ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่ 77
34 44.16
17 22.08
14 18.18
4 5.19
8 10.39
0 0.00
77 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 28
8 28.57
1 3.57
11 39.29
5 17.86
3 10.71
0 0.00
28 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแคน 13
7 53.85
0 0.00
6 46.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 62
19 30.65
9 14.52
13 20.97
14 22.58
7 11.29
0 0.00
62 100.00%
5  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 54
9 16.67
3 5.56
16 29.63
9 16.67
8 14.81
9 16.67
45 83.33%
6  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 95
7 7.37
0 0.00
43 45.26
25 26.32
0 0.00
20 21.05
75 78.95%
7  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 51
22 43.14
4 7.84
4 7.84
4 7.84
4 7.84
13 25.49
38 74.51%
8  โรงเรียนบ้านโกทา 227
18 7.93
11 4.85
38 16.74
39 17.18
50 22.03
71 31.28
156 68.72%
9  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 35
6 17.14
5 14.29
6 17.14
5 14.29
1 2.86
12 34.29
23 65.71%
10  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 168
13 7.74
38 22.62
20 11.90
11 6.55
22 13.10
64 38.10
104 61.90%
11  โรงเรียนบ้านดงแคน 75
11 14.67
6 8.00
13 17.33
5 6.67
10 13.33
30 40.00
45 60.00%
12  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 106
5 4.72
11 10.38
10 9.43
16 15.09
21 19.81
43 40.57
63 59.43%
13  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 71
11 15.49
10 14.08
13 18.31
7 9.86
0 0.00
30 42.25
41 57.75%
14  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 104
20 19.23
11 10.58
13 12.50
7 6.73
0 0.00
53 50.96
51 49.04%
15  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 82
22 26.83
3 3.66
5 6.10
9 10.98
0 0.00
43 52.44
39 47.56%
16  โรงเรียนบ้านปลาขาว 122
7 5.74
8 6.56
9 7.38
14 11.48
18 14.75
66 54.10
56 45.90%
17  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 85
7 8.24
6 7.06
20 23.53
4 4.71
2 2.35
46 54.12
39 45.88%
18  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 156
21 13.46
11 7.05
22 14.10
6 3.85
10 6.41
86 55.13
70 44.87%
19  โรงเรียนบ้านสระบาก 113
18 15.93
7 6.19
9 7.96
15 13.27
0 0.00
64 56.64
49 43.36%
20  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 74
14 18.92
7 9.46
9 12.16
1 1.35
1 1.35
42 56.76
32 43.24%
21  โรงเรียนบ้านหวาย 58
3 5.17
6 10.34
9 15.52
3 5.17
3 5.17
34 58.62
24 41.38%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 97
10 10.31
9 9.28
17 17.53
4 4.12
0 0.00
57 58.76
40 41.24%
23  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 22
2 9.09
2 9.09
3 13.64
2 9.09
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 185
13 7.03
8 4.32
16 8.65
5 2.70
33 17.84
110 59.46
75 40.54%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 99
15 15.15
6 6.06
15 15.15
3 3.03
0 0.00
60 60.61
39 39.39%
26  โรงเรียนบ้านดงเย็น 61
6 9.84
5 8.20
9 14.75
4 6.56
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
27  โรงเรียนบ้านหัวงัว 28
5 17.86
2 7.14
3 10.71
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
28  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 67
12 17.91
6 8.96
3 4.48
5 7.46
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
29  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 31
2 6.45
4 12.90
5 16.13
1 3.23
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
30  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 159
15 9.43
0 0.00
45 28.30
0 0.00
0 0.00
99 62.26
60 37.74%
31  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 67
13 19.40
4 5.97
2 2.99
4 5.97
2 2.99
42 62.69
25 37.31%
32  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 62
8 12.90
3 4.84
8 12.90
4 6.45
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
33  โรงเรียนบ้านนาเลา 170
20 11.76
9 5.29
33 19.41
0 0.00
0 0.00
108 63.53
62 36.47%
34  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 761
39 5.12
20 2.63
100 13.14
59 7.75
59 7.75
484 63.60
277 36.40%
35  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 33
8 24.24
0 0.00
3 9.09
1 3.03
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
36  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 64
7 10.94
4 6.25
12 18.75
0 0.00
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
37  โรงเรียนบ้านดง 79
6 7.59
2 2.53
4 5.06
7 8.86
9 11.39
51 64.56
28 35.44%
38  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 117
9 7.69
5 4.27
17 14.53
6 5.13
4 3.42
76 64.96
41 35.04%
39  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 109
21 19.27
8 7.34
7 6.42
2 1.83
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
40  โรงเรียนบ้านสระแคน 74
6 8.11
4 5.41
4 5.41
5 6.76
6 8.11
49 66.22
25 33.78%
41  โรงเรียนบ้านหนองสระ 80
14 17.50
13 16.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
42  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 73
6 8.22
8 10.96
2 2.74
8 10.96
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
43  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 147
14 9.52
11 7.48
14 9.52
9 6.12
0 0.00
99 67.35
48 32.65%
44  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 40
0 0.00
2 5.00
9 22.50
1 2.50
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
45  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 34
8 23.53
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
46  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 115
8 6.96
6 5.22
20 17.39
3 2.61
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
47  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 54
5 9.26
4 7.41
2 3.70
4 7.41
2 3.70
37 68.52
17 31.48%
48  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 61
5 8.20
6 9.84
5 8.20
3 4.92
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
49  โรงเรียนบ้านนาข่า 184
19 10.33
14 7.61
22 11.96
2 1.09
0 0.00
127 69.02
57 30.98%
50  โรงเรียนบ้านดงน้อย 39
6 15.38
2 5.13
1 2.56
2 5.13
1 2.56
27 69.23
12 30.77%
51  โรงเรียนบ้านโสกยาง 33
4 12.12
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
