%
53  โรงเรียนบ้านดงหลวง 291
44 15.12
23 7.90
23 7.90
7 2.41
0 0.00
194 66.67
97 33.33%
54  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 153
10 6.54
13 8.50
13 8.50
7 4.58
7 4.58
103 67.32
50 32.68%
55  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 101
27 26.73
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
68 67.33
33 32.67%
56  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 86
8 9.30
11 12.79
4 4.65
5 5.81
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
57  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 508
31 6.10
17 3.35
65 12.80
17 3.35
31 6.10
347 68.31
161 31.69%
58  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 215
19 8.84
33 15.35
11 5.12
4 1.86
0 0.00
148 68.84
67 31.16%
59  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 85
12 14.12
2 2.35
12 14.12
0 0.00
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
60  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 174
14 8.05
14 8.05
9 5.17
14 8.05
2 1.15
121 69.54
53 30.46%
61  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 161
13 8.07
11 6.83
15 9.32
7 4.35
1 0.62
114 70.81
47 29.19%
62  โรงเรียนบ้านกลาง 230
27 11.74
12 5.22
23 10.00
4 1.74
0 0.00
164 71.30
66 28.70%
63  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 181
13 7.18
9 4.97
17 9.39
5 2.76
7 3.87
130 71.82
51 28.18%
64  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 107
11 10.28
4 3.74
7 6.54
4 3.74
4 3.74
77 71.96
30 28.04%
65  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 263
31 11.79
10 3.80
22 8.37
6 2.28
4 1.52
190 72.24
73 27.76%
66  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 292
17 5.82
15 5.14
27 9.25
19 6.51
3 1.03
211 72.26
81 27.74%
67  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 123
8 6.50
9 7.32
15 12.20
2 1.63
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
68  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 101
6 5.94
6 5.94
7 6.93
6 5.94
2 1.98
74 73.27
27 26.73%
69  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 232
18 7.76
16 6.90
28 12.07
0 0.00
0 0.00
170 73.28
62 26.72%
70  โรงเรียนบ้านหนองสระ 75
9 12.00
9 12.00
0 0.00
1 1.33
1 1.33
55 73.33
20 26.67%
71  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 211
12 5.69
1 0.47
30 14.22
13 6.16
0 0.00
155 73.46
56 26.54%
72  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 92
18 19.57
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
73  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 69
8 11.59
6 8.70
3 4.35
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
74  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 130
13 10.00
10 7.69
8 6.15
2 1.54
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
75  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 91
7 7.69
3 3.30
10 10.99
3 3.30
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
76  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 223
18 8.07
1 0.45
35 15.70
1 0.45
1 0.45
167 74.89
56 25.11%
77  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 104
7 6.73
7 6.73
4 3.85
8 7.69
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 88
9 10.23
6 6.82
6 6.82
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
79  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 141
6 4.26
4 2.84
22 15.60
3 2.13
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
80  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 125
21 16.80
5 4.00
4 3.20
0 0.00
1 0.80
94 75.20
31 24.80%
81  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 215
5 2.33
25 11.63
20 9.30
3 1.40
0 0.00
162 75.35
53 24.65%
82  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 53
7 13.21
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
83  โรงเรียนนายอวัฒนา 196
17 8.67
9 4.59
18 9.18
2 1.02
2 1.02
148 75.51
48 24.49%
84  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 131
0 0.00
0 0.00
19 14.50
13 9.92
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
85  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 232
25 10.78
10 4.31
19 8.19
2 0.86
0 0.00
176 75.86
56 24.14%
86  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 51
1 1.96
3 5.88
4 7.84
4 7.84
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
87  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 78
8 10.26
4 5.13
6 7.69
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
88  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 184
9 4.89
9 4.89
17 9.24
7 3.80
0 0.00
142 77.17
42 22.83%
89  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 228
19 8.33
12 5.26
18 7.89
3 1.32
0 0.00
176 77.19
52 22.81%
90  โรงเรียนบ้านกุดฮู 158
11 6.96
15 9.49
9 5.70
0 0.00
1 0.63
122 77.22
36 22.78%
91  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 101
12 11.88
1 0.99
8 7.92
2 1.98
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
92  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 123
9 7.32
2 1.63
15 12.20
2 1.63
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
93  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 228
5 2.19
10 4.39
25 10.96
11 4.82
0 0.00
177 77.63
51 22.37%
94  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 63
