ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 18
4 22.22
3 16.67
2 11.11
3 16.67
5 27.78
1 5.56
17 94.44%
2  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 56
40 71.43
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
13 23.21
43 76.79%
3  โรงเรียนบ้านป่าดวน 14
2 14.29
2 14.29
2 14.29
2 14.29
1 7.14
5 35.71
9 64.29%
4  โรงเรียนหนองตอวิทยา 119
9 7.56
8 6.72
21 17.65
17 14.29
21 17.65
43 36.13
76 63.87%
5  โรงเรียนบ้านมะยาง 122
24 19.67
15 12.30
16 13.11
11 9.02
11 9.02
45 36.89
77 63.11%
6  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 10
4 40.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 40.00
6 60.00%
7  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 181
9 4.97
12 6.63
26 14.36
21 11.60
38 20.99
75 41.44
106 58.56%
8  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 194
16 8.25
9 4.64
23 11.86
24 12.37
32 16.49
90 46.39
104 53.61%
9  โรงเรียนบ้านคางฮุง 88
12 13.64
8 9.09
7 7.95
12 13.64
8 9.09
41 46.59
47 53.41%
10  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 27
5 18.52
4 14.81
1 3.70
4 14.81
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
11  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 114
19 16.67
13 11.40
6 5.26
14 12.28
7 6.14
55 48.25
59 51.75%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 53
12 22.64
7 13.21
3 5.66
5 9.43
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
13  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 24
7 29.17
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
14  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
15  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 136
23 16.91
7 5.15
15 11.03
12 8.82
9 6.62
70 51.47
66 48.53%
16  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 112
7 6.25
19 16.96
18 16.07
0 0.00
5 4.46
63 56.25
49 43.75%
17  โรงเรียนบ้านตาอุด 83
10 12.05
7 8.43
8 9.64
6 7.23
5 6.02
47 56.63
36 43.37%
18  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 37
6 16.22
2 5.41
8 21.62
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
19  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 65
7 10.77
7 10.77
7 10.77
7 10.77
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 174
17 9.77
8 4.60
23 13.22
3 1.72
22 12.64
101 58.05
73 41.95%
21  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 43
3 6.98
3 6.98
4 9.30
4 9.30
4 9.30
25 58.14
18 41.86%
22  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 120
30 25.00
3 2.50
14 11.67
2 1.67
1 0.83
70 58.33
50 41.67%
23  โรงเรียนบ้านอีหมุน 70
4 5.71
6 8.57
4 5.71
6 8.57
9 12.86
41 58.57
29 41.43%
24  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
12 18.75
1 1.56
1 1.56
6 9.38
6 9.38
38 59.38
26 40.63%
25  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
12 14.63
11 13.41
8 9.76
1 1.22
1 1.22
49 59.76
33 40.24%
26  โรงเรียนบ้านพลับพลา 127
3 2.36
5 3.94
21 16.54
8 6.30
14 11.02
76 59.84
51 40.16%
27  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 5
0 0.00
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
28  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 131
3 2.29
3 2.29
19 14.50
26 19.85
1 0.76
79 60.31
52 39.69%
29  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 66
8 12.12
8 12.12
3 4.55
4 6.06
2 3.03
41 62.12
25 37.88%
30  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 61
5 8.20
7 11.48
5 8.20
6 9.84
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
31  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 127
8 6.30
4 3.15
10 7.87
4 3.15
21 16.54
80 62.99
47 37.01%
32  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
1 5.26
12 63.16
7 36.84%
33  โรงเรียนบ้านดงยาง 137
2 1.46
19 13.87
20 14.60
8 5.84
1 0.73
87 63.50
50 36.50%
34  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 77
14 18.18
3 3.90
8 10.39
3 3.90
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
35  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 25
0 0.00
3 12.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
36  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 39
5 12.82
0 0.00
6 15.38
2 5.13
1 2.56
25 64.10
14 35.90%
37  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 148
22 14.86
8 5.41
6 4.05
5 3.38
12 8.11
95 64.19
53 35.81%
38  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 62
13 20.97
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
39  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 17
2 11.76
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
40  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
41  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
8 11.27
5 7.04
11 15.49
1 1.41
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
42  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 66
7 10.61
2 3.03
6 9.09
8 12.12
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
43  โรงเรียนบ้านหมูม้น 266
13 4.89
10 3.76
29 10.90
15 5.64
25 9.40
174 65.41
92 34.59%
44  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 50
6 12.00
5 10.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
45  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 45
2 4.44
3 6.67
7 15.56
3 6.67
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
46  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 12
2 16.67
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
47  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 33
2 6.06
2 6.06
1 3.03
3 9.09
3 9.09
22 66.67
11 33.33%
48  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
1 2.17
3 6.52
9 19.57
2 4.35
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
49  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 90
7 7.78
1 1.11
13 14.44
6 6.67
2 2.22
61 67.78
29 32.22%
50  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 50
4 8.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
34 68.00
16 32.00%
51  โรงเรียนบ้านโนนราษี 57
4 7.02
5 8.77
4 7.02
3 5.26
2 3.51
39 68.42
18 31.58%
52  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 252
27 10.71
12 4.76
13 5.16
15 5.95
10 3.97
175 69.44
77 30.56%
53  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 140
3 2.14
2 1.43
19 13.57
5 3.57
13 9.29
98 70.00
42 30.00%
54  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 71
6 8.45
6 8.45
9 12.68
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
55  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
18 25.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
56  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 103
9 8.74
9 8.74
7 6.80
5 4.85
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
57  โรงเรียนบ้านดอนชัย 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
0 0.00
5 11.11
32 71.11
13 28.89%
58  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 77
8 10.39
0 0.00
7 9.09
7 9.09
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
59  โรงเรียนบ้านป่ายาง 91
17 18.68
7 7.69
2 2.20
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
60  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 84
20 23.81
2 2.38
1 1.19
1 1.19
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
61  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 71
5 7.04
1 1.41
14 19.72
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
62  โรงเรียนบ้านยางใต้ 32
1 3.13
3 9.38
4 12.50
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
63  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2130
173 8.12
26 1.22
362 17.00
18 0.85
13 0.61
1538 72.21
592 27.79%
64  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
3 4.29
3 4.29
11 15.71
2 2.86
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
65  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 82