52  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 150
9 6.00
10 6.67
9 6.00
15 10.00
2 1.33
105 70.00
45 30.00%
53  โรงเรียนบ้านสว่าง 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
9 19.15
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 101
12 11.88
7 6.93
11 10.89
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
55  โรงเรียนบ้านโพนทราย 64
3 4.69
6 9.38
6 9.38
4 6.25
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
56  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 130
5 3.85
9 6.92
23 17.69
1 0.77
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
57  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 48
3 6.25
1 2.08
9 18.75
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
58  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 28
2 7.14
0 0.00
5 17.86
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
59  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 46
3 6.52
1 2.17
7 15.22
1 2.17
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
60  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 46
7 15.22
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
61  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 57
6 10.53
1 1.75
4 7.02
0 0.00
5 8.77
41 71.93
16 28.07%
62  โรงเรียนบ้านหนองกุง 104
15 14.42
0 0.00
12 11.54
0 0.00
2 1.92
75 72.12
29 27.88%
63  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 134
5 3.73
5 3.73
6 4.48
10 7.46
11 8.21
97 72.39
37 27.61%
64  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 73
5 6.85
6 8.22
7 9.59
2 2.74
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
65  โรงเรียนบ้านดงยาง 106
10 9.43
5 4.72
9 8.49
5 4.72
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
66  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1833
99 5.40
37 2.02
240 13.09
24 1.31
89 4.86
1344 73.32
489 26.68%
67  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 72
6 8.33
3 4.17
10 13.89
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
68  โรงเรียนบ้านตาลอก 57
2 3.51
1 1.75
10 17.54
2 3.51
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
69  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 73
11 15.07
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
70  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 233
15 6.44
6 2.58
39 16.74
0 0.00
0 0.00
173 74.25
60 25.75%
71  โรงเรียนบ้านอีโต้ 70
8 11.43
3 4.29
5 7.14
2 2.86
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
72  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 48
3 6.25
4 8.33
4 8.33
0 0.00
1 2.08
36 75.00
12 25.00%
73  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 60
4 6.67
0 0.00
10 16.67
1 1.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
74  โรงเรียนบ้านสนาม 109
8 7.34
2 1.83
16 14.68
1 0.92
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
75  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 497
25 5.03
10 2.01
55 11.07
23 4.63
10 2.01
374 75.25
123 24.75%
76  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 103
5 4.85
5 4.85
8 7.77
4 3.88
3 2.91
78 75.73
25 24.27%
77  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 147
19 12.93
3 2.04
12 8.16
1 0.68
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
78  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 97
7 7.22
4 4.12
11 11.34
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
79  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 131
11 8.40
5 3.82
10 7.63
4 3.05
1 0.76
100 76.34
31 23.66%
80  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 148
17 11.49
3 2.03
15 10.14
0 0.00
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
81  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 120
0 0.00
0 0.00
18 15.00
0 0.00
10 8.33
92 76.67
28 23.33%
82  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 73
5 6.85
1 1.37
3 4.11
2 2.74
6 8.22
56 76.71
17 23.29%
83  โรงเรียนบ้านนาฝาย 86
9 10.47
4 4.65
5 5.81
0 0.00
2 2.33
66 76.74
20 23.26%
84  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 113
3 2.65
3 2.65
15 13.27
5 4.42
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
85  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 48
0 0.00
3 6.25
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
86  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 198
15 7.58
2 1.01
26 13.13
2 1.01
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
87  โรงเรียนบ้านหนองแก 44
3 6.82
3 6.82
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
88  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 103
9 8.74
2 1.94
12 11.65
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
89  โรงเรียนบ้านคึมบง 90
5 5.56
6 6.67
3 3.33
5 5.56
1 1.11
70 77.78
20 22.22%
90  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 54
2 3.70
3 5.56
7 12.96
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 163
9 5.52
7 4.29
20 12.27
0 0.00
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
92  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 59
7 11.86
0 0.00
5 8.47
0 0.00
1 1.69
46 77.97
13 22.03%
93  โรงเรียนบ้านก่อ 100
6 6.00
7 7.00
4 4.00
3 3.00
2 2.00
78 78.00
22 22.00%
94  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 82
0 0.00
0 0.00
14 17.07
3 3.66
1 1.22
64 78.05
18 21.95%
95  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 69
3 4.35
9 13.04
3 4.35
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
96  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
5 10.64
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
97  โรงเรียนบ้านตำแย 76
6 7.89
1 1.32
6 7.89
0 0.00
3 3.95
60 78.95
16 21.05%
98  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 125
6 4.80
7 5.60
7 5.60
3 2.40
3 2.40
99 79.20
26 20.80%
99  โรงเรียนบ้านดอนหมี 63
4 6.35
2 3.17
5 7.94
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
100  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 105
8 7.62
5 4.76
6 5.71
2 1.90
