ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56
3 5.36
5 8.93
16 28.57
32 57.14
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85
38 44.71
14 16.47
9 10.59
16 18.82
5 5.88
3 3.53
82 96.47%
3  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 70
7 10.00
12 17.14
11 15.71
17 24.29
16 22.86
7 10.00
63 90.00%
4  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 81
18 22.22
18 22.22
17 20.99
7 8.64
11 13.58
10 12.35
71 87.65%
5  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159
21 13.21
29 18.24
24 15.09
9 5.66
5 3.14
71 44.65
88 55.35%
6  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 85
5 5.88
5 5.88
12 14.12
10 11.76
11 12.94
42 49.41
43 50.59%
7  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 252
18 7.14
38 15.08
42 16.67
16 6.35
6 2.38
132 52.38
120 47.62%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 136
9 6.62
13 9.56
18 13.24
8 5.88
12 8.82
76 55.88
60 44.12%
9  โรงเรียนบ้านกุดบง 73
28 38.36
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
10  โรงเรียนบ้านดงดาล 106
28 26.42
5 4.72
8 7.55
0 0.00
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
11  โรงเรียนบ้านเซิม 358
37 10.34
26 7.26
59 16.48
13 3.63
0 0.00
223 62.29
135 37.71%
12  โรงเรียนบ้านนาตาล 105
4 3.81
10 9.52
13 12.38
5 4.76
7 6.67
66 62.86
39 37.14%
13  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 46
4 8.70
3 6.52
10 21.74
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
14  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99
24 24.24
4 4.04
8 8.08
0 0.00
0 0.00
63 63.64
36 36.36%
15  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 66
19 28.79
0 0.00
2 3.03
3 4.55
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
16  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 75
4 5.33
6 8.00
14 18.67
3 4.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
17  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192
22 11.46
20 10.42
15 7.81
11 5.73
1 0.52
123 64.06
69 35.94%
18  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96
5 5.21
3 3.13
8 8.33
8 8.33
10 10.42
62 64.58
34 35.42%
19  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 106
10 9.43
11 10.38
9 8.49
7 6.60
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
20  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 151
14 9.27
14 9.27
5 3.31
18 11.92
0 0.00
100 66.23
51 33.77%
21  โรงเรียนบ้านผือ 396
32 8.08
32 8.08
35 8.84
17 4.29
15 3.79
265 66.92
131 33.08%
22  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28
1 3.57
3 10.71
2 7.14
3 10.71
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
23  โรงเรียนบ้านแป้น 162
6 3.70
8 4.94
12 7.41
14 8.64
12 7.41
110 67.90
52 32.10%
24  โรงเรียนบ้านหนองยาง 106
4 3.77
4 3.77
24 22.64
1 0.94
1 0.94
72 67.92
34 32.08%
25  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 265
26 9.81
23 8.68
16 6.04
15 5.66
4 1.51
181 68.30
84 31.70%
26  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131
18 13.74
4 3.05
16 12.21
3 2.29
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
27  โรงเรียนบ้านหนองแอก 121
17 14.05
6 4.96
13 10.74
1 0.83
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
28  โรงเรียนบ้านต้อน 128
11 8.59
7 5.47
11 8.59
8 6.25
1 0.78
90 70.31
38 29.69%
29  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 109
0 0.00
5 4.59
11 10.09
5 4.59
11 10.09
77 70.64
32 29.36%
30  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133
10 7.52
3 2.26
5 3.76
10 7.52
11 8.27
94 70.68
39 29.32%
31  โรงเรียนบ้านบัว 246
18 7.32
29 11.79
25 10.16
0 0.00
0 0.00
174 70.73
72 29.27%
32  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 129
15 11.63
13 10.08
4 3.10
2 1.55
1 0.78
94 72.87
35 27.13%
33  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 137
4 2.92
3 2.19
22 16.06
3 2.19
5 3.65
100 72.99
37 27.01%
34  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 30
3 10.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
35  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68
5 7.35
2 2.94
9 13.24
2 2.94
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
36  โรงเรียนบ้านโพนแพง 55
1 1.82
0 0.00
12 21.82
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
37  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 100
10 10.00
4 4.00
10 10.00
1 1.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
38  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176
16 9.09
16 9.09
7 3.98
5 2.84
0 0.00
132 75.00
44 25.00%
39  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155
12 7.74
0 0.00
7 4.52
12 7.74
7 4.52
117 75.48
38 24.52%
40  โรงเรียนบ้านนายาง 223
20 8.97
7 3.14
27 12.11
0 0.00
0 0.00
169 75.78
54 24.22%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 221
7 3.17
5 2.26
8 3.62
14 6.33
19 8.60
168 76.02
53 23.98%
42  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 114
14 12.28
2 1.75
7 6.14
2 1.75
2 1.75
87 76.32
27 23.68%
43  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129
16 12.40
0 0.00
14 10.85
0 0.00
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
44  โรงเรียนบ้านปักหมู 43
2 4.65
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
45  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 156
10 6.41
8 5.13
5 3.21
8 5.13
4 2.56
121 77.56
35 22.44%
46  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 174
10 5.75
2 1.15
15 8.62
11 6.32
0 0.00
136 78.16
38 21.84%
47  โรงเรียนบ้านนาดี 179
13 7.26
5 2.79
17 9.50
0 0.00
4 2.23
140 78.21
39 21.79%
48  โรงเรียนบ้านแบง 212
18 8.49
8 3.77
12 5.66
0 0.00
7 3.30
167 78.77
45 21.23%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 157
15 9.55
6 3.82
8 5.10
2 1.27
1 0.64
125 79.62
32 20.38%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 84
6 7.14
1 1.19
10 11.90
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
51  โรงเรียนบ้านนาฮำ 254
16 6.30
0 0.00
24 9.45
0 0.00
11 4.33
203 79.92
51 20.08%
52  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 131