8 9.76
4 4.88
4 4.88
2 2.44
4 4.88
60 73.17
22 26.83%
66  โรงเรียนบ้านอีง่อง 94
10 10.64
6 6.38
9 9.57
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
67  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 39
2 5.13
0 0.00
6 15.38
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
68  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 134
10 7.46
5 3.73
19 14.18
0 0.00
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
69  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 48
4 8.33
2 4.17
6 12.50
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองโสน 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
71  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 94
3 3.19
2 2.13
15 15.96
3 3.19
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
72  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
73  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 116
10 8.62
5 4.31
13 11.21
0 0.00
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
74  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 129
11 8.53
7 5.43
2 1.55
4 3.10
7 5.43
98 75.97
31 24.03%
75  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 25
4 16.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
76  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4132
215 5.20
142 3.44
451 10.91
106 2.57
71 1.72
3147 76.16
985 23.84%
77  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 126
14 11.11
1 0.79
15 11.90
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
78  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 80
11 13.75
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
79  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 89
6 6.74
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
80  โรงเรียนบ้านขาม 81
11 13.58
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
81  โรงเรียนบ้านโนนรัง 47
5 10.64
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
82  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 77
12 15.58
1 1.30
4 5.19
1 1.30
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
83  โรงเรียนบ้านจาน 120
16 13.33
0 0.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
84  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 205
18 8.78
3 1.46
15 7.32
6 2.93
5 2.44
158 77.07
47 22.93%
85  โรงเรียนบ้านเขือง 179
22 12.29
4 2.23
13 7.26
1 0.56
1 0.56
138 77.09
41 22.91%
86  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 120
8 6.67
15 12.50
0 0.00
4 3.33
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
87  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
1 2.50
1 2.50
6 15.00
0 0.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
88  โรงเรียนบ้านหนองแอก 103
5 4.85
1 0.97
7 6.80
8 7.77
2 1.94
80 77.67
23 22.33%
89  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 59
7 11.86
1 1.69
4 6.78
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
90  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
1 2.44
2 4.88
32 78.05
9 21.95%
91  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 157
9 5.73
5 3.18
18 11.46
2 1.27
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
92  โรงเรียนบ้านดงกลาง 132
10 7.58
0 0.00
18 13.64
0 0.00
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
93  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 52
2 3.85
3 5.77
2 3.85
2 3.85
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
94  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 24
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
95  โรงเรียนบ้านราชธานี 106
7 6.60
7 6.60
6 5.66
2 1.89
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
96  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 49
4 8.16
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
97  โรงเรียนบ้านยางเครือ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
98  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 35
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
100  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 60
4 6.67
1 1.67
6 10.00
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
101  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
102  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 167
15 8.98
1 0.60
8 4.79
0 0.00
8 4.79
135 80.84
32 19.16%
103  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 543
19 3.50
14 2.58
19 3.50
32 5.89
19 3.50
440 81.03
103 18.97%
104  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 111
2 1.80
1 0.90
15 13.51
1 0.90
2 1.80
90 81.08
21 18.92%
105  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 117
14 11.97
0 0.00
8 6.84
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
106  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 112
4 3.57
4 3.57
8 7.14
4 3.57
1 0.89
91 81.25
21 18.75%
107  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 91
7 7.69
3 3.30
7 7.69
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
108  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 59
5 8.47
0 0.00
4 6.78
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
109  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
4 12.12
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
110  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 50
5 10.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
111  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 84
5 5.95
1 1.19
7 8.33
1 1.19
1 1.19
69 82.14
15 17.86%
112  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
113  โรงเรียนบ้านแคน 110
4 3.64
3 2.73
6 5.45
3 2.73
2 1.82
92 83.64
18 16.36%
114  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 43
2 4.65
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
115  โรงเรียนบ้านดอนแดง 80
2 2.50
3 3.75
8 10.00
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
116  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 124
6 4.84
1 0.81
13 10.48
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 118
3 2.54
1 0.85
15 12.71
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
118  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 87
3 3.45
0 0.00
9 10.34
2 2.30
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
119  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 145
3 2.07
7 4.83
13 8.97
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
120  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 90
3 3.33
3 3.33
6 6.67
2 2.22
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
121  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
122  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
123  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 73
6 8.22
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
124  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 113
6 5.31
4 3.54
4 3.54
3 2.65
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
125  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองยูง 121
7 5.79
4 3.31
5 4.13
2 1.65
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
127  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 74
4 5.41
2 2.70
3 4.05
1 1.35
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
128  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 14.71
29 85.29
5 14.71%
129  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
1 2.44
2 4.88
35 85.37
6 14.63%
130  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 76
6 7.89
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 70
1 1.43
1 1.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
132  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 49
5 10.20