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
101  โรงเรียนบ้านขามเรียน 135
15 11.11
2 1.48
9 6.67
1 0.74
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
102  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 40
2 5.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
32 80.00
8 20.00%
104  โรงเรียนบ้านโนนจาน 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
105  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 101
4 3.96
4 3.96
4 3.96
4 3.96
4 3.96
81 80.20
20 19.80%
106  โรงเรียนโนนจานวิทยา 128
9 7.03
4 3.13
12 9.38
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
107  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 82
5 6.10
3 3.66
5 6.10
2 2.44
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
108  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 126
11 8.73
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
109  โรงเรียนบ้านหนองข่า 84
3 3.57
3 3.57
9 10.71
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
110  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 90
6 6.67
1 1.11
9 10.00
1 1.11
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
111  โรงเรียนบ้านสระบัว 48
5 10.42
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
112  โรงเรียนบ้านหนองแสน 96
5 5.21
5 5.21
8 8.33
0 0.00
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
113  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 32
3 9.38
3 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 108
10 9.26
4 3.70
4 3.70
1 0.93
1 0.93
88 81.48
20 18.52%
115  โรงเรียนบ้านศาลา 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
116  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 150
11 7.33
4 2.67
12 8.00
0 0.00
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
117  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 140
6 4.29
1 0.71
18 12.86
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 79
6 7.59
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
119  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
2 5.88
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
120  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 176
6 3.41
6 3.41
18 10.23
0 0.00
0 0.00
146 82.95
30 17.05%
121  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 59
1 1.69
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
122  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 65
1 1.54
1 1.54
7 10.77
2 3.08
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
123  โรงเรียนบ้านโคกยาว 89
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
124  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
125  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
1 8.33
10 83.33
2 16.67%
126  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 61
2 3.28
0 0.00
7 11.48
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
127  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 197
10 5.08
6 3.05
12 6.09
4 2.03
0 0.00
165 83.76
32 16.24%
128  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 81
3 3.70
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
129  โรงเรียนบ้านโดน 100
4 4.00
2 2.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
130  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
131  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 32
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
132  โรงเรียนบ้านโนนรัง 168
10 5.95
0 0.00
15 8.93
1 0.60
0 0.00
142 84.52
26 15.48%
133  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
134  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 53
4 7.55
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
135  โรงเรียนบ้านโพนทอง 73
5 6.85
2 2.74
4 5.48
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
136  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
0 0.00
4 4.30
10 10.75
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
137  โรงเรียนบ้านหนองแสง 113
4 3.54
2 1.77
11 9.73
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
138  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
139  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 34
1 2.94
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
140  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
141  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 91
7 7.69
3 3.30
2 2.20
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
142  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 70
1 1.43
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
143  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 43
5 11.63
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
144  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 72
2 2.78
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
145  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 145
5 3.45
0 0.00
14 9.66
0 0.00
1 0.69
125 86.21
20 13.79%
146  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 80
0 0.00
0 0.00
9 11.25
2 2.50
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
147  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 51
1 1.96
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
148  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 66
1 1.52
2 3.03
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
149  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 103
6 5.83
0 0.00
7 6.80
1 0.97
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
150  โรงเรียนบ้านหนองแปน 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
151  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
152  โรงเรียนบ้านโนนแคน 74
8 10.81
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
153  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
154  โรงเรียนบ้านหนองปอ 76
4 5.26
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
155  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 69
3 4.35
3 4.35
2 2.90
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 175
