ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 65
13 20.00
5 7.69
13 20.00
5 7.69
1 1.54
28 43.08
37 56.92%
3  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 22
3 13.64
3 13.64
4 18.18
2 9.09
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
4  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 63
9 14.29
5 7.94
9 14.29
6 9.52
5 7.94
29 46.03
34 53.97%
5  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 59
17 28.81
4 6.78
5 8.47
1 1.69
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
6  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 27
5 18.52
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
7  โรงเรียนบ้านแดง 99
12 12.12
12 12.12
9 9.09
7 7.07
3 3.03
56 56.57
43 43.43%
8  โรงเรียนบ้านซองแมว 84
16 19.05
7 8.33
6 7.14
4 4.76
3 3.57
48 57.14
36 42.86%
9  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 151
16 10.60
19 12.58
19 12.58
9 5.96
0 0.00
88 58.28
63 41.72%
10  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
2 11.76
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
11  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 112
17 15.18
10 8.93
6 5.36
6 5.36
7 6.25
66 58.93
46 41.07%
12  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 84
19 22.62
2 2.38
6 7.14
7 8.33
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
13  โรงเรียนบ้านวังแสง 115
21 18.26
1 0.87
23 20.00
1 0.87
0 0.00
69 60.00
46 40.00%
14  โรงเรียนบ้านภูดิน 78
14 17.95
8 10.26
8 10.26
1 1.28
0 0.00
47 60.26
31 39.74%
15  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 93
11 11.83
8 8.60
7 7.53
5 5.38
5 5.38
57 61.29
36 38.71%
16  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 108
13 12.04
6 5.56
15 13.89
5 4.63
2 1.85
67 62.04
41 37.96%
17  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 16
1 6.25
1 6.25
2 12.50
2 12.50
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
18  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 171
6 3.51
4 2.34
31 18.13
14 8.19
8 4.68
108 63.16
63 36.84%
19  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 69
5 7.25
2 2.90
9 13.04
9 13.04
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
20  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 46
3 6.52
3 6.52
1 2.17
5 10.87
4 8.70
30 65.22
16 34.78%
21  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 52
5 9.62
6 11.54
7 13.46
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
22  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 29
3 10.34
0 0.00
0 0.00
7 24.14
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
23  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 90
5 5.56
9 10.00
11 12.22
2 2.22
3 3.33
60 66.67
30 33.33%
24  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
25  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2033
185 9.10
129 6.35
331 16.28
17 0.84
3 0.15
1368 67.29
665 32.71%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 40
1 2.50
10 25.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
27  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 167
15 8.98
9 5.39
20 11.98
7 4.19
2 1.20
114 68.26
53 31.74%
28  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 193
9 4.66
15 7.77
14 7.25
10 5.18
13 6.74
132 68.39
61 31.61%
29  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 78
2 2.56
1 1.28
18 23.08
3 3.85
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
30  โรงเรียนบ้านแสนสุข 39
4 10.26
4 10.26
4 10.26
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัว 112
20 17.86
5 4.46
8 7.14
1 0.89
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
32  โรงเรียนบ้านคอกม้า 80
14 17.50
4 5.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 40
11 27.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
34  โรงเรียนบ้านดอนงัว 98
6 6.12
0 0.00
13 13.27
5 5.10
4 4.08
70 71.43
28 28.57%
35  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 56
8 14.29
2 3.57
3 5.36
3 5.36
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
36  โรงเรียนบ้านดอนบม 57
3 5.26
1 1.75
6 10.53
6 10.53
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
37  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 75
3 4.00
6 8.00
12 16.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
38  โรงเรียนบ้านเอียด 94
0 0.00
7 7.45
3 3.19
9 9.57
7 7.45
68 72.34
26 27.66%
39  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 87
5 5.75
4 4.60
4 4.60
7 8.05
4 4.60
63 72.41
24 27.59%
40  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 142
21 14.79
0 0.00
18 12.68
0 0.00
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
41  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 99
4 4.04
11 11.11
12 12.12
0 0.00
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
42  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 33
8 24.24
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
43  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 33
2 6.06
4 12.12
2 6.06
1 3.03
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
44  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 140
10 7.14
4 2.86
24 17.14
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
45  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 118
15 12.71
1 0.85
16 13.56
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
46  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 105
6 5.71
8 7.62
13 12.38
1 0.95
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
47  โรงเรียนวันครู 2502 68
3 4.41
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
48  โรงเรียนบ้านโพนละออม 62
5 8.06
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
49  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 157
14 8.92
7 4.46
19 12.10
0 0.00
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
50  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 166
8 4.82
4 2.41
20 12.05
10 6.02
0 0.00
124 74.70
42 25.30%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 186
9 4.84
11 5.91
14 7.53
8 4.30
5 2.69
139 74.73
47 25.27%
52  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 123
14 11.38
7 5.69
5 4.07
3 2.44
2 1.63
92 74.80
31 25.20%
53  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
54  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 56
2 3.57
3 5.36
8 14.29
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
55  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 37
4 10.81
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
56  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 120
2 1.67
5 4.17
19 15.83
2 1.67
1 0.83
91 75.83
29 24.17%
57  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 29
5 17.24
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
58  โรงเรียนบ้านเหล่า 54
1 1.85
1 1.85
11 20.37
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
59  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 101
6 5.94
5 4.95
9 8.91
4 3.96
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
60  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 156
10 6.41
5 3.21
