ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34
5 14.71
3 8.82
15 44.12
1 2.94
5 14.71
5 14.71
29 85.29%
2  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 98
26 26.53
4 4.08
9 9.18
30 30.61
7 7.14
22 22.45
76 77.55%
3  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 99
12 12.12
13 13.13
1 1.01
25 25.25
14 14.14
34 34.34
65 65.66%
4  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 71
17 23.94
7 9.86
12 16.90
5 7.04
5 7.04
25 35.21
46 64.79%
5  โรงเรียนบ้านโคกข่า 61
0 0.00
11 18.03
6 9.84
11 18.03
11 18.03
22 36.07
39 63.93%
6  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122
13 10.66
19 15.57
11 9.02
13 10.66
21 17.21
45 36.89
77 63.11%
7  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 144
23 15.97
14 9.72
25 17.36
10 6.94
16 11.11
56 38.89
88 61.11%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 138
24 17.39
15 10.87
18 13.04
13 9.42
14 10.14
54 39.13
84 60.87%
9  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17
1 5.88
2 11.76
4 23.53
2 11.76
1 5.88
7 41.18
10 58.82%
10  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 51
5 9.80
3 5.88
16 31.37
0 0.00
3 5.88
24 47.06
27 52.94%
11  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 87
21 24.14
11 12.64
5 5.75
6 6.90
3 3.45
41 47.13
46 52.87%
12  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 193
11 5.70
21 10.88
25 12.95
28 14.51
16 8.29
92 47.67
101 52.33%
13  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
3 4.62
5 7.69
10 15.38
5 7.69
11 16.92
31 47.69
34 52.31%
14  โรงเรียนบ้านวังจาน 101
10 9.90
11 10.89
12 11.88
9 8.91
10 9.90
49 48.51
52 51.49%
15  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146
19 13.01
19 13.01
20 13.70
10 6.85
2 1.37
76 52.05
70 47.95%
16  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64
6 9.38
4 6.25
11 17.19
9 14.06
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
17  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95
1 1.05
7 7.37
13 13.68
8 8.42
14 14.74
52 54.74
43 45.26%
18  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 93
5 5.38
6 6.45
7 7.53
11 11.83
13 13.98
51 54.84
42 45.16%
19  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45
7 15.56
3 6.67
9 20.00
1 2.22
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
20  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 169
13 7.69
8 4.73
15 8.88
21 12.43
16 9.47
96 56.80
73 43.20%
21  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52
6 11.54
5 9.62
5 9.62
4 7.69
2 3.85
30 57.69
22 42.31%
22  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78
6 7.69
2 2.56
9 11.54
8 10.26
7 8.97
46 58.97
32 41.03%
23  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 152
10 6.58
6 3.95
18 11.84
6 3.95
22 14.47
90 59.21
62 40.79%
24  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 84
20 23.81
1 1.19
13 15.48
0 0.00
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
25  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 82
9 10.98
4 4.88
16 19.51
4 4.88
0 0.00
49 59.76
33 40.24%
26  โรงเรียนบ้านวังกุง 117
9 7.69
4 3.42
8 6.84
13 11.11
12 10.26
71 60.68
46 39.32%
27  โรงเรียนบ้านป่าปอ 23
4 17.39
2 8.70
3 13.04
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
28  โรงเรียนบ้านหนองชาด 21
0 0.00
3 14.29
5 23.81
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
29  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38
6 15.79
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
30  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63
6 9.52
7 11.11
5 7.94
4 6.35
1 1.59
40 63.49
23 36.51%
31  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 949
54 5.69
26 2.74
114 12.01
63 6.64
87 9.17
605 63.75
344 36.25%
32  โรงเรียนบ้านหนองบอน 84
11 13.10
5 5.95
7 8.33
4 4.76
3 3.57
54 64.29
30 35.71%
33  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 124
23 18.55
5 4.03
13 10.48
3 2.42
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
34  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 48
1 2.08
2 4.17
10 20.83
4 8.33
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
35  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88
5 5.68
5 5.68
5 5.68
10 11.36
6 6.82
57 64.77
31 35.23%
36  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 133
20 15.04
8 6.02
12 9.02
5 3.76
0 0.00
88 66.17
45 33.83%
37  โรงเรียนบ้านค้อ 33
1 3.03
2 6.06
8 24.24
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
38  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 112
10 8.93
1 0.89
13 11.61
11 9.82
2 1.79
75 66.96
37 33.04%
39  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 85
3 3.53
5 5.88
12 14.12
4 4.71
4 4.71
57 67.06
28 32.94%
40  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 73
4 5.48
1 1.37
19 26.03
0 0.00
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
41  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 134
6 4.48
6 4.48
30 22.39
2 1.49
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
42  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 102
8 7.84
6 5.88
15 14.71
3 2.94
1 0.98
69 67.65
33 32.35%
43  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121
7 5.79
1 0.83
12 9.92
8 6.61
11 9.09
82 67.77
39 32.23%
44  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 149
12 8.05
7 4.70
5 3.36
20 13.42
3 2.01
102 68.46
47 31.54%
45  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 115
11 9.57
6 5.22
8 6.96
9 7.83
2 1.74
79 68.70
36 31.30%
46  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105
6 5.71
7 6.67
12 11.43
3 2.86
4 3.81
73 69.52
32 30.48%
47  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 54
4 7.41
0 0.00
12 22.22
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
48  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156
12 7.69
15 9.62
13 8.33
3 1.92
3 1.92
110 70.51
46 29.49%