8 6.11
10 7.63
8 6.11
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
53  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 177
5 2.82
10 5.65
17 9.60
0 0.00
2 1.13
143 80.79
34 19.21%
54  โรงเรียนบ้านปัก 138
9 6.52
10 7.25
7 5.07
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
55  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146
10 6.85
4 2.74
12 8.22
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
56  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130
7 5.38
12 9.23
3 2.31
1 0.77
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
57  โรงเรียนบ้านจับไม้ 68
4 5.88
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
58  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 85
0 0.00
4 4.71
11 12.94
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
59  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 51
2 3.92
3 5.88
3 5.88
0 0.00
1 1.96
42 82.35
9 17.65%
60  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 74
9 12.16
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
61  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 59
4 6.78
0 0.00
5 8.47
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
62  โรงเรียนบ้านนาเมย 77
5 6.49
1 1.30
7 9.09
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
63  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 61
1 1.64
1 1.64
7 11.48
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
64  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 230
12 5.22
15 6.52
10 4.35
0 0.00
0 0.00
193 83.91
37 16.09%
65  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 64
3 4.69
1 1.56
5 7.81
0 0.00
1 1.56
54 84.38
10 15.63%
66  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 367
15 4.09
4 1.09
26 7.08
11 3.00
0 0.00
311 84.74
56 15.26%
67  โรงเรียนบ้านคำจำปา 99
4 4.04
4 4.04
7 7.07
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
68  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
69  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 329
12 3.65
6 1.82
29 8.81
0 0.00
0 0.00
282 85.71
47 14.29%
70  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 162
6 3.70
13 8.02
4 2.47
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
71  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 653
22 3.37
23 3.52
43 6.58
1 0.15
0 0.00
564 86.37
89 13.63%
72  โรงเรียนบ้านนาหนัง 234
6 2.56
11 4.70
9 3.85
5 2.14
0 0.00
203 86.75
31 13.25%
73  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1061
28 2.64
24 2.26
76 7.16
9 0.85
3 0.28
921 86.80
140 13.20%
74  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 61
3 4.92
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
75  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 84
0 0.00
8 9.52
3 3.57
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
76  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
77  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 172
5 2.91
0 0.00
17 9.88
0 0.00
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
78  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
79  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 126
9 7.14
2 1.59
4 3.17
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
80  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 194
13 6.70
2 1.03
8 4.12
0 0.00
0 0.00
171 88.14
23 11.86%
81  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 136
4 2.94
3 2.21
7 5.15
2 1.47
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
82  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 189
12 6.35
4 2.12
5 2.65
0 0.00
1 0.53
167 88.36
22 11.64%
83  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 139
5 3.60
5 3.60
5 3.60
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
84  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 79
2 2.53
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
85  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 318
10 3.14
5 1.57
4 1.26
8 2.52
5 1.57
286 89.94
32 10.06%
86  โรงเรียนบ้านโพนทอง 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
87  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81
1 1.23
3 3.70
2 2.47
0 0.00
2 2.47
73 90.12
8 9.88%
88  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
89  โรงเรียนบ้านหนองหอย 169
2 1.18
0 0.00
14 8.28
0 0.00
0 0.00
153 90.53
16 9.47%
90  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71
0 0.00
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
91  โรงเรียนบ้านน้ำเป 97
8 8.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
92  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 67
0 0.00
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
93  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 170
4 2.35
3 1.76
5 2.94
0 0.00
0 0.00
158 92.94
12 7.06%
94  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
95  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 99
3 3.03
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
96  โรงเรียนบ้านตาลชุม 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
97  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
2 2.82
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
98  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 89
1 1.12
1 1.12
2 2.25
1 1.12
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
99  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
101  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
2 3.23
59 95.16
3 4.84%
102  โรงเรียนบ้านใหม่ 71
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
103  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,406 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  938 6.51
เตี้ย  655 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,110 7.71
ผอมและเตี้ย  366 2.54
อ้วนและเตี้ย  218 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,119 77.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,287 คน


22.82%


Powered By www.thaieducation.net