7 11.11
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
95  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 195
23 11.79
13 6.67
5 2.56
2 1.03
0 0.00
152 77.95
43 22.05%
96  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 210
7 3.33
7 3.33
20 9.52
7 3.33
4 1.90
165 78.57
45 21.43%
97  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 198
16 8.08
12 6.06
11 5.56
3 1.52
0 0.00
156 78.79
42 21.21%
98  โรงเรียนไพศาลวิทยา 161
13 8.07
11 6.83
10 6.21
0 0.00
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
99  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 95
15 15.79
0 0.00
4 4.21
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
100  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 189
20 10.58
8 4.23
7 3.70
3 1.59
0 0.00
151 79.89
38 20.11%
101  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 90
3 3.33
2 2.22
11 12.22
2 2.22
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
102  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 100
6 6.00
3 3.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
103  โรงเรียนบ้านนาดี 106
7 6.60
6 5.66
8 7.55
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
104  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 112
7 6.25
4 3.57
6 5.36
3 2.68
2 1.79
90 80.36
22 19.64%
105  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 231
14 6.06
15 6.49
8 3.46
7 3.03
1 0.43
186 80.52
45 19.48%
106  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 294
29 9.86
10 3.40
18 6.12
0 0.00
0 0.00
237 80.61
57 19.39%
107  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 62
6 9.68
3 4.84
3 4.84
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
108  โรงเรียนบ้านดงขวาง 57
5 8.77
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
109  โรงเรียนบ้านหนองหอย 291
25 8.59
8 2.75
22 7.56
0 0.00
1 0.34
235 80.76
56 19.24%
110  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 120
6 5.00
6 5.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
111  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 204
17 8.33
2 0.98
20 9.80
0 0.00
0 0.00
165 80.88
39 19.12%
112  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 176
11 6.25
4 2.27
17 9.66
1 0.57
0 0.00
143 81.25
33 18.75%
113  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 209
13 6.22
8 3.83
17 8.13
1 0.48
0 0.00
170 81.34
39 18.66%
114  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 183
12 6.56
8 4.37
6 3.28
8 4.37
0 0.00
149 81.42
34 18.58%
115  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 126
12 9.52
0 0.00
11 8.73
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
116  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 122
10 8.20
3 2.46
7 5.74
2 1.64
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
117  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 123
5 4.07
4 3.25
10 8.13
3 2.44
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
118  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 520
22 4.23
35 6.73
35 6.73
1 0.19
0 0.00
427 82.12
93 17.88%
119  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 248
5 2.02
10 4.03
2 0.81
18 7.26
9 3.63
204 82.26
44 17.74%
120  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 141
11 7.80
3 2.13
6 4.26
5 3.55
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
121  โรงเรียนบ้านกุงศรี 117
12 10.26
4 3.42
4 3.42
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
122  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
123  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 88
11 12.50
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
124  โรงเรียนบ้านโคกภู 176
13 7.39
5 2.84
10 5.68
2 1.14
0 0.00
146 82.95
30 17.05%
125  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 124
11 8.87
5 4.03
5 4.03
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
126  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 102
8 7.84
3 2.94
2 1.96
3 2.94
1 0.98
85 83.33
17 16.67%
127  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 85
5 5.88
5 5.88
4 4.71
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
128  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 98
7 7.14
6 6.12
3 3.06
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
129  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 527
27 5.12
10 1.90
48 9.11
1 0.19
0 0.00
441 83.68
86 16.32%
130  โรงเรียนบ้านนาขาม 184
10 5.43
12 6.52
4 2.17
4 2.17
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
131  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 350
29 8.29
0 0.00
28 8.00
0 0.00
0 0.00
293 83.71
57 16.29%
132  โรงเรียนบ้านนาแก 99
3 3.03
4 4.04
8 8.08
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
133  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 149
9 6.04
9 6.04
2 1.34
2 1.34
2 1.34
125 83.89
24 16.11%
134  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 236
19 8.05
4 1.69
14 5.93
1 0.42
0 0.00
198 83.90
38 16.10%
135  โรงเรียนบ้านนาจาน 145
9 6.21
8 5.52
5 3.45
0 0.00
1 0.69
122 84.14
23 15.86%
136  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 202
19 9.41
4 1.98
6 2.97
3 1.49
0 0.00
170 84.16
32 15.84%