49  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 101
0 0.00
3 2.97
10 9.90
3 2.97
13 12.87
72 71.29
29 28.71%
50  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77
2 2.60
7 9.09
13 16.88
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
51  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32
6 18.75
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
52  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214
18 8.41
13 6.07
16 7.48
7 3.27
6 2.80
154 71.96
60 28.04%
53  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
10 25.00
29 72.50
11 27.50%
54  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 118
9 7.63
7 5.93
9 7.63
7 5.93
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
55  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 74
10 13.51
2 2.70
8 10.81
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
56  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 69
8 11.59
5 7.25
5 7.25
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
57  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 85
2 2.35
2 2.35
8 9.41
4 4.71
5 5.88
64 75.29
21 24.71%
58  โรงเรียนบ้านโนนสัง 65
2 3.08
3 4.62
10 15.38
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
59  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 126
12 9.52
4 3.17
14 11.11
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
60  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 57
7 12.28
2 3.51
4 7.02
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
61  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62
6 9.68
6 9.68
3 4.84
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
62  โรงเรียนบ้านยางน้อย 46
5 10.87
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
63  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 63
4 6.35
2 3.17
5 7.94
2 3.17
2 3.17
48 76.19
15 23.81%
64  โรงเรียนบ้านโพนทอง 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
65  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72
3 4.17
1 1.39
6 8.33
4 5.56
3 4.17
55 76.39
17 23.61%
66  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 116
8 6.90
3 2.59
14 12.07
2 1.72
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
67  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 100
5 5.00
2 2.00
15 15.00
1 1.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
68  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 44
2 4.55
4 9.09
3 6.82
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
69  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97
2 2.06
2 2.06
9 9.28
3 3.09
6 6.19
75 77.32
22 22.68%
70  โรงเรียนบ้านผำ 138
6 4.35
2 1.45
23 16.67
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
71  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 90
9 10.00
3 3.33
7 7.78
1 1.11
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
72  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 23
0 0.00
2 8.70
1 4.35
2 8.70
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
73  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 181
13 7.18
6 3.31
19 10.50
1 0.55
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
74  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 158
28 17.72
2 1.27
3 1.90
1 0.63
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
75  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 113
12 10.62
1 0.88
10 8.85
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
76  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110
3 2.73
2 1.82
17 15.45
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
77  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29
1 3.45
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39
5 12.82
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
79  โรงเรียนบ้านหนองโดน 109
7 6.42
4 3.67
11 10.09
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
80  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 155
10 6.45
5 3.23
10 6.45
3 1.94
3 1.94
124 80.00
31 20.00%
82  โรงเรียนบ้านศรีสุข 56
6 10.71
0 0.00
4 7.14
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
83  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
2 3.57
4 7.14
45 80.36
11 19.64%
84  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36
4 11.11
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
85  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72
3 4.17
1 1.39
5 6.94
4 5.56
1 1.39
58 80.56
14 19.44%
86  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26
2 7.69
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
87  โรงเรียนบ้านนาทอง 47
3 6.38
3 6.38
3 6.38
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
88  โรงเรียนบ้านหนองซอน 147
6 4.08
6 4.08
16 10.88
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
89  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 101
4 3.96
3 2.97
9 8.91
3 2.97
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
90  โรงเรียนบ้านกุดจอก 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
91  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 96
5 5.21
3 3.13
5 5.21
5 5.21
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
92  โรงเรียนบ้านทิพโสต 105
2 1.90
3 2.86
14 13.33
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
93  โรงเรียนบ้านโพน 123
5 4.07
2 1.63
11 8.94
2 1.63
2 1.63
101 82.11
22 17.89%
94  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 159
8 5.03
5 3.14
7 4.40
4 2.52
4 2.52
131 82.39
28 17.61%
95  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 52
4 7.69
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
96  โรงเรียนบ้านกุดรัง 110
9 8.18
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
97  โรงเรียนบ้านผักแว่น 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
98  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 135
3 2.22
5 3.70
15 11.11