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
133  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 179
4 2.23
5 2.79
10 5.59
4 2.23
2 1.12
154 86.03
25 13.97%
134  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
135  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 138
3 2.17
2 1.45
11 7.97
3 2.17
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
136  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
137  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 154
7 4.55
1 0.65
9 5.84
3 1.95
1 0.65
133 86.36
21 13.64%
138  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
139  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
140  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
2 3.85
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
141  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 151
5 3.31
1 0.66
13 8.61
1 0.66
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
142  โรงเรียนบ้านตรีคาม 53
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
143  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 38
0 0.00
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
144  โรงเรียนบ้านหนองผือ 107
5 4.67
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
145  โรงเรียนบ้านดอนแคน 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
146  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 227
10 4.41
5 2.20
6 2.64
4 1.76
4 1.76
198 87.22
29 12.78%
147  โรงเรียนบ้านหนาด 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
148  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
149  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
150  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
151  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 41
5 12.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
152  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
153  โรงเรียนดงยางสะแบง 51
2 3.92
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
154  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
155  โรงเรียนบ้านมีชัย 35
1 2.86
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
156  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 98
5 5.10
1 1.02
2 2.04
3 3.06
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
157  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 28
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
158  โรงเรียนบ้านซองแมว 76
1 1.32
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
159  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
160  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
161  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 140
0 0.00
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
162  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
164  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 121
4 3.31
1 0.83
4 3.31
1 0.83
2 1.65
109 90.08
12 9.92%
165  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
2 4.88
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
166  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 62
2 3.23
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
167  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
168  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 95
3 3.16
1 1.05
4 4.21
0 0.00
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
169  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 64
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
170  โรงเรียนไตรคามวิทยา 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
171  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 129
2 1.55
1 0.78
5 3.88
1 0.78
3 2.33
117 90.70
12 9.30%
172  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
173  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 159
3 1.89
2 1.26
3 1.89
3 1.89
3 1.89
145 91.19
14 8.81%
174  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
175  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
176  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 85
3 3.53
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
177  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 110
1 0.91
2 1.82
6 5.45
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
178  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 110
2 1.82
4 3.64
0 0.00
0 0.00
3 2.73
101 91.82
9 8.18%
179  โรงเรียนบ้านดู่ 106
2 1.89
2 1.89
1 0.94
2 1.89
1 0.94
98 92.45
8 7.55%
180  โรงเรียนบ้านข่า 67
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
181  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 123
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
182  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 110
2 1.82
1 0.91
3 2.73
0 0.00
2 1.82
102 92.73
8 7.27%
183  โรงเรียนบ้านพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.14
39 92.86
3 7.14%
184  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
185  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
186  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
187  โรงเรียนบ้านหนองแวง 157
5 3.18
4 2.55
2 1.27
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
188  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
189  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 121
0 0.00
1 0.83
6 4.96
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
190  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
191  โรงเรียนบ้านหนองหิน 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
192  โรงเรียนบ้านหนองชาด 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
193  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
194  โรงเรียนบ้านมะอึ 120
2 1.67
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
195  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 533
5 0.94
0 0.00
0 0.00
20 3.75
0 0.00
508 95.31
25 4.69%
196  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
197  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
198  โรงเรียนบ้านไผ่ 43
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
1 2.33
41 95.35
2 4.65%
199  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
46 95.83
2 4.17%
200  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 229
2 0.87
4 1.75
3 1.31
0 0.00
0 0.00
220 96.07
9 3.93%
201  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
202  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
203  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 166
0 0.00
0 0.00
4 2.41
0 0.00
0 0.00
162 97.59
4 2.41%
205  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
206  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 99
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
1 1.01
97 97.98
2 2.02%
207  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
208  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 164
0 0.00
0 0.00
2 1.22
0 0.00
0 0.00
162 98.78
2 1.22%
209  โรงเรียนบ้านค้อ 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านดงสวอง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านนางาม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านสวนจิก 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านโพนทอง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านโนนข่า 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนรัฐทวิคาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,102 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,466 6.08
เตี้ย  690 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,029 8.42
ผอมและเตี้ย  605 2.51
อ้วนและเตี้ย  487 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,825 78.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,277 คน


21.89%


Powered By www.thaieducation.net