137  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
2 5.26
32 84.21
6 15.79%
138  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 112
5 4.46
5 4.46
7 6.25
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
139  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 99
3 3.03
2 2.02
8 8.08
2 2.02
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
140  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 160
19 11.88
4 2.50
1 0.63
0 0.00
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
141  โรงเรียนบ้านตองโขบ 142
2 1.41
2 1.41
10 7.04
7 4.93
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
142  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 122
4 3.28
7 5.74
7 5.74
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
143  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 122
7 5.74
6 4.92
2 1.64
2 1.64
1 0.82
104 85.25
18 14.75%
144  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 122
3 2.46
7 5.74
8 6.56
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
145  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 125
3 2.40
5 4.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
146  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 98
2 2.04
5 5.10
5 5.10
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
147  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 197
12 6.09
4 2.03
11 5.58
1 0.51
0 0.00
169 85.79
28 14.21%
148  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 157
10 6.37
7 4.46
3 1.91
2 1.27
0 0.00
135 85.99
22 14.01%
149  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 66
3 4.55
4 6.06
0 0.00
2 3.03
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
150  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 140
9 6.43
1 0.71
8 5.71
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
151  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 47
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
152  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 56
1 1.79
2 3.57
1 1.79
2 3.57
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
153  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 117
8 6.84
5 4.27
1 0.85
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
154  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 101
4 3.96
1 0.99
4 3.96
2 1.98
1 0.99
89 88.12
12 11.88%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 253
15 5.93
8 3.16
4 1.58
2 0.79
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
156  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 555
25 4.50
14 2.52
21 3.78
2 0.36
0 0.00
493 88.83
62 11.17%
157  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 111
5 4.50
0 0.00
6 5.41
0 0.00
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
158  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 107
3 2.80
2 1.87
2 1.87
2 1.87
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
159  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 75
4 5.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
1 1.33
69 92.00
6 8.00%
160  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 54
1 1.85
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
161  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 58
1 1.72
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
162  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 194
3 1.55
0 0.00
5 2.58
2 1.03
3 1.55
181 93.30
13 6.70%
163  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 134
3 2.24
4 2.99
0 0.00
1 0.75
0 0.00
126 94.03
8 5.97%
164  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 171
1 0.58
4 2.34
0 0.00
0 0.00
5 2.92
161 94.15
10 5.85%
165  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 206
2 0.97
0 0.00
4 1.94
0 0.00
6 2.91
194 94.17
12 5.83%
166  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 72
2 2.78
0 0.00
0 0.00
1 1.39
1 1.39
68 94.44
4 5.56%
167  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73
4 5.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
168  โรงเรียนบ้านสนามบิน 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
169  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 192
4 2.08
4 2.08
1 0.52
1 0.52
0 0.00
182 94.79
10 5.21%
170  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
171  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 209
7 3.35
0 0.00
3 1.44
0 0.00
0 0.00
199 95.22
10 4.78%
172  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 111
4 3.60
0 0.00
1 0.90
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
173  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 69
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
174  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
175  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
65 97.01
2 2.99%

 

จำนวนนักเรียน  31,543 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,732 8.66
เตี้ย  1,817 5.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,777 8.80
ผอมและเตี้ย  1,117 3.54
อ้วนและเตี้ย  724 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,376 70.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,167 คน


29.06%


Powered By www.thaieducation.net