16 10.26
6 3.85
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
61  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 55
0 0.00
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
62  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 140
13 9.29
6 4.29
7 5.00
4 2.86
3 2.14
107 76.43
33 23.57%
63  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 43
5 11.63
0 0.00
2 4.65
3 6.98
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
64  โรงเรียนบ้านหัวนา 164
10 6.10
9 5.49
14 8.54
2 1.22
3 1.83
126 76.83
38 23.17%
65  โรงเรียนบ้านหนองจิก 160
8 5.00
3 1.88
26 16.25
0 0.00
0 0.00
123 76.88
37 23.13%
66  โรงเรียนบ้านหนองแก 78
8 10.26
1 1.28
6 7.69
2 2.56
1 1.28
60 76.92
18 23.08%
67  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 48
2 4.17
1 2.08
5 10.42
1 2.08
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
68  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 136
4 2.94
1 0.74
26 19.12
0 0.00
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 128
14 10.94
11 8.59
3 2.34
1 0.78
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
70  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 112
4 3.57
8 7.14
5 4.46
4 3.57
4 3.57
87 77.68
25 22.32%
71  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 45
1 2.22
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
72  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
73  โรงเรียนบ้านกุดแคน 50
1 2.00
5 10.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
74  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 55
3 5.45
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
75  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 94
13 13.83
1 1.06
6 6.38
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
76  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 66
5 7.58
3 4.55
5 7.58
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
77  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 109
5 4.59
11 10.09
7 6.42
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
78  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
13 17.11
60 78.95
16 21.05%
79  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2376
130 5.47
61 2.57
251 10.56
46 1.94
10 0.42
1878 79.04
498 20.96%
80  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 43
6 13.95
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
81  โรงเรียนบ้านสมศรี 48
2 4.17
7 14.58
1 2.08
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
82  โรงเรียนบ้านบรบือ 1327
71 5.35
39 2.94
145 10.93
21 1.58
0 0.00
1051 79.20
276 20.80%
83  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 34
2 5.88
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
84  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 93
6 6.45
3 3.23
8 8.60
2 2.15
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
85  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
86  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
3 4.29
4 5.71
56 80.00
14 20.00%
87  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 81
3 3.70
2 2.47
10 12.35
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
88  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 82
7 8.54
2 2.44
5 6.10
2 2.44
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
89  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
90  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 99
9 9.09
3 3.03
5 5.05
2 2.02
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
91  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 89
4 4.49
4 4.49
3 3.37
4 4.49
2 2.25
72 80.90
17 19.10%
92  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 79
4 5.06
2 2.53
6 7.59
3 3.80
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
93  โรงเรียนบ้านทัน 43
5 11.63
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
94  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 151
13 8.61
6 3.97
8 5.30
1 0.66
0 0.00
123 81.46
28 18.54%
95  โรงเรียนบ้านโนนทอง 131
5 3.82
6 4.58
0 0.00
6 4.58
7 5.34
107 81.68
24 18.32%
96  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 142
9 6.34
2 1.41
6 4.23
4 2.82
5 3.52
116 81.69
26 18.31%
97  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 104
6 5.77
2 1.92
2 1.92
9 8.65
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
98  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 55
3 5.45
1 1.82
1 1.82
2 3.64
3 5.45
45 81.82
10 18.18%
99  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 11
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 160
5 3.13
5 3.13
7 4.38
5 3.13
7 4.38
131 81.88
29 18.13%
101  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 75
3 4.00
1 1.33
6 8.00
3 4.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
102  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 133
0 0.00
5 3.76
18 13.53
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 128
6 4.69
0 0.00
16 12.50
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
104  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 134
6 4.48
5 3.73
7 5.22
5 3.73
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
105  โรงเรียนบ้านโสกภารา 140
4 2.86
6 4.29
14 10.00
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
106  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 176
6 3.41
7 3.98
17 9.66
0 0.00
0 0.00
146 82.95
30 17.05%
107  โรงเรียนบ้านโคกกุง 53
3 5.66
2 3.77
3 5.66
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
108  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 30
1 3.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
109  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 85
3 3.53
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
110  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 80
2 2.50
0 0.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
111  โรงเรียนบ้านหินลาด 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
1 1.61
2 3.23
52 83.87
10 16.13%
112  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
6 6.90
0 0.00
5 5.75
2 2.30
1 1.15
73 83.91
14 16.09%
113  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
2 3.92
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
114  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 134
8 5.97
1 0.75
7 5.22
1 0.75
4 2.99
113 84.33
21 15.67%
115  โรงเรียนบ้านโสกแดง 90
6 6.67
3 3.33
1 1.11
2 2.22
2 2.22
76 84.44
14 15.56%
116  โรงเรียนบ้านกุดซุย 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
117  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
118  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 65
4 6.15
0 0.00
5 7.69
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
119  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 91
4 4.40
0 0.00
9 9.89
1 1.10
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
120  โรงเรียนบ้านหนองโพด 13
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
121  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 98
5 5.10
1 1.02
9 9.18
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