6 3.43
3 1.71
8 4.57
5 2.86
0 0.00
153 87.43
22 12.57%
157  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 130
6 4.62
2 1.54
6 4.62
2 1.54
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
158  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 109
4 3.67
0 0.00
8 7.34
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
159  โรงเรียนบ้านไก่นา 126
6 4.76
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
160  โรงเรียนบ้านแคน 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
3 5.88
45 88.24
6 11.76%
161  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
162  โรงเรียนบ้านหัวหมู 147
0 0.00
0 0.00
16 10.88
0 0.00
0 0.00
131 89.12
16 10.88%
163  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 65
2 3.08
3 4.62
1 1.54
1 1.54
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
164  โรงเรียนบ้านหนองผง 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
165  โรงเรียนบ้านโนน 131
5 3.82
2 1.53
7 5.34
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
166  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
1 2.13
2 4.26
42 89.36
5 10.64%
167  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 57
4 7.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.51
51 89.47
6 10.53%
168  โรงเรียนบ้านหนองแวง 114
3 2.63
2 1.75
3 2.63
3 2.63
1 0.88
102 89.47
12 10.53%
169  โรงเรียนบ้านดอนหัน 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
170  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 167
5 2.99
1 0.60
9 5.39
1 0.60
0 0.00
151 90.42
16 9.58%
171  โรงเรียนบ้านเครือซูด 94
4 4.26
2 2.13
1 1.06
2 2.13
0 0.00
85 90.43
9 9.57%
172  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 160
8 5.00
3 1.88
4 2.50
0 0.00
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
173  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
174  โรงเรียนบ้านหนองบึง 110
1 0.91
6 5.45
3 2.73
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
175  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 66
5 7.58
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
176  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
177  โรงเรียนบ้านหัวดง 83
2 2.41
2 2.41
3 3.61
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
178  โรงเรียนบ้านขามป้อม 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
179  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 72
0 0.00
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
180  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 61
2 3.28
2 3.28
1 1.64
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
181  โรงเรียนบ้านหัวสระ 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
182  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
183  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
184  โรงเรียนบ้านหนองหิน 76
1 1.32
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
185  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
186  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 64
0 0.00
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
187  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 77
0 0.00
0 0.00
5 6.49
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
188  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 78
3 3.85
3 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
189  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
190  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 7.37
88 92.63
7 7.37%
191  โรงเรียนบ้านหนองฮี 110
4 3.64
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
192  โรงเรียนบ้านนาค่าย 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
193  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 199
4 2.01
2 1.01
4 2.01
1 0.50
2 1.01
186 93.47
13 6.53%
194  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 157
2 1.27
2 1.27
6 3.82
0 0.00
0 0.00
147 93.63
10 6.37%
195  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
2 3.08
61 93.85
4 6.15%
196  โรงเรียนบ้านนาภู 86
2 2.33
0 0.00
1 1.16
0 0.00
2 2.33
81 94.19
5 5.81%
197  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
198  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 74
1 1.35
1 1.35
1 1.35
0 0.00
1 1.35
70 94.59
4 5.41%
199  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
200  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
201  โรงเรียนบ้านป่าแดง 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
202  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 46
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
203  โรงเรียนบ้านหนองแดง 69
2 2.90
1 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
204  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
205  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
206  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
207  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
208  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
209  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
210  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 71
0 0.00
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
211  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 130
0 0.00
1 0.77
2 1.54
0 0.00
0 0.00
127 97.69
3 2.31%
212  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
213  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
214  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหารฮี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 859
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
859 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,532 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,328 6.17
เตี้ย  680 3.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,948 9.05
ผอมและเตี้ย  551 2.56
อ้วนและเตี้ย  475 2.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,550 76.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,982 คน


23.14%


Powered By www.thaieducation.net