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
99  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65
6 9.23
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
100  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 77
3 3.90
4 5.19
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
101  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96
5 5.21
0 0.00
7 7.29
4 4.17
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
102  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72
2 2.78
1 1.39
7 9.72
2 2.78
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
103  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 139
6 4.32
4 2.88
8 5.76
3 2.16
2 1.44
116 83.45
23 16.55%
104  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 145
9 6.21
6 4.14
9 6.21
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
105  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 79
1 1.27
1 1.27
11 13.92
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
106  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 186
6 3.23
3 1.61
19 10.22
1 0.54
1 0.54
156 83.87
30 16.13%
107  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149
5 3.36
5 3.36
14 9.40
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
108  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 120
5 4.17
5 4.17
8 6.67
1 0.83
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
109  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
16 84.21
3 15.79%
110  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 45
0 0.00
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
111  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
112  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 26
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
1 3.85
22 84.62
4 15.38%
113  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 72
1 1.39
3 4.17
7 9.72
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
114  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112
0 0.00
3 2.68
12 10.71
2 1.79
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
115  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66
6 9.09
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
116  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 87
7 8.05
0 0.00
5 5.75
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
117  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
118  โรงเรียนบ้านวังโพน 202
12 5.94
10 4.95
8 3.96
0 0.00
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
119  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149
4 2.68
4 2.68
13 8.72
0 0.00
1 0.67
127 85.23
22 14.77%
120  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 264
11 4.17
6 2.27
21 7.95
1 0.38
0 0.00
225 85.23
39 14.77%
121  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 89
4 4.49
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
122  โรงเรียนบ้านหนองแสง 201
0 0.00
8 3.98
21 10.45
0 0.00
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
123  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
124  โรงเรียนบ้านผือ 73
3 4.11
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
125  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155
2 1.29
4 2.58
10 6.45
5 3.23
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
126  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 184
8 4.35
5 2.72
5 2.72
5 2.72
1 0.54
160 86.96
24 13.04%
127  โรงเรียนบ้านหนองกุง 100
7 7.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
128  โรงเรียนบ้านโนนทัน 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
129  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 81
3 3.70
3 3.70
3 3.70
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
130  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73
3 4.11
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
131  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 83
3 3.61
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
132  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 218
4 1.83
5 2.29
16 7.34
1 0.46
0 0.00
192 88.07
26 11.93%
133  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 119
6 5.04
5 4.20
1 0.84
2 1.68
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
134  โรงเรียนบ้านโคกสูง 131
4 3.05
3 2.29
4 3.05
1 0.76
2 1.53
117 89.31
14 10.69%
135  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 162
2 1.23
2 1.23
13 8.02
0 0.00
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
136  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
137  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1538
108 7.02
24 1.56
23 1.50
0 0.00
0 0.00
1383 89.92
155 10.08%
138  โรงเรียนบ้านหนองไห 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
139  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
140  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105
0 0.00
0 0.00
7 6.67
2 1.90
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
141  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 105
0 0.00
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
142  โรงเรียนบ้านส้มกบ 86
1 1.16
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
143  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
144  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
1 1.96
47 92.16
4 7.84%
145  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 231
2 0.87
0 0.00
7 3.03
0 0.00
0 0.00
222 96.10
9 3.90%

 

จำนวนนักเรียน  15,861 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,045 6.59
เตี้ย  598 3.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,380 8.70
ผอมและเตี้ย  513 3.23
อ้วนและเตี้ย  422 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,903 75.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,958 คน


24.95%


Powered By www.thaieducation.net