122  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
123  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 80
8 10.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
124  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 48
1 2.08
3 6.25
1 2.08
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
125  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 106
2 1.89
4 3.77
6 5.66
2 1.89
1 0.94
91 85.85
15 14.15%
126  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 106
8 7.55
4 3.77
3 2.83
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
127  โรงเรียนบ้านหนองสิม 99
7 7.07
4 4.04
3 3.03
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 128
4 3.13
0 0.00
14 10.94
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
129  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 138
0 0.00
0 0.00
6 4.35
7 5.07
6 4.35
119 86.23
19 13.77%
130  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 59
2 3.39
0 0.00
5 8.47
1 1.69
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
131  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 126
3 2.38
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
132  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 52
2 3.85
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
133  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 108
5 4.63
4 3.70
0 0.00
3 2.78
2 1.85
94 87.04
14 12.96%
134  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
135  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
136  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
137  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 64
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
4 6.25
56 87.50
8 12.50%
138  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 90
4 4.44
4 4.44
1 1.11
2 2.22
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
139  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 131
4 3.05
6 4.58
6 4.58
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
140  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 183
8 4.37
5 2.73
8 4.37
0 0.00
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
141  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 79
3 3.80
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
142  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
143  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
144  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 136
0 0.00
0 0.00
15 11.03
0 0.00
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
145  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 118
2 1.69
2 1.69
6 5.08
0 0.00
3 2.54
105 88.98
13 11.02%
146  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 860
28 3.26
16 1.86
39 4.53
8 0.93
3 0.35
766 89.07
94 10.93%
147  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
148  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
149  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
150  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 57
2 3.51
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
151  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.88
3 4.41
61 89.71
7 10.29%
152  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
153  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
154  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
2 3.85
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
155  โรงเรียนบ้านโพนงาม 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
156  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
157  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
158  โรงเรียนบ้านพงโพด 99
0 0.00
1 1.01
4 4.04
3 3.03
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
159  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
160  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
161  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78
5 6.41
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
162  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 117
5 4.27
0 0.00
4 3.42
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
163  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 78
3 3.85
2 2.56
1 1.28
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
164  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 93
1 1.08
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
165  โรงเรียนบ้านหนองคู 147
3 2.04
2 1.36
2 1.36
3 2.04
1 0.68
136 92.52
11 7.48%
166  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
50 92.59
4 7.41%
167  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 96
4 4.17
3 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
168  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
169  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 57
0 0.00
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
170  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 75
3 4.00
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
171  โรงเรียนบ้านโคกศรี 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
172  โรงเรียนบ้านจำนัก 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
173  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
174  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
175  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
176  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 106
5 4.72
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
177  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 142
0 0.00
0 0.00
3 2.11
3 2.11
2 1.41
134 94.37
8 5.63%
178  โรงเรียนบ้านดงมัน 181
2 1.10
1 0.55
6 3.31
0 0.00
0 0.00
172 95.03
9 4.97%
179  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 112
1 0.89
0 0.00
3 2.68
1 0.89
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
180  โรงเรียนบ้านศาลา 49
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
181  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
182  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.66
79 96.34
3 3.66%
183  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 57
1 1.75
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
184  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
185  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
2 2.04
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
186  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 134
1 0.75
0 0.00
1 0.75
0 0.00
1 0.75
131 97.76
3 2.24%
187  โรงเรียนบ้านหนองโก 194
1 0.52
0 0.00
3 1.55
0 0.00
0 0.00
190 97.94
4 2.06%
188  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านปอแดง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,698 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,266 5.83
เตี้ย  709 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,918 8.84
ผอมและเตี้ย  408 1.88
อ้วนและเตี้ย  187 0.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,210 79.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,488 คน


20.68%


Powered By www.thaieducation.net